Suomalainen kaukolämpöreaktori – osa 2

Jaakko Leppänen – 24.5.2020

Edellinen blogikirjoitus käsitteli Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä aiemmin keväällä käynnistettyä suunnitteluhanketta, jonka tavoitteena on kehittää kaukolämmöntuotantoon räätälöity matalassa lämpötilassa toimiva pieni ydinreaktori. Kirjoituksessa käytiin läpi hankkeen taustoja, sekä reaktoriteknologian valintaa. Uutinen keräsi jonkin verran myös mediahuomiota. Aiheeseen tarttui mm. Kauppalehti.

Työ on kevään mittaan edennyt aikataulun mukaan, joten tässä vaiheessa lienee paikallaan kertoa jotain tähänastisista kokemuksista. Tämänkertainen blogikirjoitus liittyy ydinreaktorin laskennalliseen mallinnukseen, jossa case-esimerkiksi on valittu meneillään oleva lämmitysreaktorihanke (varsinaisiin tuloksiin palataan myöhemmin). Jotta käsiteltävät asiat muodostaisivat yhtenäisen kokonaisuuden, kirjoituksessa on jonkin verran toistoa aikaisemmin käsitellyistä aiheista.

Heti alkuun täytyy vielä todeta, että ydinreaktorin suunnittelu yhdistää erittäin laajan kirjon erilaisia fysiikan ja tekniikan osa-alueita, kemiaakaan unohtamatta. Yksikään asiantuntija ei hallitse täydellisesti koko kenttää, ja tästäkin kirjoituksesta paistaa taatusti läpi vahva painotus omaan erityisosaamisalueeseeni, joka liittyy reaktorisydämen neutroniikkaan. Jäähdytteen virtaukseen tai voimalaitostekniikkaan erikoistunut kirjoittaja olisi ehkä painottanut vastaavasti muita, itselleen mieluisampia osa-alueita.

Reaktorimallinnuksen haasteet

Aikaisemmissa blogikirjoituksissa on käsitelty paljon reaktoriturvallisuutta, joka ketjureaktion hallinnan osalta liittyy olennaisesti fysikaalisiin negatiivisiin takaisinkytkentöihin. Tällaisten takaisinkytkentöjen ansioista ketjureaktio toimii stabiilissa tilassa, eli reaktori pyrkii luontaisesti hakeutumaan sellaiseen toimintatilaan, jossa polttoaineen lämmöntuotto ja jäähdytys ovat keskenään tasapainossa. Kyse ei ole teknisistä ratkaisuista, vaan reaktorin toiminnalle sisäsyntyisistä ilmiöistä, joita ei voi kiertää tai kytkeä pois päältä.

Kevytvesireaktoreissa takaisinkytkentöjen taustalla vaikuttaa vahvasti se, että reaktori on suunniteltu toimimaan matalasti väkevöidyllä polttoaineella ja matalaenergisillä neutroneilla. Jotta fissiossa syntyneellä neutronilla olisi riittävän korkea todennäköisyys jatkaa reaktioketjua eteenpäin uudella fissiolla, sen on ensin menetettävä huomattava osa liike-energiastaan törmäilemällä kevyisiin atomiytimiin. Tämä tapahtuu neutronihidasteessa eli -moderaattorissa, jonka virkaa toimittaa polttoainesauvojen välissä virtaava vesi. Koska sama vesi toimii myös reaktorin jäähdytteenä, muutokset toimintatilassa vaikuttavat nopeasti reaktorissa vaeltavien neutronien energiajakaumaan.

Kun reaktorin teho nousee, polttoaineen ja jäähdytteen lämpötilat seuraavat perässä. Veden lämpölaajeneminen saa aikaa sen, että sydämeen mahtuu aikaisempaa vähemmän kevyitä moderaattoriytimiä. Pienempi osuus neutroneista pääsee hidastumaan uuden fissioreaktion kannalta edulliselle matalalle energia-alueelle, ja reaktorin teho pyrkii kääntymään laskuun. Jäähdytteen lämpenemiseen liittyy siis sisäsyntyinen fysikaalinen mekanismi, joka vastustaa toimintatilan muutosta.

Samat takaisinkytkennät, jotka saavat reaktorin käyttäytymään stabiilisti, tekevät myös sen laskennallisesta mallinnuksesta haasteellisempaa. Hiilivoimalaitoksen höyrykattilassa virtaava vesi ei vaikuta ratkaisevasti palamisprosessin kulkuun. Ydinvoimalassa tilanne on kuitenkin toinen. Reaktorin toiminnan ymmärtämiseksi ei riitä, että analyyseissä tarkastellaan ainoastaan neutronien kulkeutumista, lämmön siirtymistä polttoainesauvojen läpi, tai jäähdytteen virtausta sauvojen välissä. Reaktorisydämen fysiikan eri osa-alueet kytkeytyvät niin voimakkaasti toisiinsa, että niitä on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena. Matemaattisesti tällaista laskentatehtävää kutsutaan kytketyksi ongelmaksi, ja sen ratkaisu edellyttää tavallisesti iterointia eri osatehtävien välillä.

Reaktorimallinnuksen haasteet eivät myöskään rajoitu sydämen fysiikkaan. Jäähdytteen virtaus kytkeytyy edelleen voimalaitosprosessin, tai tässä tapauksessa kaukolämpölaitoksen toimintaan. Jäähdytyspiireihin kuuluvien pumppujen, putkien, lämmönvaihtimien ja venttiilien ominaisuudet vaikuttavat välillisesti myös reaktorin käyttäytymiseen. Ydinvoimalaitoksen toiminnan mallinnus on siis ulotettava paljon reaktoria suurempaan mittakaavaan.

Myös ilmiöiden erilaiset aikaskaalat tuovat mallinnukseen omat haasteensa. Reaktorin käyttöjakso on pitkä, ja yksittäiset polttoaineniput tuottavat energiaa sydämessä tavallisesti kolmen tai neljän vuoden ajan. Tänä aikana polttoaineen isotooppikoostumuksessa tapahtuu paljon sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat reaktorin toimintaan. Toisaalta käyttöjakson aikana tapahtunut poikkeustilanne, kuten putkivuoto tai pääkiertopumpun pysähtyminen, voi aiheuttaa reaktorin toiminnassa sekuntien tai minuuttien aikaskaalassa eteneviä muutoksia. Säätöjärjestelmän häiriöistä aiheutuneiden tehotransienttien kesto voi olla vielä lyhyempi.

Tehtiin itse ja säästettiin

VTT:llä on 1970-luvulle saakka ulottuva historia omien reaktorimallinnustyökalujen käytöstä ydinvoimaloiden turvallisuusanalyyseihin. Perinne sai alkunsa käytännön tarpeesta. Suomeen oli tilattu ydinvoimalaitos Neuvostoliitosta, mutta turvallisuussuunnittelussa haluttiin soveltaa länsimaisia käytäntöjä. Yksikään läntinen reaktorivalmistaja ei kuitenkaan tarjonnut laitostyypille soveltuvia laskentaohjelmistoja, joten ne piti kehittää itse. Kehitystyön myötä Suomeen syntyi vahvaa reaktorianalyysiosaamista, ja menetelmäkehityksellä on edelleen tärkeä rooli uusien asiantuntijoiden kouluttamisessa.

Laskentajärjestelmät ovat vuosien saatossa vaihtuneet ja uudistuneet. Kehitykseen on vaikuttanut ratkaisevasti esimerkiksi tietokoneiden laskentakapasiteetin huima kasvu. Huomattava osa talon sisällä käytettävistä ohjelmistoista on vielä tänäkin päivänä omaa tuotantoa. Samat laskentatyökalut, joita on käytetty Loviisan ja Olkiluodon turvallisuusanalyyseissä, palvelevat myös meneillään olevaa kehityshanketta.

Lämmitysreaktorin sydämen neutroniikan mallinnukseen on käytetty Monte Carlo -menetelmään perustuvaa Serpent-ohjelmaa. Kehitys alkoi VTT:llä vuonna 2004, ja nykyisin ohjelma on käytössä yli 200 yliopistossa ja tutkimuslaitoksessa. Serpent mallintaa käytännössä yksittäisten neutronien satunnaiskulkua, joka etenee törmäyksestä toiseen kunnes hiukkanen absorboituu tai karkaa reaktorin ulkopuolelle.

Monte Carlo- menetelmän etuja ovat sen tarkkuus ja monipuolisuus. Neutronien kuljettaminen perustuu eräänlaiseen ray tracing -algoritmiin, joka mahdollistaa geometrian yksityiskohtaisen kuvauksen. Neutronivuorovaikutusten fysiikka ilmenee simulaatiossa erilaisina todennäköisyysjakaumina, joista törmäysten lopputulos arvotaan satunnaisesti. Nämä jakaumat edustavat tavallaan parasta olemassa olevaa tietoa siitä, mitä yksittäisen neutronin ja atomiytimen välisessä kohtaamisessa tapahtuu. Kun simulaatio toistetaan suurelle määrälle neutronihistorioita, tuloksena saadaan tilastollinen kuvaus populaation kokonaiskäyttäytymisestä.

Monipuolisuuden ja korkean laskentatarkkuuden kääntöpuoli on Monte Carlo -menetelmän hitaus. Käyttökelpoisten tulosten saaminen edellyttää miljoonien tai jopa miljardien neutronihistorioiden simulointia, mikä vaatii paljon laskenta-aikaa. Menetelmä rinnakkaistuu varsin hyvin, eli useampia neutroneita voidaan kuljettaa geometriassa samanaikaisesti eri prosessoriytimillä. Tietokoneiden laskentakapasiteetti on silti edelleen yksi Monte Carlo -menetelmän sovellusalueita rajoittavista tekijöistä.

Lämmitysreaktorihankkeessa Serpent-ohjelmaa on hyödynnetty esimerkiksi reaktorin käyttöjakson mallintamiseen. Rutiininomaisiin suunnitteluanalyyseihin menetelmä on kuitenkin turhan raskas. Tuloksia joudutaan usein odottamaan vähintään seuraavaan työpäivään saakka. Yksittäisten simulaatioiden kannalta tämä ei ole ongelma, mutta esimerkiksi polttoaineen käytön optimoinnissa samaa laskua voidaan joutua toistamaan kymmeniä kertoja pienillä variaatioilla.

Reaktorifysiikassa perinteinen lähestymistapa käyttöjakson ja poikkeustilanteiden mallintamiseen nojaa monivaiheiseen laskentaketjuun. Neutronien kulkeutumisen fysiikkaa ei tarkastella suoraan reaktorisydämen mittakaavassa, vaan laskentatehtävä jaetaan ensin pienempiin osatehtäviin. Yksittäinen ratkaisu tuottaa joukon paikalliseen toimintatilaan liittyviä vakioita, jotka kuvaavat neutronien kulkeutumista esimerkiksi polttoainenipun sisällä. Kun laskut on toistettu kaikille nipputyypeille reaktorin eri toimintaolosuhteissa, niiden tuottamista parametreista voidaan lopulta rakentaa reaktorisydämen kokonaiskäyttäytymistä kuvaava matemaattinen malli.

VTT:llä aloitettiin vuonna 2017 uuden Ants-neutroniikkaratkaisijan kehitys. Ohjelma mallintaa reaktorisydämen fysiikkaa edellä mainittuun lähestymistapaan perustuvaa nodaalidiffuusiomenetelmää hyödyntäen. Kun kokosydänmalli on kerran luotu, sillä voidaan simuloida erilaisia käyttötilanteita, ja tehdä muutoksia sydämen rakenteeseen. Laskenta-ajat mitataan korkeintaan minuuteissa, jolloin myös suunnittelutyö etenee huomattavasti jouhevammin.

Kytketyn ongelman ratkaisuun kehitetään uutta Kraken-laskentaympäristöä, jonka päällä myös Serpent ja Ants toimivat. Kyse on eräänlaisesta multifysiikkarajapinnasta, jonka kautta eri ratkaisijat vaihtavat dataa keskenään. Polttoaineen lämmönsiirron ja mekaanisen käyttäytymisen mallinnukseen on käytetty vuodesta 2013 lähtien kehitettyä Finix-polttoainekoodia, ja jäähdytteen virtauksen mallinnukseen uutta Kharon-termohydrauliikkaratkaisijaa. VTT:n omien työkalujen lisäksi Kraken-ympäristö mahdollistaa myös muiden fysiikkaratkaisijoiden kytkemisen osaksi laskentaketjua. Ydinreaktoreiden virtausmekaniikan mallintamiseen käytetään paljon esimerkiksi avoimen lähdekoodin OpenFOAM-ohjelmistoa.

Kuten edellä todettiin, reaktorisydämen fysiikan ratkaiseminen on vain osa mallinnushaastetta. Laitostason laskentatehtäviin käytetään Apros-ohjelmistoa, jonka kehityshistoria ulottuu 1980-luvulle saakka. Apros on VTT:n ja Fortumin yhteistyönä kehittämä prosessisimulaattori, jonka sovelluskohteet eivät rajoitu ainoastaan ydintekniikkaan. Lämmitysreaktorihankkeessa rakennettu Apros-malli kattaa koko kaukolämpölaitoksen toiminnan, eli reaktorin primäärikierron lisäksi lämmönvaihtimet ja välipiirin, sekä näihin kytkeytyvät pumput, venttiilit ja laitosautomaation. Malli voidaan tarvittaessa ulottaa kaukolämpöverkkoon saakka, jolloin reaktorin toimintaa voidaan tarkastella muuttuvissa tuotanto-olosuhteissa.

Lämmitysreaktorin sydän

Kuva 1: Serpent Monte Carlo -ohjelmalla mallinnettu lämmitysreaktorin sydän. Punertavat lämpimät värisävyt kuvaavat fissiotehoa, ja sinertävät viileät sävyt termisten (matalaenergisten) neutronien vuojakaumaa. Sydämen läpimitta on vajaa puolitoista metriä, ja se rakentuu lyhennetyistä painevesireaktorin polttoainenipuista. Osa sauvapaikoista on korvattu metallisilla ohjausputkilla, joihin reaktorin säätösauvat työntyvät. Tässä sydänkonfiguraatiossa joka toisen polttoainenipun säätösauvaputkiin on asennettu kiinteitä WABA-absorbaattorisauvoja (Wet Annular Burnable Absorber), joita käytetään kompensoimaan ylimääräistä reaktiivisuusreserviä käyttöjakson alussa. Absorbaattorisauvat näkyvät kuvassa himmeinä sinisinä renkaina.

Suunnittelun reunaehtoja

Lämmitysreaktorin suunnittelutehtävää voisi luonnehtia esimerkiksi seuraavasti: miten suunnitella ydinreaktori, joka kykenee tuottamaan noin 100-asteista vettä turvallisesti, ja mahdollisimman kustannustehokkaasti? Vaikka turvallisuus ja taloudellisuus eivät ole tavoitteina keskenään ristiriidassa, niiden yhteensovittaminen tarkoittaa sitä, että suunnittelutyössä on otettava huomioon suuri määrä erilaisia reunaehtoja. Turvallisuuden osalta vaatimukset ovat ehdottomia, ja ne on myös kirjattu varsin yksiselitteisesti ydinenergian käyttöä ohjaavaan lainsäädäntöön.

Reaktorin on esimerkiksi toimittava kaikissa käyttötilanteissa stabiilisti, ilman että ketjureaktion hallintaan tarvitsee jatkuvasti puuttua aktiivisilla säätötoimenpiteillä. Jos tehon säädössä tapahtuu häiriö, fissiotehon kasvun on katkettava fysikaalisiin takaisinkytkentöihin. Reaktorin on siis paitsi kyettävä ylläpitämään toimintatilansa itsenäisesti, myös ongelmatilanteessa sammutettava itse itsensä. Vaatimusten taustalla on ajatus siitä, että turvallisen toimintatilan säilyttäminen ei saa olla kriittisellä tavalla kiinni automatiikasta tai valvomohuoneessa tehdyistä päätöksistä.

Turvallisen toiminnan rajat on määritelty melko yksityiskohtaisesti viranomaisohjeissa. Esimerkiksi polttoainesauvojen suojakuoriputkien lämpötilalle on asetettu tiettyjä rajoituksia, joilla varmistetaan polttoaineen eheys. Tällaisia rajoituksia sovelletaan paitsi reaktorin normaalille toimintatilalle, myös käyttöhäiriöille ja onnettomuuksille. Poikkeustilanteissa on varauduttava myös monimutkaisempiin vikaketjuihin. Monissa käyttöhäiriötilanteissa suunnittelun lähtökohdaksi on otettava se, että sinänsä äärimmäisen toimintavarmaksi rakennettu reaktorin pikasulku kuitenkin syystä tai toisesta epäonnistuu.

Suunnittelutyön kannalta turvallisuusvaatimukset näkyvät esimerkiksi jäähdytysjärjestelmien mitoituksessa. Jäähdytteen virtauksen on kyettävä pitämään polttoaineen lämpötila suunnittelurajojen sisällä. Mitoituksessa on otettava huomioon se, että reaktorin tuottama lämpöteho ei ole jakautunut tasaisesti sydämen sisällä. Tämä on samalla hyvä esimerkki kytketyn ratkaisun tarpeellisuudesta – polttoainesauvojen lämmöntuotto ja jäähdytys riippuvat toisistaan, eli tehojakauma ja jäähdytteen virtaus on ratkaistava samanaikaisesti.

Ketjureaktion stabiilisuus puolestaan asettaa omat ehtonsa polttoaineen käytön suunnittelulle. Stabiili toimintatila edellyttää riittävän voimakkaita negatiivisia takaisinkytkentöjä. Koska polttoaineen koostumus ja fysikaaliset ominaisuudet muuttuvat käyttöjakson kuluessa, myös takaisinkytkentöjen voimakkuus on varmistettava koko jakson yli.

Laskennallisista analyyseistä saatavia tuloksia ovat esimerkiksi erilaiset virtausnopeudet ja lämpötilat, sekä takaisinkytkentäkertoimet, jotka kertovat miten ketjureaktio vastaa toimintatilan muutokseen. Varsinaisissa turvallisuusanalyyseissä tarkastellaan reaktorin normaalikäytön lisäksi myös erilaisia onnettomuusskenaarioita. Miten reaktori käyttäytyy esimerkiksi putkivuototilanteessa, tai sähköjärjestelmän häiriössä, kun kaikki hallintalaitteet menettävät samanaikaisesti toimintakykynsä?

Passiivinen jäähdytys

Aikaisemmassa blogikirjoituksessa todettiin, että fissiotehon hallinta ei itse asiassa ole suinkaan merkittävin haaste kevytvesireaktoreiden turvallisuussuunnittelussa. Paljon enemmän päänvaivaa suunnittelijoille aiheuttaa polttoaineen jälkilämpö. Uraanipolttoaineeseen kertyneiden lyhytikäisten isotooppien radioaktiivinen hajoaminen tuottaa niin paljon lämpöenergiaa, että reaktorissa on ylläpidettävä pientä vesikiertoa vielä pitkään fissiotehon sammuttamisen jälkeen. Kaukolämpöreaktorissa tehotaso on vain murto-osa suuresta paine- tai kiehutusvesireaktorista, mutta jälkilämmönpoisto on silti huomioitava suunnittelussa.

Useimmissa pienreaktorikonsepteissa jälkilämmönpoisto on toteutettu luonnonkiertoon perustuvilla järjestelmillä, joihin ei kuulu lainkaan ulkoista käyttövoimaa vaativia pumppuja. Tämä on yksi tapa yksinkertaistaa laitoksen rakennetta, ja pienentää erityisesti sähköverkon menetyksestä alkunsa saavan vakavan onnettomuuden riskiä. Passiivinen jäähdytys on valittu myös VTT:n lämmitysreaktorin turvallisuussuunnittelun pohjaksi. Jälkilämmönpoisto pyritään toteuttamaan siten, että reaktori siirtyy häiriötilanteessa itsestään sellaiseen tilaan, jossa ylimääräinen lämpö kulkeutuu polttoaineesta lopulliseen lämpönieluun ilman ulkoista käyttövoimaa.

Passiiviseen jäähdytykseen liittyy myös tiettyjä suunnitteluhaasteita. Perinteisen pakotetun jäähdytyskierron mallintaminen on vielä suhteellisen yksinkertaista, sillä pumpun toiminta hallitsee virtauksen nopeutta. Passiivisessa luonnonkierrossa on sen sijaan kyse virtauksesta, joka syntyy yksin lämpötilaerosta. Reaktorissa lämmennyt jäähdyte kohoaa ylöspäin, ja viileämpi vesi laskeutuu alas. Virtauksen voimakkuus riippuu lisäksi reaktoriastian korkeudesta, sekä erilaisista virtausvastuksista. Suunnittelussa on otettava kaikki tekijät samanaikaisesti huomioon. Lämpöreaktorihankkeessa vesikierron mallinnukseen on käytetty esimerkiksi numeerista virtauslaskentaa (CFD).

Työ etenee

Toimivakaan peruskonsepti ei voi edetä tietokonesimulaatiosta käyttökelpoiseksi teknologiaksi, jos sillä ei ole reaalimaailmalle mitään annettavaa. Teknisen suunnittelun lisäksi hankkeessa on tarkasteltu ydinlämpölaitoksen soveltuvuutta kaukolämpömarkkinoille, ja haettu reaktorille ideaalista käyttötapaa ja yksikkökokoa.

Yksi selvitettävistä kysymyksistä on energian hinta. Pääomakustannusten osuus korostuu kaikessa ydinenergiantuotannossa, eikä kaukolämpö ole millään tavalla poikkeus. Tämä on seurausta ydinteknisille komponenteille asetetuista korkeista laatuvaatimuksista, sekä moninkertaisesti varmennetuista turvajärjestelmistä. Paperi on usein terästä kalliimpaa – turvallisuuden kannalta kriittinen järjestelmä muuttuu käyttökelpoiseksi vasta siinä vaiheessa, kun sen toiminta on osoitettu riittävän luotettavasti.

Edellisessä blogikirjoituksessa todettiin, että lämmitysreaktorin matala käyttöpaine vaikuttaa ratkaisevasti esimerkiksi paineastian ja putkistojen seinämävahvuuksiin. Allastyyppisissä reaktoreissa primääripiiriä ei välttämättä tarvitse paineistaa lainkaan. Vaatimattomat käyttöolosuhteet ja yksinkertainen tekniikka näkyvät myös kustannuksissa. Käytännössä ydinkaukolämmön hintaa ei voida arvioida kovin tarkasti edes kokoluokaltaan vastaavien perinteisten pienreaktorihankkeiden pohjalta, sillä kustannusanalyyseissä on otettava huomion teknologian erityispiirteet. Ydinkaukolämmön taloudellisuutta on selvitetty aikaisemmin yleisemmällä tasolla, ja vastaavia analyysejä ollaan tekemässä myös kehitteillä olevalle reaktorityypille.

Lämmitysreaktorihankkeeseen osallistuu tällä hetkellä pitkälti toista kymmentä asiantuntijaa. Työ on herättänyt kiinnostusta useissa sidosryhmissä, ja kysymyksiä mahdollisesta yhteistyöstä on tullut Suomesta ja ulkomailta. Nykyisen aikataulun mukaan konseptitason suunnitelman on määrä valmistua syksyyn mennessä, minkä jälkeen kehitykseen lähdetään hakemaan ulkopuolisia kumppaneita. Koronavirustilanne on pakottanut muuttamaan joitakin työtapoja, mutta ainakaan toistaiseksi aikataulua ei ollut tarpeen lykätä eteenpäin.

Suomalainen kaukolämpöreaktori

Jaakko Leppänen – 4.3.2020

VTT julkaisi viime viikon maanantaina lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin suomalaisen kaukolämmön tuotantoon tarkoitetun pienydinreaktorin kehitystyön aloittamisesta. Koska blogin tarkoitus on käsitellä ydinenergiaan liittyviä asioita (ja kirjoittajat ovat mukana hankkeessa), työn taustoja on luontevaa avata myös täällä. Kaukolämpöreaktoreiden teknologiaa ja päästövähennyspotentiaalia on käsitelty yleisemmällä tasolla jo aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Tässä kirjoituksessa keskitytään enemmän nyt käynnistyneeseen hankkeeseen.

Ajatus oman kaukolämpöreaktorin kehittämisestä ei syntynyt tyhjästä. Yli 80% kotimaisesta sähköstä saadaan jo nykyisin vähäpäästöisistä energialähteistä, mutta lämmön muodossa käytettävän energian tuotanto on edelleen vahvasti riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Kylmän talvi-ilmaston maalle kaukolämmöntuotannon puhdistaminen on luontevasti seuraava askel eteenpäin. Nykyiset suunnitelmat nojaavat vahvasti bioenergiaan, mutta koska biomassasta voi tulevaisuudessa kehittyä tärkeä raaka-aine esimerkiksi muovien ja liikennepolttoaineiden valmistukseen, sen polttamiselle on syytä kehittää hyvissä ajoin myös vaihtoehtoja.

Suomi tunnetaan ydinenergia-alalla erityisesti turvallisuus- ja loppusijoitusosaamisesta, mutta meillä tehdään myös uusiin reaktorityyppeihin liittyvää tutkimusta. Neljännen sukupolven ydinteknologian mahdollisuuksia selvitettiin 2000-luvun alkupuolella yliopistojen ja tutkimuslaitosten muodostamassa Gen4Fin-verkostossa. Ilmastotavoitteiden kiristyessä tutkimuksen painopiste alkoi kuitenkin siirtyä yhä enemmän lähitulevaisuuden perinteisempiin teknologioihin, erityisesti pienreaktoreihin, joilla olisi mahdollista saavuttaa suuria päästövähennyksiä jo tällä vuosikymmenellä. Pienreaktoreihin liittyvää tutkimusta tehdään tällä hetkellä esimerkiksi EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvissa tutkimushankkeissa. VTT valmistelee myös Business Finlandin alla toimivaa EcoSMR -liiketoimintaekosysteemiä, joka kerää yhteen pienreaktoreista kiinnostuneita tahoja, ja selvittää suomalaisten yritysten mahdollisuuksia osallistua kehitykseen.

Kaukolämmöntuotantoon tarkoitettuja pienreaktoreita suunnitellaan erityisesti Kiinassa, missä kyse ei ole ainoastaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, vaan myös siitä, että kivihiilivoimaloiden aiheuttamat ilmansaasteet alkavat olla jo kansanterveydellinen ongelma. VTT:llä viime vuonna tehdyssä soveltuvuusselvityksessä kiinalainen 400 megawatin allasreaktori todettiin varsin kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi myös Helsingin lämmitykseen. Pienempiin kaukolämpöverkkoihin reaktori on kuitenkin aivan liian suuri. Nyt käynnistyneen hankkeen tavoitteena on ratkaista juuri tämä mittakaavaongelma, eli kehittää kotimaiseen teknologiaan perustuva kaukolämpöreaktori suomalaisten kaupunkien ja taajamien lämmitystarpeisiin.

Suomen kaukolämpölaitokset

Kuva 1: Kaukolämpöä käytetään Suomessa kaikkiaan 166 kunnassa. Tuotantolaitoksia on yli tuhat, joista valtaosa on kapasiteetiltaan pieniä (alle 20 MW). Lähde: Energiateollisuus ry.

Mitä lämmitysreaktori käytännössä tarkoittaa?

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Lämmön jakelu toimii keskitetysti maan alle asennetun putkiverkon kautta. Vesi lämmitetään verkkoon kytketyissä tuotantolaitoksissa, ja siirretään lämmönvaihtimien välityksellä kiinteistöjen sisäiseen patterikiertoon. Suurimmissa kaupungeissa tuotantolaitokset voivat olla satojen megawattien kombivoimaloita, mutta verkkoon on kytketty myös varavoimana ja huipputeholaitoksina toimivia lämpökeskuksia, jotka antava lisää tehoa kylmimpien talvipäivien aikana.

Lämmöntuotantoon suunniteltu reaktori toimisi osana olemassa olevaa kaukolämpöverkkoa. Toimintaperiaate on pohjimmiltaan sama kuin kaikissa muissakin ydinreaktoreissa: uraanipolttoaineessa tapahtuvat fissioreaktiot vapauttavat energiaa, joka lämmittää sydämen läpi virtaavaa jäähdytettä. Jäähdytys toimii suljetussa kierrossa laitoksen sisällä, ja lämpö siirretään reaktorista kaukolämpöverkkoon lämmönvaihtimien ja välipiirin kautta. Reaktori toimii samalla polttoaineella koko käyttöjakson ajan, lämpöreaktorin tapauksessa useamman vuoden kerrallaan. Jakson jälkeen käytetystä polttoaineesta tulee korkea-aktiivista ydinjätettä, joka varastoidaan ensin laitospaikalle, ja siirretään myöhemmin odottamaan geologista loppusijoitusta.

Kaikilta osin kaukolämpöreaktori ei kuitenkaan vertaudu perinteisiin ydinvoimaloihin. Sähköntuotantokäyttöön tarkoitetut paine- ja kiehutusvesilaitokset toimivat lauhdevoimaloina, joissa tuotannon hyötysuhdetta rajoittavat termodynamiikan lait. Höyryllä pyöritettävä turbiini kykenee muuttamaan vain osan reaktorin tuottamasta lämmöstä mekaaniseksi energiaksi, ja edelleen generaattorissa sähköksi. Esimerkiksi Olkiluodon uusi EPR-laitos on lämpöteholtaan 4300 ja sähköteholtaan 1600 megawattia. Erotus päätyy hukkalämpönä mereen.

Kun reaktoria käytetään yksinomaan lämmöntuotantoon, energiaa ei tarvitse muuttaa muodosta toiseen. Polttoaineessa vapautunut primäärienergia saadaan tällöin häviöitä lukuun ottamatta kokonaan hyötykäyttöön. Käytännössä tämä tarkoittaa myös huomattavasti pienempää yksikkökokoa. Suomalaisiin kaukolämpöverkkoihin sopivan reaktorin kokoluokka voisi olla esimerkiksi 50 MW, eli reilu sadasosa yhden EPR:n lämpötehosta. Fyysisesti tällainen reaktori vaatisi oheislaitteistoineen tilaa pienen teollisuuslaitoksen verran. Aivan talo- tai korttelikohtaisesta lämpöratkaisusta ei siis kuitenkaan ole kyse.i

Myös reaktoreiden toimintaolosuhteissa on eroja. Lauhdevoimaloina toimivissa kevyvesilaitoksissa jäähdytteen lämpötila on korkean termodynaamisen hyötysuhteen saavuttamiseksi nostettava 300 asteen tuntumaan. Tämä puolestaan edellyttää jäähdytyskierron paineistamista. Esimerkiksi EPR:ssä reaktorin käyttöpaine on 155 baaria. Kaukolämpöreaktorin toiminta-alue on perinteisiin kevytvesireaktoreihin verrattuna varsin vaatimaton. Reaktori on käytännössä pelkkä vedenlämmitin, jonka ainoa tehtävä on tuottaa noin sata-asteista vettä kaukolämpöverkkoon. Jäähdytyskierto voi tällöin toimia lähellä yhden baarin normaalia ilmanpainetta.

Teknologian valinta

VTT:n hankkeen tavoitteena on laatia konseptitason suunnitelma, jonka pohjalta varsinaista teknistä toteutusta lähdetään viemään eteenpäin. Yksityiskohdat tarkentuvat vielä suunnittelun edetessä, mutta jo näin alkuvaiheessa voidaan sanoa, että reaktori tulee perustumaan hyvin perinteiseen kevytvesiteknologiaan. Valintaa voidaan perustella useammallakin tekijällä.

Kevytvesireaktori saadaan helposti toimimaan kaukolämpöverkon edellyttämällä lämpötila-alueella. Reaktorin polttoaineena voidaan käyttää samaa 3-5%:ksi väkevöityä uraanioksidia kuin Suomen nykyisissäkin ydinvoimalaitoksissa. Tällaiselle polttoainetyypille on olemassa kaupalliset markkinat, minkä lisäksi se on myös yhteensopiva suomalaisen loppusijoitusratkaisun kanssa. Ylivoimaisesti suurin osa maailmalla käytössä olevista ydinreaktoreista on tyypiltään paine- ja kiehutusvesityyppisiä kevytvesireaktoreita, eli tämä on juuri se teknologia, josta on myös kaikkein eniten käytännön kokemusta.

Ydinvoimasta keskustellaan paljon. Viime vuosina erityisesti seuraavan sukupolven sulasuola- ja toriumreaktorit ovat saaneet paljon huomiota osakseen esimerkiksi tiede- ja teknologialehtien palstoilla. Uusiin reaktorityyppeihin kohdistuu suuria odotuksia, minkä vuoksi vuosikymmeniä vanhan kevytvesiteknologian valinta kaukolämpöreaktorin kehityksen lähtökohdaksi saattaa kuulostaa vähintään tylsältä ratkaisulta.

Meneillään oleva ydinenergiahype antaa kuitenkin helposti harhaanjohtavan kuvan uusien teknologioiden kypsyysasteesta. Esimerkiksi toriumhyötöreaktori vaatii ympärilleen kokonaisen jälleenkäsittelyinfrastruktuurin, jonka rakentaminen vie aikaa. Monet innovatiivisista reaktorityypeistä ovat myös reilusti ylimitoitettuja kaukolämmöntuotantoon. yli 600 asteessa toimivan sulasuolareaktorin käyttölämpötila on tarkoitukseen 500 astetta liian korkea.

Uusia reaktorityyppejä markkinoidaan toisinaan myös sellaisilla erityispiirteillä, jotka ovat todellisuudessa yhteisiä kaikille ydinreaktoreille. Sulasuolareaktorin eduksi voidaan kertoa, että nestemäisen polttoaineen lämpölaajeneminen saa reaktorin säätämään itse itseään, mikä estää fissiotehoa karkaamasta hallitsemattomaan kasvuun. Tällaisten lupausten yhteydessä unohtuu kuitenkin helposti mainita, että ketjureaktio on itse asiassa stabiili prosessi myös kaikissa kevytvesireaktoreissa. Veden tiheyteen ja polttoaineen lämpötilaan liittyvät negatiiviset takaisinkytkennät vastustavat samalla tavalla reaktorin toimintatilan muutosta.

Yksinkertainen rakenne ja passiivinen turvallisuus

Ydinreaktorin suunnittelussa on aina kyse myös turvallisuudesta. Kevytvesireaktoreiden turvallisuushaasteet liittyvät pitkälti siihen, että ydinpolttoaineeseen kertyy käytön aikana paljon lyhytikäisiä isotooppeja, joiden radioaktiivinen hajoaminen tuottaa paljon lämpöä vielä reaktorin sammuttamisen jälkeen. Eli vaikka ketjureaktio saadaan tarvittaessa katkaistua nopeasti, lämmöntuotto ei putoa välittömästi nollaan. Reaktoritekniikassa tätä kutsutaan polttoaineen jälkilämmöksi.ii Jos jälkilämpöä ei saada siirrettyä riittävän tehokkaasti reaktorista ulos, sydän kiehuu ennen pitkää kuivaksi, jolloin polttoaine ylikuumenee ja vaurioituu. Juuri tällainen tapahtumaketju oli vuonna 2011 tapahtuneen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden taustalla.

Perinteisissä toisen sukupolven kevytvesilaitoksissa reaktorin hätäjäähdytykseen ja jälkilämmönpoistoon käytetään pääasiassa sähkötoimisia pumppuja. Koska kyse on turvallisuuden kannalta kriittisistä järjestelmistä, niiden toiminnalle on asetettu tiukkoja vaatimuksia. Korkea turvallisuustaso saavutetaan moninkertaisilla varmistuksilla sekä hajauttamalla toiminnot siten, että mikään yksittäinen alkutapahtuma ei voi vaikuttaa kaikkiin järjestelmiin samanaikaisesti.iii Monimutkainen turvallisuussuunnittelu näkyy myös laitoksen hinnassa.

Aktiivisten sähkötoimisten järjestelmien rinnalle on alettu kehittää yhä enemmän myös passiivisia jäähdytysjärjestelmiä, jotka eivät tarvitse toimiakseen lainkaan ulkoista energiaa. Vesi virtaa reaktorissa luonnonkierrolla ilman sähkötoimisia pumppuja. Luontaisesti turvallisen ydinvoimalaitoksen suunnittelussa lähtökohta on, että laitos siirtyy häiriötilanteessa itsestään turvalliseen tilaan. Reaktorin jälkilämmönpoisto ei tällöin riipu sähköverkon toimivuudesta, automaatiojärjestelmistä tai käyttöhenkilökunnan toimenpiteistä.

Koska polttoaineen jälkilämmöntuotto on verrannollinen reaktorin fissiotehoon, pieni yksikkökoko yksinkertaistaa olennaisesti myös passiivisten jäähdytysjärjestelmien toteutusta. Esimerkiksi amerikkalaisessa NuScale -pienreaktorissa jäähdytys perustuu kokonaan luonnonkiertoon. Matalassa lämpötilassa toimiva 50 megawatin kaukolämpöreaktori olisi jopa pienreaktorikategoriassa pieni. Suunnittelua helpottaa myös se, että jäähdytyskiertoon ei liity korkeapaineisia ilmiöitä. Monissa kaukolämpöreaktorikonsepteissa sydämen vesikierto varmistetaan yksinkertaisesti sijoittamalla reaktori syvän vesialtaan pohjalle.

Perinteiseen sähköntuotantokäyttöön tarkoitettuun kevytvesilaitokseen verrattuna matalassa lämpötilassa toimiva kaukolämpöreaktori voidaan siis toteuttaa huomattavasti yksinkertaisemmalla teknologialla. Kustannuksia laskee myös se, että turbiinilaitos jää kokonaan pois. Yksi hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana selvitettävistä kysymyksistä on: voidaanko tällainen teknologia toteuttaa kilpailukykyisesti sellaisessa kokoluokassa, joka soveltuu juuri suomalaiskaupunkien kaukolämpöverkkojen tarpeisiin?


i) Myös reaktorin kuluttaman polttoaineen määrä skaalautuu suhteessa fissiotehoon. Mittakaavaa kuvaa esimerkiksi se, että Terrafamen Sotkamon kaivoksen (ent. Talvivaara) suunniteltu vuotuinen uraanituotanto riittäisi periaatteessa monen kymmenen pienen kaukolämpöreaktorin tarpeisiin. Myös korkea-aktiivisena ydinjätteenä loppusijoitettavaa käytettyä polttoainetta syntyy vastaavasti murto-osa verrattuna suureen perinteiseen kevytvesireaktoriin.

ii) Reaktorin käydessä radioaktiivisessa hajoamisessa vapautuvan energian osuus on 6-7% fissiotehosta. Kun reaktori sammutetaan, radioaktiivisten isotooppien määrä alkaa pudota eksponentiaalisesti, jolloin myös hajoamisen aiheuttama lämmöntuotto laskee. 50 megawatin kaukolämpöreaktori tuottaisi tunnin kuluttua sammuttamisesta reilu 600 kilowattia jälkilämpöä. Vuorokaudessa lämmöntuotto putoaisi alle 300 kW:iin, viikossa 140 kW:iin ja kuukaudessa 70 kW:iin. Reaktorista poistamisen jälkeen käytettyä polttoainetta säilytetään reaktorihalliin sijoitetuissa vesialtaissa tavallisesti muutaman vuoden ajan ennen siirtoa välivarastoon odottamaan loppusijoitusta. Tässä vaiheessa kaukolämpöreaktorin polttoaineniput tuottaisivat jälkilämpöä yhteensä keskikokoisen sähkökiukaan verran.

iii) Nämä nk. redundanssi- ja diversiteettiperiaatteet näkyvät esimerkiksi reaktorin jäähdytysjärjestelmien sähkönsyötön toteutuksessa. Loviisassa sähkönsyöttöä on turvaamassa neljä laitosyksikkökohtaista diesel-generaattoria ja kaksi kaasuturbiinikäyttöistä varavoimalaitosta. Ykkös- ja kakkosyksikön järjestelmiä voidaan käyttää ristiin, minkä lisäksi sähköä saadaan kantaverkosta riippumattoman kaapeliyhteyden kautta Ahvenkosken vesivoimalaitokselta.

Korkean lämpötilan ydinreaktorit

Jaakko Leppänen – 19.11.2019

Kirjoitin lokakuussa 2018 ydinenergian roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomen osalta tilanne ei ole vuodessa olennaisesti muuttunut. Energiateollisuus ry:n uusimpien tilastojen mukaan lähes 80% kotimaisesta sähköstä tuotetaan vähähiilisillä energialähteillä. Näistä merkittävin on ydinvoima, joka kattaa noin kolmanneksen kotimaisesta tuotannosta. Käyttöönottoa edelleen odottava Olkiluodon kolmas laitosyksikkö tulee tuomaan markkinoille merkittävästi lisää vähäpäästöistä sähköä, mutta koko energiajärjestelmän tasolla rakennemuutokset tapahtuvat tuskastuttavan hitaasti.

Jonkinlaisia muutoksen tuulia on kuitenkin ilmassa. Työ- ja elinkeinoministeriö perusti lokakuussa työryhmän, jonka tavoitteena on valmistella ydinenergialain kokonaisuudistusta. Keskeiset kysymykset liittyvät esimerkiksi pienreaktoreiden lisensiointiin sekä ydinenergian uusiin käyttökohteisiin perinteisen sähköntuotannon ulkopuolella. Kunnallispoliittisella tasolla on käyty paljon keskustelua ydinenergian mahdollisuuksista kaukolämmön tuotannossa, ja viime aikoina myös energiayhtiöiden suunnalta on nähty muutama mielenkiintoinen ulostulo. Kaukolämmöntuotantoon soveltuvan reaktoriteknologian kehitys kiinnostaa myös yliopisto- ja tutkimuspuolella.

Matalassa lämpötilassa toimivien kaukolämpöreaktoreiden teknologiaa on käsitelty aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Tämän kirjoituksen aihe liittyy huomattavasti korkeammassa lämpötilassa toimiviin kaasujäähdytteisiin reaktoreihin, joiden käyttökohde on raskaan teollisuuden prosessilämpö. Aihe alkaa olla ajankohtainen, sillä kasvihuonekaasuille asetettujen päästövähennystavoitteiden täyttäminen edellyttää sähköntuotannon lisäksi koko energiajärjestelmän puhdistamista. Teollisuudelle tämä tarkoittaa suuria investointeja, ja päätökset uusien teknologioiden kehittämisestä on tehtävä hyvissä ajoin ennen sopimuksissa määritettyjä aikarajoja.

Lämpöenergiaa hyödynnetään eri sovelluskohteissa varsin vaihtelevalla lämpötilavälillä. Esimerkkejä on koottu alla olevaan taulukkoon. Valtaosa maailman nykyisestä reaktorikannasta muodostuu toisen sukupolven kevytvesityyppisistä paine- ja kiehutusvesireaktoreista, joiden toimintalämpötila rajoittuu noin 300°C asteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että korkeampiin lämpötiloihin pääseminen edellyttää siirtymistä reaktorityyppeihin, joiden kehityskaari on korkeintaan prototyyppiasteella.

< 100°C Juomaveden valmistus merivedestä
65–120°C Suomalaisten kaukolämpöverkkojen sisäänmenolämpötila
165°C Massan kuivaus paperitehtaassa
300°C Perinteisen ydinvoimalaitoksen (kevytvesireaktorin) höyryturbiinin toimintalämpötila
400°C Öljynjalostusteollisuuden prosessit
400–1450°C Sementin valmistuksen prosessit
> 700°C Kemianteollisuuden prosessit ja vedynvalmistus

Teollisuuden energiakäytöstä puhuttaessa ydinvoiman päästövähennyspotentiaalia on silti vaikea sivuuttaa. Esimerkiksi kemianteollisuudessa päästövähennystavoitteet lisäävät paineita siirtyä lämpöenergian käytöstä sähkökemiallisiin prosesseihin. Euroopan mittakaavassa kemianteollisuuden puhdistaminen tällä tavoin kasvattaisi kuitenkin sähkönkulutusta enemmän kuin nykyisen kokonaistuotannon verran, joten vaihtoehtoja selvästi tarvitaan. Vähähiilistä lämpöenergiaa voidaan tuottaa myös biopolttoaineilla, mutta toimitusketjuihin liittyvien epävarmuuksien ja logististen pullonkaulojen vuoksi ratkaisuja ei pitäisi jättää yhden kortin varaan.

Jäähdyte ja moderaattori määrittävät reaktorityypin

Lähes kaikki nykyisin käytössä olevat ydinreaktorit kuuluvat teknologian tyyppiluokituksessa nk. termisiin reaktoreihin. Tällaisissa reaktoreissa ketjureaktion toiminta perustuu matalalle energia-alueelle hidastettuihin neutroneihin, joilla on suuri todennäköisyys törmätä uraanin helposti fissioituviin U235-ytimiin. Korkea törmäystodennäköisyys kompensoi isotoopin pientä atomiosuutta. Yli 99% luonnonuraanista muodostuu isotoopista U238, jolla fissioreaktion todennäköisyys on liian pieni ylläpitämään ketjureaktion kulkua. Matalaenergisten neutronien hyödyntäminen mahdollistaa siis käytännössä reaktorin toiminnan matalasti väkevöidyllä polttoaineella.

Neutronien hidastaminen fission kannalta edulliselle energia-alueelle tapahtuu kevyestä alkuaineesta muodostuvassa väliaineessa, jota kutsutaan moderaattoriksi. Neutronit törmäilevät kevyisiin atomiytimiin, menettäen jokaisessa törmäyksessä osan liike-energiastaan. Kevytvesireaktoreissa moderaattorina käytetään vettä, joka myös jäähdyttää polttoainetta virratessaan sydämen läpi. Painevesireaktoreissa primäärijäähdyte luovuttaa höyrystimessä lämpöenergiansa sekundääriseen höyryturbiinikiertoon. Kiehutusvesilaitoksissa turbiinia pyörittävä höyry tuotetaan kiehuttamalla vettä reaktorin sydämessä.

Yksinkertaisesta perusrakenteestaan huolimatta vesijäähdytteinen reaktori ei ydinteknologian kehityksen alkuaikoina kuitenkaan ollut aivan ilmeinen valinta, ainakaan energiantuotantokäyttöön. Moderaattoriytimenä toimiva vety nimittäin absorboi juuri sen verran termisiä neutroneita, ettei luonnonuraanin U235-pitoisuus riittänyt ketjureaktion ylläpitämiseen. Veden käyttö edellytti häviöiden kompensoimiseksi atomiosuuden nostamista vähintään muutamaan prosenttiin. Isotooppisesti väkevöity uraani oli vielä 1950-luvulla niin kallista, että sen käyttö rajoittui lähinnä sotilaspuolelle. Ensimmäiset kevytvesireaktorit kehitettiinkin sukellusveneiden voimanlähteiksi.

Ennen kuin kevytvesiteknologia alkoi seuraavalla vuosikymmenellä levitä myös siviilipuolelle, suunnitelmat ydinenergian sähköntuotantokäytöstä nojasivat reaktorityyppeihin, jotka kykenivät käyttämään polttoaineenaan väkevöimätöntä luonnonuraania. Moderaattoriksi valikoitui tällöin joko vedyn raskasta isotooppia (deuteriumia) sisältävä raskas vesi, tai puhtaasta hiilestä koostuva kiinteä grafiitti. Vähäisemmän neutroniabsorption ansiosta ketjureaktio saatiin näillä moderaattoreilla käynnistymään myös luonnonuraanipolttoaineessa.

Ensimmäiset ydinreaktorit toimivat kaasujäähdytteellä

Ensimmäinen jatkuvatoimiseen käyttöön tarkoitettu ydinreaktori rakennettiin Manhattan-projektin tarpeisiin Oak Ridgen tutkimuslaboratoriossa Yhdysvalloissa vuonna 1943. Tämän X-10 -prototyyppireaktorin sydän oli muodoltaan kuutio, jonka sivun pituus oli hieman yli seitsemän metriä. Alumiinikuoren sisälle kapseloitu luonnonuraanipolttoaine ladattiin vaakasuoriin kanaviin, jotka kulkivat sydämen läpi. Reaktori toimi grafiittimoderaattorilla ja ilmajäähdytyksellä. Huomattavan suuresta koostaan huolimatta reaktorin fissioteho oli vielä vaatimaton, vain noin neljä megawattia. X-10:n pääasiallinen tarkoitus olikin lähinnä toimia pienemmän mittakaavan mallina varsinaisten plutoniumintuotantoreaktoreiden suunnittelussa.i

X-10

Kuva 1: Oak Ridgen tutkimuslaboratorioon vuonna 1943 rakennetun X-10 -grafiittireaktorin julkisivu. Uraanipolttoaine ladattiin etuseinässä näkyviin vaakasuoriin kanaviin. Reaktori toimi ilmajäähdytyksellä, ja se oli käytössä 1960-luvun alkuun saakka.

Ydinteknologian kehitys pääsi pian toisen maailmansodan jälkeen vauhtiin myös Euroopassa. Kaasujäähdytteisiä grafiittireaktoreita alettiin kehittää erityisesti Iso-Britanniassa, missä X-10:n perusrakenne otettiin MAGNOX-reaktoriteknologian (Magnesium Alloy Graphite Moderated Gas Cooled Uranium Oxide Reactor) pohjaksi. Polttoaineena käytettiin luonnonuraania ja moderaattorina grafiittia. Avoin ilmajäähdytys vaihdettiin kuitenkin suljettuun hiilidioksidikiertoon. MAGNOX:ia voidaan pitää ensimmäisenä kaupallisena ydinvoimalaitostyyppinä, jonka Calder Hall -prototyyppi aloitti toimintansa vuonna 1956. Täysin rauhanomaisesta käytöstä ei kuitenkaan vielä ollut kyse, sillä ensimmäiset MAGNOX:it suunniteltiin sähköntuotannon lisäksi myös valmistamaan plutoniumia Iso-Britannian ydinaseohjelman tarpeisiin.

Seuraava reaktorisukupolvi

MAGNOX jäi kuitenkin lopulta lähinnä brittiläisen ydinteollisuuden kuriositeeteiksi. Kun väkevöidyn uraanin käyttö tuli taloudellisesti kannattavaksi, luonnonuraanipolttoaineella toimivat reaktorit menettivät tärkeimmän kilpailuvalttinsa. Suuret amerikkalaisyhtiöt Westinghouse ja General Electric panostivat voimakkaasti kevytvesiteknologian kehitykseen, ja sama linja valittiin myöhemmin myös Saksassa, Ranskassa ja Ruotsissa. 1960-luvun lopulla toisen sukupolven paine- ja kiehutusvesireaktorit alkoivat vallata nopeasti markkinoita. Vesijäähdytteisen reaktorin etuja olivat korkea tehotiheys sekä voimalaitosteknologia, josta oli paljon kokemusta konventionaaliselta puolelta.

Veden käyttö reaktorin jäähdytteenä toi kuitenkin mukanaan myös tiettyjä ylitsepääsemättömiä rajoituksia. Höyryturbiinikierron termodynaaminen hyötysuhde riippuu reaktorin toimintalämpötilasta. Konventionaalisissa polttolaitoksissa kattilan tuottama höyry voidaan tulistaa, mutta koska reaktorin läpi virtaava jäähdyte toimii myös ketjureaktion ylläpitämisen kannalta välttämättömänä neutronimoderaattorina, reaktorin toimintalämpötila rajoittuu käytännössä veden kiehumispisteeseen.ii Lämpötilaa saadaan nostettua lähinnä kasvattamalla primääripiirin painetta, jolloin myös veden kiehumispiste nousee. Painevesireaktorit toimivat yli 12 megapascalin (120 ilmakehän), ja kiehutusvesireaktorit seitsemän MPa:n paineessa. Reaktorin toimintalämpötila on tällöin noin 300°C astetta.

Kaasujäähdytteisillä reaktoreilla ei vastaavaa olomuodon muutokseen liittyvää rajoitusta ole. MAGNOX-laitoksissa hiilidioksidijäähdyte kuumeni sydämen läpi kulkiessaan noin 400°C asteeseen, ja myöhemmin kehitetyssä AGR:ssä (Advanced Gas-cooled Reactor) toimintalämpötila on vielä korkeampi. Vaikka grafiittimoderoitujen reaktoreiden rakentaminen ei ollut enää perusteltavissa luonnonuraanipolttoaineella, korkea toimintalämpötila toi mukanaan korkeamman hyötysuhteen.

Ydinreaktoreille alettiin etsiä käyttökohteita myös sähköntuotannon ulkopuolelta. 1960-1970 -luvuilla energiateollisuuden suurimmat haasteet eivät vielä liittyneet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, vaan huolta aiheutti erityisesti öljyn saatavuus. Korkean lämpötilan reaktorit olisivat mahdollistaneet synteettisten polttoaineiden valmistamisen esimerkiksi kivihiilestä.

Kaasujäähdytteinen korkean lämpötilan reaktori

Seuraavan sukupolven kaasujäähdytteistä korkean lämpötilan reaktoria alettiin kehittää jo 1950-luvun puolella. Teknologiasta käytetään tavallisesti lyhennettä HTR (high-temperature reactor) tai HTGR (high-temperature gas-cooled reactor). Tavoitteena oli nostaa toimintalämpötila 700°C asteen yläpuolelle, mihin ei MAGNOX- ja AGR-reaktoreilla päästy. Polttoaineen metallisten rakenneosien lämmönsietokyky oli rajallinen, minkä lisäksi ongelmia aiheutti myös hiilidioksidijäähdyte, joka syövytti reaktorin grafiittimoderaattoria.

Syöpymisongelma ratkesi vaihtamalla jäähdyte kemiallisesti passiiviseen heliumiin. Myös polttoaineteknologiassa tapahtui edistystä. Iso-Britanniassa alettiin 1960-luvun alussa kehittää uutta polttoainetyyppiä, joka koostui eristävällä monikerrosrakenteella päällystetyistä mikroskooppisista uraanioksidipartikkeleista (kuva 2).iii Fissiotuotteet sisälleen sulkeva mikrorakenne korvasi perinteisen suojakuoriputken, ja kun metalliosista päästiin kokonaan eroon, myös reaktorin toimintalämpötilaa voitiin nostaa. Läpimitaltaan noin millimetrin kokoiset polttoainepartikkelit sekoitettiin grafiittimatriisiin, ja myös kaikki reaktorin kantavat rakenteet valmistettiin grafiitista.

Ensimmäiset partikkelipolttoainetta käyttävät koereaktorit valmistuivat Iso-Britanniaan (Dragon), Yhdysvaltoihin (Peach Bottom) ja Saksaan (AVR) vuosina 1967-1968. Dragon- ja Peach Bottom -reaktoreissa sydän muodostui mehiläiskennon muotoon ladatuista heksagonaalisista grafiittielementeistä, joihin oli porattu pystysuoria jäähdytyskanavia sekä reikiä polttoainesauvoille. Saksalaiskonseptissa polttoainepartikkelit oli puolestaan leivottu biljardipallon kokoisiin grafiittikuuliin, jotka kasattiin reaktoriastian sisälle. Tämän kuulakekotyyppisen (engl. ”pebble-bed”) reaktorin erityispiirre oli jatkuva polttoainelataus (kuva 3). Käytettyjä polttoainekuulia poistettiin reaktorin pohjalta samalla kun uusia kuulia lisättiin keon päälle.

HTGR-polttoaine

Kuva 2: HTGR-reaktoreiden polttoaine koostuu mikroskooppisista uraanipartikkeleista, jotka on koteloitu piikarbidista ja pyrolyyttisestä hiilestä muodostuvien suojakerrosten sisälle. Polttoainepartikkelit on sekoitettu grafiittiin, joka toimii samalla reaktorin neutronimoderaattorina. Reaktorin sydän rakentuu pyöreistä grafiittikuulista (pebble-bed) tai heksagonaalisista grafiittielementeistä (prismatic), joihin on upotettu lyhyitä polttoainesauvoja.

Kuulakekoreaktori

Kuva 3: Kuulakekotyyppisen reaktorin toimintaperiaate. Polttoainekuulat ladataan reaktoriastiaan. Vanhoja kuulia poistetaan sydämen alaosasta samalla kuin uusia lisätään keon päälle. Jatkuva polttoainelataus mahdollistaa tasaisen tehojakauman, sekä pienentää ylijäämäreaktiivisuuden ja säädön tarvetta.

Ensimmäiset korkean lämpötilan koereaktorit olivat pieniä, lämpöteholtaan 20-155 MW. Käyttökokemusten pohjalta rakennettiin kuitenkin myös kaksi suurempitehoista prototyyppilaitosta. Amerikkalainen Fort St. Vrain oli käytössä vuosina 1976-1989. Reaktori tuotti 842 MW lämpötehoa ja 330 MW sähköä. Saksalainen toriumpolttoaineella toiminut kuulakekotyyppinen Thorium High Temperature Reactor (THTR) otettiin käyttöön vuonna 1986, ja se oli teholtaan hieman edellistä pienempi.

Luontaisetuna passiivinen jäähdytys

Ydinturvallisuuden yleismaailmallinen perusperiaate on nk. syvyyssuuntainen puolustus, jonka mukaan reaktorin polttoaineeseen syntyvät voimakkaasti radioaktiiviset aineet on eristettävä ympäristöstä useammalla sisäkkäisellä vapautumisesteellä.

Ensimmäisen vapautumisesteen muodostaa itse polttoaine, joka kykenee pidättämään radionuklidit sisälleen sillä edellytyksellä, että lämpötila saadaan pidettyä materiaalien kestävyyden sallimissa rajoissa. Suunnittelurajat ylittyvät jos polttoaine pääsee ylikuumenemaan, mikä voi olla seurausta liian korkeasta tehontuotosta tai riittämättömästä jäähdytyksestä. Turvallisuussuunnittelun haasteet palautuvat siis käytännössä reaktorin fissiotehon hallintaan sekä sydämen jäähdytyskierron varmistamiseen.

Useimmat reaktorityypit voidaan suunnitella fissiotehon osalta luontaisesti turvallisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ketjureaktion hallinta ei riipu kriittisellä tavalla säätöautomatiikasta tai ohjaajien suorittamista toimenpiteistä. Kun ketjureaktio on käynnissä, reaktori hakeutuu luonnostaan sellaiseen toimintatilaan, jossa polttoaineen lämmöntuotto ja jäähdytys ovat keskenään tasapainossa.

Kevytvesireaktoreissa luontainen stabiilisuus on seurausta jäähdytteen virtauksen ja polttoaineen tehontuoton välillä vaikuttavasta voimakkaasta negatiivisesta takaisinkytkennästä. Kaasujäähdytteisissä reaktoreissa ei täysin vastaavaa takaisinkytkentää ole, vaan ketjureaktio saadaan stabiiliksi muilla sisäsyntyisillä mekanismeilla, kuten uraanin lämpenemisen aiheuttamalla nk. Doppler-takaisinkytkennällä.iv

Ketjureaktion hallinnan sijaan reaktoriturvallisuuden suurin haaste on polttoaineeseen kerääntyneiden lyhytikäisten isotooppien radioaktiivisessa hajoamisessa vapautuva jälkilämpö. Vaikka reaktorin fissioteho saadaan tarvittaessa nopeasti alas, lämmöntuotto ei putoa välittömästi nollaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ylikuumenemisen välttämiseksi polttoainetta on kyettävä jäähdyttämään myös reaktorin sammuttamisen jälkeen. Nykyisissä kevytvesilaitoksissa reaktorin jälkilämmönpoisto nojaa sähkötoimisiin pumppuihin, joiden sähkönsyöttö on varmistettu moninkertaisilla varajärjestelmillä.

Jälkilämmön osalta kaasujäähdytteisillä reaktoreilla on puolellaan tiettyjä luontaisetuja. Neutronien hidastuminen grafiitissa vaatii suuren moderaattoritilavuuden, minkä vuoksi reaktorin tehotiheys on vastaavasti suhteellisen pieni. Grafiittimoderaattori kestää luonnostaan korkeita lämpötiloja,v samoin reaktorin partikkelipolttoaine. Jokaista uraanijyvää ympäröivä monikerrosrakenne toimii vapautumisesteenä radioaktiivisille aineille, ja merkittäviä vaurioita alkaa syntyä vasta lämpötilan kohotessa 1600°C asteen yläpuolelle.vi Aktiiviseen kiertoon perustuvia jälkilämmönpoistojärjestelmiä ei välttämättä edes tarvita, sillä jos heliumin virtaus sydämeen pysähtyy, radioaktiivisen hajoamisen tuottama lämpö siirtyy johtumalla grafiitin läpi reaktoriastiasta ulos. Lämpötila voi nousta korkeaksi, mutta riskirajoihin jää silti satojen asteiden marginaali.

Syvyyssuuntaisessa puolustuksessa viimeisen vapautumisesteen muodostaa kaasutiivis suojarakennus, joka sulkee sisäänsä reaktorin sekä siihen kytkeytyvän jäähdytyskierron. Jos polttoaine pääsee kaikista varotoimenpiteistä huolimatta vaurioitumaan ja kaikki muut vapautumisesteet menetetään, suojarakennus rajoittaa radioaktiivisen päästön laitoksen sisälle.

Kevytvesireaktoreissa suojarakennustoiminnon toteuttamista vaikeuttaa se, että korkeassa paineessa virtaavan primäärijäähdytteen olomuodon muutokseen on sitoutunut paljon energiaa. Reaktorin ympärille rakennetun kaasutiiviin kuoren on kyettävä vastaanottamaan jäähdytyskierrosta purkautuvan höyryn aiheuttama paine- ja lämpökuorma. Koska onnettomuustilanteet voivat kestää useita päiviä, suojarakennusta on kyettävä myös jäähdyttämään.

Kaasujäähdytteisten reaktorien jäähdytyskiertoon ei vastaavaa olomuodon muutosta liity, joten myös onnettomuustilanteissa suojarakennuksen seiniin kohdistuva painekuorma jää olennaisesti pienemmäksi. Passiivisella turvallisuudella tarkoitetaan viime kädessä sitä, että laitos siirtyy ongelmatilanteessa itsestään turvalliseen tilaan, jossa polttoaineessa vapautuva jälkilämpö kulkeutuu luonnonkierrolla lopulliseen lämpönieluun. Tällaisten järjestelmien käytännön toteutus yksinkertaistuu huomattavasti, jos korkeapaineisesta vesikierrosta päästään kokokaan eroon.

Kiinnostus hiipuu, herää uudelleen, ja hiipuu taas

Eduistaan huolimatta 1960-1970 -luvuilla kehitetystä HTGR-teknologiasta ei kuitenkaan lopulta tullut kilpailijaa kaupallisille paine- ja kiehutusvesireaktoreille. Ydinvoimavastainen liike sai 1980-luvulle tultaessa yhä enemmän jalansijaa, ja myös uusien reaktoriteknologioiden kehitys alkoi takkuilla. Viimeistään vuonna 1986 tapahtunut Tšernobylin ydinvoimalonnettomuus vei pohjan monelta lupaavasti alkaneelta kehityshankkeelta. Myös Fort St. Vrain ja THTR ajettiin alas pian onnettomuuden jälkeen. Saksassa kehitetty kuulakekoreaktorikonsepti ehdittiin kuitenkin ennen tutkimusohjelman lakkauttamista viedä niin pitkälle, että teknologialisenssien myynnistä tuli kaupallista liiketoimintaa.

Eteläafrikkalainen energiayhtiö ESKOM perusti vuonna 1999 PBMR Ltd. -nimisen tytäryhtiön kehittämään samalla nimellä kulkevaa teknologiaa eteenpäin (lyhenne sanoista ”Pebble-Bed Modular Reactor”). Reaktorin osalta PBMR-konsepti muistutti saksalaisia AVR- ja THTR-reaktoreita. Kaikissa aikaisemmissa korkean lämpötilan koe- ja prototyyppireaktoreissa sähköntuotanto oli kuitenkin perustunut vielä sekundääriseen höyryturbiinikiertoon (Rankinen kiertoprosessi). PBMR:ssä oli määrä ottaa teknologiaharppaus eteenpäin, ja kytkeä primäärinen heliumkierto ilman välipiiriä suoraan kaasuturbiiniin (Braytonin kiertoprosessi). Reaktori oli suunniteltu toimimaan 900°C lämpötilassa, ja tuottamaan 400 megawattia fissiotehoa ja 168 MW sähköä.

PBMR-hanke käynnistyi lupaavasti, ja sai alkuvaiheessa osakseen paljon positiivista julkisuutta. Kehitykseen saatiin mukaan myös ulkomaisia sijoittajia, tärkeimpänä isobritannialainen British Nuclear Fuels (BNFL), jonka omistus siirtyi yhtiökauppojen myötä myöhemmin amerikkalaiselle Westinghouselle. Suunnittelutyössä käytettiin konsultteina saksalaisia asiantuntijoita, ja projektiin osallistui parhaimmillaan yli 1300 työntekijää ja alihankkijaa. Myös hankkeen aikataulu oli varsin kunnianhimoinen. Prototyyppireaktorin rakentamisen oli määrä alkaa vuonna 2007, ja kaupallisen käytön vuoden 2011 loppuun mennessä.

Kehitys ei kuitenkaan edennyt ongelmitta. Reaktorin perusrakennetta muutettiin toistuvasti, ja hanke kärsi kautta linjan huonosta johtamiskulttuurista. Ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi muodostui lopulta suora kaasuturbiinikierto. Heliumin käytöstä kaasuturbiinin työaineena ei ollut juurikaan aikaisempaa kokemusta. Suunnittelua hankaloitti myös grafiittikuulista irronnut hienojakoinen pöly, joka kulutti turbiinin siipiä ja kuljetti radioaktiivisia aineita reaktorista primääripiiriin. Kyse ei ollut turvallisuuden kannalta merkittävistä pitoisuuksista, mutta turbiinin kontaminoituminen olisi voinut vaikeuttaa huoltotöitä ja reaktorin pitkäaikaista käyttöä.

Ongelmat aikoivat kasaantua ja aikataulu venyi. PBMR ei lopulta edennyt rakentamisvaiheeseen saakka. Yhtiö ajautui taloudellisiin vaikeuksiin, ja vuonna 2009 Etelä-Afrikan hallitus ilmoitti lopettavansa hankkeen rahoittamisen. Projektia yritettiin vielä pelastaa luopumalla ongelmallisesta kaasuturbiinikierrosta ja keskittymällä sähköntuotannon sijaan korkean lämpötilan teollisuussovelluksiin. Kehitys jouduttiin kuitenkin laittamaan jäihin pian sen jälkeen kun Westinghouse ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta vuonna 2010.

PBMR ilmensi omalla tavallaan 2000-luvun alkuvuosina uudelleen löydettyä ydinvoimainnostusta. Lyhytaikaiseksi jäänyt renessanssivaihe katkesi kuitenkin pian talouden taantumaan, tai viimeistään vuonna 2011 tapahtuneeseen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuteen. Yhdysvalloissa teknologian kehitystä alkoi jarruttaa myös vuonna 2009 markkinoille tullut halpa liuskekaasu, joka kivihiiltä puhtaampana ja ydinenergiaa halvempana kompromissina alkoi vallata markkinoita.

Kaasujäähdytteisen reaktorin kolmas tuleminen

Saksalaista kuulakekoreaktoriteknologiaa alettiin kehittää eteenpäin myös Kiinassa, missä ydinvoimateollisuus on aina ollut vähemmän riippuvainen globaaleista trendeistä. PBMR-hankkeeseen verrattuna kiinalaiset valitsivat myös selvästi konservatiivisemman lähestymistavan. Reaktorin toimintalämpötila oli matalampi, ja suoran kaasuturbiinikierron sijaan sähköntuotanto perustui aikaisempien prototyyppi- ja demolaitosten tapaan lämmönvaihtimilla ja välipiirillä erotettuun höyryturbiinikiertoon. Teknologiariskiä laski osaltaan myös se, että ennen kaupallisen kokoluokan laitoksen rakentamista valittuja ratkaisuja päätettiin testata pienemmässä mittakaavassa.

10 megawatin HTR-10 -kuulakekoreaktori otettiin käyttöön Tsinghuan yliopistossa Pekingissä vuonna 2000. Reaktorin sydän muodostuu 27,000 kuulasta, jotka vastaavat kooltaan suunnilleen biljardipalloa. Hieman yli puolet kuulista on ladattu polttoaineella, joka on väkevöity 17%:sti isotoopin U235 suhteen. Polttoainekuulissa on mikroskooppisia uraanipartikkeleita yhteensä noin 8300. Loput kuulista on valmistettu puhtaasta grafiitista. Sydämen aktiivinen osa on muodoltaan sylinteri, jonka halkaisija on 190 ja korkeus 197 senttimetriä. Kuulakeko on ympäröity kiinteällä grafiittiheijastimella, johon myös reaktorin säätösauvat työntyvät. Heliumjäähdyte virtaa sydämeen kolmen megapascalin paineessa ja 250°C lämpötilassa. Virtaus kulkee ylhäältä alas, ja jäähdytteen ulostulolämpötila on noin 700°C astetta.

Reaktorilla tehtiin lokakuussa 2003 kaksi turvallisuuskoetta, joilla testattiin passiivisen jäähdytyksen toimivuutta erilaisissa käyttöhäiriötilanteissa. Ensimmäinen koe suoritettiin sammuttamalla primäärinen jäähdytyskierto reaktorin toimiessa 3 megawatin teholla. Tilanne vastasi periaatteessa laitoksen sähköjärjestelmien menetystä. Koska ydinreaktoreiden turvallisuusanalyyseissä tarkastellaan tavallisesti myös sellaisia käyttöhäiriötilanteita joissa reaktorin hätäpysäytys on estynyt, myös turvallisuuskoe suoritettiin lukitsemalla säätösauvat ensin paikoilleen.

Jäähdytyskierron pysähdyttyä lämpötila reaktorin sydämessä alkoi nousta, mikä negatiivisten takaisinkytkentöjen kautta sai fissiotehon laskemaan. Viisi minuuttia alkutapahtuman jälkeen reaktori oli sammuttanut itse itsensä. Radioaktiivinen hajoaminen lämmitti edelleen polttoainetta, mutta koska energia siirtyi passiivisesti johtumalla reaktoriastiasta ulos, lämpötila ei missään vaiheessa noussut riskirajoille. Tunnin kuluttua polttoaineen jälkilämmöntuotto oli laskenut niin alas, että materiaalien jäähtyminen sai ketjureaktion käynnistymään uudelleen. Reaktori kävi hetkellisesti noin 20% fissioteholla, minkä jälkeen negatiivinen takaisinkytkentä katkaisi taas ketjureaktion etenemisen.

Jälkimmäisessä kokeessa yhtä reaktorin säätösauvoista alettiin vetämään ulos sydämestä, ja fissiotehon kasvun annettiin katketa omia aikojaan negatiivisiin takaisinkytkentöihin (ilman tilanteesta tavallisesti ennemmin tai myöhemmin seuraavaa automaattista hätäpysäytystä). Teho nousi hieman yli kaksinkertaiseksi alkuperäiseen tasoon verrattuna, minkä jälkeen lämpötilan nousu sai ketjureaktion katkeamaan. Lämpötilat pysyivät koko transientin ajan materiaalien keston sallimissa rajoissa.

Edellä mainitut turvallisuuskokeet olivat vain osa HTR-10:llä suoritettua monivuotista koeohjelmaa, jolla valmisteltiin samaan teknologiaan perustuvaa kaupallisen kokoluokan prototyyppiä. Tämän HTR-PM -laitoksen rakentaminen aloitettiin Kiinan Shidao Bayssä vuonna 2012. Laitos koostuu kahdesta fissioteholtaan 250 megawatin reaktoriyksiköstä, jotka pyörittävät yhdessä 210 MW:n höyryturbiinia. Reaktorin perusrakenne on pysynyt pääpiirteittäin samana kuin HTR-10:ssä, joskin suoritusarvoja on viilattu jonkin verran ylöspäin. Polttoainekuulia on yhdessä reaktoriyksikössä yhteensä 420,000. Käyttöpaine on nostettu 7 megapascaliin, ja heliumin ulostulolämpötila 750 asteeseen.

HTR-PM

Kuva 4: Kiinalaisten HTR-PM -reaktorimoduulin kaaviokuva. Voimalaitos koostuu kahdesta 250 MWt reaktoriyksiköstä, jota pyörittävät yhteistä 210 megawatin höyryturbiinia.

Kiinan ydinenergiaohjelman etenemisestä on julkisten lähteiden perusteella toisinaan vaikea saada ajankohtaista ja täysin totuudenmukaista kuvaa. Muuhun maailmaan verrattuna hankkeet etenevät kuitenkin huimalla vauhdilla. HTR-PM:n rakennustyöt saatiin päätökseen tammikuussa 2018, ja laitos on parhaillaan käyttöönottovaiheessa. Kaupallisen sähköntuotannon on ilmeisesti näillä näkymin määrä alkaa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Jos HTR-PM -hanke onnistuu suunnitelmien mukaan, se tulee kiistatta olemaan tärkeä merkkipaalu kaasujäähdytteisten korkean lämpötilan reaktoreiden kehityshistoriassa. Teknologian kaupallistamisen aikataulu on edelleen auki, ja on hyvin mahdollista, että suurimmat markkinat löytyvät maan sisältä. Kiina nousi Yhdysvaltojen ohi maailman suurimmaksi kasvihuonekaasujen päästäjäksi jo vuonna 2005, joten vaikka teknologia ei valloittaisi koko maailmaa, reaktori voi olla juuri oikea ratkaisu oikeassa paikassa.vii

Lupauksia ja haasteita

Olen aikaisemmissa blogikirjoituksissani suhtautunut jossain määrin varauksellisesti tiettyihin tulevaisuuden ydinteknologioihin, kuten toriumiin ja nopeisiin hyötöreaktoreihin, sillä ne eivät mielestäni ratkaise mitään todellista akuuttia ongelmaa. Sama pätee jossain määrin myös sulasuolareaktoreihin. Korkean lämpötilan kaasujäähdytteisten reaktoreiden osalta tilanne on kuitenkin toinen. Kyse on nimittäin teknologiasta, jolle on olemassa konkreettinen tarve.

Kasvihuonekaasupäästöille asetettuihin tavoitteisiin ei tulla globaalissa mittakaavassa pääsemään ainoastaan korvaamalla saastuttavaa sähköntuotantoa uusiutuvalla energialla ja perinteisellä ydinvoimalla. Vaikka sähkö ja energia ymmärretään monissa yhteyksissä lähes synonyymeiksi, todellisuudessa vain noin viidennes kaikesta maailmassa tuotetusta energiasta käytetään sähkön muodossa.

Suurimmat päästövähennyshaasteet löytyvätkin niiltä energiasektorin osa-alueilta, missä fossiilisilla polttoaineilla tuotettu energia kulutetaan lämpönä. Toisin kuin sähköä, lämpöenergiaa ei myöskään ole mahdollista siirtää kustannustehokkaasti pitkiä matkoja, joten tuotanto on pystyttävä rakentamaan kulutuksen yhteyteen. Juuri tällaisiin sovelluskohteisiin lämmöntuotantoon räätälöidyt ydinreaktorit voivat tarjota varteenotettavan vaihtoehdon.

Vähähiilisen teollisuuden eräänlaisena ”Graalin maljana” voidaan pitää kilpailukykyistä ja suuressa mittakaavassa toteuttamiskelpoista vedyntuotantoa. Vety on tärkeä raaka-aine monien peruskemikaalien, kuten ammoniakin, vetyperoksidin ja metanolin valmistuksessa. Tulevaisuudessa puhtaasti tuotetulle vedylle voi löytyä uusia käyttökohteita myös esimerkiksi terästeollisuudesta sekä synteettisten liikennepolttoaineiden valmistuksesta. Ratkaisu tulee todennäköisesti löytymään veden hajottamisesta vedyksi ja hapeksi korkean lämpötilan elektrolyysillä tai termokemiallisilla prosesseilla. Molemmat teknologiat kuluttavat paljon lämpöenergiaa.

Muiden uusien reaktoriteknologioiden tapaan myös korkean lämpötilan reaktoreihin liittyy paljon haasteita ja avoimia kysymyksiä. Yksi kaasujäähdytteisten reaktoreiden taloudellisuutta puoltava tekijä on passiivinen turvallisuus. Jos polttoaineen jälkilämmönpoisto saadaan toteutettua luonnonkierrolla, korkea turvallisuustaso on saavutettavissa ilman kalliita moninkertaisesti varmistettuja aktiivisia järjestelmiä.viii Toisaalta kyse on samalla teknologiasta, joka on olemassa hädin tuskin prototyyppiasteella. Reaktorin koko elinkaaren yli laskettuja kustannuksia on äärimmäisen vaikea arvioida luotettavasti.

Myös polttoainekierron alku- ja loppupäähän liittyy suuria epävarmuuksia jo pelkästään siksi, että suurin osa ydinvoimamaista on luottanut vuosikymmeniä perinteiseen kevytvesireaktoriteknologiaan. Korkean lämpötilan reaktoreiden käyttämälle partikkelipolttoaineelle ei löydy vielä laajamittaisia markkinoita. Useimmissa maissa myöskään ydinjätteen loppusijoitusratkaisuissa ei ole ollut tarvetta huomioida reaktorissa säteilytettyä grafiittia, jonka radionuklidikoostumus ja liukoisuusominaisuudet poikkeavat perinteisistä kevytvesireaktoripolttoaineista. Pienen tehotiheyden vuoksi käytettyä polttoaineitta syntyy myös määrällisesti enemmän kuin kevytvesireaktoreissa.

Uuden teknologian läpilyönnin tiellä olevat esteet eivät ole ainoastaan teknisiä. Ydinenergian käyttöä ohjaava lainsäädäntö on esimerkiksi Suomessa muotoiltu pitkälti nykyisen reaktoriteknologian tarpeisiin. Jo pelkästään reaktorin turvallisen tilan määrittely voi osoittautua yllättävän haasteelliseksi. Säteilyturvakeskuksen ydinturvallisuusohjeiden (YVL) mukainen määritelmä edellyttää esimerkiksi sitä, että reaktorin paine saadaan sammuttamisen jälkeen laskettua normaalin ilmanpaineen tasolle. Tämä tulkinta vastaa hyvin toisen sukupolven paine- ja kiehutusvesireaktoreille sovellettavaa turvallisuussuunnittelua. Passiiviseen luonnonkiertoon perustuvissa järjestelmissä reaktorin ajaminen mahdollisimman nopeasti paineettomaan tilaan ei sen sijaan välttämättä olekaan turvallisuuden kannalta paras mahdollinen ratkaisu.

Kirjoituksen alussa mainitussa ydinenergialain kokonaisuudistuksessa onkin osittain kyse juuri siitä, että lainsäädäntö ja viranomaisohjeet saataisiin samalle viivalle teknologian kehityksen kanssa. Uusien passiivisesti turvallisten reaktorityyppien käyttöönoton ei pitäisi kaatua ainakaan sellaisiin lakipykäliin, joiden perimmäinen tarkoitus on juurikin varmistaa, että ydinenergian käyttö on kaikissa tilanteissa turvallista ja tarkoituksenmukaista.


i) Ketjureaktion toimintaperiaate oli demonstroitu joulukuussa 1942 Chicagon yliopiston tiloihin kasatussa Chicago Pile 1 -reaktorissa, jonka toiminta perustui myös luonnonuraaniin ja grafiittimoderaattoriin. CP-1 toimi kuitenkin vielä niin matalalla teholla, ettei se tarvinnut varsinaista jäähdytystä. Reaktori- ja ydinaseteknologian kehityksen yhteistä historiaa on sivuttu toisessa blogikirjoituksessa.

ii) Tulistuksella tarkoitetaan höyryn lämpötilan nostamista veden kiehumispisteen yläpuolelle, mikä saadaan aikaiseksi ylimääräisellä lämmityksellä olomuodon muutoksen jälkeen. Kevytvesireaktorissa ongelmaksi muodostuu se, että tulistetun höyryn tiheys ei riitä ketjureaktion ylläpitämiseen tarvittavan neutronihidastusvaikutuksen aikaansaamiseksi. Tavanomaisissa kiehutusvesireaktoreissa jäähdyte alkaa kiehua kulkiessaan virtauskanavaa pitkin ylöspäin, mutta höyrykuplien tilavuusosuus rajoittuu sydämen yläosassakin noin 90%:iin jäähdytevirtauksesta. Reaktorin tuottama höyry olisi periaatteessa mahdollista tulistaa johtamalla virtaus toistamiseen sydämen läpi, mutta monimutkaisten takaisinkytkentöjen vuoksi ratkaisua ei pidetä käytännössä toteuttamiskelpoisena. Vattenfall-yhtiö rakensi Ruotsin Marvikeniin 1960-luvulla tulistettua höyryä tuottavaa raskasvesimoderoitua kiehutusvesireaktoria, mutta hanke keskeytettiin ennen reaktorin käyttöönottoa.

iii) Nykyisissä partikkelipolttoaineissa käytetään tavallisesti kolmesta eri aineesta muodostuvaa TRISO (tristructural isotropic) -rakennetta. Uraanioksidijyvä on ympäröity huokoisella puskurikerroksella, joka kerää sisälleen fissiossa syntyneet radionuklidit. Varsinainen vapautumiseste muodostuu pyrolyyttisestä hiilestä sekä tiiviistä keraamisesta piikarbidikuoresta. Polttoainejyvä voidaan valmistaa myös toriumista tai uraani-plutonium-sekaoksidista (MOX), ja oksidien lisäksi myös karbidien käyttöä on tutkittu paljon.

iv) Kevytvesireaktoreissa voimakas negatiivinen takaisinkytkentä seuraa veden tiheyden muutoksesta. Kun jäähdyte lämpölaajenee tai alkaa kiehua, moderaattorina toimivien vety-ytimien määrä sydämessä pienenee. Pienempi osuus neutroneista pääsee tällöin hidastumaan fission kannalta edulliselle matalalle energia-alueelle, ja reaktorin fissioteho kääntyy laskuun. Kaasujäähdytteisissä reaktoreissa käytetty helium on sen sijaan matalan tiheytensä vuoksi neutroneille läpinäkyvä väliaine, joten muutokset jäähdytteen virtauksessa eivät merkittävästi vaikuta niiden kulkeutumiseen. Lämpölaajeneminen kasvattaa sydämen mittasuhteita, mutta moderaattoriytimien määrä ei muutu. Doppler-takaisinkytkentä liittyy puolestaan uraaniytimien lämpöliikkeeseen ja neutronivuorovaikutusten todennäköisyyksiä kuvaavien vaikutusalojen monimutkaiseen energiariippuvuuteen. Tietyillä nk. resonanssienergioilla vuorovaikutustodennäköisyydet harppaavat ylöspäin useita kertaluokkia. Ytimien lämpöliikkeen kiihtyminen kasvattaa reaktiotodennäköisyyttä resonanssihuippujen läheisyydessä. Seurauksena on reaktionopeuden kasvu, erityisesti sellaisella energia-alueella missä neutronikaappaus U238-ytimeen on hallitseva vuorovaikutus. Polttoaineen lämpötilan nousu kasvattaa neutroniabsorptiota, mikä puolestaan vie fissiotehoa alas. Doppler-takaisinkytkennän merkitys korostuu nopeissa reaktiivisuustransienteissa, erityisesti silloin kun reaktiivisuus ylittää kerkeän kriittisyyden rajan. Uraanin lämpötilan nousu saa fissiotehon kasvun nopeasti katkeamaan.

v) Grafiittia käytetään monissa korkean lämpötilan sovelluksissa, kuten hehkutusupokkaissa ja valokaariuunien elektrodeissa. Vaikka grafiitti muodostuu puhtaasta hiilestä, se ei vastoin yleistä käsitystä voi syttyä palamaan. Grafiitti oksidoituu vuorovaikuttaessaan korkeassa lämpötilassa ilman hapen kanssa, mutta reaktiossa vapautuva energia ei yksinään riitä ylläpitämään jatkuvaa palamista. Käsitys grafiitin palamisesta lienee ainakin osittain peräisin kahdesta vakavasta ydinvoimalaonnettomuudesta, joihin liittyi tulipalo reaktorin sydämessä. Englannin Windscalessa sijaitsevassa ilmajäähdytteisessä grafiittimoderoidussa plutoniumintuotantoreaktorissa tapahtui vuonna 1957 tulipalo, kun pyroforisesta uraanimetallista valmistettu polttoaine syttyi palamaan. Myös vuonna 1986 tapahtuneessa Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa tuhoutunut reaktori paloi kymmenen päivän ajan, kun vesihöyry muodosti kuuman grafiitin ja zirkoniumin kanssa vuorovaikuttaessaan palavia kaasuja. Molempiin tulipaloihin viitataan usein virheellisesti ”grafiittipalona”. Aihetta on käsitelty tarkemmin Suomen Atomiteknillisen Seuran Ydintekniikka-lehden numerossa 1/2018.

vi) Vertailun vuoksi kevytvesireaktoripolttoaine alkaa vaurioitua kun lämpötila nousee 650°C yläpuolelle. Vakavia vaurioita alkaa syntyä 800°C asteessa, kun zirkonium-metallista valmistetun suojakuoriputken oksidoitumisreaktio pääsee vauhtiin. Eksotermisessä reaktiossa vapautuu runsaasti lämpöä, sekä palavaa vetykaasua.

vii) Kiinalaisten HTR-PM ei ole ainoa meneillään oleva korkean lämpötilan reaktoreiden kehityshanke. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) kehittää kaasujäähdytteistä Micro Modular Reactor (MMR) -teknologiaa tuottamaan sähköä ja lämpöä käyttökohteisiin, jotka sijaitsevat kaukana suurista infrastruktuureista. Pilottilaitoksen rakentamista suunnitellaan Kanadan Ontarion provinssissa sijaitsevan Chalk Riverin tutkimulaboratorion salueelle.

viii) Myös lähes kaikki kevytvesireaktoriteknologiaa edustavat pienreaktorikonseptit nojaavat luonnonkierrolla toimivaan jälkilämmönpoistoon ja passiiviseen turvallisuussuunnitteluun. Passiivisten järjestelmien toteutus kuitenkin yksinkertaistuu huomattavasti, jos reaktorin toimintaan ei liity paineistettua vesikiertoa. Kaasujäähdytteisten reaktoreiden lisäksi myös matalassa lämpötilassa toimivilla kaukolämpöreaktoreilla on tämä etu puolellaan.

Ympäristön säteilyhavainnot

Jaakko Leppänen – 15.8.2019 (päivitetty 16.8.2019)

Ympäristön säteilyvalvontaa alettiin tehostaa Suomessa vuonna 1986 tapahtuneen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen. Koska suuri radioaktiivinen päästö voi edellyttää nopeita väestönsuojelutoimenpiteitä, säteilytilannetta seurataan jatkuvasti aktiivisilla mittauksilla. Tarkoissa seurantamittauksissa havaitaankin usein pieniä määriä radioaktiivisia aineita, jotka ovat tavallisesti peräisin terveydenhuollossa ja teollisuudessa käytetyistä isotooppilähteistä. Vaikka mitatut pitoisuudet ovat turvallisuuden kannalta merkityksettömän pieniä, havainnot ylittävät helposti uutiskynnyksen. Viime päivinä keskustelua on kuitenkin herättänyt vakavampi tapaus, kun radioaktiivisia aineita vapautui ilmaan Venäläisessä sotilastukikohdassa tapahtuneessa räjähdyksessä.

Käsittelen tässä blogikirjoituksessa lyhyesti ympäristön säteilyvalvontaa, erilaisia päästölähteitä sekä sitä, mitä kaikkea mittaukset voivat kertoa päästön alkuperästä. Radioaktiivisuuteen ja säteilyyn liittyviä käsitteitä ja yksiköitä on käyty tarkemmin läpi aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Jos aihe ei ole entuudestaan tuttu, niin ainakin aktiivisuuden ja säteilyannoksen käsitteet on hyvä tarkistaa.

Mitä mitataan?

Ympäristön säteilyvalvonnassa seurataan sekä ulkoisen säteilyn annosnopeutta (säteilytasoa) että keinotekoisten radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia. Annosnopeuden mittaamiseen käytetään Suomessa automaattista säteilyvalvontaverkkoa, johon kuuluu 255 asemaa ympäri maata. Ulkoinen säteilytausta muodostuu pääasiassa gammasäteilystä, joka on peräisin maaperän luonnollisista radioaktiivisista aineista, sekä auringosta ja aurinkokunnan ulkopuolelta tulevasta kosmisesta säteilystä. Valvontaverkko mittaa taustasäteilyn voimakkuutta, ja hälyttää jos annosnopeus nousee luonnollisen vaihteluvälin yläpuolelle. Poikkeama säteilytasossa voi kertoa esimerkiksi rajojen yli Suomeen kulkeutuneesta radioaktiivisesta päästöpilvestä.

Kohonnut annosnopeus on merkki poikkeuksellisesta säteilytilanteesta, mutta se ei vielä itsessään kerro kovin paljon säteilyn alkuperästä. Tarkempaa tietoa päästön koostumuksesta saadaan mittaamalla yksittäisten radionuklidien pitoisuuksia. Ympäristönäytteitä kerätään säännöllisesti ilmasta ja vesistöistä. Automaattiseen näytteenottoon käytetään esimerkiksi radioaktiivisia hiukkasia poimivia ilmakeräimiä, mutta mittauksia tehdään myös käsin. Poikkeustilanteessa mittaukset voidaan kohdistaa tarkemmin sinne, missä annosnopeuden on havaittu kohonneen.

Luonnossa esiintyviä radioaktiivisia aineita ovat esimerkiksi uraanin ja toriumin pitkäikäiset isotoopit U238, U235 ja Th232, joita löytyy kaikkialta maan kuoresta. Myös kaliumilla on radioaktiivinen isotooppi K40, joka muodostaa noin 0.01% kaikesta luonnossa esiintyvästä kaliumista. Koska kalium on elintoimintojen kannalta välttämätön kivennäisaine, myös sen radioaktiivista isotooppia löytyy kaikista ihmisistä ja eläimistä. Uraania ja toriumia sisältävissä kivilajeissa esiintyy myös niiden hajoamissarjoihin kuuluvia lyhytikäisempiä ytimiä, kuten radiumin, radonin ja poloniumin isotooppeja. Hiilen radioaktiivista C14-isotooppia puolestaan muodostuu jatkuvasti ilmakehän yläkerroksissa kosmisen säteilyn vuorovaikuttaessa ilman typen kanssa.

Luonnollisten radioaktiivisten aineiden lisäksi ympäristöstä löytyy myös keinotekoisia isotooppeja, joihin kuuluu esimerkiksi 30 vuoden puoliintumisajalla hajoava cesium-137. Cesiumia on levinnyt ympäristöön erityisesti 1950-1960-luvuilla ilmakehässä tehdyissä ydinkokeissa, sekä vuonna 1986 tapahtuneessa Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa.i Tuoreessa ydinlaskeumassa on myös lyhytikäisempi ytimiä, kuten jodin isotooppia I131, jonka puoliintumisaika on 8 päivää. Radioaktiivisia aineita käytetään myös teollisuudessa, terveydenhuollossa ja tutkimuksessa. Koska kyse on aineista jotka ovat syntyneet ihmisen toiminnan seurauksena, ne erottuvat helposti poikkeamina luonnollisesta taustasta.

Radioaktiivisten isotooppien tunnistaminen on suhteellisen helppoa silloin kun kyse on ytimistä, jotka lähettävät hajotessaan gammasäteilyä. Atomiytimen energiatilat ovat kvantittuneet, eli ne voivat saada vain tiettyjä rakenteen ennalta määräämiä arvoja. Myös hajoamisreaktion yhteydessä emittoituvat fotonit syntyvät aina ennalta määrätyille energioille. Tällaiset isotoopit voidaan tunnistaa niiden emittoiman säteilyn spektrin perusteella (kuva 1). Koska gammasäteily etenee ilmassa pitkiä matkoja, spektri on helppo mitata ympäristöstä kerätystä näytteestä.

Jodin I131-isotoopin gammaemissiospektri

Kuva 1: Jodin I131-isotoopin gammaemissiospektri. Ytimen radioaktiivisessa hajoamisessa syntyy fotoneja tietyille ennalta määrätyille energioille. Gammasäteilyä emittoivat radioaktiiviset isotoopit voidaan tunnistaa niille ominaisten spektriviivojen perusteella.

Radioaktiivisia aineita voidaan havaita niiden lähettämän säteilyn perusteella pitoisuuksissa, jotka muilla menetelmillä olisivat täysin mittaustarkkuuden ulkopuolella. Säteilyturvakeskuksen ilmakeräimet havaitsivat Kotkan mittausasemalla tammi-helmikuussa 2019 pieniä määriä radioaktiivista jodia. Mitattu pitoisuus oli 0.2 mikrobecquereliä kuutiossa ilmaa. Massaksi muutettuna tämä tarkoittaa sitä, että yhdessä ilmakuutiossa oli noin 0.00000000000000000000004 grammaa (4⋅10-23 g) isotooppia I131. Näin pienten pitoisuuksien havaitsemiseksi mittaukset on kuitenkin tehtävä hyvin suurelle ilmamäärälle, mikä puolestaan tarkoittaa väistämättä pitkää mittausaikaa. Kotkassa toimiva suurtehokeräin imee radioaktiivisia hiukkasia keräävän suodattimen läpi 900 kuutiota ilmaa tunnissa. Suodatin vaihdetaan ja mitataan kerran viikossa.

Paljonko on paljon?

Radioaktiivisten aineiden määrää kuvaava becquerel tarkoittaa yhtä hajoamisreaktiota sekunnissa. Vaikka kyse on jo itsessään varsin pienestä yksiköstä, seurantamittauksissa käytettävien ilmakeräimien havaitsemat pitoisuudet ovat tavallisesti niin minimaalisia, että yksikkönä on käytettävä mikrobecquereliä, eli becquerelin miljoonasosaa. Edellisen jodihavainnon 0.2 μBq/m3 tarkoittaa sitä, että kuutiossa ilmaa tapahtuu keskimäärin yksi radioaktiivinen hajoaminen noin kahden kuukauden välein. Lukua voi verrata keskimääräisen suomalaisasunnon huoneilman radonpitoisuuteen, joka on 96 Bq/m3. Pinta-alaltaan 85 neliön asunnossa tämä tarkoittaa noin 20,000:ta radioaktiivista hajoamista joka sekunti. Aikuisen ihmisen K40-aktiivisuus on puolestaan luokkaa 4000 Bq, eli jopa kehon sisällä tapahtuu tuhansia hajoamisreaktioita sekunnissa.

Silloin kun ilmanäytteissä havaittavat aktiivisuuspitoisuudet mitataan becquerelin tuhannes- tai miljoonasosissa, on varsin perusteltua sanoa, että niiden vaikutus ihmisten säteilyaltistukseen jää luonnolliseen säteilytaustaan verrattuna merkityksettömän pieneksi. Aikayksikössä tapahtuvien hajoamisreaktioiden lukumäärää mittaava aktiivisuus ei kuitenkaan suoraan kerro päästön haitallisuudesta, vaan kyse on pikemminkin säteilyaltistuksen voimakkuutta mittaavan annosnopeuden lähdetermistä. Koska taustasäteilyä on kaikkialla, pienet pitoisuudet vieraita isotooppeja eivät näy myöskään annosnopeusmittauksissa. Reaaliaikaista tilannekuvaa tuottavan automaattisen mittausverkon onkin lähinnä tarkoitus havaita sellaiset poikkeamat säteilytasossa, jotka edellyttävät tarkempia mittauksia paikan päällä, tai pahimmassa tapauksessa nopeita väestönsuojelutoimia.

Annosnopeuden yksikkönä käytetään tavallisesti mikrosievertiä tunnissa. Suomessa luonnollisen taustasäteilyn normaali vaihteluväli on noin 0.05-0.30 µSv/h. Alueellinen vaihtelu aiheutuu pääasiassa maaperän radonpitoisuudesta. Pahimmilla radonalueilla lukemat voivat kuitenkin olla huomattavasti korkeampia, varsinkin pientaloissa joiden alapohjan ilmanvaihto toimii huonosti. Vaihtelun suuruusluokkaa kuvaa hyvin se, että yli 20,000 suomalaista asuu pientaloissa, joiden sisäilman radonpitoisuus on kymmenkertainen maan keskiarvoon verrattuna.ii

Toinen hyvä suuruusluokkamittari säteilyn voimakkuudelle on kosmisen säteilyn aiheuttama annosnopeus lentokoneessa. Maan ilmakehä toimii tehokkaana suojana avaruudesta tulevaa säteilyä vastaan, mutta suojaus on sitä heikompi, mitä korkeammalle noustaan. Kosmisen säteilyn voimakkuus riippuu jonkin verran lentokorkeudesta ja -reitistä, mutta esimerkiksi Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisellä reittilennolla lukema on tyypillisesti 3-8 µSv/h. Luonnollinen taustasäteily voi siis lentokoneessa olla jopa sata kertaa voimakkaampaa kuin maanpinnan tasolla.

Suomen automaattisen säteilymittausverkon hälytysrajat on asetettu 0.2-0.4 mikrosievertiin tunnissa, riippuen mittauspisteen luonnollisesta säteilytaustasta. Hälytysrajoista on kuitenkin vielä matkaa siihen, että annosnopeudesta aiheutuisi ihmisille välitöntä vaaraa. Säteilyvaaratilanteiden varalta laadituissa valmiusohjeissa esimerkiksi sisätiloihin suojautumisen rajaksi on asetettu 100 µSv/h.iii

Radioaktiiviset sormenjäljet

Radioaktiivisen päästön koostumus voi kertoa paljon sen alkuperästä. Yksittäisestä isotoopista koostuva päästö on tavallisesti peräisin lääketieteessä tai teollisuudessa käytetystä säteilylähteestä. Edellä mainittua I131-isotooppia käytetään yleisesti kilpirauhasen liikatoiminnan ja kilpirauhassyövän hoitoon. Isotooppia päätyy toisinaan polttamalla hävitettävän sairaalajätteen joukkoon, jolloin ilmapäästö voi näkyä herkissä seurantamittauksissa jopa tuhansien kilometrien päässä lähteestä. Radioaktiivista jodia havaitaankin ilmanäytteissä suhteellisen usein. Muita lääketieteessä käytettäviä radionuklideja ovat esimerkiksi teknetiumin isotooppi Tc99m (merkkiainekuvaus) sekä koboltin isotooppi Co60 (sädehoito).

Säteilylähteissä käytettäviä radioaktiivisia aineita voi päästä ilmaan myös metalliteollisuuden prosesseista. Tornion terästehtaalla sattui vuonna 2018 lyhyen ajan sisällä neljä tapausta, joissa kierrätysmetallin joukosta löytyi monissa mittalaitteissa käytettäviä amerikium-241 -lähteitä. Kolmessa tapauksessa säteilylähde päätyi sulattoon saakka, jolloin päästö havaittiin tehtaan sisäisissä seurantamittauksissa.

Yksi viime vuosien suurimmista säteilyhavainnoista tehtiin syksyllä 2017, kun ympäri Eurooppaa otetuista ilmanäytteistä löytyi poikkeuksellisen korkeita pitoisuuksia ruteniumin isotooppia Ru106. Näitä havaintoja tehtiin 28.9.–9.10.2017 välisenä aikana myös Suomessa. Pitoisuudet eivät kohonneet niin korkeiksi että niistä olisi aiheutunut terveydellistä riskiä, mutta havainnot herättivät paljon huolta ja keskustelua. Aikasarja-analyysien perusteella päästölähde paikannettiin Venäjälle.

Vaikka ruteniumia syntyy fissiotuotteena, ydinreaktori voitiin jo heti alkuun sulkea päästölähteenä pois. Reaktorionnettomuudesta peräisin oleva päästö nimittäin koostuu aina useista isotoopeista, sillä säteilytettyyn ydinpolttoaineeseen kertyy reaktorin käytön aikana satoja fissiotuotteita ja kymmeniä aktinideja. Koska ruteniumhavaintojen yhteydessä ilmanäytteistä ei löytynyt lainkaan helposti vapautuvia jodin tai cesiumin isotooppeja, todennäköisimpänä päästölähteenä pidettiin jälleenkäsittelylaitosta, jossa käytetystä polttoaineesta erotetaan radioaktiivisia aineita jatkokäyttöä varten. Venäjä ei ole myöntänyt vuotoa saati paljastanut sen alkuperää, mutta epäilykset kohdistuvat vahvasti Tšeljabinskin alueella sijaitsevaan Majakin jälleenkäsittelylaitokseen.

Silloin kun radioaktiivisen päästön tiedetään olevan peräisin ydinreaktorista, sen isotooppikoostumus voi kertoa paljon esimerkiksi polttoainevaurioiden laajuudesta. Onnettomuustilanteessa helpoimmin vapautuvan päästökomponentin muodostavat radioaktiiviset jalokaasut, jotka karkaavat polttoaineesta heti uraanitabletteja suojaavan metallikuoren puhjettua. Jodin ja cesiumin isotoopit muodostavat matalassa lämpötilassa kaasuuntuvia yhdisteitä, mutta esimerkiksi strontiumin vapautuminen edellyttää jo käytännössä polttoaineen sulamista. Isotooppikoostumuksen perusteella saadaan tietoa myös reaktorin käyttöhistoriasta ja päästön ajankohdasta.

Jos ydinvoimalaonnettomuus aiheuttaa merkittävän radioaktiivisen päästön ympäristöön, sitä on käytännössä mahdoton salata. Esimerkiksi Japanissa vuonna 2011 tapahtuneessa Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudessa vapautunut päästöpilvi kiersi maapallon, ja pieniä määriä radioaktiivista cesiumia ja jodia mitattiin myös Suomessa, 7500 kilometrin päässä lähteestä.

Myös ydinvoimalaonnettomuus ja ydinräjähdys voidaan erottaa toisistaan päästön koostumuksen perusteella. Vaikka päästöpilvi sisältää molemmissa tapauksissa paljon fissiotuotteita, alkuaineiden isotooppisuhteissa on selvästi havaittavia eroja. Reaktorionnettomuudessa ympäristöön vapautunut cesium koostuu erityisesti isotoopeista Cs134 ja Cs137. Ydinräjähdyksessä Cs134:n muodostuminen on sen sijaan huomattavasti vähäisempää. Pieni Cs134/Cs137 -suhde voi olla merkki esimerkiksi salassa tehdystä ydinkokeesta.iv

Uutisoinnin vaikeus

Yksi syy tämän blogin perustamiselle oli valottaa ydinvoimaan ja säteilyyn liittyvien uutisten ja keskustelujen taustoja. Aiheet ovat toimittajille vaikeita, ja uutisissa on usein pahojakin asiavirheitä. Käsitteet ja yksiköt menevät helposti sekaisin, ja annetut lukuarvot asetetaan vain harvoin niiden suuruusluokkaa kuvaavaan helposti ymmärrettävään mittakaavaan. Esimerkiksi syksyn 2017 ruteniumhavaintojen yhteydessä Ru106-isotoopin pitoisuuksien kerrottiin monissa uutisissa kohonneen jopa tuhatkertaiseksi normaalitasoon verrattuna. Tällainen vertailu johtaa lukijan helposti harhaan, sillä kyse on keinotekoisesta isotoopista, jota tavallisesti löytyy ympäristönäytteistä korkeintaan häviävän pienissä pitoisuuksissa.

Heinäkuussa 2019 monissa uutismedioissa kerrottiin että Norjanmereen 30 vuotta sitten uponneen K-278 Komsomolets -ydinsukellusveneen lähistöllä on havaittu kohonneita säteilyarvoja. Useimmissa uutisissa jutun keskeinen sisältö oli, että hylystä vuotaa mereen radioaktiivisia aineita, mikä on nostanut säteilyarvot 100,000-, ja paikoin jopa 800,000-kertaisiksi normaalitasoon verrattuna. Toisaalta samoissa uutisissa kerrottiin myös että asiantuntijoiden mukaan kohonneista säteilyarvoista ei aiheudu vaaraa ympäristölle, ja myös alueelta pyydettyä kalaa voi huoletta syödä. Satatuhatkertaisia säteilyarvoja ja asiantuntijan vakuuttelua tilanteen vaarattomuudesta on vaikea sovittaa mielessään yhteen, ja uutisesta voikin helposti saada sellaisen kuvan, että tilanteen vakavuutta yritetään jopa vähätellä.

Näennäinen ristiriita selittyy kuitenkin radioaktiivisuuteen ja säteilyyn liittyvien termien huolimattomalla käytöllä. Mittaukset tehtiin Norjan merentutkimuslaitoksessa, jonka julkaisemasta alkuperäisestä tiedotteesta selviää ettei kyse ollutkaan kohonneista säteilyarvoista, vaan meriveden Cs137-pitoisuudesta. Koska radioaktiivista cesiumia ei esiinny lainkaan luonnossa, vertailutaso muodostuu lähinnä ilmakehän ydinkokeista ja Tšernobylin onnettomuudesta peräisin olevista jäämistä, jotka ovat vuosikymmenien kuluessa puoliintuneet ja laimentuneet veteen. Kyse on hyvin pienestä luvusta, jonka kertominen 100,000:lla antaa aktiivisuuspitoisuudeksi noin 100 becquereliä litrassa vettä. Vertailun vuoksi EU:n asettama suositusraja ruokasienien Cs137-pitoisuudelle on 600 Bq/kg. Huippuarvot oli mitattu aluksen ilmanvaihtokanavan suulta, ja kauempaa otetuissa näytteissä pitoisuudet olivat laimentuneet niin pieniksi, ettei niitä kyetty enää edes mittaamaan.

Vastaavia pieniä mutta sisällön ymmärtämisen kannalta merkittäviä epätarkkuuksia löytyy ydinvoimaa ja säteilyä käsittelevistä uutisista valitettavan usein. Tässä nimenomaisessa tapauksessa minua ihmetyttää eniten se, että eri mediatalojen toimittajat olivat toisistaan riippumatta päätyneet käyttämään samoja huonosti valittuja ja harhaanjohtavia sananmuotoja. Tämä siitäkin huolimatta, että kaikissa uutisissa alkuperäislähteeksi oli annettu Norjan merentutkimuslaitoksen tiedote, jossa asiat oli selitetty erittäin selkokielisesti.

Arkangelin räjähdys

Entä mitä viikko sitten Venäjällä tapahtuneesta räjähdyksestä sitten lopulta tiedetään? Venäjä on myöntänyt, että Arkangelin alueella Vienanmeren rannalla sijaitsevassa sotilastukikohdassa on tapahtunut torstaina 8.8. räjähdysonnettomuus, jonka yhteydessä ilmaan vapautui radioaktiivisia aineita. Ainakin viiden ihmisen kerrotaan kuolleen räjähdyksessä, mutta kuolinsyitä ei ole tarkemmin eritelty. Onnettomuuden jälkeen läheisessä Severodvinskin kaupungissa havaittiin hetkellinen säteilypiikki, jonka kerrotaan nostaneen annosnopeuden noin kahteen mikrosievertiin tunnissa (n. 16-kertaiseksi normaaliin taustasäteilyyn verrattuna). Tätä korkeammalle säteilytasolle altistuu tavallisella reittilennolla, eli jos luku pitää paikkansa, onnettomuudesta ei todennäköisesti ole aiheutunut asukkaille mainittavaa säteilyhaittaa.

Säteilytilannetta on seurattu tarkkaan myös Suomessa ja muissa Venäjän naapurimaissa, mutta kohonneita annosnopeuksia ei ole raportoitu. Kuopion, Imatran, Kotkan ja Helsingin ilmanäytteistä ei ole ainakaan toistaiseksi löytynyt merkkejä radioaktiivisista aineista. Merkittäviä pitoisuuksia ei myöskään ole odotettavissa, sillä päästölähde sijaitsee kaukana, ja ilmanvirrat suuntautuivat onnettomuuden aikaan Suomesta poispäin.

Räjähdyksen on kerrottu aiheutuneen rakettipolttoaineen syttymisestä, mutta Venäjä on muuten ollut tapahtumien taustoista vaitonainen. Koska tavanomaisissa raketeissa ja ohjuksissa ei käytetä radioaktiivisia aineita, epäilykset ovat kohdistuneet ydinkäyttöiseen 9M730 Burevestnik-risteilyohjukseen, josta käytetään myös NATO-nimeä SSC-X-9 Skyfall. Teknologiasta ei löydy yksityiskohtaista julkista tietoa, mutta sekalaisten internet-lähteiden perusteella ohjuksen työntövoima tuotetaan ilmeisesti patopainemoottorilla, jonka tarvitsema lämpö saadaan pieneltä ydinreaktorilta.v Tällainen ohjus voitaisiin varustaa ydinkärjellä, ja sen kantama on teoriassa lähes rajaton. Ennen ydinmoottorin käynnistymistä ohjus on kiihdytettävä suureen nopeuteen tavallisella rakettimoottorilla, mikä selittää rakettipolttoaineen roolin räjähdysonnettomuudessa.

Vastaavaa teknologiaa yritettiin kehittää Yhdysvalloissa 1950-1960-luvulla, ja myös Venäjän superase on todennäköisesti neuvostoajan peruja. Koska kyse on strategisiin ydinaseisiin liittyvästä sotilasteknologiasta, tarkempaa tietoa onnettomuuden taustoista lienee turha odottaa. Jos räjähdyksestä peräisin olevia radioaktiivisia aineita kuitenkin havaitaan Venäjän ulkopuolella, niiden koostumus voi kertoa jotain päästön lähteestä. Esimerkiksi fissiotuotteiden havaitseminen viittaisi siihen, että ohjuksen reaktoria on käytetty ennen räjähdystä. Reaktorin käynnistäminen vaikuttaa merkittävästi myös päästön suuruuteen, sillä säteilytetyssä polttoaineessa on monta kertaluokkaa enemmän aktiivisuutta kuin tuoreen polttoaineen puhtaassa uraanissa.

Päivitys (16.8.2019): Pohjois-Norjassa sijaitsevalla Svanhovdin tutkimusasemalla on havaittu radioaktiivista jodia. Tarkkaa pitoisuutta ei ole ilmoitettu, mutta määrän kerrotaan olevan hyvin pieni. Norjan säteily- ja ydinturvallisuuskeskus DSA on todennut, ettei päästöä voida varmuudella liittää Venäjällä tapahtuneeseen räjähdykseen. Tämä epävarmuus liittyy juuri siihen, että reaktorista peräisin olevassa päästössä on tyypillisesti mukana koko joukko muitakin isotooppeja, joita nyt ei ilmeisesti ole mittauksissa löytynyt. Radioaktiivista jodia havaitaan Norjan mittausasemilla tavallisesti 6-8 kertaa vuodessa. Mittausaseman annosnopeudessa ei ole havaittu poikkeamia.


i) Ilmakehässä on tehty kaikkiaan yli 500 ydinräjäytystä, joista suurin osa ajoittuu vuosille 1961-1962.

ii) Suomalaisten säteilyannoksista löytyy tarkempaa tietoa STUK:in Annoskakku 2012 -raportista.

iii) Jotta säteilystä aiheutuisi säteilysairaus tai muu välitön terveyshaitta, lyhyellä aikavälillä saadun annoksen on oltava noin yhden sievertin luokkaa. Yli 5 Sv:n annos johtaa tavallisesti hoitamattomana kuolemaan. Tällaisen kerta-annoksen saaminen ulkoisesta säteilystä edellyttää, että annosnopeus on vähintään miljoonia kertoja luonnollisen säteilytaustan yläpuolella. Pienempi annos voi kuitenkin aiheuttaa terveyshaittaa pitkällä aikavälillä. Säteilyaltistus alkaa näkyä selvästi kohonneena syöpäriskinä kun annos ylittää noin 0.1 Sv (100,000 µSv). Säteilyn terveysvaikutuksia on käsitelty tarkemmin toisessa blogikirjoituksessa.

iv) Eron taustalla on cesiumin Cs134-isotoopin suhteellisen monimutkainen tuotantoketju. Cs137:n fissiotuotto on korkea, ja suurin osa inventaarista syntyy suoraan uraani- tai plutoniumytimien haljetessa. Isotooppia Cs134 ei sen sijaan synny juuri lainkaan fissiossa, vaan hallitseva syntytapa on yhtä massalukua pienemmän Cs133:n neutronikaappausreaktio. Myöskään Cs133:n suora fissiotuotto ei ole erityisen suuri, vaan suurin osa Cs133:sta on peräisin toisen fissiossa syntyvän isotoopin, xenon-133:n betahajoamisreaktioista. Tämän isotoopin puoliintumisaika on 5.2 päivää, mikä muodostaa Cs134:n tuotolle ajallisen pullonkaulan. Ydinräjähdys tapahtuu alle mikrosekunnin aikaskaalassa, joten fissiossa syntyvä Xe133 ei ehdi hajota Cs133:ksi, joka voisi neutronin kaapatessaan muuttua edelleen isotoopiksi Cs134.

v) Venäläisuutisissa on käytetty myös termiä ”isotooppilähde”, joka reaktorin sijaan voisi periaatteessa viitata myös ydinparistoon. Perinteisten ydinparistojen toiminta perustuu radioaktiiviseen lähteeseen (esim. Sr90 tai Pu238), jonka tuottama hajoamislämpö muutetaan sähköksi termoelementeillä. Tällainen paristo on täysin huoltovapaa, ja se voi tuottaa sähköä yhtämittaisesti kymmeniä tai teoriassa jopa satoja vuosia kerrallaan. Ydinparistoja on käytetty voimanlähteinä esimerkiksi avaruusluotaimissa ja syrjäisissä kohteissa toimivissa majakoissa. Myös isotooppilähteisiin perustuvia raketteja on suunniteltu konseptitasolla, mutta teknologia tuskin soveltuu paljon työntövoimaa vaativaan nopeaan risteilyohjukseen.

Spoiler alert (HBO:n Tšernobyl-minisarja)

Jaakko Leppänen – 19.5.2019 (päivitetty 10.6.2019)

Update (June 10, 2019): This blog post is now also available in English.

HBO Nordicilla käynnistyi hiljattain Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta kertova minisarja, joka on jo ehtinyt keräämään paljon ylistäviä arvioita. Katsoin sarjan ensimmäiset jaksot, ja koska olen kirjoittanut aikaisemmin onnettomuuden syistä ja seurauksista, ajattelin että aihetta olisi mielenkiintoista käsitellä myös TV-sarjan tapahtumien kautta. Tarkoitus ei ole pilata kenenkään katselukokemusta oikomalla pikkutarkasti juonesta löytyvä virheitä, sillä kysehän ei ole dokumentista, vaan tositapahtumiin pohjautuvasta fiktiosta. Yritän siis parhaani mukaan olla nipottamatta turhasta, ja pikemminkin nostaa esille juonikuvioiden taustalla olevia todellisia tapahtumia, ja ylipäänsä sellaisia kohtauksia ja havaintoja, jotka itse koin mielenkiintoisiksi. Lähteenä olen käyttänyt pääasiassa samoja asiantuntijaraportteja kuin aikaisemmissakin kirjoituksissa.

Sarja on jaettu viiteen jaksoon:

Teksti on kirjoitettu sitä mukaa kun uusia jaksoa on tullut ulos, eli järjestys jossa asioita on käsitelty seuraa tarinan kulkua. Kirjoituksen loppuun olen kerännyt lisäksi yleisiä kommentteja ja lisähuomioita sellaisista asioista, joita ei sarjan varsinaisessa juonessa käsitelty. Sanomattakin lienee selvää, että kirjoitus sisältää juonipaljastuksia.


Jakso 1 – 1:23:45

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus tapahtui Ukrainassa lauantaina 26.4.1986, kun laitoksen nelosyksikön reaktori räjähti alasajon yhteydessä tehdyn rutiininomaisen turbiinikokeen jälkeen. Onnettomuusreaktori oli grafiittimoderoitu kanavatyyppinen kiehutusvesireaktori, joka poikkeaa tietyiltä osin tavanomaisista paine- ja kiehutusvesityyppisistä kevytvesireaktoreista. Reaktorin tyyppilyhenne RBMK mainitaan jakson kuluessa useampaan kertaan. Reaktorifyysikkona minua olisi erityisesti kiinnostanut nähdä miten onnettomuuteen johtanut tapahtumaketju sarjassa esitetään. Varsinaiset tapahtumat alkavat kuitenkin reaktorin räjähdyksestä, joka tapahtui aamuyöllä kello 01:23:45. Jätän onnettomuuden syiden kommentoinnin tältä erää väliin, sillä aiheeseen todennäköisesti palataan vielä myöhemmissä jaksoissa.

Sen verran täytyy kuitenkin heti alkuun todeta, että useimmissa dramatisoiduissa Tšernobyl-kuvauksissa onnettomuuden syy langetetaan reaktorin ohjaajien niskaan. Tämä käsitys on peräisin Neuvostoliiton IAEA:lle vuonna 1986 toimittamasta selvityksestä, ja se kumottiin jo 1990-luvun alussa kansainvälisen asiantuntijaryhmän laatimassa INSAG-7 -raportissa. Se, että yli 30 vuotta vanha neuvostopropaganda värittää edelleen länsimaisessa mediassa kerrottua tarinaa, kuvaa mielestäni hyvin aiheen vaikeutta.

Erityisesti laitosyksikön varapääinsinöörinä toiminut Anatoly Dyatlov on ollut tapana esittää tarinan roistona, joka omalla välinpitämättömällä toiminnallaan aiheutti reaktorin räjähtämisen. Dyatlov esitetään myös sarjan avausjaksossa varsin vastenmielisenä hahmona. Siltä osin kuvaus kuitenkin vaikuttaa todenmukaiselta, että käyttöhenkilökunta ei tunnu aluksi lainkaan ymmärtävän mistä on kyse. Räjähdys tapahtui myös todellisuudessa täysin yllättäen, ja vastoin kaikkea mitä reaktorin toiminnasta valvomossa tiedettiin. Dyatlov on itse kirjoittanut onnettomuusyön tapahtumista Nuclear Engineering International -lehteen vuonna 1991.

Onnettomuutta yritetään aluksi selittää turbiinihallissa tapahtuneella vetyräjähdyksellä. Monilla voimalaitoksilla vetykaasua käytetään generaattorin jäähdytykseen, joten painesäiliöihin varastoidun vedyn räjähtäminen saattoi ensialkuun vaikuttaa kaikkein johdonmukaisimmalta selitykseltä. Vuorosanoissa vaihtoehtoina vilahtavat myös sabotaasi ja sotilaallinen hyökkäys, joista aikalaiskertomusten mukaan todella keskusteltiin heti räjähdyksen jälkeen.

Valvomossa ensireaktio on varmistaa veden syöttö reaktorin sydämeen. Tämä liittyy siihen, että vaikka reaktori oli sammutettu juuri ennen räjähdystä, ydinpolttoaine tuottaa vielä fissiotehon katkeamisen jälkeenkin paljon lämpöä, kun lyhytikäisten radionuklidien hajoamisessa vapautuu energiaa. Ydintekniikassa tätä kutsutaan reaktorin jälkilämmöksi. Jos polttoainetta ei jäähdytetä riittävästi, se voi ylikuumentua ja pahimmassa tapauksessa sulaa. Reaktorin pääkiertopumput eivät kuitenkaan enää toimi, ja myös fissiotehon katkaisevien säätosauvojen laskeutuminen näyttää pysähtyneen. Ydinvoimalaitoksille on tavallista, että turvallisuuden kannalta kriittisiä toimintoja voidaan ohjata eri tavoin. Työntekijöiden päättömältä vaikuttava juoksentelu paikasta toiseen ja jäähdytyskanavien venttiilien avaaminen käsin liittyy juuri siihen, että jäähdytysjärjestelmiä ja säätösauvoja yritetään saada vielä toimimaan.

Reaktorirakennuksen sisältä mitatun säteilytason havaitaan pian olevan koholla, mikä ei vielä sekään sulje pois turbiinipuolen vetysäiliössä tapahtunutta räjähdystä. Reaktorin sydämen läpi kulkenut jäähdytysvesi aktivoituu neutronien vaikutuksesta. RBMK on toimintaperiaatteeltaan kiehutusvesityyppinen reaktori, jossa turbiinia pyörittävä höyry otetaan suoraan reaktorin primäärikierrosta. Höyryputken tai syöttövesilinjan katkeaminen olisi voinut levittää radioaktiivista vettä reaktorirakennuksen tiloihin ja nostaa säteilytasoa. Dosimetrilla mitattu annoskertymä näyttää lukemaksi 3.6 röntgeniä, joka on sievert-yksiköissä n. 34 mSv.i Annos ei ole vaarallisen korkea (kts. säteilyn yksiköt ja suuruusluokat toisesta blogikirjoituksesta), mutta sen nopea kertyminen kertoo varsin korkeasta säteilytasosta. Todellisuudessa tällaisessa tilanteessa mitattaisiinkin kertymän lisäksi myös annosnopeutta, joka kertoo paremmin esimerkiksi sen, miten pitkään säteilevissä tiloissa on turvallista olla.

Tilannekuvan hahmottamista vaikeuttaa kuitenkin se, että 3.6 röntgeniä on mittarin maksiminäyttämä. Myös tämä juonikuvio perustuu todellisuuteen. Mittareiden mentyä välittömästi tappiin työntekijöillä ei ollut minkäänlaista käsitystä todellisesta säteilytasosta reaktorirakennuksen sisällä. Tulipaloa sammuttamaan saapuneilla palomiehillä ei ollut käytössään lainkaan säteilymittareita. Työntekijöiden ja palomiesten saamat tappavan korkeat säteilyannokset selittyvätkin pitkälti juuri sillä, että tilanteen vaarallisuus ei ollut aluksi kenenkään tiedossa. Pahimmissa paikoissa annosnopeus saattoi ylittää luonnollisen säteilytaustan miljardikertaisesti.

Kävellessään reaktorirakennuksen ikkunan ohi Dyatlov näkee laitoksen pihalla mustia kappaleita, jotka näyttävät grafiitilta. RBMK-reaktoreissa grafiittia käytetään reaktorin sydämessä neutronimoderaattorina (tähän palataan seuraavassa jaksossa). Ensimmäisen palokuntayksikön saapuessa paikalle palomies poimii käteensä yhden maassa lojuvista kappaleista. Kohtaukseen on ehkä saatu mallia aidosta valokuvasta (kuva 1), joka on otettu onnettomuuden jälkeen laitoksen pihalta. Hetkeä myöhemmin miehen käteen alkaa muodostua säteilyn aiheuttama palovamma. Ainoa mahdollinen selitys grafiitille on se, että räjähdys on tapahtunut reaktorissa eikä turbiinihallissa. Asiasta kuitenkin kiistellään vielä jakson loppuun saakka, vaikka koko reaktorirakennuksen yläosa on selvästi tuhoutunut räjähdyksessä, ja paikan päällä katsomassa käynyt työntekijä kertoo reaktorikuilun olevan auki. Myös todellisuudessa onnettomuuden mittakaavan hahmottaminen vei aikansa, minkä vuoksi pelastustoimissa tehtiin ihmishenkiä vaatineita virheitä.

grafiitti

Kuva 1: Grafiittimoderaattorin kappale kuvattuna laitoksen pihalla räjähdyksen jälkeen. Kappaleen keskellä oleva reikä on joko polttoaine- tai säätösauvakanava. Kappaleen läpimitta on 25 cm.

reaktorirakennus

Kuva 2: Ilmakuva räjähdyksessä tuhoutuneesta reaktorirakennuksesta.

Jakson loppua kohden aamu valkenee, ja yhä useammat säteilylle altistuneet työntekijät ja palomiehet alkavat kärsiä säteilysairauden oireista. Suurimmat säteilyannokset olivat yli 10 sievertin luokkaa. Akuutteja terveysvaikutuksia alkaa ilmentyä noin yhden Sv:n kokokehoannoksilla, ja hengenvaaralliseksi luokiteltava annos on 5-6 Sv. Suuren kokokehoannoksen lisäksi erityisesti palomiehet saivat betasäteilystä suuria paikallisia ihoannoksia.

Todellisuudessa pelastusoperaatio oli paljon sarjassa kuvattua suurempi. Ensimmäisen yön sammutustöihin osallistui noin 600 ihmistä. Räjähdystä seuranneen 12 tunnin aikana yhteensä 134 työntekijää toimitettiin säteilysairauden vuoksi hoitoon, ja sairauden aiheuttamiin välittömiin komplikaatioihin kuoli lopulta 28 ihmistä. Ohjelmasta ei käy ilmi se, miten suuren annoksen akuutin säteilysairauden kehittyminen todellisuudessa vaatii. Tšernobylin pelastustyöntekijät muodostavat suurimman osan kaikista koskaan raportoiduista tapauksista (Hiroshiman ja Nagasakin pommitusten aikaan vaikutuksia ei vielä kunnolla tunnettu). Kaikki tällaiset annokset saatiin juuri ensimmäisen vuorokauden pelastustöissä.

Lauantaiaamuna reaktorin tilanne oli siis se, että sydän oli kärsinyt räjähdyksessä vakavia vaurioita, ja rakennuksen kattoon oli puhjennut ammottava reikä. Sydämen päällä ollut tuhat tonnia painava betonisuoja oli kääntynyt poikittain, ja grafiittia ja polttoaineen kappaleita levinnyt 150 metrin säteelle. Lähes kaikki radioaktiivisen päästön tiellä olevat vapautumisesteet oli menetetty kerralla. Erityisesti radioaktiiviset jalokaasut olivat karanneet vaurioituneesta polttoaineesta nopeasti ilmaan. Ketjureaktio oli todennäköisesti katkennut kokonaan räjähdyksen tuhottua kriittisen geometrian (sarjan ensimmäisessä jaksossa tämä jäi vielä vähän epäselväksi).

Vaikka paikalliset tulipalot oli saatu sammumaan, onnettomuus ei ollut vielä ohi. Suurin osa polttoaineesta oli edelleen reaktorikuilussa. Radioaktiivinen hajoaminen tuotti paljon jälkilämpöä, ja seuraava uhka oli jäljelle jääneen polttoaineen sulaminen, joka vapauttaisi ilmaan lisää radioaktiivisia aineita. Reaktorin käydessä pääosa polttoaineeseen syntyneistä radionuklideista jää keraamisten uraanioksiditablettien sisälle, mutta lämpötilan noustessa niiden vapautuminen alkaa kiihtyä. Erityisesi jodi ja cesium muodostavat kaasuuntuvia yhdisteitä, jotka karkaavat helposti sulasta sydänmassasta. Reaktoriin yritettiin epätoivoisesti saada vettä syöttövesipumpuilla, mutta yrityksistä jouduttiin luopumaan aamuun mennessä. Käytännössä polttoaineen sulamista oli enää mahdoton välttää, ja pelastustoimet alkoivatkin keskittyä enemmän seurausten rajoittamiseen.

Lämpötila kohosi lopulta niin korkeaksi, että reaktorikuilussa syttyi raju tulipalo. Kaasu- ja aerosolimuotoisia päästöjä sekä polttoaineesta mekaanisesti irronneita kuumia hiukkasia alkoi nousta palokaasujen mukana korkealle ilmaan. Kaukokulkeuma levisi lopulta tuhansien kilometrien päähän. Sarjan tapahtumista poiketen tulipalo ei todennäköisesti syttynyt välittömästi räjähdyksen jälkeen. Joissain lähteissä liekkien sanotaan kohonneen kymmenien metrien korkeuteen vasta lauantai-iltaan mennessä.

Sekalaisia poimintoja:

 • Termi ”reactor core” on käännetty reaktorin ytimeksi. Oikea suomenkielinen termi on reaktorin sydän, jota olen käyttänyt myös tässä tekstissä.

 • Palavasta reaktorikuilusta nousee taivaalle sinertävä valokeila, jonka kerrotaan olevan Tšerenkovin säteilyä. Seuraavassa jaksossa loisteen sanotaan aiheutuvan ilman ionisaatiosta. Kyse on kahdesta eri ilmiöstä, jotka molemmat liittyvät gammasäteilyn vuorovaikutuksiin väliaineen kanssa.ii On hyvin mahdollista, että reaktorista peräisin olevat erittäin radioaktiiviset aineet saivat ilman hohtamaan. Keilamaisen valopatsaan muodostuminen herättää enemmän epäilyksiä. Jotkut silminnäkijät ovat tällaisesta puhuneet, mutta ainakaan itse en muista nähneeni ilmiöstä ainuttakaan valokuvaa.

 • Henkilökunnan välisissä keskusteluissa nostetaan toistuvasti esille mielikuva siitä, että RBMK-reaktori ei voi räjähtää. Todellisuudessa RBMK on lähestulkoon ainut reaktorityyppi, jolla Tšernobylin onnettomuuden kaltainen räjähdys on ylipäänsä mahdollinen. Vaikka laitoksen epäedulliset turvallisuusominaisuudet eivät olleet ohjaajien tiedossa, tuntuu silti oudolta painottaa sitä, että räjähdys olisi mahdoton juuri tässä nimenomaisessa reaktorityypissä. RBMK-reaktoreihin ei nimittäin liity sellaisia erityispiirteitä, minkä vuoksi henkilökunnalla olisi ollut syytä olettaa, että RBMK on myöskään esimerkiksi Loviisassa käytettävää VVER-reaktorityyppiä turvallisempi.

 • Reaktorin tulipalo muodostaa paksun tumman savupatsaan. Palamista ylläpitivät herkästi syttyvät kaasut (pääasiassa vety ja hiilimonoksidi), joita muodostui kuuman grafiitin ja zirkonium-metallisten rakennemateriaalien reagoidessa kemiallisesti veden kanssa. Tällainen tulipalo ei tuota suurta määrää savua, vaan palokaasut koostuvat lähinnä valkoisesta vesihöyrystä. Alkuvaiheessa mukana saattoi tosin olla myös kattorakenteissa käytettyä bitumia, joka kyllä tuottaa palaessaan mustaa savua.

 • Pripjatilaisessa sairaalassa synnytysosaston lääkäri ja sairaanhoitaja keskustelevat ydinvoimalaitoksen tulipalosta, joka näkyy horisontissa huoneen ikkunasta. Hoitaja kysyy onko sairaalan varastossa jodia, eikä lääkäri tunnu aluksi ymmärtävän kysymystä. Neuvostoliitto oli vuonna 1986 valmistautunut ydinsotaan jo 40 vuoden ajan, ja jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella oli taatusti käsitys siitä, minkälaisia toimenpiteitä ydinlaskeuma aiheuttaa. Joditabletteja käytetään kyllästämään kilpirauhanen stabiililla jodilla, mikä vähentää merkittävästi laskeuman mukana tulevan radioaktiivisen I131-isotoopin imeytymistä. 60-70% Pripjatin asukkaista sai jodisuojauksen puolentoista vuorokauden kuluessa reaktorin räjähdyksestä.


i) Käytän tässä tekstissä yksinkertaisuuden vuoksi kaikista säteilyannoksista sievert-yksikköä (Sv), vaikka akuuttia säteilyhaittaa mittaavan absorboituneen annoksen yksikkö on gray (Gy).

ii) Sinistä Tšerenkovin säteilyä syntyy kun korkeaenergisten fotonien compton-sironta irrottaa atomeilta elektroneja. Jos elektronin nopeus ylittää sähkömagneettisen aaltoliikkeen nopeuden väliaineessa, kentän energia pakkautuu hiukkasen eteen muodostaen samankaltaisen kiilamaisen shokkiaallon kuin yliäänennopeudella lentävä hävittäjäkone. Mekaanisen ääniaallon tapauksessa ilmiö aiheuttaa voimakkaan pamahduksen, ja elektronin tapauksessa shokkiaalto tuottaa valoa ultarvioletti- ja sinisen värin aallonpituusalueilla. Tšerenkovin säteilyä syntyy lähinnä vedessä, missä sähkömagneettisen säteilyn etenemisnopeus on suhteellisen pieni. Ionisoituneen ilman aiheuttama loiste on väriltään lähempänä violettia, ja siinä esiintyy samoja sävyjä kuin salamaniskussa.


Jakso 2 – Please remain calm

Sarja alkoi hyvin lupaavasti, mutta jo toinen jakso oli ainakin minulle lievä pettymys. Osasin odottaa, että sujuva tarinankerronta edellyttää toisinaan faktojen oikomista ja muita taiteellisia vapauksia. Tšernobyl on kuitenkin niin traaginen tarina, että sarjan olisi hyvin voinut rakentaa ihan todellistenkin tapahtumien ympärille. Muutamassa kohtauksessa asiavirheet ovat niin epäloogisia, että yksinkertaistettu fysiikka pikemminkin vaikeuttaa tapahtumien ymmärtämistä. Suurin pettymys oli kuitenkin se, että käsikirjoitus sortuu toistamaan yleisesti tunnettuja onnettomuuteen liittyviä myyttejä, jotka eivät todellisuudessa pidä paikkansa.

Jakso ajoittuu reaktorin räjähdystä seuraavien vuorokausien tapahtumiin lauantainaamusta eteenpäin. Alussa Valko-Venäjällä sijaitsevassa ydinenergiainstituutissa havaitaan säteilyä, ja ydinfyysikko Ulana Khomyuk (fiktiivinen hahmo) ottaa ikkunan ulkopinnalta pyyhkäisynäytteen. Gammaspektrianalyysi osoittaa näytteen sisältävän radioaktiivista I131:stä, mikä puolestaan kertoo että jossain lähialueella on tapahtunut reaktorionnettomuus.

Vastaavia säteilyhavaintoja tehtiin myös oikeasti. Päästöpilvi kulkeutui tuulen mukana nopeasti pohjoismaihin. Neuvostoliiton ulkopuolella radioaktiivinen laskeuma havaittiin ensimmäiseksi Ruotsissa Forsmarkin ydinvoimalaitoksella hieman yli vuorokausi reaktorin räjähdyksen jälkeen. Suomessa vastaavia mittauksia tehtiin puolustusvoimien valvonta-asemilla sunnuntai-iltana. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin vuorokautta myöhemmin. Säteilytaso kohosi noin viiteen mikrosievertiin tunnissa, mikä vertautuu kosmisen säteilyn aiheuttamaan annosnopeuteen matkustajakoneen matkalentokorkeudessa. Otaniemen reaktorilla työskennelleet VTT:n tutkijat ovat kertoneet, että onnettomuuden jälkeisellä viikolla herkät säteilymonitorit olivat hälyttäneet kengänpohjissa olevasta kontaminaatiosta heidän palatessaan lounastauolta takaisin sisätiloihin.

Moskovan yliopiston professori Valeri Legasov hälytetään kriisikokoukseen, jossa hän saa vakuutettua Gorbatšovin siitä, että tilanne on paljon vakavampi kuin mitä viralliset raportit antavat ymmärtää. Näkemys perustuu erityisesti siihen, että raportissa todetaan palomiehen saaneen käteensä säteilyvammoja reaktorirakennuksen pihalla olevasta kappaleesta, joka kuvauksen perusteella vaikuttaa reaktorin sydämestä peräisin olevalta grafiitilta. Gorbatšov lähettää Legasovin ja varapääministeri Shcherbinan Tšernobyliin tarkastamaan tilannetta.

Legasov selittää ydinreaktorin toimintaperiaatetta Shcherbinalle helikopterimatkalla Moskovasta Tšernobyliin, ja kertoo että energiantuotanto perustuu neutronien U235:ssä aikaansaamaan fissioreaktioon. Grafiitin roolista todetaan seuraavaa (lainaukset suoraan suomenkielisestä tekstityksestä):

– Neutronit liikkuvat niin nopeasti, että sanomme sitä vuokseksi.

– On epätodennäköistä, että uraaniatomit osuvat toisiinsa.

– RBMK-reaktoreissa me ympäröimme (polttoaine)sauvat grafiitilla, joka hillitsee tai hidastaa neutronivuota.

Tässä kuvauksessa menevät sekaisin neutronit ja atomit, tosin myöskään vuorosanojen käännös ei ole paras mahdollinen. Fissio ei tapahdu kahden uraaniatomin törmätessä toisiinsa, vaan ytimen absorboidessa neutronin.i Neutronin todennäköisyys törmätä helposti fissioituvaan U235-ytimeen riippuu voimakkaasti sen liike-energiasta. Törmäystodennäköisyys on suurimmillaan silloin, kun neutronin nopeus on pieni. Polttoainetta ympäröivän neutronihidasteen eli moderaattorin tehtävä onkin hidastaa neutronit fissioreaktion kannalta optimaaliselle matalalle energia-alueelle. Tavallisissa paine- ja kiehutusvesireaktoreissa moderaattorina käytetään vettä, ja RBMK-reaktoreissa grafiittia. Neutronien hidastumista ja ketjureaktion fysiikkaa on kuvattu yksityiskohtaisemmin toisessa blogikirjoituksessa.

Legasovin ja Shcherbinan saavuttua Tšernobyliin tilanteen vakavuutta aletaan selvittää lähettämällä paremmalla säteilymittarilla varustettu kuorma-auto laitosalueelle. Mittarin lukema näyttää 15,000 röntgeniä (n. 150 Sv). Legasov toteaa, että reaktori säteilee tunnissa lähes kaksi kertaa enemmän kuin Hiroshiman pommi, ja että reaktori palaa ja levittää myrkkyä kunnes koko maanosa on kuollut.

Radioaktiivisuus ja säteily ovat eri asioita. Samoin päästön suuruus, säteilyn voimakkuus ja säteilyannos. Paras suure kuvaamaan radioaktiivista päästöä on aktiivisuus, joka kertoo hajoamisreaktioiden lukumäärän aikayksikössä. Tulipalossa vapautuvan päästön kokonaisaktiivisuutta ei kuitenkaan voi päätellä suoraan mitatusta annoskertymästä, joten myöskään vertausta ydinräjähdyksen vaikutuksiin ei vielä näiden tietojen perusteella ole mahdollista tehdä.

Myös Hiroshima-vertauksen mittakaava on pielessä. Suurvallat tekivät kylmän sodan aikana ydinkokeita ilmakehässä 35,000 Hiroshiman pommin edestä, eikä niiden aiheuttama radioaktiivinen laskeuma tuhonnut elämää maapallolta. Maanpäällisiä ydinkokeita on tehty myös Novaja Zemljan saarella Pohjoisella Jäämerellä, joka sijaitsee suunnilleen yhtä kaukana Pohjois-Suomesta kuin Tšernobyl Helsingistä.

Tulipalon sammuttamisesta keskusteltaessa Legasov toteaa, että reaktori palaa niin kuumana, ettei paloa voida sammuttaa vedellä. Vuorosanoista voi saada sellaisen käsityksen, että reaktori olisi edelleen käynnissä. Todellisuudessa sydän kärsi kuitenkin niin pahoja vaurioita, että ketjureaktio katkesi todennäköisesti jo räjähdyksen hetkellä. Vaikka reaktori olisikin tuottanut hieman fissiotehoa, suurempi ongelma oli joka tapauksessa polttoaineen jälkilämpö, jota on mahdoton kytkeä pois. Tulipaloa aletaan tukahduttaa pudottamalla reaktorin päälle hiekkaa helikopterista käsin.

Sammutusoperaatio toteutettiin myös oikeasti, ja se kesti pitkälti toista viikkoa. Lentoja palavan reaktorin ylle tehtiin 1800, ja helikoptereiden miehistöt saivat niiden aikana suuria säteilyannoksia. Yksi koptereista tuhoutui törmätessään laitosalueella olevaan nosturiin. Kyseinen onnettomuus tosin tapahtui vasta lokakuussa 1986, kun tulipalo oli jo aikaa sitten saatu sammutettua. Reaktorikuiluun pudotettiin myös neutroneita absorboivaa booria, mikä viittaa siihen, että reaktorin sammuttajilla lienee kuitenkin ollut jonkinlainen huoli polttoaineen uudelleenkriittisyydestä.ii

Jakson jälkipuoliskolla juonessa tapahtuu käänne. Khomyuk keksii, että biologisen suojan läpi sulanut polttoaine voi aiheuttaa räjähdyksen alapuolella olevassa lauhdutusaltaassa (englanniksi termi on ”bubbler pool”, joka on suomenkielisessä tekstityksessä käännetty yksinkertaisesti vesisäiliöksi).iii Selittäessään tilannetta Gorbatšoville hän arvioi räjähdyksen voimakkuudeksi 2-4 megatonnia. Lopputulosta kuvataan seuraavasti:

– Kaikki 30 kilometrin säteellä tuhoutuu täysin, mukaan lukien kolme jäljellä olevaa reaktoria.

– Kaikkien ydinten radioaktiivinen materiaali sinkoutuu rajusti, ja leviää valtavan paineaallon avulla.

– Se ulottuu noin 200 kilometrin päähän, ja tappaa luultavasti koko Kiovan asukkaat sekä osan Minskistä.

– Säteily on suurta, ja se vaikuttaa Ukrainaan, Latviaan, Liettuaan, Valko-Venäjään sekä Puolaan, Tšekkoslovakiaan, Unkariin, Romaniaan ja Itä-Saksaan.

Gorbatšovin kysyessä mitä tämä tarkoittaa käytännössä Legasov vastaa, että ruuan- ja vedentuotanto tuhoutuu pysyvästi, syövän ja epämuodostumien määrät lisääntyvät rajusti, ja Valko-Venäjä ja Ukraina muuttuvat täysin asuinkelvottomiksi vähintään sadan vuoden ajaksi. Alueella asuu 60 miljoonaa ihmistä.

Juonikuviossa on totuuden siemen, mutta seurausten mittakaava on monta kertaluokkaa pielessä. Megatonni on energian yksikkö, jolla mitataan ydinräjähdysten voimakkuutta. Esimerkiksi Hiroshimaan pudotettu fissiopommi oli voimakuudeltaan n. 15 kilotonnia. Sarjassa esitetty väite 2-4 megatonnin räjähdyksestä vastaa siis satoja Hiroshiman pommeja. Käytännössä tällaista energiamäärää ei voi vapautua edes tavanomaisessa ydinräjähdyksessä, vaan siihen tarvitaan jo vetypommia. Määrä vastaa suunnilleen Loviisan ydinvoimalan yhden reaktoriyksikön puolen vuoden tuotantoa. Jos vuorosanat tulkitsee siten, että räjähdyksen painevaikutus tekee tuhoa 200 kilometrin säteellä, niin silloin puhutaan vetypommin sijaan jo asteroiditörmäyksestä.

Todellisuudessa kyse oli kuitenkin höyryräjähdyksestä, jolla tarkoitetaan sulan metallin tai muun korkeassa lämpötilassa olevan massan vuorovaikutusta veden kanssa. Kuuma sydänsula olisi altaaseen osuessaan voinut hajota pieniksi pisaroiksi, ja siirtää lämpöenergiansa nopeasti veteen. Veden höyrystyminen olisi tällöin nostanut paineen hetkessä räjähdysmäisen korkeaksi. Ylimääräistä energiaa ei höyryräjähdyksessä kuitenkaan vapaudu, vaan kaikki energia, joka prosessissa muuttaa muotoaan, on peräisin sydänsulaan varastoituneesta lämmöstä.

Tšernobylissä höyryräjähdystä pelättiin todennäköisesti siksi, että se olisi levittänyt lisää radioaktiivisia aineita laitosalueelle, vaikeuttaen jo muutenkin lähes ylivoimaiseksi osoittautuneita pelastustöitä. Jossain vaiheessa historiaa totuus on kuitenkin vääristynyt sellaiseen muotoon, että sydänsulan päätyminen altaaseen olisi voinut aiheuttaa ydinräjähdyksen.iv Yleisimmistä Tšernobyl-myyteistä tämä on se, joka on kaikkein eniten väärin.

Jakso loppuu siihen, että radioaktiivisen veden täyttämää lauhdutusallasta tyhjentämään lähetetään kolmen vapaaehtoisen sukeltajan muodostama itsemurharyhmä. Sankarillisesta teosta uutisoitiin aikanaan jopa kansainvälisessä mediassa. Todellisuudessa altaan tyhjentäminen tapahtui vasta 8 päivää reaktorin räjähdyksen jälkeen. Laitosalueella työskenteli tällöin jo tuhansia ihmisiä. Höyryräjähdys olisi voinut tehdä kaikki siihenastiset pelastustyöt tyhjäksi, ja vaikeuttaa edelleen tulipalon sammuttamista.

poikkileikkaus

Kuva 3: Poikkileikkauskuva reaktorirakennuksesta. Reaktorista valunut sydänsula on piirretty kuvaan punaisella. Lauhdutusaltaat näkyvät reaktorikuilun alapuolella olevissa tiloissa. Kuvaan on piirretty myös suojaksi rakenneturn sarkofagin rakenteita.

Sekalaisia poimintoja:

 • Kun Lyudmilla Ignatenko etsii sairaalasta sammutustöihin osallistunutta aviomiestään, yhdessä kohtauksessa esiintyy pahoja säteilyvammoja saaneita ihmisiä, jotka edellisessä jaksossa seurasivat horisontissa loimuavaa tulipaloa kaupungin laitamilla olevalta rautatiesillalta (tähän ”kuoleman siltaan” viitataan myös viimeisen jakson lopputeksteissä). En ole löytänyt esimerkiksi UNSCEAR:in onnettomuutta käsittelevistä raporteista mainintaa siitä, että kaupungin asukkaat olisivat saaneet säteilystä välittömiä teveyshaittoja. Käytännössä esimerkiksi akuutti säteilysairaus edellyttääkin lähes tappavan korkeaa annosta, eikä säteilytaso kaupungissa noussut missään vaiheessa niin korkeaksi, että siitä olisi koitunut välitöntä hengenvaaraa. Kuten edellä todettin, kaikki hengenvaarallisen korkeita annoksia saaneet ihmiset altistuivat säteilylle reaktorirakennuksen välittömässä läheisyydessä ensimmäisen onnettomuusyön aikana.

 • Löydettyään pyyhkäisynäytteestä radioaktiivista I131:ä Khomyuk toteaa ettei isotooppi voi olla peräisin ydinräjähdyksestä, vaan kyse on U235:n hajoamistuotteesta, jota on syntynyt reaktorin polttoaineessa. Todellisuudessa I131 on fissiotuote, jota syntyy sekä reaktorissa että ydinräjähdyksessä. Pelkän jodin perusteella tällaista johtopäätöstä ei siis voi tehdä. Ydinlaskeuma ei myöskään muodostu yksittäisestä isotoopista, vaan analyysi olisi paljastanut myös muita jodin, ja todennäköisesti myös ainakin cesiumin isotooppeja. Päästön alkuperän voi kyllä päätellä isotooppien keskinäisistä suhteista.

 • Legasovin puhuessa Gorbatšoville Moskovassa pidetyssä kokouksessa hän selittää säteilyä toteamalla, että jokainen U235-atomi on kuin lähes valonnopeudella kulkeva luoti. Vertaus on väärä, sillä kyse ei ole radioaktiivisen ytimen liikkeestä, vaan sen hajoamisessa syntyneistä korkeaenergisistä hiukkasista ja gammasäteilystä. Tässä yhteydessä säteilyn varsinainen lähde ei myöskään ole pitkäikäinen U235, vaan ytimen halkeamisessa muodostuneet korkea-aktiiviset fissiotuotteet. Legasovin selittäessä reaktorin toimintaa myöhemmin Shcherbinalle hän käyttää samaa luotivertausta fissiossa syntyneestä neutronista, jolloin kyse on taas eri ilmiöstä.

 • Englanninkielinen neutronien hidastumiseen viittaava termi ”moderate” on käännetty suomenkielisessä tekstityksessä hillitsemiseksi. Käännös on siinä mielessä ongelmallinen, että neutronien liikkeen nopeus sekoittuu helposti reaktorin fissiotehon kasvunopeuteen. Neutronihidasteella eli moderaattorilla ei nimittäin hillitä ketjureaktion etenemistä, vaan muokataan neutronien energiaspektriä sellaiseksi, että fission todennäköisyys riittää ylläpitämään ketjureaktion kulkua.

 • Sydänsulan aiheuttamaan höyryräjähdykseen kytkeytyvä juonikuvio liitetään tarpeettomasti reaktorin tulipalon sammutuksessa käytettävään hiekkaan, jonka sanotaan estävän polttoaineen jäähtymistä, ja muodostavan sulaessaan kuumaa ”laavaa”. Sydänsula muodostuu uraanioksidista, suojakuoriputkien zirkoniumista ja näihin sekoittuneista aineista. Hiekan lisääminen ei todellisuudessa muuta seosta millään tavalla vahingollisemmaksi, ja radioaktiivisen hajoamisen tuottama jälkilämpö riittää ilman hiekkapeitettäkin sulattamaan polttoaineen.

 • Pripjatin kaupungin evakuointitoimet päätetään aloittaa sunnuntai-iltapäivällä sen jälkeen, kun Shcherbina kuulee että Ruotsissa on havaittu säteilyä, ja onnettomuutta on enää mahdoton pitää salassa länsimailta. Todellisuudessa tapahtumat etenivät päinvastaisessa järjestyksessä. Päätös evakuoinnista tehtiin jo sunnuntain vastaisena yönä, ja operaation valmistelu alkoi heti aamulla. 50,000 asukkaan kaupunki tyhjennettiin kolmessa tunnissa. Jos neuvostojärjestelmä oli muuten byrokraattinen ja tehoton, niin ainakin suurten ihmismassojen siirtäminen paikasta toiseen onnistui vanhalla rutiinilla. Uutiset onnettomuudesta alkoivat levitä maailmalle vasta maanantain kuluessa.


i) Legasovin vuorosanoissa mainittu neutronivuo on matemaattinen tiheyden kaltainen suure, jota käytetään reaktorifysiikassa liittämään neutronipopulaation käyttäytyminen reaktionopeuteen.

ii) Koska RBMK-reaktorin moderaattorina käytetään kiinteää grafiittia, osa tuhoutuneesta reaktorisydämestä saattoi jäädä sen verran ehjäksi, että ketjureaktio pääsi käynnistymään. Ilman jäähdytyskiertoa reaktori ei kuitenkaan pysty tuottamaan merkittävästi fissiotehoa ilman että ketjureaktio katkeaa polttoaineen sulamiseen. Kevytvesireaktoreissa vastaava onnettomuustilanne on lähtökohtaisesi erilainen, sillä moderaattorina käytetään vettä, joka höyrystyy ja karkaa sydämestä katkaisten ketjureaktion etenemisen kun lämpötila nousee riittävän korkeaksi.

iii) Lauhdutusallas on osa RBMK-reaktorin onnettomuudenhallintajärjestelmää. Jos jäähdytyspiirissä tapahtuu vuoto, höyry puhalletaan altaaseen, jolloin sen lauhtuminen pienentää muodostuvaa painekuormaa. Myös höyryn mukana mahdollisesti kulkeutuvia fissiotuotteita jää tällöin altaan veteen.

iv) Räjähdyksestä on monissa teknisissä raporteissa käytetty englanninkielistä termiä ”thermal explosion”. Oma veikkaukseni on, että tämä on jossain Tšernobylin onnettomuutta käsittelevässä uutisessa tai TV-dokumentissa sekoittunut termiin ”thermonuclear explosion”, jolla tarkoitetaan vetypommin räjähdystä.


Jakso 3 – Open Wide, O Earth

Onnettomuuden aktiivinen vaihe kesti noin kymmenen päivää. Reaktorin päälle pudotettiin yli 5000 tonnia hiekkaa, lyijyä, dolomiittia, boorikarbidia sekä muita aineita, joilla tulipaloa yritettiin tukahduttaa ja radioaktiivisten aineiden päästöä rajoittaa. Sammutuslennot jouduttiin kuitenkin keskeyttämään seuraavan viikon perjantaihin mennessä, sillä reaktorin tukirakenteiden pelättiin romahtavan päälle kasaantuneen painon vaikutuksesta. Ilmasta mitatut aktiivisuuspitoisuudet eivät myöskään laskeneet odotetusti, ja viikko räjähdyksen jälkeen päästöt kääntyivät jälleen nousuun. Myöhemmin on selvinnyt, että suurin osa helikopterista pudotetuista aineista ei edes päätynyt reaktorikuiluun saakka.i

Pelastustöissä päätettiin vaihtaa strategiaa, ja tulipaloa alettiin sammuttaa typellä. Alkuperäinen suunnitelma oli pumpata nestemäistä typpeä reaktorin alapuolisia jäähdytyskanavia pitkin suoraan sydämeen. Räjähdyksen aiheuttamat vauriot sekä korkea säteilytaso reaktorirakennuksen sisällä estivät kuitenkin operaation toteuttamisen. Nestetypen sijaan sammutukseen päätettiin käyttää typpikaasua, jonka toivottiin löytävän tiensä seiniin porattujen reikien ja putkistojen kautta reaktorikuiluun. Sammutus päästiin kuitenkin aloittamaan vasta 6.5., jolloin onnettomuuden aktiivinen vaihe oli jo ohi. Tulipalo oli tällöin sammunut, ja päästöt pudonneet tuhannesosaan huippuarvoista.

Sammutustöiden merkityksestä on olemassa erilaisia näkemyksiä, ja erityisesti neuvostoviranomaisten ensimmäisissä selvityksissä operaatiota kuvataan onnistuneeksi. Todennäköisempää kuitenkin on, että tulipalo sammui omia aikojaan. Sydänsula puhkaisi reaktorin alapuolella olevan biologisen suojan luultavasti maanantaina 5.5., jolloin mitatuissa päästöissä tapahtui nopea pudotus. Sula sydänmassa tunkeutui höyrynjakosuuttimien kautta lauhdutusaltaiden yläpuolella olevaan tilaan, ja sieltä putkiläpivientien kautta kahteen altaaseen, jotka sijaitsivat rakennuksen alemmissa kerroksissa (kts. kuva 3). Levitessään laajemmalle pinta-alalle sydänsula jäähtyi ja jähmettyi. Samalla myös merkittävä ilmapäästö loppui. Lämpötilan laskiessa reaktorikuilussa oleva grafiitti lakkasi tuottamasta palavia kaasuja, ja tulipalo sammui. Toinen mahdollinen selitys on se, että ilmakierto reaktorikuiluun muuttui sellaiseksi, ettei tulipalo saanut enää riittävästi happea.

corium

Kuva 4: Höyrynjakosuuttimeen jähmettynyttä sydänsulaa lauhdutusaltaan yläpuolella olevassa tilassa (kuvan 3 poikkileikkauksessa alhaalta lukien kolmas kerros, johon punaista sydänsulaa on piirretty). Sula sydänmassa muistutti koostumukseltaan siirappia. Se, että suutin on säilynyt ehjänä, kertoo sydänsulan lämpötilan laskeneen jo tässä vaiheessa teräksen sulamispisteen alapuolelle.

Reaktorin sammutus käsiteltiin sarjan kolmannessa jaksossa varsin lyhyesti. Typpisammutus yhdistettiin juonessa toiseen operaatioon, joka todellisuudessa toteutettiin hieman myöhemmin. Onnettomuuden aikaan sydänsulan käyttäytymistä ei tunnettu tarkasti, ja sulan polttoaineen pelättiin syöpyvän kaikkien betonikerrosten läpi aina pohjaveteen saakka.ii Tämän estämiseksi reaktorirakennuksen alle päätettiin asentaa lämmönvaihtimia, jotka jäähdyttäisivät maaperän ja sulan sydänmassan, estäen radioaktiivisten aineiden leviämisen vesistöön. Kaivutyöt aloitettiin muutama päivä aktiivisen onnettomuusvaiheen päättymisen jälkeen, ja ne jatkuivat aina kesäkuun lopulle saakka. Kun rakennelma saatiin valmiiksi, sitä ei kuitenkaan katsottu enää tarpeelliseksi.

Jakson jälkipuoliskolla Legasov kertoo Gorbatšoville tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Radioaktiivisten aineiden leviämisen estämiseksi laitoksen lähiympäristö on puhdistettava, ja tuhoutuneen reaktorin päälle rakennettava tukeva suoja. Puhdistustöillä estettäisiin se, että radioaktiivisia aineita alkaisi leviämään uudelleen ilmaan esimerkiksi maastopalon seurauksena. Onnettomuuden jälkihoito alkoi pian sen jälkeen, kun reaktorin tila oli todettu vakaaksi. Pitkäaikainen työskentely reaktorirakennuksen lähellä edellytti kuitenkin mittavia raivaustöitä, sillä säteilytaso oli ensin saatava laskemaan. Työ jouduttiin tekemään suurelta osin käsin. Pahimmissa paikoissa annosnopeudet saattoivat nousta niin korkeiksi, että työntekijöiden annosrajat tulivat raskaasta suojavarustuksesta huolimatta hyvin nopeasti täyteen. Ainoa keino rajoittaa säteilyaltistusta oli raivaajien jatkuva kierrättäminen.

Legasov arvioi, että operaatio tulisi kestämään kolme vuotta, ja vaatimaan 750,000 työntekijää. Nämä arviot vastaavat lopullisia, toteutuneita lukuja, mutta todellisuudessa operaation mittakaava tuskin oli alusta pitäen selvä. UNSCEAR:in tilastoihin on kerätty eri menetelmillä arvioituja säteilyannoksia yli 500,000 onnettomuuden jälkihoitoon osallistuneelta työntekijältä, joista noin puolet oli sotilaita. Eräiden arvioiden mukaan on kuitenkin mahdollista, että operaatioon osallistui vuosien 1986-1990 välisenä aikana jopa miljoona ihmistä.

Pripjatin kaupungin lisäksi myös pienempiä lähialueella olevia kyliä aletaan tyhjentää ihmisistä. Evakuointivyöhykettä laajennettiin lopulta 30 kilometrin etäisyydelle onnettomuuslaitoksesta. Yhteensä noin 116,000 ihmistä joutui jättämään pysyvästi kotinsa. Myöhempinä vuosina pahimmin saastuneilta alueilta evakuoitiin vielä 210,000 ihmistä.

Jaksossa seurataan myös sammutustöihin osallistuneen palomiehen Vasili Ignatenkon ja tämän Lyudmilla-vaimon tarinaa. Ignatenko oli yksi kuudesta reaktorirakennuksen sammutustöihin osallistuneesta palomiehestä, jotka kuolivat säteilysairauteen moskovalaisessa sairaalassa pian onnettomuuden jälkeen. Suuren kokokehoannoksen lisäksi palomiehet saivat pahoja ihovaurioita betasäteilystä. Käsikirjoitukseen on otettu vaikutteita Svetlana Alexsijevitšin vuonna 1997 ilmestyneestä kirjasta ”Tšernobylistä nousee rukous”. Kirjaan on kerätty pelastustyöntekijöiden, raivaajien ja lähialueen asukkaiden kertomuksia onnettomuudesta ja elämästä Tšernobylin jälkeen. Lyudmilla Ignatenkon kertomus on yksi kirjan luvuista. Alexsijevitš palkittiin kirjallisuuden Nobelilla vuonna 2015.

Tarinaa pohjustetaan kohtauksella, jossa Legasov kertoo Shcherbinalle säteilyn vaikutuksista tämän kysyessä mitä lauhdutustaan tyhjennysventtiileitä avaamaan lähetetyille sukeltajille tulee tapahtumaan. Monissa Tšernobyl-kuvauksissa miesten väitetäänkin kuolleen säteilyyn. Todellisuudessa reaktorirakennuksen alemmissa kerroksissa oli käyty jo aikaisemmin, eikä säteilytaso ollut niin korkea, että siitä olisi aiheutunut välitöntä hengenvaaraa. Sukeltajat jäivät henkiin, ja heidät palkittiin urhoollisuusmitaleilla huhtikuussa 2018. Yksi miehistä oli tosin ehtinyt jo kuolla sydänsairauteen vuonna 2005.

Onnettomuuden johtanut tapahtumaketju alkaa hahmottua, kun Khomyuk alkaa selvittää valvomohenkilökunnan toimintaa. Valvomossa työskennelleet Toptunov ja Akimov kertovat, että fissioteho alkoi turbiinikokeen jälkeen nopeasti nousta, mutta vasta hätäpysäytyspainikkeen (AZ-5) painaminen aiheutti reaktorin räjähdyksen. Khomyuk ja Legasov pitävät selitystä aluksi mahdottomana, sillä hätäpysäytyksen tarkoitus on päinvastoin sammuttaa ketjureaktio pudottamalla neutroniabsorbaattoria sisältävät säätösauvat reaktorin sydämeen. Miehet ehtivät kuolla ennen kuin heitä kuullaan uudemman kerran.

KGB pidättää Khomyukin, kun hän uhkaa kertoa Lyudmillan vierailusta miehensä luona sairaalassa. Juonikuvio on siinä mielessä uskottava, että omien kansalaisten vakoilu oli maan tapa. Neuvostoliiton poliittinen johto yritti myös ainakin jossain määrin peitellä onnettomuuden seurauksia ja suojella todellisia syyllisiä. Ympäristöön vapautunut päästö esitettiin aluksi todellista pienempänä, väestönsuojelutoimissa tehtyjä virheitä peiteltiin, ja syy reaktorin räjähdyksestä yritettiin vierittää laitoksen käyttöorganisaation niskoille. Vaikka kyse saattoi osittain olla myös siitä, ettei kaikkiin kysymyksiin aluksi ollut vastausta, poliittisesti hyväksytyn totuuden esittäminen tieteellisenä faktana vaikeutti merkittävästi myös riippumattomien kansainvälisten asiantuntijaryhmien toimintaa.

Sekalaisia poimintoja:

 • Jakson alussa helikopterista otetusta ilmanäytteestä löytyy zirkoniumin radioaktiivista isotooppia Zr95, jonka Legasov kertoo olevan peräisin polttoaineen metallisesta suojakuoriputkesta. Tämä puolestaan viittaa siihen, että sydämen sulaminen on alkanut. Vaikka zirkoniumia käytetään polttoaineen suojakuoriputkien materiaalina, isotooppia Zr95 syntyy pääasiassa fissiotuotteena.

 • Keskusteltaessa suojavyöhykkeistä Legasov pitää 30 kilometrin rajaa riittämättömänä, sillä Gomelin alueelta on löytynyt cesiumin isotooppia Cs137. Alueelle tuli paljon laskeumaa, mutta isotooppi josta tässä vaiheessa olisi eniten syytä olla huolissaan ei ole Cs137, vaan I131. Radioaktiivinen jodi kertyy saastuneen juomaveden ja elintarvikkeiden kautta kilpirauhaseen, aiheuttaen siellä suuren paikallisen annoksen, erityisesti lapsille. Merkittävin suurelle väestölle aiheutunut säteilyhaitta tuli nimenomaan I131:stä sellaisilla Ukrainan ja Valko-Venäjän alueilla, missä väestönsuojelutoimet epäonnistuivat. Isotoopin puoliintumisaika on 8 päivää, joten se häviää luonnosta muutamassa kuukaudessa. Cs137 on sen sijaan pitäikäisempi radionuklidi (puoliintumisaika 30 vuotta). Cesiumin säteilyvaikutus on vähäisempi, ja haitta tulee enemmän asutukselle ja maankäytölle asetettavista rajoituksista, joilla pyritään vähentämään pitkällä aikavälillä kertyvää säteilyannosta.

 • Keskustellessaan puhelimessa Gorbatšovin kanssa Legasov painottaa, ettei tilanne tule olemaan ohi heidän elinaikanaan, sillä plutoniumin Pu239-isotoopin puoliintumisaika on 24,000 vuotta. Vaikka plutoniumin kaltaiset pitkäikäiset isotoopit nostetaan usein esille tällaisissa yhteyksissä, merkittävimmät pitkäaikaisrajoitukset aiheutuvat todellisuudesta edellä mainitusta cesiumin isotoopista Cs137. Radioisotoopin ominaisaktiivisuus on kääntäen verrannollinen sen elinikään, eli lyhytikäiset ytimet säteilevät pitkäikäisiä enemmän. Plutonium ja muut aktinidit eivät myöskään muodosta helposti vapautuvia yhdisteitä. OECD:n ydinenergiajärjestön arvion mukaan 20-40% reaktorin Cs137-inventaarista vapautui ympäristöön, kun vastaava osuus Pu239:lle oli 3.5%. Aktiivisuudessa mitattuna Cs137-päästö oli plutoniumiin verrattuna n. 3000-kertainen (I131-päästö lähes 60,000-kertainen).

 • Kertoessaan säteilyn vaikutuksista Shcherbinalle Legasov toteaa, että heidän oma kohtalonsa tulee olemaan joko syöpä tai aplastinen anemia, ja lopulta kuolema. Säteilyn välittömistä (deterministisistä) terveysvaikutuksista poiketen pitkäaikaisiin haittavaikutuksiin ei ole mahdollista liittää vastaavaa suoraviivaista syy-seuraus -suhdetta. Tällöin puhutaan satunnaisesta, eli stokastisesta terveysvaikutuksesta. Syövän kehittymisen riski kasvaa säteilyannoksen kasvaessa, mutta mitään syövän varmasti aiheuttavaa annosrajaa on mahdoton määrittää.iii Säteilyn deterministisiä ja stokastisia terveysvaikutuksia on käsitelty yksityiskohtaisemmin toisessa blogikirjoituksessa.


i) Tämä on pystytty päättelemään esimerkiksi siitä, että jähmettyneestä sydänsulasta otetuista kairausnäytteistä on löytynyt suhteellisen vähän lyijyä, jota pudotettiin reaktoriin n. 2400 tonnia. Vertailun vuoksi reaktorissa olleen uraanioksidin massa oli n. 190 tonnia.

ii) Ennen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuutta arviot sulan sydänmassan käyttäytymisestä perustuivat varsin konservatiivisiin oletuksiin, ja esimerkiksi vuonna 2011 tapahtuneen Fukushiman onnettomuuden aikaan sulan sydänmassan käyttäytymistä osattiin mallintaa jo paljon paremmin. Sydämen sulaminen ydinvoimalaonnettomuuteen liittyvänä ilmiönä nousi yleiseen tietoisuuteen vuonna 1979 valmistuneen Kiina-ilmiö -elokuvan myötä. Elokuvan juonessa onnettomuusskenaario on tosin viety vielä pidemmälle. Ydinvoimalaitosta uhkaa vakava onnettomuus, jonka seurauksena sulaneen reaktorisydämen ei uskota ainoastaan tunkeutuvan reaktorirakennuksen pohjalaatan läpi, vaan jatkavan porautumistaan syvälle maaperään. Elokuvan nimi viittaa siihen, että sulaminen jatkuisi täysin rajoittamatta, ja teoriassa ”aina Kiinaan saakka”.

iii) Kansainvälinen säteilysuojelukomissio ICRP käyttää säteilyannoksille todennäköisyyskerrointa 5%/Sv, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 100 mSv:n efektiivisen annoksen saaneella ihmisellä on laskennallisesti puolen prosentin todennäköisyys sairastua säteilystä aiheutuvaan kuolemaan johtavaan syöpään elämänsä aikana. Malli perustuu yksinkertaistuksiin ja oletukseen säteilyannoksen ja syöpäriskin välisestä lineaarisesta korrelaatiosta, ja se soveltuu käytettäväksi suhteellisen suurille (yli 100 mSv) annoksille, jotka on saatu lyhyen ajan sisällä. Ensimmäisen yön pelastustoimiin osallistuneita ihmisiä lukuun ottamatta suurimmat altistukset mitattiin Tšernobylissä sadoissa millisieverteissä (kts. blogikirjoitus ydinvoimalaonnettomuuksien seurauksista).


Jakso 4 – The Happiness of All Mankind

Sarjan neljännessä jaksossa edetään jo pitkälle vuoden 1986 syksyyn. Onnettomuuden aktiivinen vaihe on takana, ja radioaktiivinen päästö saatu kuriin. Myös alueen puhdistustyöt ovat aktiivisesti käynnissä. Räjähdyksessä tuhoutuneen reaktorirakennuksen päälle aletaan rakentaa betonista sarkofagia, jonka tehtävä on suojata sisälle jäänyttä ydinpolttoainetta ulkoisilta vaurioilta, ja estää uusi päästö ympäristöön. Jakson tapahtumien aikajärjestys ei kaikilta osin vastaa todellisuutta, ja koska tarina keskittyy enemmän yksittäisiin ihmisiin, myöskään puhdistusoperaation mittakaava ei välttämättä välity katsojalle täysin todenmukaisesti. Vuosina 1986-1990 onnettomuuden jälkiä oli siivoamassa yli puoli miljoonaa ihmistä.

Sen jälkeen kun reaktorin tulipalo oli sammunut ja sulanut polttoaine jähmettynyt tunkeuduttuaan rakennuksen alempiin kerroksiin, radioaktiivisia aineita ei vapautunut enää merkittävästi ilmaan. Aktiivisen vaiheen aikana vapautuneet kaasu- ja aerosolipäästöt olivat päätyneet maanpinnalle radioaktiivisena laskeumana. Räjähdyksessä tuhoutunutta polttoainetta ja grafiittia oli levinnyt ympäristöön myös kuumina hiukkasina. Raskaimmat hiukkaset putosivat kymmenien kilometrien säteelle laitoksesta. Suojavyöhyke ulotettiin 30 kilometriin saakka, mutta evakuointeja ja puhdistustoimia toteutettiin myös muilla alueilla, jotka olivat saaneet paljon laskeumaa.

Säteilytilanne oli pahin laitosalueella, erityisesti reaktorirakennuksen sisällä ja katolla. Näissä tiloissa ei välttämättä muuten olisi ollut enää tarvetta käydä, mutta sarkofagin rakentaminen vaati työskentelyä myös sellaisissa paikoissa, joissa annosnopeus oli edelleen vaarallisen korkea. Ennen kuin työ päästiin aloittamaan, alue oli raivattava ja puhdistettava säteilevästä romusta.

Katolla olevan romun raivaamista yritettiin ensi alkuun toteuttaa kauko-ohjattavilla roboteilla. Elektroniikka ja erityisesti puolijohteet ovat kuitenkin sen verran herkkiä säteilylle, etteivät tavanomaiset teollisuusrobotit olisi tarkoitukseen soveltuneet. Herkkien komponenttien suojaaminen lyijyllä olisi voinut pidentää toiminta-aikaa, mutta vaurioita kärsineiden kattorakenteiden pelättiin romahtavan raskaiden työkoneiden painosta.

Apu löytyi avaruusteknologiasta. Neuvostoliiton Lunohod-ohjelmassa oli kehitetty miehittämättömiä ajoneuvoja, joilla tutkittiin 1970-luvulla kuun pintaa. Kosmisen säteilyn vuoksi avaruuden säteilytausta on varsin julma, ja voimakkaiden auringonpurkausten aikana annosnopeus voi kuun pinnalla nousta hetkellisesti jopa tappavan korkealle tasolle. Jos kuukulkijan elektroniikka oli suunniteltu kestämään tällaista ympäristöä, sillä oli hyvät mahdollisuudet selvitä myös reaktorirakennuksen katolla.

En onnistunut nopealla selailulla löytämään hyvää alkuperäisviitettä siihen, miten paljon hyötyä roboteista lopulta oli. Kulkijoita valmistettiin ilmeisesti kaksi, ja ne toimivat reaktorirakennuksen katolla useamman viikon ajan. Säteily teki kuitenkin lopulta tehtävänsä, ja laitteet lakkasivat toimimasta. Rikkoutumiseen saattoi tosin vaikuttaa myös se, ettei tutkimuslaitteiksi tarkoitettuja kevytrakenteisia robotteja oltu alun perin suunniteltu raskaisiin raivaustöihin. Koneiden hajottua puhdistusoperaatiossa jouduttiin turvautumaan ihmistyövoimaan.

1980-luvun Neuvostoliittoa on helppo ajatella maana, jonka hallinto ei välittänyt tuon taivaallista kansalaistensa turvallisuudesta. Tšernobylissä raivaajien säteilyannoksille oli kuitenkin alusta pitäen määrätty tarkat rajat, joita myös pyrittiin mahdollisuuksien mukaan noudattamaan. Ensimmäisen vuoden aikana siviilityöntekijöiden vuosiannosrajaksi asetettiin 250 millisievertiä, joka seuraavina vuosina laskettiin ensin sataan, ja sitten 50 mSv:iin. Sotilaille sovellettiin vielä huhti-toukokuussa 1986 korkeampaa sodanajan annosrajaa 500 mSv, mutta raja laskettiin myöhemmin samalle tasolle siviilien kanssa. Nykyisin säteilytyöntekijöille määrätyt rajat perustuvat tavallisesti 100 mSv:n kertymään viiden vuoden ajalta.i

Kohtaus ”bioroboteista” vastasi varsin hyvin todellisuutta. Ohjelmasta ei kuitenkaan käynyt ilmi se, että raivaajien aloittaessa työnsä tilanne reaktorirakennuksen katolla ei ollut enää sama kuin ensimmäisenä onnettomuusyönä. Reaktorin räjähdys oli levittänyt ympäristöön radioaktiivisia kaasuja, ja nostanut ilmaan pölyä, jossa oli mukana mikroskooppisia polttoaineesta peräisin olevia hiukkasia. Nämä aineet kulkeutuivat tulipaloa sammuttaneiden palomiesten keuhkoihin, vaatteisiin ja iholle. Pöly oli myöhemmin laskeutunut, ja kaasumaiset aineet kulkeutuneet tuulen mukana pois. Säteilytasoa laski myös se, että kaikkein korkea-aktiivisimmat lyhytikäiset isotoopit olivat jo ehtineet hävitä radioaktiivisen hajoamisen myötä.

Siivoustehtävä ei silti ollut helppo, sillä säteilytaso oli edelleen korkea. Reaktorirakennuksen katolla työskennelleiden raivaajien annosrajat tulivat raskaasta suojavarustuksesta huolimatta täyteen hyvin nopeasti. Sarjassa työvuorot oli rajoitettu 90 sekunnin mittaisiin jaksoihin, mikä varmaan vastaa hyvin todellisuutta. Työrupeaman jälkeen miehet siirrettiin muihin tehtäviin. Koska vuorot olivat lyhyitä, työ vaati paljon tekijöitä.

Ensimmäisten kuukausien aikana annosseuranta ei toiminut täysin suunnitelmien mukaan. Dosimetreja ei riittänyt kaikille, ja niiden käytössä oli paljon ongelmia. Vähemmän säteilevissä paikoissa annoksia mitattiin ryhmätasolla, tai määritettiin laskennallisesti annosnopeuden ja altistusajan perusteella. Tällaisten mittausten tekeminen ei ole aivan yksinkertainen tehtävä, eivätkä saadut tulokset välttämättä ole vertailukelpoisia keskenään. Mittaustuloksia myös hukkui tai hävitettiin tarkoituksellisesti. Kesäkuusta 1986 eteenpäin tilanne oli parempi, kun henkilökohtaisia dosimetreja saatiin enemmän käyttöön.

Vaikka mitattuihin säteilyannoksiin liittyy erityisesti yksilötasolla suuria epävarmuuksia, arviot antavat kuvan altistuksen suuruusluokasta. Alla oleva taulukko on kopioitu aikaisemmasta blogikirjoituksesta, jossa käsiteltiin Tšernobylin ja vuonna 2011 tapahtuneen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden seurauksia. Taulukko kuvaa onnettomuuksien jälkihoitoon osallistuneiden pelastustyöntekijöiden ja raivaajien annosjakaumaa koko operaation ajalta. Tšernobyl-sarakkeen viimeisellä rivillä oleva eniten altistuneiden työntekijöiden ryhmä koostuu lähes yksinomaan niistä ihmisistä, jotka osallistuivat ensimmäisen onnettomuusyön pelastustöihin. Korkeimmat vuosiannosrajat ylittyvät selvästi myös toiseksi pahiten altistuneessa ryhmässä, johon kuuluu pelastustyöntekijöiden lisäksi todennäköisesti myös reaktorirakennuksen katolla myöhemmässä vaiheessa työskennelleitä raivaajia.ii

Efektiivinen säteilyannos Altistuneiden työntekijöiden lukumäärä
Tšernobyl 1986 Fukushima 2011
< 10 mSv 23,560 16,162
10 – 50 mSv 61,518 7,460
50 – 100 mSv 63,398 1,037
100 – 200 mSv 48,006 164
200 – 500 mSv 49,630 7
500 – 1000 mSv 543 2
> 1000 mSv 219

Myös onnettomuuden syistä saadaan lisää tietoa, joskaan jaksossa esitetty kuvaus ei vielä kerro kovin paljon reaktorin räjähdykseen johtaneista tapahtumista. Kohtausten perusteella vaikuttaa myös siltä, että juonessa tullaan ehkä myöhemmin sekoittamaan keskenään kaksi räjähdykseen vaikuttanutta tekijää.

Keskustellessan sairaalassa Dyatlovin kanssa Khomyuk mainitsee reaktorin pikasulun yhteydessä termin ”positive void coefficient”, joka on suomenkielisessä tekstityksessä käännetty positiiviseksi tyhjiökertoimeksi. Oikea reaktorifysiikassa käytetty termi on aukkokerroin (tai aukko-osuuskerroin). Aukko-osuus tarkoittaa reaktorin jäähdytevirtauksen mukana kulkevien höyrykuplien tilavuusosuutta. Koska höyryn tiheys on pieni, kupla näyttäytyy neutroneille ikään kuin reikänä vedessä. Jäähdytteen aukko-osuus liittyy olennaisesti ketjureaktion fysiikkaan. Polttoaineen läpi virtaava vesi toimii sekä neutroneita hidastavana moderaattorina, että heikkona neutroniabsorbaattorina. Se, kumpi efekteistä on hallitseva, määrää reaktorin käyttäytymisen tilanteessa, jossa fissioteho pyrkii kasvamaan. Vaikutusta kuvataan edellä mainitulla aukkokertoimella.

Moderaattorin merkityksestä puhuttiin yleisemmällä tasolla sarjan toisessa jaksossa. Matalasti väkevöidyssä ydinpolttoaineessa ketjureaktion käynnistyminen edellyttää neutronien hidastamista matalalle energia-alueelle, jolloin niillä on suuri todennäköisyys törmätä helposti fissioituvaan U235-ytimeen. Hidastaminen tapahtuu antamalla neutronien törmätä riittävän monta kertaa kevyisiin moderaattoriytimiin. Hiukkanen menettää jokaisessa törmäyksessä osan liike-energiastaan.

Tavallisissa kiehutusvesireaktoreissa moderaattorina käytetään vettä, joka toimii samalla myös reaktorin jäähdytteenä. Fissiotehon kasvu johtaa kiehumisen kiihtymiseen, jolloin hidastuminen ja matalaenergisten neutronien määrä sydämessä pienenee. Tämä puolestaan pienentää fissionopeutta, jolloin reaktorin teho painuu takaisin alas. Reaktori toimii stabiilissa tilassa, säätäen itse itseään. Fysiikassa ja säätötekniikassa tällaista vaikutusta kutsutaan negatiiviseksi takaisinkytkennäksi. Myös takaisinkytkennän voimakkuutta kuvaavan jäähdytteen aukko-osuuskertoimen sanotaan tällöin olevan negatiivinen. Negatiivisten takaisinkytkentöjen vaikutusta reaktoriturvallisuuteen on käsitelty yksityiskohtaisemmin toisessa blogikirjoituksessa.

RBMK-reaktoreissa moderaattorina käytetään sen sijaan kiinteää grafiittia, jota on polttoainekanavien ympärillä niin paljon, että niiden läpi virtaava vesi on neutronien hidastumisen kannalta ylimääräinen aine. Tällaista reaktoria sanotaan ylimoderoiduksi. Jos vesi ei toimi neutronihidasteena, se toimii absorbaattorina. Kiehumisen kiihtyminen pienentää tällöin hidastumisen sijaan absorptiota, ja päinvastoin kasvattaa sydämessä olevien neutronien määrää. Seurauksena on fissiotehon kasvu. Kasvanut fissioteho kiihdyttää edelleen veden kiehumista, joka puolestaan nostaa reaktorin tehon vielä korkeammaksi, ja niin edelleen. Tällaista muutosta kiihdyttävää reaktiivisuusefektiä kutsutaan positiiviseksi takaisinkytkennäksi. Jäähdytteen aukko-osuuskerroin on samoin positiivinen. Reaktori on tällöin epästabiili veden kiehumisen suhteen.

Legasovin, Khomyukin ja Shcherbinan tavatessa salaa Pripjatissa keskustelu kääntyy reaktorin säätösauvoihin ja siihen, että vasta AZ-5 -pikasulkupainikkeen painaminen aiheutti reaktorin räjähdyksen. Tämä liittyy toiseen ongelmaan RBMK-reaktoreiden turvallisuussuunnittelussa, joka ei kuitenkaan ole sama asia kuin edellä mainittu ketjureaktion stabiilisuuteen vaikuttava positiivinen aukkokerroin.

RBMK-reaktoreissa säätösauva koostuu neutroniabsorbaattorista, jonka alapuolelle on ripustettu grafiittiseuraaja. Reaktori sammutetaan pudottamalla absorbaattori sydämeen. Grafiittiosan pituus ei kuitenkaan Tšernobylissä vastannut sydämen korkeutta, vaan ääriasennossa seuraajan alapuolelle jäi 1.25 metriä korkea vesialue (kuva 5). Liikkuessaan alaspäin grafiitti syrjäytti tieltään neutroneita absorboivaa vettä. Vaikka reaktiivisuus pieneni sydämen yläosassa, vaikutus alaosassa olikin täysin päinvastainen. Pahimmillaan nettovaikutus saattoi olla se, että täysin ulosvedetyillä säätösauvoilla tehty pikasulku aiheutti reaktiivisuuslisäyksen ennen ketjureaktion katkeamista. Ilmiöstä käytetään toisinaan nimeä positiivinen pikasulku.

Säätösauva

Kuva 5: Kaaviokuva positiivisen pikasulun aiheuttaneesta säätösauvarakenteesta. Lähde: INSAG-7.

RBMK-reaktoreilla oli ollut useita läheltä piti -tilanteita jo ennen Tšernobyliä. Reaktorin epästabiilisuus oli johtanut hyvin samankaltaiseen tilanteeseen Sosnovy Borissa (kohtauksessa mainittu Leningradin ydinvoimalaitos) jo vuonna 1975. Säätösauvarakenteen ongelmat olivat puolestaan aiheuttaneet vakavan vaaratilanteen Ignalinassa vuonna 1983. Reaktorityypin ongelmista oli raportoitu eteenpäin, ja ne olivat reaktorin suunnittelusta vastaavan organisaation tiedossa. Minkäänlaisia toimenpiteitä ei vastaavien tilanteiden välttämiseksi kuitenkaan tehty, eikä niitä myöskään käsitelty RBMK-reaktoreiden ohjaajakoulutuksessa. Nämä laiminlyönnit konkretisoituivat lopulta Tšernobylissä vuonna 1986.

Sekalaisia poimintoja:

 • Saksalaisen robotin hajottua Legasov ja Shcherbina pohtivat vaihtoehtoja raivaustöiden toteuttamiseksi. Legasov toistaa sarjan toisessa jaksossa esitetyn väitteen siitä, että reaktori säteilee joka tunti lähes kaksi kertaa niin paljon kuin Hiroshimaan pudotettu atomipommi. Tässä menevät jälleen päästön suuruus ja säteilyannos käsitteinä sekaisin. Toinen asiavirhe on se, että vaikka reaktorikuilu säteilee edelleen voimakkaasti, radioaktiivinen ilmapäästö on jo tässä vaiheessa käytännössä loppunut. Radioaktiivisuus ei siirry säteilyn mukana, eli pelkän gammasäteilyn karkaaminen ilmaan ei muuta ilmaa radioaktiiviseksi, tai muutenkaan kasvata ympäristöön vapautuneen päästön määrää.

 • Vaikka RBMK-reaktorityyppi oli lännessä suhteellisen tuntematon, jäähdytteen aukkokerroin ja sen vaikutus reaktorin stabiilisuuteen ovat reaktorifysiikassa yleisesti tunnettuja perusasioita. Grafiittimoderoituihin vesijäähdytteisiin reaktoreihin tiedettiin liittyvän stabiilisuusongelmia, minkä vuoksi niitä ei lännessä ole Manhattan-projektin jälkeen juurikaan rakennettu. Tällaisten ominaisuuksien esittäminen valtiosalaisuuksina ei siis vastaa todellisuutta. Kun reaktorin tyyppi mainittiin ensimmäistä kertaa onnettomuutta käsittelevissä uutisissa, räjähdyksen syitä alettiin pohtimaan myös Suomessa, eivätkä arvaukset osuneet kovin kauas todellisuudesta.

 • Khomyukin keskustellessa Dyatlovin kanssa reaktorin räjähdyksestä Dyatlov toteaa, että AZ-5 (pikasulkupainike) ei liity mitenkään reaktorin aukkokertoimeen. Todellisuudessa tämä pitääkin siinä mielessä paikkansa, että kyse on eri asioista. Kohtauksesta on kuitenkin vaikea saada selville mitä juonikuviolla halutaan kertoa. Tarkoittaako Dyatlov tätä oikeasti, vai yrittääkö hän vielä peitellä jotain? Jos kyse olisi todellisista tapahtumista, Khomyukinin ei reaktoriasiantuntijana tarvitsisi edes kysyä pikasulun ja aukkokertoimen välisestä yhteydestä.

 • Reaktorirakennuksen ympärille kohonneen sarkofagin rakennustyöt eivät vielä sarjan neljännessä jaksossa pääse kunnolla alkuun, vaikka jakso kattaa aikavälin joulukuuhun 1986 saakka. Todellisuudessa rakennelma valmistui jo saman vuoden marraskuussa. Myös rakentamista edeltäneet puhdistustyöt etenivät siis todellisuudessa nopeammin kuin mitä ohjelmassa annetaan ymmärtää.

 • Legasovin, Khomyukin ja Shcherbinan tavatessa joulukuussa 1986 Legasov kertoo osallistuvansa Wienissä järjestettävään Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n kokoukseen. Todellisuudessa asiantuntijatapaaminen järjestettiin jo elokuussa, ja sen pohjalta laadittiin ensimmäinen onnettomuuden syitä selittävä INSAG-1 -raportti, joka toisti pitkälti neuvostoliittolaisten oman käsityksen onnettomuuden syistä ja seurauksista.


i) Vertailun vuoksi ensimmäisen onnettomuusyön pelastustöissä ihmishenkiä vaatineet annokset olivat suurimmillaan 16 Sv, eli 16,000 mSv. Säteilyn aiheuttamaan terveyshaittaan vaikuttaa ratkaisevasti myös se, minkä ajan kuluessa annos on saatu. Kuolemaan johtaneet annokset saatiin tuntien kuluessa. Pitkällä aikavälillä saatu alle 1000 mSv altistus ei aiheuta välitöntä terveyshaittaa.

ii) Luvut ovat peräisin YK:n alaisen UNSCEAR:in (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) materiaalista. Tšernobylin tapauksessa pelastustyöntekijöillä viitataan ensimmäisen onnettomuusyön pelastustoimiin osallistuneisiin palomiehiin ja laitoksen henkilökuntaan. Raivaajilla puolestaan tarkoitetaan niitä yli puolta miljoonaa sotilasta ja siviilityöntekijää, jotka osallistuivat onnettomuutta seuranneen kahden vuoden aikana laitosalueen ja lähiympäristön puhdistustöihin. Tarkemman annosseurannan piiriin kuului n. 250,000 ihmistä, joiden annokset on koottu taulukkoon.


Jakso 5 – Vichnaya Pamyat

Sarjan viimeinen jakso oli käsikirjoitettu Dyatlovin, Fominin ja Bryukhanovin oikeudenkäynnin ympärille, ja koska en tuon prosessin kulkuun ole millään tavalla tutustunut, en lähde oikeussalin tapahtumia myöskään sen enempää kommentoimaan. Yritän sen sijaan taustoittaa hieman sitä, mitä reaktorissa tapahtui onnettomuutta edeltäneen vuorokauden ja räjähdykseen johtaneen turvallisuuskokeen aikana. Sarjassa samat tapahtumat kuvattiin Shcherbinan, Khomyukin ja Legasovin hahmojen antamissa todistajalausunnoissa. Räjähdykseen johtanut tapahtumaketju on suhteellisen monimutkainen. Koska kirjoituksesta tuli muutenkin uuvuttavan pitkä, en edes yritä kuvata kaikkia tapahtumia tässä yksityiskohtaisen tarkasti. Teknisempi kuvaus onnettomuuden kulusta löytyy joka tapauksessa toisesta blogikirjoituksesta.

Onnettomuuden taustatekijöitä, mukaan lukien eri osapuolten syyllisyyttä, on käsitelty esimerkiksi Kansainvälisen atomienergiajärjestön alaisen INSAG (International Nuclear Safety Advisory Group) -asiantuntijaryhmän selvityksissä. Näissä raporteissa ei kuitenkaan käsitellä esimerkiksi valvomohuoneen tapahtumia samalla tasolla kuin sarjan käsikirjoituksessa, joten myöskään yksittäisten ihmisten sanomisiin tai tekemisiin ei niiden pohjalta ole oikein mahdollista ottaa kantaa. Palaan näihin syyllisyyskysymyksiin tekstin loppupuolella.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus tapahtui reaktorin alasajon yhteydessä tehdyn turvallisuuskokeen jälkeen. Jos voimalaitos syystä tai toisesta irtoaa ulkoisesta sähköverkosta, generaattorin tuottama sähköteho ei vastaa enää kulutusta, ja siihen kytketyn turbiinin kierrosluku alkaa nousta. Tällaisessa tilanteessa automatiikka säätää reaktorin tehoa alaspäin siten, että tuotettu teho vastaa laitoksen omaa kulutusta.

Säätö matalammalle teholle ei välttämättä kaikissa tilanteissa kuitenkaan onnistu, vaan generaattorin kuormanpudotus voi aiheuttaa myös reaktorin pikasulun, jolloin teho putoaa nollaan. Koska laitoksen sähköverkko menetetään, myös sydämen vesikiertoa ylläpitävien pumppujen sähkönsyöttö lakkaa. Reaktori ei sammuttamisen jälkeen tuota enää fissiotehoa, mutta radioaktiivisessa hajoamisessa syntyvä jälkilämpö riittää sulattamaan polttoaineen, jos vesikierto sydämen katkeaa pitkäksi aikaa. Jäähdytyksen varmistamiseksi laitoksen varavoimadieselit käynnistyvät, ja alkavat syöttää sähköä reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmille. Varajärjestelmien käynnistyminen vie aikaa, mutta myöskään generaattoriin kytketyt pumput eivät pysähdy välittömästi, sillä massiiviseen turbiiniin on varastoitunut paljon pyörimisenergiaa.

Tšernobylissä tehdyn turvallisuuskokeen tarkoitus oli varmistaa reaktorin jäähdytysjärjestelmien keskeytymätön toiminta tilanteessa, jossa yhteys ulkoiseen sähköverkkoon katkeaa. Koejärjestelyllä mitattiin, miten nopeasti generaattorin jännite laskee turbiinin sammuttamisen jälkeen. Kohtalokkaaksi virheeksi koitui kuitenkin se, että kokeen suunnittelijat eivät tunteneet monimutkaisen RBMK-reaktorin toimintaa riittävän hyvin, ja koetta pidettiin käyttöorganisaatiossa rutiininomaisena sähköjärjestelmien testauksena. Laitoksen johdolla oli myös paineita suorittaa koe onnistuneesti loppuun, sillä aikaisempina vuosina tulokset eivät olleet tyydyttäviä.

Mukana oli myös paljon huonoa tuuria. Reaktori oli koetta edeltävän vuorokauden aikana ajettu erittäin epävakaaseen tilaan. Sarjan edellisessä jaksossa kerrottiin, että RBMK-reaktori on jäähdytteen kiehumisen suhteen epästabiili. Fissiotehon kasvu ja jäähdytteen kiehuminen ruokkivat toisiaan, ja ketjureaktio voi tietyissä tilanteissa lähteä itsestään kiihtymään. Kyse on positiivisesta takaisinkytkennästä, jonka voimakkuuteen viitataan sarjassa termillä positiivinen aukkokerroin. Fissiotehon muutosnopeutta kuvaa suure nimeltä reaktiivisuus. Mitä suurempi reaktiivisuus, sitä nopeammin teho kasvaa. Reaktiivisuuteen voidaan vaikuttaa säätösauvoja liikuttelemalla, mutta myös monet sisäsyntyiset mekanismit vaikuttavat ketjureaktion toimintaan reaktiivisuuden kautta. Oikeussaliin sijoittuvissa kohtauksissa Legasov käyttää selityksessään vastaavia termejä, joskaan asiayhteydet eivät kaikilta osin mene täysin oikein.

RBMK-reaktorin epästabiilisuus riippuu monesta tekijästä. Koska ongelma juontaa juurensa reaktorin ylimoderoituun rakenteeseen ja veden neutroniabsorptioon (kts. selitys edellisen jakson kommenteista), ilmiö on sitä voimakkaampi, mitä suurempaa roolia vesi näyttelee ketjureaktion neutronitasapainon kannalta. Tavallisesti veden osuus kokonaisabsorptiosta on suhteellisen pieni, sillä neutroneita absorboituu myös polttoaineeseen ja säätösauvoihin. Absorptiovaikutus kuitenkin korostuu sitä mukaa kun esimerkiksi säätösauvojen osuus pienenee. Tämä puolestaan vahvistaa positiivista takaisinkytkentää, sillä jäähdytteen kiehuminen aiheuttaa tällöin vastaavasti suuremman pudotuksen absorptiossa.

Koe oli määrä suorittaa toisella laitosyksikön kahdesta turbiinista n. 30% fissioteholta. Reaktorin alasajo aloitettiin vuorokautta ennen räjähdystä, perjantaina 25.4.1986 kello 1:00. Koeohjelman edellyttämä tehotaso oli määrä saavuttaa seuraavana iltana. Jakson varsinaiset tapahtumat alkavat kohtauksella, jossa Dyatlov saapuu iltapäivällä laitokselle valvomaan kokeen suorittamista. Keskustellessaan laitoksen johdon kanssa Bryukhanov ilmoittaa kuitenkin että alasajo on keskeytettävä. Kiovan sähköverkon päävalvomosta on tullut käsky jatkaa tuotantoa iltaan saakka, sillä kaikki verkkoon kytketyt laitosyksiköt tarvitaan käyttöön. Reaktori on tässä vaiheessa 50% teholla.

Se, että alasajo keskeytyi usean tunnin ajaksi ennen kokeen aloittamista, oli ensimmäinen askel kohti onnettomuuteen johtanutta tapahtumaketjua. Ydinreaktorin polttoaineeseen kerääntyy käytön aikana neutroneita voimakkaasti absorboivaa xenonin Xe135-isotooppia, jota kutsutaan fissiotuotemyrkyksi.i Myrkyn määrä alkaa hitaasti kasvaa sen jälkeen kun reaktori sammutetaan, tai sen tehoa lasketaan. Xenon-myrkytyksen vaikutus alkoi voimistua iltaa kohden kun reaktoria ajettiin pitkään vajaalla teholla, ja sen kompensoimiseksi liikuteltavia säätösauvoja jouduttiin vetämään ulos sydämestä. Tämä kasvatti veden suhteellista osuutta neutroniabsorptiosta, ja sitä myöten positiivisen takaisinkytkennän voimakkuutta.

Lupa alasajon jatkamiseen saadaan vasta kello 23:10. Puolen yön aikoihin laitoksen päivävuoro vaihtuu yövuoroon, joka ei ole saanut lainkaan ohjeita kokeen suorittamiseksi. Alasajon edetessä reaktorin tehon säädössä vaihdetaan järjestelmää, minkä jälkeen fissioteho yllättäen sammuu. Tämä liittyi todennäköisesti reaktorin myrkyttymiseen ja jäähtymiseen, mutta syyksi on epäilty myös ohjaajan tekemää virhettä tai laitevikaa. Reaktorin uudelleen käynnistäminen edellyttää joka tapauksessa sitä, että lisää säätösauvoja joudutaan nostamaan ulos sydämestä, jolloin positiivisen takaisinkytkennän voimakkuus kasvaa taas.

Fissiotehoa ei enää saada nousemaan koeohjelmassa määritetylle tasolle, mutta koe päätetään silti suorittaa vajaalta teholta. Koska reaktori tuottaa paljon suunniteltua vähemmän lämpöä, jäähdytteen kiehuminen on jo valmiiksi vähäistä. Höyryn tilavuusosuus jäähdytevirtauksesta on pieni, ja veden osuus vastaavasti suuri. Ohjelman mukaan koe oli määrä suorittaa siten, että reaktorin kaikki kahdeksan pääkiertopumppua ovat käynnissä. Osa pumpuista oli sammutettu aikaisemmin alasajon yhteydessä, ja ne kytketään uudelleen päälle. Tämä kasvattaa virtausta sydämeen, ja vähentää kiehumista entisestään. Reaktiivisuus laskee, mitä joudutaan kompensoimaan taas vetämällä säätösauvoja ulos.

Tässä vaiheessa reaktori oli jo niin epästabiilissa tilassa, että onnettomuus oli käytännössä väistämätön. Positiivista reaktiivisuusreserviä oli pikkuhiljaa siirretty absorbaattoreilta jäähdytteeseen poistamalla säätösauvoja sydämestä, ja kasvattamalla veden osuutta jäähdytevirtauksesta. Vaikka vesi ei ole erityisen voimakas neutroniabsorbaattori, sen vaikutus oli kasvanut jo vaarallisen suureksi. Ylijäämäreaktiivisuus ei myöskään ollut enää reaktorin ohjaajien hallinnassa. Jäähdytteen lämpötila oli lähes koko virtauskanavan pituudelta kiehumispisteen alapuolella, ja kaikki tuo reaktiivisuus odotti vapautumistaan kiehumisen käynnistyessä uudelleen.

Koe aloitetaan avaamalla turbiinin höyrylinjojen ohitusventtiilit kello 01:23:04. Generaattoriin kytketyt pääkiertopumput alkavat hidastua, ja jäähdytevirtaus sydämeen pienenee. Jäähdytteen lämpötila kääntyy nousuun. Kiehumisen käynnistyessä veden neutroniabsorptioon sitoutunut reaktiivisuusreservi alkaa vapautua, kun yhä suurempi osuus jäähdytyskanavien tilavuudesta täyttyy neutroneille läpinäkyvästä höyrystä. Positiivinen takaisinkytkentä alkaa purra, ja fissioteho lähtee itseään kiihdyttävään kasvuun.

Reaktorin teho kasvoi puolessa minuutissa viisinkertaiseksi. Tässä vaiheessa Akimov rientää painamaan AZ-5 -pikasulkupainiketta, joka pudottaa kaikki säätösauvat kerralla sydämeen. Reaktori ei kuitenkaan sammunut, vaan fissiotehon kasvu päinvastoin kiihtyi. Viisi sekuntia myöhemmin viimeinen mitattu lukema näyttää fissiotehoksi 33 gigawattia. Todellinen luku on kuitenkin vielä suurempi. Joidenkin arvioiden mukaan Tšernobylin ydinvoimalaitoksen nelosyksikön reaktori tuotti hetken aikaa yhtä paljon tehoa, kuin maailman kaikki muut ydinvoimalaitokset yhteensä.

Pikasulun osuutta reaktorin räjähdykseen pohdittiin sarjassa useamman jakson ajan, ja edellisessä jaksossa syyksi paljastui turvallisuuden kannalta kriittinen suunnitteluvirhe RBMK-reaktoreiden säätösauvarakenteessa. Täysin ulos vedetyillä säätösauvoilla tehty pikasulku aiheutti sydämen alaosassa reaktiivisuuden lisäyksen ennen ketjureaktion katkeamista. Tämä liittyi siihen, että ääriasennossa neutroniabsorbaattorin jatkeeksi kiinnitetyn vajaamittaisen grafiittiseuraajan alapuolelle jäi yli metrin korkuinen vesialue. Kun säätösauva liikkui alaspäin, grafiittiseuraaja syrjäytti aluksi tieltään neutroneita absorboivaa vettä.

Sarjassa esitetty kuvaus ei kuitenkaan kertonut kaikkea tästä positiivisesta pikasulusta. Lopputulokseen vaikutti nimittäin ratkaisevasti myös se, että sydän oli myrkyttynyt edellisen vuorokauden kuluessa. Xe135-fissiotuotemyrkkyä oli kertynyt erityisesti sydämen keskivaiheille, missä fissioteho oli aikaisemmin ollut korkein. Tehojakauma oli painunut keskeltä poikki, ja reaktorissa oli tavallaan käynnissä kaksi toisistaan riippumatonta ketjureaktiota 7 metriä korkean sydämen ylä- ja alaosassa. Absorbaattorin työntyminen sydämeen sammutti ylemmän tehohuipun, mutta alempaan huippuun vaikutus oli päinvastainen.

Jäähdytteen kiehuminen yhdessä positiivisen pikasulun aiheuttaman reaktiivisuuslisäyksen kanssa sai fissiotehon kasvamaan sydämen alaosassa niin nopeasti, että polttoaine suli ja pirstoutui ympäröivään jäähdytteeseen. Reaktorin rakenteet eivät enää kestäneet räjähdysmäistä paineen nousua jäähdytyskanavien sisällä.

Pikasulku

Kuva 6: Havainnekuva positiivisesta pikasulusta. Neutroniabsorbaattoria sisältävät säätösauvat oli reaktorin jäähtymisen ja xenon-myrkytyksen kompensoimiseksi vedetty ääriasentoon (a), ja voimakkaasti absorboivan Xe135-isotoopin kertyminen sydämen keskelle piikitti fissiotehon sydämen ylä- ja alaosaan. Kun reaktori sammutettiin turvallisuuskokeen jälkeen, absorbaattoriosan (kuvassa punainen osa) työntyminen sydämeen katkaisi ketjureaktion etenemisen reaktorin yläosassa. Alempaan tehohuippuun vaikutus oli kuitenkin päinvastainen, sillä vajaamittaisen grafiittiseuraajan (harmaa osa) työntyminen alaspäin syrjäytti tieltään neutroneita absorboivaa vettä. Tämä puolestaan johti reaktiivisuuden ja fissiotehon paikalliseen kasvuun.

Jaksossa käsiteltiin paljon myös onnettomuuteen liittyviä syyllisyyskysymyksiä. Ensimmäiset selvitykset räjähdyksen syistä tehtiin Neuvostoliitossa pian onnettomuuden jälkeen, ja ne esitettiin Kansainväliselle atomienergiajärjestölle elokuussa 1986 (sarjassa tämä sijoitettiin jostain syystä myöhempään ajankohtaan). Näiden esitysten pohjalta IAEA:n alainen asiantuntijaryhmä laati onnettomuudesta ensimmäisen kattavan INSAG-1 -selvitysraporttinsa.

Neuvostoliittolaisten mukaan onnettomuudessa oli kyse voimakkaasta reaktiivisuustransientista, joka aiheutui positiivisen takaisinkytkennän aikaansaamasta fissiotehon karkaamisesta. Näiltä osin selitys piti paikkansa, joskin se jätti kertomatta monia lopputuloksen kannalta ratkaisevia yksityiskohtia, liittyen esimerkiksi säätösauvarakenteesta aiheutuneeseen positiiviseen pikasulkuun.

Syy onnettomuudesta langetettiin käytännössä täysin reaktorin ohjaajien ja käyttöorganisaation niskoille. Epästabiilia toimintatilaa selitettiin ohjaajien tekemillä virheillä, joista myös organisaation johto kantoi vastuun. Dyatlov, Fomin ja Bryukhanov tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin. Dyatlovia lukuun ottamatta kaikki muut valvomossa työskennelleet miehet ehtivät ennen oikeudenkäyntiä kuolla säteilysairauteen. Koska kansainvälisellä asiantuntijaryhmällä ei ollut keinoja vahvistaa tai kumota neuvostoliittolaisten versiota tapahtumien kulusta, nämä näkemykset päätyivät myös viralliseen selvitykseen. Raportin johtopäätöksissä kuitenkin todetaan, että on varsin epätodennäköistä, että näin lyhyessä ajassa ja puutteellisilla tiedoilla tehdyn tutkimuksen tulokset edustaisivat lopullista totuutta.

Valvomohenkilökunnan virheeksi laskettiin erityisesti vakavat laiminlyönnit reaktorin käyttötavoissa. Koe esimerkiksi aloitettiin liian matalalta n. 200 MW:n fissioteholta, kun pienin sallittu tehotaso oli reaktorin käyttöohjeissa asetettu 700 MW:iin. Vastaavia rajoituksia, ja niiden laiminlyöntejä, liittyi myös reaktorin säätösauvojen ja pääkiertopumppujen käyttötapoihin. Myös reaktorin hätäjäähdytysjärjestelmä, sekä kaksi suojausautomatiikkaan kytkeytyvää pikasulkusignaalia oli poistettu määräysten vastaisesti käytöstä. Selvityksessä todettiin, että erityisesti turbiinin pysäytyksestä lauennut pikasulku olisi pelastanut reaktorin, ja että tämä signaali kytkettiin pois juuri ennen kokeen aloittamista. Näitä yksityiskohtia ei sarjassa juurikaan käsitelty.

Neuvostoliittolaisten INSAG-1 -selvityksessä esittämä käsitys reaktorin ohjaajien syyllisyydestä jäi vahvasti elämään onnettomuuden jälkeen. Myös sarjan juonessa erityisesti Dyatlovin syyllisyyteen otettiin sama näkökulma. Tiedon karttuessa käsitys onnettomuuden kulusta kuitenkin muuttui. Yksi osasyy tähän lienee ollut se, että Ukraina vapautti paljon asiakirjoja kansainvälisen tutkijayhteisön käyttöön Neuvostoliiton hajottua vuonna 1991. Vuotta myöhemmin myös IAEA:n kansainvälinen asiantuntijaryhmä julkaisi onnettomuudesta päivitetyn INSAG-7-raportin, jossa tuotiin ilmi mm. säätösauvarakenteen rooli reaktorin räjähdyksessä.

Ehkä vieläkin merkittävämpää oli kuitenkin se, että myös käsitys reaktorin ohjaajien roolista muuttui. INSAG-7:ssä todetaan, että neuvostoliittolaisten esittämiä käyttörajoituksista ei onnettomuuden aikaan löytynyt reaktorin turvallisuusohjeista, vaan ohjeita oli ilmeisesti korjattu jälkikäteen. Toimintaa alle 700 MW:n teholla ei siis todellisuudessa kielletty, kuten ei myöskään kaikkien pääkiertopumppujen samanaikaista käyttöä. Hätäjäähdytysjärjestelmien ja pikasulkusignaalien pois kytkeminen oli sallittu erityistilanteissa. Turbiinikokeessa oli kyse juuri tällaisesta tilanteesta, sillä kokeen suorittaminen ei olisi ollut edes mahdollista ilman näitä toimenpiteitä. Vielä merkittävämpää oli kuitenkin se, ettei toimenpiteillä lopulta edes ollut vaikutusta lopputulokseen. Esimerkiksi turbiinin pysäytyksen aiheuttama pikasulku olisi vain johtanut reaktorin räjähdykseen hieman ennen kuin Akimov yritti sammuttaa reaktorin käsin.

Reaktorin ohjaajien tekemäksi virheeksi luettiin kuitenkin edelleen se, että alkuperäisestä koesuunnitelmasta poikettiin muuttamalla toimintatapoja vastaamaan vallitsevia olosuhteita, eikä koetta keskeytetty reaktorin sammumisen jälkeen. Valvomohenkilökunnalla ei kuitenkaan tässä vaiheessa ollut edellytyksiä tunnistaa vaarallista toimintatilaa, tai estää sitä kehittymästä vakavaksi reaktorionnettomuudeksi. Kuten edellisen jakson kommenteissa todettiin, tieto RBMK-reaktoreiden turvallisuusongelmista ei ollut kulkeutunut asiantuntijatasolta laitosten käyttöorganisaatioille. INSAG-7 -raportissa todetaan, että ongelmat ulottuivat syvälle Neuvostoliiton ydinenergia-alan turvallisuuskulttuuriin. Yhteisten pelisääntöjen sijaan kaikki alan toimijat, mukaan lukien laitosten käyttöorganisaatiot ja turvallisuutta valvova viranomainen, noudattivat omia sisäisiä käytäntöjään. Ohjaajien työhön liittyi todennäköisesti paljon asioita, ”jotka vain piti tietää”.

En osaa sanoa, miten hyvin Legasovin ja Shcherbinan hahmojen tarinat vastasivat todellisuutta. Legasov oli oikeastikin mukana suunnittelemassa toimintaa onnettomuuden aktiivisen vaiheen aikana, ja hän osallistui myös neuvostodelegaation johtajana tapauksen jälkiselvittelyihin. Sarjan ensimmäisen jakson ensimmäisessä kohtauksessa esitetty itsemurha pohjaa myös todellisuuteen.

RBMK-reaktoreihin tehtiin Tšernobylin onnettomuuden jälkeen useita muutoksia. Säätösauvojen grafiittiseuraajat vaihdettiin täysmittaisiksi, mikä poisti positiivisen pikasulun mahdollisuuden. Myös säätösauvakoneistot korvattiin nopeammilla, ja niiden automatiikkaa parannettiin. Positiivisen takaisinkytkennän voimakkuus saatiin pienemmäksi vähentämällä veden vaikutusta neutronitasapainoon. Tämä toteutettiin lisäämällä absorptiota polttoaineeseen ja kiinteisiin absorbaattorisauvoihin. Lisääntyneen neutroniabsorption vaikutusta kompensoitiin nostamalla polttoaineen väkevöintiä.ii

Sekalaisia poimintoja:

 • Shcherbinan kuvatessa oikeudenkäynnissä turvallisuuskokeen taustoja selityksestä saattaa helposti saada sellaisen kuvan, että kyse olisi ollut jollain tavalla poikkeuksellisesta järjestelystä. Periaatteellisella tasolla itse kokeessa ei kuitenkaan ollut mitään poikkeuksellista, sillä vastaavia kuormanpudotuskokeita suoritetaan säännöllisesti kaikilla voimalaitoksilla. Ongelmat liittyivät reaktorin turvallisuusominaisuuksiin.

 • Kertoessaan reaktorin xenon-myrkytyksestä Khomyuk antaa ymmärtää, että kyse olisi reaktorin toiminnan kannalta vaarallisesta ilmiöstä. Vaikka xenonilla oli merkittävä rooli Tšernobylin onnettomuuteen johtaneessa tapahtumaketjussa, ilmiön vaarallisuus liittyi pikemminkin reaktorin epästabiilisuuteen ja positiiviseen takaisinkytkentään, joita myrkytys epäsuorasti vahvisti. Jokainen ydinreaktori menettää reaktiivisuuttaan xenonille, mikä on otettava huomioon fissiotehon säädössä ja sydämen suunnittelussa. Mistään yleisvaarallisesta ilmiöstä ei kuitenkaan ole kyse.

 • Tehosta puhuessaan Khomyuk ja Legasov viittaavat reaktorin fissiotehoon, joka on maksimissaan 3200 MW. RBMK-1000 -laitoksen sähköteho on 1000 MW.

 • Legasov toteaa puheessaan reaktiivisuudesta: ”Kun uraaniatomit halkeavat ja törmäävät, reaktiivisuus kasvaa.” (suomenkielinen tekstitys) Tämä on käsitteellisesti väärin. Reaktiivisuus ei liity fissioon tai fissionopeuteen, vaan fissionopeuden muutokseen. Ero on ehkä jollain tavalla sama, kuin auton nopeudella ja kaasupolkimen asennolla.

 • Samassa puheenvuorossa Legasov toteaa, että RBMK-reaktorin positiivinen aukkokerroin saisi fissiotehon kasvamaan itseään kiihdyttäen, ellei reaktorin tehokerroin olisi negatiivinen. Tämä käsite sekoittuu selityksessä nk. Doppler-takaisinkytkentään, joka on etumerkiltään negatiivinen. Ilmiö saa reaktiivisuuden laskemaan kun uraanin lämpötila nousee (Doppler-takaisinkytkennän fysikaalinen selitys ei ole aivan yksinkertainen). Tehokerroin puolestaan kuvaa reaktorin kaikkien takaisinkytkentöjen nettovaikutusta. Reaktorin toimintaa stabiloiva Doppler-takaisinkytkentä toimi myös Tšernobylissä, mutta jäähdytteen kiehumisesta seurannut positiivinen takaisinkytkentä oli niin voimakas, että tehokerroin kääntyi positiiviseksi.

 • Hieman ennen kokeen aloittamista Toptunov näkee SKALA-tietokonejärjestelmän tuottaman raportin, joka kertoo, että säätösauvojen puuttumisen perusteella reaktori tulisi sammuttaa. Todellisuudessa kyse ei ollut näin automatisoidusta järjestelmästä.iii Tietokone ei myöskään sijainnut reaktorin valvomossa, vaan toisessa huoneessa 50 metrin päässä, minkä lisäksi tulosten tuottaminen vaati yli 10 minuuttia kestäneitä mittauksia ja laskutoimituksia. SKALA-tietokoneen raporttien huomioimatta jättäminen oli yksi tekijä, jolla INSAG-1 -raportissa perusteltiin valvomohenkilökunnan syyllisyyttä. INSAG-7 -raportissa kuitenkin todetaan, etteivät tulokset olleet helposti ohjaajien saatavilla, eikä niiden merkitystä käsitelty henkilökunnan turvallisuuskoulutuksessa.


i) Xenon-myrkytystä ei selitetty sarjassa ihan viimeisen päälle oikein. Neutroneita absorboivaa Xe135-isotooppia syntyy viiveellä toisen fissiotuotteen I135:n radioaktiivisessa hajoamisessa. Reaktorin toimiessa vakioteholla polttoaineen Xe135-pitoisuus saavuttaa tasapainon n. kahdessa vuorokaudessa. Xenon ei siis “pala pois” reaktorin toimiessa korkealla teholla, vaan absorptiovaikutus yksinkertaisesti lakkaa voimistumasta. Kun reaktorin tehoa lasketaan, isotoopin tuotto- ja häviötermien välinen tasapaino muuttuu, ja ennen hakeutumistaan uuteen tasapainotilaan matalammalle tasolle Xe135-konsentraatio lähtee ensin kasvamaan. Absorptiomaksimi saavutetaan n. 10 tunnin kuluttua tehomuutoksesta. Sarjassa tästä käytetty termi “xenon pit” viittaa juuri tähän xenonin aiheuttamaan kuoppaan reaktiivisuudessa. Xenonin pois palamisessa on tavallaan kyse päinvastaisesta ilmiöstä. Jos reaktorin tehoa nostetaan, tasapaino muuttuu jälleen, ja myrkyn määrä putoaa ennen hakeutumistaan uudelle, aikaisempaa korkeammalle tasolle.

ii) Tšernobylin onnettomuus herättää varsin luonnollisesti kysymyksen siitä, voisiko vastaava reaktorin räjähdysmäinen tuhoutuminen tapahtua myös muissa laitostyypeissä? Kerroin edellisen jakson kommenteissa, että sydämen läpi virtaava vesi toimii toisaalta ketjureaktion etenemisen kannalta välttämättömänä neutronihidasteena (moderaattorina), ja toisaalta neutroneita syövänä absorbaattorina. Se, kumpi vaikutus nousee hallitsevaksi, määrää reaktorin stabiilisuuden jäähdytteen kiehumisen suhteen. RBMK:n perimmäinen ongelma on se, että reaktorin pääasiallisena neutronimoderaattorina käytetään kiinteää grafiittia, jolloin vesi käyttäytyy monissa tilanteissa absorbaattorin tavoin. Jäähdytteen kiehuminen johtaa tällöin reaktiivisuuslisäykseen ja fissiotehon kasvua kiihdyttävään positiiviseen takaisinkytkentään. Kevytvesireaktoreissa ei ole erillistä neutronimoderaattoria, vaan hidastuminen tapahtuu polttoainesauvojen välissä virtaavassa vedessä. Moderointivaikutus on tällöin absorptiota hallitsevampi, ja kiehumisen vaikutus päinvastainen. Takaisinkytkentä on negatiivinen, ja virtauskanavan täyttyessä höyrystä reaktori sammuttaa itse itsensä.

iii) SKALA-tietokonetta käytettiin nk. operatiivisen reaktiivisuusmarginaalin (ORM) laskemiseen, joka kertoo tavallaan sydämessä sisällä olevien säätösauvojen efektiivisen reaktiivisuusarvon. ORM:lle oli asetettu reaktorin käyttöohjeissa tietty alaraja, joka onnettomuustilanteessa oli selvästi alitettu. Rajoituksen merkitystä ei kuitenkaan perusteltu ohjaajien koulutuksessa turvallisuusnäkökulmasta, vaan ORM:n pääasiallinen tehtävä oli kertoa, onko reaktorissa riittävästi säätövaraa normaalikäytön aikana. Vaikka kyse olisi ollut turvallisuuden kannalta hyödyllisestä tiedosta, järjestelmä ei kytkeytynyt esimerkiksi reaktorin suojausautomatiikkaan.


Kommentteja ja lisähuomioita

Totesin kirjoituksen alussa, että sarja alkoi mielestäni lupaavasti, ja vielä viiden jakson jälkeenkin voin suositella ohjelmaa muille. Toteutuksessa on selvästi panostettu kaikkein eniten visuaaliseen ilmeeseen. Monet 1980-luvun Neuvostoliitossa eläneet ovat kommentoineet sarjan ulkoisten puitteiden vastanneen erittäin hyvin todellisuutta. Samoin byrokraattien ja poliittisen johdon toimintatapaa on kuvattu realistisesti. Sarjaa katsoessa on syytä pitää mielessä, että käsikirjoitus ei täysin seuraa todellisia tapahtumia, ja juoneen on otettu mukaan myös elementtejä tunnetuista Tšernobyl-myyteistä. Kaikkien tapahtumien sataprosenttisen realistinen kuvaaminen ei toki ole edes tarkoituksenmukaista fiktiivisessä TV-sarjassa.

Reaktorin ohjaajien syyllisyyttä oli mielestäni ylikorostettu verrattuna siihen, miten asiat on onnettomuuden syitä käsittelevissä asiantuntijaraporteissa esitetty. Tavallaan tämä on ymmärrettävää, sillä jokainen tarina tarvitsee hyviksen ja pahiksen. Asian ikävämpi puoli on kuitenkin se, että tässä tapauksessa kyse oli oikeista ihmisistä, jotka eivät enää voi kertoa omaa versiotaan totuudesta. Juonessa jätettiin huomioimatta monia henkilökunnan syyttömyyttä puoltavia tekijöitä, jotka on nostettu esille jo 1990-luvun alussa. Tämä oli pieni pettymys, sillä ensimmäisen jakson tapahtumien perusteella kuvittelin, että taustatyö olisi tältä osin tehty paremmin.

Sarjassa sivuttiin paljon myös Tšernobylin pitkäaikaisvaikutuksia. Esimerkiksi odotettavissa olevilla syöpäkuolemilla vihjailu oli selvästi tehokeino, jolla pyrittiin ylläpitämään ahdistavaa tunnelmaa. En tiedä minkälaisista luvuista vuonna 1986 todellisuudessa puhuttiin, mutta luotettavan tiedon kerääminen vei joka tapauksessa aikansa. Arviot ovat vuosien mittaan tarkentuneet, kun esimerkiksi päästön suuruudesta ja väestönsuojelutoimien toteutumisesta on saatu lisää tietoa. Myös satojen tuhansien säteilylle altistuneiden ihmisten terveydentilaa on seurattu yli kolmen vuosikymmenen ajan. Viimeisen jakson lopputeksteissä esitettiin tietopaketti, jossa kerrottiin lyhyesti myös onnettomuuden vaikutuksista pitkällä aikavälillä. Tämä on aihe, josta on tehty kirjaimellisesti satoja, ellei jopa tuhansia tutkimuksia. Tulosten vaihteluväli on kuitenkin huomattavan suuri, mikä herättää helposti kysymyksiä siitä, mitä onnettomuuden pitkäaikaisvaikutuksista sitten lopulta oikeastaan tiedetään?

Pahimman Tšernobyl-laskeuman alueella asui onnettomuuden aikaan noin 6 miljoonaa ihmistä. Tällä alueella oli myös paljon maataloutta, joten suurin säteilyriski aiheutui saastuneista elintarvikkeista, erityisesti maidosta. Ihmisten säteilyaltistusta olisi voitu merkittävästi pienentää suojaamalla laiduntava karja radioaktiiviselta laskeumalta. Väestönsuojelutoimenpiteet kuitenkin epäonnistuivat Ukrainassa ja Valko-Venäjällä, missä saastuneita elintarvikkeita päätyi kulutukseen. Suurin ongelma oli radioaktiivinen jodi, jonka lyhytikäinen I131-isotooppi aiheuttaa elimistöön päästessään suuren paikallisen säteilyannoksen kilpirauhaseen. Väestölle ei tällä alueella myöskään jaettu riittävästi I131:n imeytymistä vähentäviä joditabletteja.

Laskeuma

Kuva 7: Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttama Cs137-laskeuma paljastaa pahimmin saastuneet alueilla Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjän länsiosissa. Lähde: UNSCEAR.

Ukrainassa ja Valko-Venäjällä havaittiinkin kilpirauhassyövässä selvä tilastollinen kohoaminen onnettomuuden jälkeen. Vuoteen 2016 mennessä syöpätapauksia oli ilmennyt noin 10,000, mikä ylittää selvästi sairauden luonnollisen esiintyvyyden. Sairastuneet ovat olleet pääasiassa lapsia ja nuoria aikuisia, jotka altistuivat alle kymmenvuotiaina jodilaskeumalle. Sairastuneiden joukossa kuolleisuus on ollut noin prosentin luokkaa. I131:n puoliintumisaika on 8 päivää, joten isotooppi hävisi ympäristöstä muutamassa kuukaudessa. Pitkällä aikavälillä säteilyaltistus on peräisin pääasiassa cesiumin isotoopista Cs137, jota löytyy edelleen myös Suomen luonnosta.

Kilpirauhassyöpää lukuun ottamatta Tšernobyl ei suuren väestön syöpätilastoissa ole selvästi näkynyt.i Sarjan katsomisen jälkeen tämä väite voi vaikuttaa epäuskottavalta, varsinkin kun viimeisen jakson lopputeksteissä syöpätapausten määrän sanotaan kasvaneen räjähdysmäisesti. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että syöpävaikutusta pidettäisiin asiantuntijapiireissä olemattomana, vaan siitä, mitä tilastollisilla tutkimuksilla on ylipäänsä mahdollista saada selville. Erittäin korkean säteilyannoksen saaneiden pelastustyöntekijöiden muodostama ryhmä on otoksena niin pieni, ettei siihen ole mahdollista soveltaa tilastollisia malleja luotettavasti. Suurempien väestöryhmien joukossa ylimääräiset syöpätapaukset puolestaan hukkuvat helposti sairauden luonnolliseen satunnaisvaihteluun. Tämä tieteellisesti eksakti tapa todeta, että tilastot eivät anna vastausta kysyttyyn kysymykseen, on kuitenkin valitettavan helppo tulkita ongelman vähättelyksi. Tilastollisesti joka kolmas ihminen sairastuu elämänsä aikana syöpään muista syistä, joten mahdollinen lisäys ei kovin helposti nouse satunnaiskohinan yläpuolelle.

Vaikka tulos voi vaikuttaa yllättävältä, se on itse asiassa varsin hyvin linjassa sen kanssa, mitä säteilyannoksen ja syöpäriskin välisestä yhteydestä tiedetään. Alla oleva UNSCEAR:in dataan perustuva taulukko säteilylle altistuneista väestöryhmistä on kopioitu aikaisemmasta onnettomuuden seurauksia käsittelevästä blogikirjoituksesta. Kolmen viimeisimmän ryhmän, eli evakuointivyöhykkeen ulkopuolella asuneiden ihmisten annos on laskettu 20 vuoden kertymänä.

Väestöryhmä Väestön koko Keskim. annos
Pelastustyöntekijät ja raivaajat a 500,000 117 mSv
Evakuointivyöhykkeen asukkaat b 115,000 31 mSv
Väestö pahimmin saastuneella alueella c 6,400,000 9 mSv
Väestö muualla entisen NL:n alueella 98,000,000 1.3 mSv
Väestö muualla Euroopassa 500,000,000 0.3 mSv

a Pelastustyöntekijöiden ja raivaajien annoskertymä on laskettu vuosilta 1986-1990.
b Lähialueen asukkaiden saama säteilyannos ennen evakuointia.
c Pahimmin saastuneella alueella viitataan kuvassa 7 esitettyyn 150,000 km2 alueeseen Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjän länsiosissa, missä Cs137-laskeuma ylitti 37 kBq/m2.

Kerroin aikaisemmin (jakso 3, alaviite iii), että kansainvälinen säteilysuojelukomissio ICRP käyttää säteilyannoksen aiheuttamalle syöpäriskille laskennallista todennäköisyyskerrointa 5%/Sv, eli 0.005%/mSv. Tämän kertoimen perusteella esimerkiksi pahimmin altistuneessa pelastustyöntekijöiden ja raivaajien muodostamassa 500,000 ihmisen ryhmässä on odotettavissa n. 3000 ylimääräistä kuolemaan johtavaa syöpätapausta.

Tilastoissa näkyvää kilpirauhassyöpää lukuun ottamatta kaikki muut arviot onnettomuuden aiheuttamista syöpävaikutuksista perustuvat juuri tällaisiin laskennallisiin malleihin. Laskennallinen todennäköisyys puolestaan perustuu tavallisesti lineaariseen korrelaatioon, joka on havaittu kokeellisesti suurilla (yli 100 mSv) lyhyen aikavälin sisällä saaduilla säteilyannoksilla. Tätä kutsutaan ns. linear no-threshold, eli LNT-malliksi.

Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi vuonna 2005 onnettomuuden aiheuttavan yhteensä 4000 ylimääräistä kuolemaa pahimmin altistuneissa väestöryhmissä. Joissain arvioissa on päädytty monta kertaluokkaa suurempiin lukuihin. Tällaisista ristiriitaisista tuloksista voi helposti saada sellaisen kuvan, että kyse on arvioiden vaihteluvälin ääripäistä, ja totuus sijoittuu johonkin lukujen välimaastoon. Todellisuudessa yhdessäkään tutkimuksessa ei kuitenkaan ole ollut käytössä parempaa tai huonompaa lähtödataa, vaan erot tulevat pikemminkin siitä, minkälaisilla oletuksilla mallia on käytetty. Yksi reunaehdoista on se, miten pieniin annoksiin korrelaation pätevyysalue halutaan ulottaa.

Juuri tämä tulkinnanvaraisuus on LNT-mallin suurimpia ongelmia. Mallin tiedetään suurella todennäköisyydellä yliarvioivan pienten säteilyannosten aiheuttamaa syöpäriskiä erityisesti silloin, kun annos on saatu pitkällä aikavälillä. Kyse ei siis ole tarkasta mittarista tai välttämättä edes oikeasta suuruusluokasta, vaan yläraja-arviosta, jonka konservatiivisuus kasvaa mitä pienempiin annoksiin analyysit ulotetaan.ii Monet säteilyfysiologian asiantuntijat pitävätkin mallin käyttöä kyseenalaisena sellaisissa tapauksissa, joissa altistus on samaa suuruusluokkaa luonnon taustasäteilyn kanssa. Tämä pätee myös yllä olevan taulukon kolmeen viimeiseen väestöryhmään. Vertailun vuoksi keskimääräiselle suomalaiselle aiheutuu luonnon säteilytaustasta 20 vuoden aikana n. 55 mSv:n annos.

Tšernobylin ydinvoimalaitosalueen ympärillä on edelleen 30 kilometrin suojavyöhyke, jonka sisällä asuminen on periaatteessa kielletty. Vyöhykkeen sisälle on kuitenkin vuosien saatossa muuttanut erakoituneita vanhuksia, jotka pitävät paikkaa kotinaan. Myös laitosalueella on aktiivista toimintaa. Onnettomuuden sattuessa vuonna 1986 Tšernobylissä oli toiminnassa neljä reaktoriyksikköä. Kakkos- ja ykkösyksiköt ajettiin alas vuosina 1991 ja 1996. Räjähdyksessä tuhoutuneen nelosyksikön kanssa saman turbiinirakennuksen ja muita yhteisiä tiloja jakanut kolmosreaktori toimi aina vuoteen 2000 saakka. Vaikka sähköntuotanto on jo loppunut, laitosalueella työskentelee edelleen tuhansia ihmisiä. Vanhan sarkofagin päälle rakennettiin uusi suoja, joka otettiin käyttöön keväällä 2019. Myös laitosten käytöstä poisto ja purkaminen vaativat vielä paljon työtä.

Pripjatista on tullut turistinähtävyys, jossa vieraili viime vuonna 75,000 kävijää. Määrä on ollut jatkuvasti kasvamaan päin. Turismin ympärille on kehittynyt paljon bisnestä, ja paikallisoppaiden tehtävä ei ole ainoastaan kertoa onnettomuudesta ja sen seurauksista, vaan myös tarjota kävijöille myyvä tarina ja sopivasti vaaran tunnetta. MTV:n uutiset vieraili Tšernobylissä keväällä 2019. Jutussa kerrotaan, kuinka opas rientää varoittamaan toimittajaa korkeasta säteilytasosta, minkä vuoksi paikassa ei tulisi oleskella puolta minuuttia kauempaa. Annosnopeus on kohonnut satakertaiseksi normaalitasoon verrattuna.

Satakertainen säteilytaso kuulostaa pahalta, mutta myös luonnollisen taustasäteilyn voimakkuudessa on hyvin suurta vaihtelua. Suomessa annosnopeus vaihtelee välillä 0.05-0.30 µSv/h. Lentokoneessa säteilytaso on kosmisen säteilyn vuoksi korkeampi, noin 3-8 µSv/h. Suurimmillaan ero voi siis olla yli satakertainen maanpinnan tasoon verrattuna. Monta tuntia kestävällä lennolla tulee tuskin silti ajatelleeksi, ettei lentokoneessa olisi korkean säteilytason vuoksi turvallista istua puolta minuuttia kauempaa. Lukema asettuu ymmärrettävämpään mittakaavaan myös ajattelemalla annoskertymää. 30 sekuntia satakertaista annosnopeutta tuottaa saman kokonaisannoksen kuin 3000 sekuntia, eli 50 minuuttia normaalia taustasäteilyä.

Ylimääräiselle säteilylle ei kannata itseään ehdoin tahdoin altistaa, mutta esimerkki osoittaa mielestäni hyvin sen, miten vaikea säteilyyn liittyvää vaarallisuuden astetta on arvioida, ja miten vahvoja primitiivireaktioita siihen samasta syystä liittyy. Myös HBO:n sarjassa hyödynnetään tätä tuntemattoman vaaran jatkuvaa läsnäoloa, joka onkin osa sarjan koukuttavuutta. Annosnopeus Tšernobylin ydinvoimalan nelosyksikön reaktorirakennuksen katolla lauantaiyönä 26.4.1986 ei ollut normaaliin taustasäteilyyn verrattuna sata, tuhat, tai edes 10,000-kertainen, vaan yli miljardikertainen. Kyse on jo niin suuresta luvusta, että sitä on käytännössä mahdoton asettaa millään tavalla käsinkosketeltavaan mittakaavaan.


i) Kilpirauhassyövän lisäksi pahimmin altistuneen n. 100,000 työntekijän joukossa on ilmennyt joitakin kymmeniä ylimääräisiä leukemiatapauksia. Tilastollisen yhteyden merkittävyydestä ei kuitenkaan vallitse täysin yksimielistä käsitystä, sillä lisäys ylittää vain niukasti leukemiatapausten luonnollisen satunnaisvaihtelun. Moni akuutista säteilysairaudesta selvinnyt pelastustyöntekijä kuoli tulevien vuosien aikan muihin sairauksiin, ja yli 1000 mSv:n annoksille altistuneiden ihmisten terveydentila on ollut yleisesti ottaen heikko. Korkea säteilyannos on voitu yhdistää myös kaihiin, sekä sydän- ja aivoverenkierron sairauksiin.

ii) LNT-mallin ekstrapolointi pieniin annoksiin rinnastuu esimerkiksi siihen, että tupakoinnin aiheuttamaa syöpäriskin kasvua arvioitaisiin vastaavilla menetelmillä. Tilastollisesti voidaan osoittaa, että esimerkiksi askillisen savukkeita päivässä polttavalla ihmisellä on tietty riski sairastua keuhkosyöpään. Kaksi askia päivässä polttavalla riski on vastaavasti suurempi. Näiden tilastollisten havaintojen perusteella voidaan laatia malli, joka yhdistää tupakoinnin määrän syöpäriskiin. Saman mallin perusteella voidaan kuitenkin laskea vastaava teoreettinen todennäköisyys myös ihmiselle, joka polttaa yhden savukkeen päivässä, yhden viikossa tai yhden vuodessa. Korrelaatio voidaan viedä niinkin pitkälle, että yksittäiselle savukkeelle lasketaan sen polttamista vastaava syöpäriski. Vaikka riski olisi laskennallisesti miten pieni tahansa, syöpätapausten kokonaismääräksi saadaan aina nollasta poikkeava luku, jos mallia sovelletaan riittävän suureen määrään ihmisiä. Tällainen ennuste voi antaa realistisia tuloksia aktiivisesti tupakoivien ryhmässä, mutta altistusta pienennettäessä jossain vaiheessa vastaan tulee raja, jonka alapuolella tulokset menettävät merkityksensä. Sitä, missä tämä raja kulkee, ei kuitenkaan ole mahdollista määrittää, sillä syöpäriskin kasvu hukkuu jo paljon aikaisemmin tilastojen satunnaisvaihteluun. Keuhkosyöpäänkin voi sairastua, vaikkei olisi eläessään polttanut ainuttakaan savuketta.

Missä viipyy sulasuolareaktori?

Jaakko Leppänen – 3.5.2019

Uuden sukupolven reaktoreista sulasuolareaktori (engl. Molten Salt Reactor, MSR) on lyhyessä ajassa noussut suosikkiteknologiaksi sekä ydinenergia-alan sisällä, että alan tulevaisuutta käsittelevässä uutisoinnissa. Reaktorityyppiin liitettävät odotukset on asetettu korkealle, ja kehitykseen on hypännyt perinteisten kansallisten tutkimusorganisaatioiden lisäksi joukko pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Aiheen ympärillä käytävää hypeä seuratessa herääkin helposti kysymys: miksi näitä reaktoreita ei ole jo käytössä? Uutisoinnin ja arkitodellisuuden välillä vallitsee kieltämättä tietty ristiriita, sillä uuden teknologian mahdollisuuksista huolimatta ydinenergiateollisuus tuntuu edelleen luottavan vahvasti perinteiseen kevytvesireaktoriteknologiaan.

Sulasuolareaktoreista puhuttaessa kyse ei ole yksittäisestä reaktorityypistä, vaan pikemminkin sateenvarjotermistä, joka kattaa joukon varsin erilaisia teknologioita. Yritän tässä blogikirjoituksessa valottaa hieman aiheen taustaa. Kirjoituksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole käydä läpi kaikkia mahdollisia variantteja, vaan esitellä yleisellä tasolla teknologian erityispiirteitä ja kehitykseen liittyviä haasteita.

Sulasuolateknologia

Kaikkia sulasuolareaktoreita yhdistävä tekijä on nestemäinen polttoaine, joka toimii samalla reaktorin primäärijäähdytteenä.i Reaktorin toimintaperiaate on pohjimmiltaan yksinkertainen: nestemäinen suola muodostaa reaktorin sydämen läpi virratessaan ketjureaktiota ylläpitävän kriittisen geometrian, ja fissioreaktioissa syntynyt energia siirtyy lämmönvaihtimien kautta primääripiiristä ulos. Muilta osin toteutus riippuu pitkälti reaktorin käyttötarkoituksesta ja polttoainekierrosta.

MSR

Kuva 1: Neljännen sukupolven sulasuolareaktorin toimintaperiaate. Polttoaineena ja primäärijäähdytteenä toimivaa nestemäistä suolaa kierrätetään reaktorin sydämen ja lämmönvaihtimen läpi. Turbiinikierto on tavallisesti erotettu primääripiiristä sekundäärisellä suolakierrolla, jonka tarkoitus on estää radioaktiivisten aineiden vuoto turbiiniin, ja vesihöyryn tai muun työaineen päätyminen reaktoriin. Tässä reaktorikonseptissa primäärikiertoon on liitetty myös kemiallinen jälleenkäsittelyprosessi, ja sekundääripiiriin korkeassa lämpötilassa toimiva kaasuturbiinikierto.

Polttoainesuolana käytetään tavallisimmin litium- ja berylliumfluoridin seosta (FLiBe), johon fissiili materiaali on liuotettu uraanitetrafluoridin (UF4) muodossa. Fluoridien lisäksi myös kloridipohjaisten suolojen käyttöä on tutkittu paljon. Normaalipaineessa FLiBe-suolaseos on nestemäistä n. 400-1400°C lämpötilavälillä. Ominaisuudet tosin riippuvat jonkin verran komponenttien keskinäisistä suhteista. Reaktorin tyypillinen toimintalämpötila on n. 700°C, joka on kevytvesireaktoreihin verrattuna varsin korkea. Reaktorityyppiä olisikin periaatteessa mahdollista käyttää sähköntuotannon lisäksi moniin sellaisiin korkeaa lämpötilaa vaativiin sovelluksiin, joihin perinteisen reaktoriteknologian toiminta-alue ei yllä.

Sulasuolareaktori voi toimia termisellä tai nopealla neutronispektrillä. Termisissä reaktoreissa neutronit hidastetaan kevyestä alkuaineesta koostuvassa moderaattorissa fissioreaktion kannalta edulliselle matalalle energia-alueelle. Hidastuminen kasvattaa neutronin todennäköisyyttä törmätä fissiiliin U235-ytimeen, mikä puolestaan mahdollistaa ketjureaktion ylläpitämisen matalasti väkevöidyllä polttoaineella.ii Termisissä sulasuolareaktoreissa moderaattorina käytetään tavallisimmin kiinteää grafiittia.

Nopean neutronispektrin reaktoreissa neutroneita ei hidasteta, vaan ketjureaktion ylläpitämisen edellytykset luodaan nostamalla fissiilin isotoopin atomiosuus korkeaksi. Teknologia yhdistetään tavallisesti fissiilin materiaalin hyötämiseen ja suljettuun polttoainekiertoon, jossa polttoaineeseen syntyneitä aktinideja kierrätetään takaisin reaktoriin. Jos ketjureaktion neutronituotto on riittävän korkea, reaktori voi ylimääräisillä neutroneilla valmistaa fissiiliä isotooppia fertiilistä lähtöaineesta nopeammin kuin polttoainetta kuluu. Hyötöreaktori voi toimia uraani-plutonium -kierrolla, jossa uraanin U238-isotooppi konvertoituu neutronikaappauksen ja peräkkäisten hajoamisreaktioiden kautta fissiiliksi plutoniumin isotoopiksi Pu239. Toinen vaihtoehto on torium-uraani -kierto, jossa lähtöaine on Th232, ja fissiili lopputuote U233. Molemmat hyötöreaktorikierrot voidaan toteuttaa myös sulasuolareaktorissa.

Hyötöreaktorikierto edellyttää käytetyn polttoaineen jälleenkäsittelyä, missä käyttökelpoinen fissiili aines erotetaan ydinjätteeksi päätyvästä massavirrasta. Kyse on kemiallisesta prosessista, joka sulasuolareaktoreissa voidaan rakentaa suoraan primääripiirin yhteyteen. Osa suolakierrosta ohjataan kemialliseen jälleenkäsittelylaitokseen, joka poistaa suolasta kierrätettäviä aktinideja sekä neutroneita absorboivia fissiotuotteita. Vaikka reaktori ei hyötäisi, polttoainetta voidaan puhdistaa ja fissiiliä materiaalia lisätä jatkuvatoimisesti, mikä tuo joustavuutta esimerkiksi reaktiivisuuden säätöön. Kaasumaisia fissiotuotteita poistuu suolasta myös ilman kemiallista käsittelyä. Tämä pätee erityisesti jalokaasuihin, jotka eivät sitoudu lainkaan muihin alkuaineisiin.

Historiaa

Vaikka sulasuolareaktori liitetään erityisesti tulevaisuuden ydinteknologioihin, kyse ei suinkaan ole uudesta innovaatiosta. Ydinvoiman valjastaminen energiantuotantokäyttöön alkoi pian sen jälkeen kun Yhdysvalloissa kehitetty reaktoriteknologia tuli julkisuuteen toisen maailmansodan päättyessä Hiroshiman ja Nagasakin pommituksiin. Ensimmäiset ydinreaktorit oli rakennettu valmistamaan ydinaselaatuista plutoniumia, ja teknologia soveltui sellaisenaan varsin huonosti sähköntuotantoon. Tarvittiin reaktori, joka kykeni toimimaan korkeassa lämpötilassa pitkiä aikoja kerrallaan. Ajatus nestemäisellä polttoaineella toimivasta reaktorista syntyikin muiden konseptien ohella jo 1940-luvun puolella.

Ensimmäistä sulasuolareaktoria ei kuitenkaan rakennettu perinteiseen energiantuotantoon, vaan paljon eksoottisempaa käyttötarkoitusta varten. Yhdysvaltain ilmavoimissa käynnistyi vuonna 1946 Aircraft Nuclear Propulsion (ANP) -niminen tutkimusohjelma, joka tähtäsi ydinkäyttöisen pitkän toimintasäteen pommikoneen kehittämiseen. Reaktorilla oli tarkoitus lämmittää korkeassa paineessa suihkumoottorin läpi virtaavaa ilmaa. Yksi tarkasteltavista reaktorivaihtoehdoista toimi korkeasti väkevöidyllä UF4-polttoaineella, joka oli sekoitettu sulaan natrium-zirkoniumfluoridisuolaan. Nestemäinen suola kuumeni n. 860°C lämpötilaan virratessaan berylliumoksidimoderaattorista valmistetun sydämen läpi.iii

Reaktorin prototyyppi (Aircraft Reactor Experiment, ARE) rakennettiin Tennesseen osavaltiossa sijaitsevaan Oak Ridgen tutkimuslaboratorioon, missä se toimi suhteellisen menestyksekkäästi vuosina 1954-1955. Hanke kuitenkin keskeytettiin, kun ohjusteknologian nopea kehitys teki ydinkäyttöisen pommikoneen ilmavoimille tarpeettomaksi. Reaktoria ei koskaan asennettu lentokoneeseen.

Lentokoneprojektin jälkeen sulasuolareaktoriteknologiaa alettiin kehittää Oak Ridgessä eteenpäin. 1950-luvun lopulla käynnistyneen Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) -hankkeen tavoitteena oli kehittää energiantuotantokäyttöön soveltuva sulasuolareaktori. Ensimmäinen prototyyppi aloitti toimintansa vuonna 1965. Polttoaineena käytettiin tällä kertaa n. 30%:ksi väkevöityä uraanitetrafluoridia, kantajasuolana litium-beryllium-zirkoniumfluoridia, ja neutronimoderaattorina grafiittia. Reaktorin teho nostettiin vaiheittain 7.4 megawattiin, ja sydämen ulostulolämpötilaksi saatiin n. 660°C.

MSRE

Kuva 2: MSRE-sulasuolareaktorin grafiittimoderaattorista muodostuva sydän, jonka läpi virratessaan fissiiliä uraania sisältävä suola muodostaa kriittisen geometrian.

MSRE:tä voidaan monessa mielessä pitää nykyisten sulasuolareaktorikonseptien esikuvana, sillä se demonstroi käytännössä monia teknologian erityispiirteitä. Reaktorin stabiilisuus nojasi suolan lämpölaajenemiseen. Lämpötilan noustessa suolan tilavuus kasvoi, jolloin reaktorin sydämeen mahtui vähemmän fissiiliä materiaalia. Tämä puolestaan käänsi fissiotehon ja suolan lämpötilan laskuun. Kyse oli siis voimakkaasta reaktiivisuustakaisinkytkennästä, joka sai reaktorin säätämään itse itseään. Sama vaikutus toimii sekä termisissä että nopeissa sulasuolareaktoreissa.

Reaktorin sammuttamiseen oli liikuteltavien säätösauvojen lisäksi suunniteltu passiivinen järjestelmä, joka perustui reaktoriastian pohjaan kytkettyyn suolatulpalla suljettuun putkiyhteeseen. Reaktorin toimiessa tulppaa jäähdytettiin ilmavirralla, mutta häiriötilanteessa sen sulaminen päästi polttoaineen valumaan jäähdytettyihin tankkeihin, katkaisten samalla ketjureaktion etenemisen. Samaa periaatetta sovelletaan monissa nykyisissä MSR-konsepteissa, ja järjestelmä on piirretty myös kuvan 1 periaatekaavioon.

Kolmen vuoden testijakson jälkeen polttoaineeseen alettiin lisäämään uraanin isotooppia U233, joka on toriumhyötöreaktorikierrossa syntyvä fissiili isotooppi. MSRE ei kuitenkaan koskaan toiminut hyötöreaktorina, sillä tämä olisi edellyttänyt monimutkaisempaa heterogeenistä rakennetta, jossa fissiili ja uutta polttoainetta muodostava fertiili suolakierto erotetaan toisistaan. Reaktori toimi kaikkiaan neljän vuoden ajan, keräten käyttötunteja yhteensä yli 13,000. Käyttöjakso osoitti esimerkiksi sen, että grafiitista valmistettu moderaattori sopi kemiallisesti hyvin yhteen kuuman fluorisuolan kanssa.

Vuosikymmenen loppuun mennessä hyötöreaktoritutkimuksen painopiste siirtyi kuitenkin nopeisiin natriumjäähdytteisiin reaktoreihin (esim. Idaho National Laboratoryn EBR-II -hanke), ja sulasuolareaktoritutkimuksen rahoitusta leikattiin. Ohjelma lopetettiin kokonaan vuonna 1973. Oak Ridgen sulasuolareaktoriprojekteja on käsitelty esimerkiksi vuonna 2009 julkaistussa tutkimusraportissa.

Amerikkalaisen MSRE:n lisäksi sulasuolareaktoritutkimusta tehtiin 1960-1970 -luvuilla myös Iso-Britanniassa. Hanke keskittyi nopealla neutronispektrillä toimivaan reaktoriin, joka käytti polttoaineenaan plutoniumia ja kloridipohjaista suolaa. Kloori soveltui fluoria paremmin nopean reaktorin kantajasuolan pääkomponentiksi, sillä raskaampana ytimenä sen neutroneita hidastava vaikutus oli vähäisempi. Reaktorista ei ehditty rakentaa toimivaa prototyyppiä, mutta kokeellinen tutkimus eteni varsin pitkälle ennen projektin lopettamista, tuottaen arvokasta tietoa esimerkiksi kloridisuolojen ominaisuuksista.

Modernit MSR-konseptit

MSRE-ohjelman jälkeen sulasuolareaktori jäi muiden kehittyvien teknologioiden varjoon. Tutkimus sai kuitenkin uutta vauhtia, kun 2000-luvun alussa ydinenergia-alan kehityksen edistämiseen perustettu kansainvälinen Generation IV International Forum valitsi reaktorityypin kuuden lupaavimman tulevaisuuden ydinteknologian joukkoon.

Kuten edellä todettiin, käsite ”sulasuolareaktori” pitää sisällään joukon varsin erilaisia teknologioita, jotka poikkeavat toisistaan esimerkiksi suolan koostumuksen (fluoridi tai kloridi) ja neutronispektrin (terminen, nopea tai jotain siltä väliltä) osalta. Reaktori voidaan suunnitella toimimaan joko perinteiseen tapaan suoraan loppusijoitukseen perustuvalla polttoainekierrolla, tai hyötöreaktorina. Jälkimmäisessä tapauksessa reaktori voi hyödyntää jatkuvatoimista jälleenkäsittelyä, ja toimia joko uraani- tai toriumpolttoaineella.

Sulasuolareaktorista on tullut ydinenergia-alalla suosittu tutkimus- ja kehityskohde, johon kansallisten toimijoiden lisäksi jopa monet pienet insinööritoimistot ovat tarttuneet. Konsepteja on vähintään yhtä monta kuin niitä kehittäviä yrityksiä, ja joukosta löytyy lähes kaikki kombinaatiot edellä listatuista suunnitteluoptioista. Kaikkia teknologioita ei ole mielekästä alkaa käymään läpi, joten esitän tässä vain lyhyen katsauksen muutamaan mielenkiintoiseen projektiin. Yksittäisiä kehityshankkeita on listattu esimerkiksi World Nuclear Associationin sivulla ja Wikipediassa. Pienreaktorikategoriaan mahtuvia konsepteja on kuvattu myös IAEA:n SMR-raportissa.

Valtiotasolla sulasuolareaktoritutkimuksen edelläkävijänä voidaan pitää Kiinaa. Teknologiaa kehitettiin Shanghaissa (Shanghai Institute of Applied Physics, SINAP) jo 1970-luvulla, jolloin tavoitteena oli sähköteholtaan 25 megawatin prototyyppireaktorin rakentaminen. Tutkimus joutui kuitenkin väistymään kevytvesireaktoriteknologian tieltä, ja kehitystyö käynnistettiin uudelleen vasta vuonna 2011.

Tutkimus on sittemmin keskittynyt kolmeen fluorisuolalla ja toriumpolttoaineella toimivaan varianttiin, jotka kulkevat yhteisnimellä thorium-breeding molten-salt reactor (TMSR). Kehityksen on määrä edetä vaiheittain pilottiprojektien ja muutaman koereaktorin kautta täyden mittakaavan demonstraatiolaitokseen, ja lopulta kaupalliseen teknologiaan. Ensimmäisten koelaitteiden on määrä valmistua 2020-luvun puolivälissä. Vaikka kiinalaisten ydinenergiatutkimuksesta uutisoidaan länsimaissa suhteellisen vähän, TMSR-hanke ylittää kooltaan selvästi muut vastaavat tutkimusohjelmat. Kehitykseen on investoitu tuhansia henkilötyövuosia, ja budjetti liikkuu sadoissa miljoonissa euroissa.

Kanadalainen Terrestrial Energy -yhtiö kehittää Integral Molten Salt Reactor (IMSR) -nimistä sulasuolareaktoria, joka pyrkii hyödyntämään mahdollisimman paljon olemassa olevaa, esim. Oak Ridgessä aikanaan kehitettyä teknologiaa. Reaktori on fissioteholtaan pieni, vain 400 megawattia, ja se käyttää polttoaineenaan matalasti väkevöityä uraania ja fluoridipohjaista suolaa. Reaktorin erityispiirre on integroitu rakenne, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että koko primäärikierto on eristetty reaktoriastian sisälle. Reaktori on suunniteltu toimimaan yhtäjaksoisesti 7 vuoden ajan, minkä jälkeen suola, moderaattori ja muut reaktorin sisäosat uusitaan kerralla. Rajoitetulla käyttöiällä pyritään välttämään ennen kaikkea materiaalien kestävyyteen liittyviä ongelmia. Reaktorin turvallisuussuunnittelu perustuu täysin passiiviseen jäähdytykseen.

Koska IMSR edustaa suunnittelultaan varsin konservatiivista lähestymistapaa, sitä voidaan pitää yhtenä toteuttamiskelpoisimmista sulasuolareaktorihankkeista. Integroitu rakenne pienentää myös proliferaatioriskiä, jota voidaan muuten pitää teknologian leviämistä rajoittavana tekijänä. Terrestrial Energy tähtää reaktorin kaupallistamiseen jo 2020-luvun aikana, mikä on tavoitteena erittäin kunnianhimoinen. Hanke on edennyt Kanadassa esilisensiointivaiheeseen, ja ensimmäiselle prototyyppilaitokselle ollaan parhaillaan etsimässä sijoituspaikkaa.

IMSR

Kuva 3: Terrestrial Energyn IMSR-sulasuolareaktorin toimintaperiaate. Reaktorin erityispiirre on integroitu rakenne. Primäärikierto on eristetty reaktoriastian sisälle, jonka sisäosat on suunniteltu vaihdettavaksi 7 vuoden välein.

Microsoftin perustajiin kuulunut IT-miljardööri Bill Gates on ollut pitkään ydinenergian vahva puolestapuhuja. Vuonna 2006 Gates perusti innovatiivisia reaktorityyppejä kehittävän Terrapower-yhtiön, joka on vahvasti mukana myös sulasuolareaktoriteknologian tutkimuksessa. Terrapowerin, Southern Companyn, Oak Ridge National Laboratoryn sekä muutaman muun partnerin yhteistyönä kehittämä Molten Chloride Fast Reactor (MCFR) perustuu Iso-Britanniassa 1960-1970 -luvuilla kehitettyyn teknologiaan. Reaktori toimii nopealla neutronispektrillä ja kloridisuolalla. Terrestrial Energyn IMSR:ään verrattuna kyse on vielä paljon kunnianhimoisemmasta suunnitelmasta, sillä reaktori kykenee toimimaan myös suljetulla polttoainekierrolla. Kehitystyö on edelleen alkuvaiheessa, mutta hanke on jo saanut kerättyä paljon julkista rahoitusta.

Sulasuolareaktoritutkimusta tehdään myös Euroopassa, esimerkiksi Horisontti 2020-ohjelmaan kuuluvan SAMOFAR-hankkeen puitteissa. Kokeellisen puolen tutkimusta on tehty erityisesti Hollannin Pettenissä, missä NRG:n tutkimusreaktorilla on säteilytetty erilaisia suolanäytteitä.

MSR-teknologian edut

Kevytvesireaktoreiden toimintalämpötila rajoittuu veden kiehumispisteeseen, joka nostetaan korkealla paineella n. 300°C tuntumaan. Sulasuolareaktori kykenee toimimaan normaalipaineessa yli 700°C lämpötilassa, mikä vaikuttaa suoraan esimerkiksi sähköntuotannon hyötysuhteeseen. MSR:ää ja muita korkeassa lämpötilassa toimivia reaktoreita voidaan pitää myös siinä mielessä tärkeinä kehityskohteina, että niiden tuottamaa energiaa on sähköntuotannon lisäksi mahdollista hyödyntää monissa sellaisissa teollisuusprosesseissa, jotka ovat nykyisin täysin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Tähän aiheeseen palataan vielä myöhemmin toisessa blogikirjoituksessa.

Matala käyttöpaine yksinkertaistaa myös reaktorin turvallisuussuunnittelua. Reaktoriturvallisuuden perimmäinen haaste on polttoaineen tuottama jälkilämpö, jota syntyy lyhytikäisten radionuklidien hajoamisessa vielä pitkään fissiotehon sammuttamisen jälkeen. Nykyisissä kevytvesireaktoreissa jälkilämmön poistoon käytetään moninkertaisesti varmennettuja sähkötoimisia järjestelmiä, mutta sama turvallisuuden taso on mahdollista saavuttaa myös passiiviseen luonnonkiertoon perustuvalla jäähdytyksellä. Reaktorin jäähdytysjärjestelmien toimintaa monimutkaistaa kuitenkin se, että korkeapaineisen veden faasimuutokseen on sitoutunut paljon energiaa.iv Sulasuolareaktoreissa ei matalan käyttöpaineen vuoksi vastaavaa ongelmaa ole, ja suolan edullisten lämmönsiirto-ominaisuuksien ansiosta jäähdytys on helppo toteuttaa passiivisella kierrolla. Polttoaineen jälkilämmönpoisto ei tällöin riipu myöskään sähkönsyötöstä tai mekaanisten laitteiden toimivuudesta.

Hyötöreaktorikategoriassa MSR:n etuna voidaan pitää jatkuvaa jälleenkäsittelyä, joka tekee tarpeettomaksi monia mekaanisia välivaiheita liittyen esimerkiksi reaktorissa säteilytettyjen polttoainenippujen käsittelyyn ja uuden polttoaineen valmistukseen. Nestemäinen polttoaine tuo muutenkin joustavuutta reaktorin käyttöön. Fissiotuotteiden jatkuva erottaminen pienentää aktiivisuusinventaaria ja jälkilämmöntuottoa. Mekaaniset ominaisuudet eivät rajoita polttoaineen käyttöastetta, ja kustannussäästöä voi syntyä myös siitä, että polttoainenippujen valmistusprosessi jää kokonaan pois. Koska polttoaine sekoittuu jatkuvasti, reaktorin käyttöjakson suunnittelussa on kyse lähinnä suolan koostumuksen säätämisestä. Kevytvesireaktoreiden lautaussuunnittelussa vapaasti valittavia parametreja on monin verroin enemmän.

Haasteena materiaalikysymykset ja tuntemattomat tekijät

Vaikka MSR-teknologiaan liittyy paljon lupauksia, käytännön toteutuksesta on vielä varsin vähän konkreettista näyttöä. Oak Ridgen MSRE-koereaktori toimi lopulta suhteellisen lyhyen aikaa, ja käyttökokemusten perusteella voi olla vaikea tehdä luotettavia arvioita esimerkiksi siitä, miten reaktorin materiaalit kestävät kymmenien vuosien yhtämittaisessa käytössä. Vaikka moderaattorina käytetty grafiitti sietää hyvin kuumaa suolaa, erityisesti fluoridien tiedetään syövyttävän metallikomponentteja. Grafiittikaan ei kestä voimakasta neutronipommitusta reaktorin sydämessä, vaan materiaali turpoaa ja halkeilee ajan myötä.

Sulasuolareaktori on myös kemiallisesti erittäin monimutkainen systeemi. Polttoaineeseen syntyy laaja skaala aktinideja ja fissiotuotteita, jotka vaikuttavat suolan ominaisuuksiin. Suurin osa alkuaineista liukenee suolaan, mutta tietyt aineet voivat kerääntyä esimerkiksi viileämpien lämmönvaihtimien pinnoille, muuttaen niiden lämmönsiirto-ominaisuuksia. Yleisesti ottaen suolaliuoksen kemiaan liittyy paljon sellaisia ilmiöitä, joita ei vielä tarkkaan tunneta.

Epävarmuudet ja reaktorin ylläpitoon liittyvät tuntemattomat tekijät heijastuvat myös projektien aikatauluihin ja teknologian hintaan. Sulasuolareaktoreiden kustannuksista esitetään toisinaan varsin optimistisia arvioita, joihin on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti. Tämä pätee erityisesti jatkuvaan jälleenkäsittelyyn ja toriumkiertoon perustuviin hyötöreaktorikonsepteihin, joista ei ole edes MSRE:n vertaa käytännön kokemusta. Jälleenkäsittely tuo väistämättä mukanaan myös proliferaatiokysymyksiä, sillä fissiilin materiaalin erottaminen liittyy olennaisesti myös ydinasemateriaalien valmistukseen.v

Teknologian lisensiointi vie aikansa

Kaikki ongelmat eivät ole luonteeltaan teknisiä. Ydinenergian käyttöön sovelletaan lainsäädäntöä, joka on hioutunut nykyiseen muotoonsa vuosikymmenien kuluessa. Säännöstö pitää sisällään varsin yksityiskohtaisesti kirjoitettuja vaatimuksia, liittyen esimerkiksi polttoaineen käyttäytymiseen onnettomuustilanteissa. Sulasuolareaktorin normaalissa toimintatilassa polttoaine on olomuodossa, joka kevytvesireaktorin tapauksessa tarkoittaisi vakavaa reaktorionnettomuutta. Jotta tällainen reaktori voitaisiin ottaa käyttöön, sen erityispiirteet pitäisi ensin huomioida ydinenergian käyttöä ohjaavassa lainsäädännössä.

Sulasuolareaktori on helppo suunnitella passiivisesti turvalliseksi, jolloin suuren radioaktiivisen päästön riski putoaa hyvin alas. Vakavien onnettomuuksien lisäksi ydinturvallisuudessa on kuitenkin otettava huomioon myös reaktorin polttoainekierron ja normaalikäytön aikaiset päästöt. Suola toimii tehokkaana puskurina monille fissiotuotteille, kuten cesiumille ja jodille. Fissiossa syntyy kuitenkin myös radioaktiivisia jalokaasuja (esim. Xe133 ja Kr85), jotka karkaavat helposti jäähdytteestä. Suola ei myöskään kykene pidättämään täydellisesti esimerkiksi vedyn radioaktiivista tritium-isotooppia, jota syntyy fission lisäksi suolassa olevan litiumin neutronireaktioissa.vi

Jalokaasut ja tritium eivät ole ympäristön kannalta kaikkein ongelmallisimpia radionuklideja, mutta nykyisillä laitoksilla niidenkin normaalikäytön aikaisille päästöille on asetettu varovaisuusperiaatetta noudattaen varsin tiukat rajat. Kevytvesireaktoreissa nämä aineet syntyvät kiinteään polttoaineeseen kaasutiiviiden suojakuoriputkien sisälle, mikä jo itsessään muodostaa tehokkaan esteen niiden vapautumiselle. Sulasuolareaktoreissa ei vastaavaa vapautumisestettä ole, ja yksi reaktoreiden lisensiointiin liittyvistä kysymyksistä onkin se, pystytäänkö tällaiset aineet pidättämään yhtä tehokkaasti laitosprosessin sisälle, vai edellyttääkö reaktorin luvitus jopa päästörajojen nostamista?vii

Käytetyn polttoaineen suoraa geologista loppusijoitusta on tutkittu 1970-luvulta lähtien. Loppusijoituksen turvallisuus nojaa vahvasti nk. moniesteperiaatteeseen, jonka toimivuus puolestaan riippuu paljon radioaktiivisten aineiden liukenemisesta ja kulkeutumisesta. Loppusijoitettava jäte on keraamista uraanioksidia, joka poikkeaa ominaisuuksiltaan kloridien ja fluoridien muodostamasta suolasta. Vaikka loppusijoituksen pitkäaikaisturvallisuutta on tutkittu yli 40 vuoden ajan, tulokset eivät välttämättä ole sellaisenaan sovellettavissa sulasuolareaktoreiden käytettyyn polttoaineeseen.

Vastoin yleistä käsitystä ydinjätteen loppusijoituksen kannalta rajoittavimpia aineita eivät ole plutoniumin tai sivuaktinidien pitkäikäiset isotoopit, vaan tietyt yksittäiset radionuklidit, jotka muodostavat helposti kulkeutuvia yhdisteitä. Samasta syystä plutoniumin kierrättäminen tai sivuaktinidien transmutaatio ei poista loppusijoituksen tarvetta. Radioaktiivisten aineiden vapautumista havainnollistaa esimerkiksi Posivan safety-case -raportin sivulla 186 esitetty kuva, jossa tarkastellaan merkittävimpiä päästökomponentteja tilanteessa, jossa kuparista valmistettu loppusijoituskapseli menettää esimerkiksi valmistusvirheen vuoksi tiiveytensä jo tuhannen vuoden jälkeen.

Kuvasta selviää, että suurimmat päästöt kallioperään aiheutuvat hiilen ja kloorin isotoopeista C14 ja Cl36. Nämä aineet eivät ole aktinideja tai fissiotuotteita, joiden aktiivisuusinventaari polttoaineessa on suuri, vaan aktivoitumistuotteita, joita syntyy polttoainenipun rakenteissa olevista epäpuhtauksista (isotoopit N14 ja Cl35). Maanpinnalle kulkeutuessaan päästöt jäävät selvästi alle turvarajojen, mutta esimerkki osoittaa hyvin sen, että kyse on varsin monimutkaisista ilmiöistä. Pitkäaikaisturvallisuuteen liittyviä haasteita ei siis voi kuitata ratkaistuksi toteamalla että reaktori toimii suljetulla polttoainekierrolla.

Edellä mainituista isotoopeista erityisesti jälkimmäinen voi olla ongelma kloridipolttoaineella toimivissa sulasuolareaktoreissa. Posivan skenaariossa kloorin lähtöaineen pitoisuus mitataan kymmenissä tai sadoissa ppm-yksiköissä (parts per million), mutta kloridisuolassa se muodostaa yhden polttoaineen pääkomponenteista. Radioaktiivisen Cl36:n muodostusta voidaan pienentää käyttämällä suolan valmistukseen väkevöityä klooria, mutta isotooppien erotus on vietävä erittäin pitkälle jotta lähdetermi saadaan samalle tasolle kuin kevytvesireaktoreissa.viii

Vaikka Cl36:n päästöraja ylittyisi sulasuolareaktoripolttoaineen loppusijoituksessa, kyse ei todennäköisesti olisi ympäristölle vaarallisesta pitoisuudesta, sillä rajat perustuvat joka tapauksessa konservatiivisiin oletuksiin. Jos tällaisia rajoja on kuitenkin jo viranomaisvaatimuksissa ehditty asettaa, myös uusien reaktorityyppien pitäisi pystyä ne täyttämään. Se, että uudelle reaktorityypille jouduttaisiin soveltamaan nykyistä löyhempiä turvallisuusstandardeja, asettaisi koko teknologian uskottavuuden kyseenalaiseksi. Näin erityisesti siinä tilanteessa, että reaktoria on ensin vuosikausia markkinoitu huomattavana parannuksena vanhaan, sillä se kykenee ”hävittämään ydinjätettä”.

Onko sulasuolareaktori ratkaisu ilmastonmuutokseen?

Olen aikaisemmissa toriumia ja nopeita hyötöreaktoreita käsittelevissä kirjoituksissa pyrkinyt tuomaan esille sitä, että edistyneisiin ydinteknologioihin kohdistetaan usein epärealistisia odotuksia, tai niiden väitetään ratkaisevan sellaisia ongelmia, joita ei myöskään perinteisellä ydinvoimalla todellisuudessa edes ole. Tällainen teknologiahype on omiaan viemään keskustelua väärään suuntaan. Sama pätee jossain määrin myös sulasuolareaktoreihin, ja etenkin niihin reaktorikonsepteihin, jotka tähtäävät suljettuun polttoainekiertoon. Ydinenergia-alan suurimmat haasteet eivät nimittäin liity maailman uraanivarojen riittävyyteen tai ydinjätteiden turvalliseen loppusijoitukseen, vaan paljon arkisempiin vastoinkäymisiin. Reaktoreiden rakentaminen sitoo paljon pääomaa, ja etenkin länsimailla on ollut vaikeuksia pitää kustannukset kurissa, ja viedä rakennusprojektit maaliin aikataulun mukaan.

Vaikka sulasuolareaktori edustaa kiistatta innovatiivista ja perinteisistä ydinreaktoreista poikkeavaa teknologiaa, se tuskin kykenee tuomaan nopeaa ratkaisua alan ongelmiin. Uusi teknologia vaatii aina tietyn kehityskaaren, joka sulasuolareaktoreiden osalta käynnistyi jo 1950-luvulla. Ainoa konkreettinen teknologiademonstraatio on kuitenkin edelleen Oak Ridgen MSRE yli 50 vuoden takaa. Täyden mittakaavan prototyypin rakentaminen tulee kiinalaisiltakin viemään vielä vuosia, ja vaikka teknologia lunastaisi kaikki lupauksensa, kaupallista suljetulla polttoainekierrolla toimivaa sulasuolareaktoria voidaan joutua odottamaan 2040-luvulle saakka. Terrestrial Energy tosin lupaa IMSR-reaktorinsa kaupallisille markkinoille jo 2020-luvun puolella, mutta kuten edellä todettiin, aikataulu on erittäin kunnianhimoinen.

Sulasuolareaktori voi tulevaisuudessa osoittautua ylivoimaiseksi ratkaisuksi joka valtaa nopeasti markkinat, mutta kypsää teknologiaa se ei vielä edusta. Samasta syystä sitä ei myöskään energiakeskustelussa tulisi nähdä kilpailijana perinteisille kevytvesireaktoreille, tai sellaisille uusille reaktorityypeille, jotka ovat jo edenneet kehityksessä prototyyppiasteelle. Ydinvoimalla on pystytty leikkaamaan sähköntuotannon hiilidioksidipäästöjä nopeammin kuin millään muulla tuotantomuodolla. Teknologian valjastaminen laajemmin ilmastonmuutoksen torjuntaan edellyttää kuitenkin sitä, että resurssit kohdistetaan oikein. Tällä hetkellä katse olisi syytä pitää nopealla aikataululla käyttöön otettavissa ratkaisuissa.

Yksi sulasuolareaktorihypen ikävimmistä piirteistä on se, että rahoituksesta kilpailevat yritykset pyrkivät korostamaan oman ratkaisunsa ylivertaisuutta luomalla perinteisten kevytvesireaktorien ympärille mielikuvaa vanhentuneesta ja vaarallisesta teknologiasta. Hyvä esimerkki tästä on se, että reaktorin ainutlaatuiseksi ominaisuudeksi esitetään kyky säätää itse itseään. Väite sulasuolareaktorin luontaisesta stabiilisuudesta pitää kyllä paikkansa, mutta todellisuudessa kyse on turvallisuusvaatimuksesta, jota edellytetään lähes kaikilta muiltakin reaktorityypeiltä. Kevytvesireaktoreissa vastaava takaisinkytkentä seuraa yksinkertaisesti jäähdytteenä ja moderaattorina toimivan veden kiehumisesta.ix


i) Sulasuolareaktoreihin voidaan periaatteessa lukea myös sellaiset reaktorikonseptit, jotka perinteisten reaktorien tapaan toimivat kiinteällä polttoaineella, mutta joiden jäähdytteenä käytetään korkeassa lämpötilassa sulavaa suolaseosta. Tässä blogikirjoituksessa keskitytään kuitenkin reaktoreihin, joissa myös fissiili polttoaine kulkee suolan mukana.

ii) Neutronien hidastumisen merkitystä ketjureaktion etenemisen ja kevytvesireaktoreiden turvallisuussuunnittelun kannalta on käsitelty aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Ketjureaktio etenee sulasuolareaktoreissa saman periaatteen mukaan, joskin reaktorin stabiilisuuteen vaikuttavat takaisinkytkennät poikkeavat jonkin verran muista reaktorityypeistä.

iii) Syy siihen, miksi ARE:n polttoaineeksi valittiin nestemäinen suola, liittyy reaktorin stabiilisuuteen. Selitys ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen. Korkeasti väkevöidyllä uraanilla toimivissa termisissä reaktoreissa polttoaineen Doppler-takaisinkytkentä on heikko, ja hallitseva negatiivinen lämpötilaefekti liittyy siihen, että termalisoituneiden neutronien spektri siirtyy energia-asteikolla ylöspäin. Polttoaineen xenon-myrkyttyminen voi kuitenkin korkeassa lämpötilassa kääntää vaikutuksen positiiviseksi, jolloin reaktori muuttuu epästabiiliksi. Nestemäinen polttoaine ratkaisi ongelman, sillä kaasumainen xenon erottui helposti suolavirrasta.

iv) Reaktorin ja suojarakennuksen ylipaineistumiseen liittyvät ongelmat realisoituivat Fukushiman ydinvoimalaonnettomuudessa. Reaktorit jäivät ilman toimivaa jäähdytyskiertoa, kun laitosalueelle vyörynyt tsunami tuhosi sähkönsyötön jälkilämmönpoistoon tarkoitetuilta järjestelmiltä. Jäähdytys olisi ollut mahdollista toteuttaa myös ulkoisia palovesilinjoja pitkin, mutta operaatio epäonnistui kun painetta ei saatu riittävän nopeasti alas.

v) Jatkuvaa jälleenkäsittelyä soveltavien sulasuolareaktorien proliferaatioriski liittyy erityisesti toriumhyötöreaktorikiertoon. Toriumilla ei ole luonnossa lainkaan fissiiliä isotooppia, vaan reaktorin toiminta perustuu uraanin isotooppiin U233, jota syntyy toriumista peräkkäisten neutronikaappaus- ja betahajoamisreaktioiden kautta:

Th232 + n ⟶ Th233 ⟶ Pa233 ⟶ U233

Polttoaineen jälleenkäsittelyssä fertiilistä suolasta erotetaan kemiallisesti uraania, jolloin U233:n mukana siirtyy myös neutronireaktioissa muodostunutta isotooppia U232, joka on voimakas gammasäteilyn lähde. Tällaisen uraanin käsittely on teknisesti vaikeaa, mitä pidetään usein perusteluna sille, että toriumkierto soveltuu huonosti ydinasemateriaalin valmistukseen. Sulasuolareaktoreissa jälleenkäsittelyprosessi on kuitenkin periaatteessa mahdollista toteuttaa myös siten, että suolasta erotetaan konversioketjun välituotetta protaktiniumia, jolloin lopputuotteeksi saadaan radioaktiivisen hajoamisen jälkeen lähes isotooppisesti puhdasta U233:a. Tällainen uraani olisi käytännössä täydellinen ydinasemateriaali.

vi) Kevytvesireaktoreissa tritiumia (H3) syntyy jäähdytteeseen vedyn raskaan deuterium-isotoopin (H2, 0.015% kaikesta vedystä) sekä painevesireaktoreissa reaktiivisuuden säätöön käytettävän boorin neutronireaktioissa. Pääosa tritiuminventaarista syntyy kuitenkin reaktorin polttoaineeseen nk. terniäärisessä fissiossa, jossa uraaniydin halkeaa kahden tytärytimen sijaan kolmeen osaan. Kolmas reaktiotuote on tavallisesti kevyt ydin, kuten He4 tai H3. Fissiossa syntynyttä tritiumia muodostuu myös sulasuolareaktorin polttoaineeseen.

vii) Päästörajat ovat maakohtaisia, sillä tritium- ja jalokaasut eivät ole ainoastaan sulasuolareaktoreiden ja uuden teknologian ongelma. Esimerkiksi ranskalaisesta La Haguen jälleenkäsittelylaitoksesta vapautuu ilmakehään kryptonin radioaktiivista isotooppia Kr85 paljon enemmän kuin Loviisasta tai Olkiluodosta, sillä käytetty polttoaine liuotetaan prosessin aikana nestemäiseen typpihappoon. Kanadalaisissa raskasvesimoderoiduissa CANDU-reaktoreissa puolestaan syntyy monta kertaluokkaa enemmän tritiumia, jolloin myös sen päästöt ovat suuremmat. Vielä enemmän tritiumia tulee todennäköisesti vapautumaan fuusioreaktoreista, jotka käyttävät helposti karkaavaa isotooppia polttoaineenaan (1000 MW fuusioreaktorin vuoden aikana kuluttaman polttoaineen aktiivisuusinventaari olisi luokkaa 40-50 EBq). Radioaktiiviset jalokaasut eivät vaarallisuutensa puolesta vertaudu esimerkiksi jodiin tai cesiumiin, sillä ne eivät muodosta laskeumaa tai kerry ravintoketjuun. Tritiumin säteilymyrkyllisyyttä puolestaan laskee huomattavasti se, että isotoopin hajoamisessa vapautuva energiamäärä on pieni.

viii) Kloori muodostuu kahdesta isotoopista: Cl35 ja Cl37, joiden atomiosuudet ovat 75.8% ja 24.2%. Näistä edellinen muuttuu neutronikaappausreaktioissa radioaktiiviseksi Cl36:ksi, jonka puoliintumisaika on n. 300,000 vuotta.

ix) Sulasuola- ja kevytvesireaktorin stabiilisuus perustuu lopulta hyvin samankaltaisten ilmiöön. Terminen reaktori tarvitsee toimiakseen sekä polttoainetta että moderaattoria. Sulasuolareaktoreissa suolan lämpölaajeneminen pienentää polttoaineen määrää sydämessä, ja kevytvesireaktoreissa veden kiehuminen vaikuttaa samalla tavalla moderaattoriin.

Ydinenergia ja ydinaseet

Jaakko Leppänen – 25.3.2019

Ydinvoimaan liittyvissä keskusteluissa nousee usein esille kysymyksiä energiantuotannon ja muiden reaktoriteknologian rauhanomaisten sovellusten yhteydestä ydinaseisiin. Huoli proliferaatiosta, eli ydinaseiden leviämisestä, onkin varsin aiheellinen. Ajankohtaisia uhkakuvia ovat mm. Iranin ja Pohjois-Korean ydinohjelmat, sekä ydinaseiden päätyminen alivaltiollisten terroristiryhmien käsiin. Teknologiaan liittyvä proliferaatioriski on myös osasyy siihen, miksi ydinenergiantuotanto on yksi maailman tarkimmin säädellyistä teollisuudenaloista. Lähes kaikki ydinenergiaa käyttävät maat ovat sitoutuneet kansainvälisiin sopimuksiin, joilla pyritään estämään uusien ydinasevaltioiden syntyminen. Kyse ei kuitenkaan ole ainoastaan yhdessä sovittujen pelisääntöjen noudattamisesta, vaan myös siitä, että siviili- ja sotilaspuolen sovellukset eroavat teknisesti toisistaan.

Siviilipuolen teknologiaan liittyvästä proliferaatioriskistä puhuttaessa kysymykseksi nostetaan usein se, voidaanko reaktoreissa käytetyistä materiaaleista valmistaa ydinpommi, tai voidaanko reaktoria itsessään käyttää ydinasemateriaalin tuottamiseen? Näihin kysymyksiin vastaamiseksi on ensin syytä tutustua siihen, mitä ydinräjähdyksessä tapahtuu, ja mitkä ovat edellytykset sellaisen aikaansaamiseksi. Ydinaseiden toiminnasta on luonnollisesti varsin rajallisesti tietoa julkisissa lähteissä, mutta pääpiirteittäin teknologiaa on kuvattu esimerkiksi monissa Wikipedia-artikkeleissa. Aiheesta on kirjoitettu myös paljon kirjoja, joista yksi kattavimmista lienee Richard Rhodesin ydinaseiden varhaishistoriaa käsittelevä ”The Making of the Atomic Bomb”.

Sienipilvi

Kuva 1: Castle Bravo -ydinkoe Bikinin atollilla Tyynellä valtamerellä maaliskuussa 1954. Ydinräjähdykselle tunnusomainen sienipilvi muodostuu kun räjähdyksen tuottama kuuma tulipallo nousee ylös, vetäen perässään viileämmästä ilmasta muodostuvaa jalkaa.

Ydinräjähdys

Reaktorin tapaan myös ydinpommin toiminta perustuu neutronien ylläpitämään ketjureaktioon, jonka etenemistä on kuvattu aikaisemmassa blogikirjoituksessa. Reaktorin normaalissa toimintatilassa fissiosta toiseen etenevät reaktioketjut ovat äärellisen mittaisia. Vanhat fissioketjut korvautuvat jatkuvasti uusilla, mutta reaktorin toimiessa vakioteholla käynnissä olevien ketjujen kokonaismäärä säilyy muuttumattomana. Uusien ketjujen käynnistyminen liittyy nk. viivästyneisiin neutroneihin, jotka tuovat ketjureaktioon hitautta. Fissiotehon muutosnopeutta kuvaa suure nimeltä reaktiivisuus, joka voidaan liittää ketjujen haarautumiseen. Mitä suurempi reaktiivisuus, sitä enemmän ketjuihin muodostuu uusia haaroja, ja sitä pidemmäksi ne pääsevät kasvamaan. Tietyn reaktiivisuusrajan yläpuolella fissioketjut pyrkivät kasvamaan äärettömän pitkiksi, jolloin viivästyneet neutronit menettävät merkityksensä. Tällaista ketjureaktion toimintatilaa kutsutaan kerkeäksi kriittisyydeksi.

Ydinreaktoreissa kerkeä kriittisyys on ei-toivottu toimintatila, sillä se saa fissiotehon kasvamaan nopeasti. Kevytvesireaktoreissa tehon kasvunopeutta rajoittaa kuitenkin se, että ketjureaktion ylläpitämiseksi neutronit on ensin hidastettava fission kannalta edulliselle matalalle, eli termiselle energia-alueelle. Hidastuminen tapahtuu törmäyttämällä neutroneita kevyisiin vety-ytimiin polttoainesauvoja ympäröivässä moderaattorissa. Yksittäisten neutronien elinkaaret kasvavat suhteellisen pitkiksi, mikä kasvattaa myös peräkkäisten fissioiden välistä aikaa. Kerkeästi kriittisessä transientissa kevytvesireaktorin fissioteho voi kaksinkertaistua millisekuntien aikaskaalassa. Kasvunopeus voi kuulostaa hurjalta, mutta käytännössä esimerkiksi säätösauvan ulossinkoutumisen laukaisema tehopulssi ehtii katketa reaktorin luontaisiin takaisinkytkentöihin ennen kuin vakavia polttoainevaurioita pääsee syntymään.

Ydinpommissa kerkeää kriittisyyttä käytetään hyväksi, ja fissiotehon kasvu halutaan päinvastoin kiihdyttää maksimaaliseen nopeuteen. Suunnittelun tavoitteena on, että reaktioissa ehtii vapautua mahdollisimman paljon energiaa ennen kuin räjähdys rikkoo ketjureaktion ylläpitämiseen tarvittavan geometrian. Tehon kasvunopeus riippuu käytännöstä kahdesta tekijästä: edellä mainitusta reaktiivisuudesta, joka siis vaikuttaa fissioketjujen haarautumisnopeuteen, sekä neutronin elinkaaren pituudesta, joka määrittää peräkkäisten fissioiden välisen ajan. Molempiin tekijöihin voidaan vaikuttaa materiaalivalinnoilla.

Fissiilin materiaalin yhteydessä puhutaan usein kriittisestä massasta, jolla tarkoitetaan pienintä määrää uraania tai plutoniumia joka kykenee ylläpitämään ketjureaktion kulkua. Käsite ei ole absoluuttinen, sillä reaktiivisuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi neutronivuotoa pienentävillä heijastimilla, sekä puristamalla fissiopolttoaine korkeampaan tiheyteen. Kriittinen massa riippuu siis käytännössä myös geometriasta ja olosuhteista. Täysmittaisen ydinräjähdyksen aikaansaamiseksi pommissa on oltava polttoainetta vähintään 2-3 kriittisen massan edestä. Yhteen kasattuna systeemin reaktiivisuus ylittää tällöin moninkertaisesti kerkeän kriittisyyden rajan.i

Ketjureaktiota eteenpäin kuljettavien neutronien elinkaaren pituus riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka monta kertaa hiukkanen ehtii törmätä väliaineen atomiytimiin ennen seuraavaa fissiota. Tämä aikavakio saadaan lyhyeksi käyttämällä polttoaineena lähes puhtaasti fissiilistä isotoopista koostuvaa uraania tai plutoniumia. Tällaisessa polttoaineessa ketjureaktion ylläpitäminen ei vaadi neutronien hidastamista termiselle energia-alueelle. Ydinpommissa neutronit ehtivät elinkaarensa varrella törmätä vain muutaman kerran, jolloin peräkkäisten fissoiden välinen aika mitataan nanosekunneissa.

Ydinräjähdys on ilmiönä äärimmäisen nopea. Räjähdyksen kokonaiskesto on puolen mikrosekunnin, eli sekunnin miljoonasosan luokkaa, mutta lähes kaikki räjähdyksessä vapautuva energia on peräisin viimeisen 50-100 nanosekunnin jaksolta. Fissiopolttoaineen saattaminen täysmittaisen ydinräjähdyksen edellyttämään tilaan on tähän verrattuna suhteellisen hidas prosessi, ja liian aikaisin käynnistynyt ketjureaktio voi rikkoa geometrian heti kun reaktiivisuus nousee kerkeästi kriittiselle alueelle. Kriittinen massa ei siis vielä tarkoita ydinräjähdystä, vaan räjähdyksen aikaansaaminen edellyttää toisaalta sitä, että polttoaineeseen ei osu neutroneita ennen kuin reaktiivisuus on saavuttanut maksimiarvonsa, ja toisaalta sitä, että ketjureaktio saadaan käynnistettyä juuri oikealla hetkellä. Sytytyksen aikaikkuna voi olla vain joitakin mikrosekunteja.ii

Ydinasemateriaalit

Ydinräjähdyksen aikaansaaminen edellyttää siis aivan erityisiä olosuhteita, mikä asettaa korkeita vaatimuksia myös fissiopolttoaineen koostumukselle. Ydinaselaatuinen uraani tai plutonium koostuu yli 90%:sti fissiilistä isotoopista (U235 tai Pu239).iii Luonnonuraanin U235-pitoisuus on n. 0.7%, ja kevytvesireaktoripolttoaineessakin fissiilin isotoopin osuus jää alle 5%:iin. Uraanikaivostoiminta tai tavanomainen ydinenergiantuotanto ei tästä syystä vielä yksin muodosta suurta proliferaatioriskiä. Ydinmateriaalivalvonnan kannalta kriittisempää teknologiaa onkin polttoaineen väkevöinti, jossa fissiilin U235:n pitoisuutta nostetaan hyödyntäen isotooppien pientä massaeroa. Samoissa väkevöintilaitoksissa missä valmistetaan reaktoripolttoainetta voitaisiin ainakin periaatteessa valmistaa myös ydinaselaatuista korkeasti väkevöityä uraania.iv Esimerkiksi Iran on otettu kansainvälisen yhteisön hampaisiin pääasiassa juuri väkevöintiteknologian kehittämisen vuoksi.

Ydinaselaatuisen uraanin korkea väkevöintiaste liittyy kriittiseen massaan, sillä sen isotoopeista ainoastaan U235 osallistuu merkittävästi ketjureaktion kulkuun. Plutoniumilla tilanne on kuitenkin hieman erilainen, sillä kaikilla sen isotoopeilla on suhteellisen korkea todennäköisyys fissioitua nopeilla neutroneilla. Kriittisen massan sijaan ongelmaksi muodostuu isotoopin Pu240 spontaani fissio. Kyse on radioaktiivisen hajoamisen lajista, jossa ydin halkeaa itsestään kahteen osaan. Reaktiossa vapautuu myös neutroneita, jotka pommin tapauksessa voivat käynnistää ketjureaktion ennenaikaisesti. Ydinräjähdyksessä vapautuva energia jää tällöin vaatimattomaksi. Ennenaikaisen sytytyksen estämiseksi neutronitausta on saatava riittävän alas, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että isotoopin Pu240 osuuden on jäätävä korkeintaan noin kymmeneen prosenttiin.v

Uraanipommin valmistamiseen ei vaadita reaktoriteknologiaa. Plutoniumilla ei sen sijaan ole lainkaan luonnossa esiintyviä isotooppeja, vaan pommin raaka-aine on valmistettava säteilyttämällä uraania neutroneilla. Isotooppi U238 muuttuu neutronikaappauksen ja kahden peräkkäisen betahajoamisen kautta plutoniumin isotoopiksi Pu239:

U238 + n ⟶ U239 ⟶ Np239 ⟶ Pu239

Uraanin konversiota plutoniumiksi tapahtuu kaikissa ydinreaktoreissa. Tavallisen kevytvesireaktoripolttoainenipun tullessa käyttöikänsä päähän jopa puolet sen tuottamasta energiasta voi olla peräisin Pu239-isotoopin fissiosta. Reaktorissa tapahtuvat neutronikaappausreaktiot eivät kuitenkaan rajoitu edelliseen U238-Pu239 -konversioon, vaan polttoaineeseen syntyy jatkuvasti myös raskaampia plutoniumin isotooppeja:

Pu239 + n ⟶ Pu240

Pu240 + n ⟶ Pu241

jne…

Kuten edellä todettiin, isotooppi Pu240 on ydinaselaatuisessa plutoniumissa ei-toivottu aineosa. Raskaampien isotooppien osuus kasvaa käyttöjakson edetessä, ja Pu239:n osuus laskee alle 90%:iin jo muutamassa kuukaudessa reaktorin käynnistämisestä. Loppuun käytetyn polttoaineen isotooppikoostumus soveltuu erityisen huonosti ydinasemateriaaliksi, sillä Pu239-isotooppia on enää vain noin puolet kaikesta plutoniumista.vi

Ydinaselaatuisen plutoniumin tuottaminen reaktorissa edellyttää toisin sanoen suhteellisen lyhyttä säteilytysaikaa. Tällainen reaktori ei poikkea tavanomaisista ydinvoimalaitoksista niinkään toimintaperiaatteensa, vaan pikemminkin rakenteensa ja käyttötapansa osalta. Kevytvesireaktoreissa polttoaine on suljettu paineastian sisälle koko vuoden mittaisen käyttöjakson ajaksi. Latauksen muuttaminen edellyttää reaktorin alasajoa, mikä on suhteellisen monimutkainen ja aikaa vievä operaatio. Plutoniumintuotantoreaktorit on sen sijaan suunniteltu toimimaan jatkuvalla latauksella siten, että polttoaineen vaihtaminen on mahdollista reaktorin käydessä. Käytännössä tämä edellyttää esimerkiksi jäähdytyskierron jakamista erillisiin kanaviin, jotka voidaan sulkea ja purkaa yksitellen.

Ydinasemateriaalin valmistaminen edellyttää myös plutoniumin erottamista käytetystä polttoaineesta, mikä ei suoran loppusijoituksen valinneissa maissa kuulu lainkaan polttoainekiertoon. Esimerkiksi Suomessa reaktorista poistetut polttoaineniput tullaan loppusijoittamaan sellaisenaan syvälle kallioperään Olkiluodon ydinvoimalaitosalueelle. Suoran loppusijoituksen vaihtoehto on polttoaineen jälleenkäsittely, jossa käyttökelpoinen uraani ja plutonium erotetaan jätteeksi päätyvästä massavirrasta, ja käytetään uuden reaktoripolttoaineen raaka-aineeksi.vii Jälleenkäsittelyä pidetään väkevöinnin tapaan ydinmateriaalivalvonnan heikkona kohtana, ja proliferaatioriskin kannalta erityisen kriittisenä teknologiana. Esimerkiksi nopeiden hyötöreaktoreiden tutkimusohjelman lopettamista perusteltiin Yhdysvalloissa 1980-luvulla pitkälti juuri kohonneella proliferaatioriskillä.

Historiaa

Ensimmäiset plutoniumintuotantoreaktorit kehitettiin toisen maailmansodan aikana Yhdysvalloissa Manhattan-projektin nimellä kulkevan länsiliittouman ydinaseohjelman tarpeisiin. Koska teknologia isotooppien erottamiseksi oli vasta kehitteillä, reaktorit oli saatava toimimaan väkevöimättömällä uraanilla. Ketjureaktio on juuri ja juuri mahdollista saada käyntiin luonnonuraanipolttoaineessa, mikäli neutronit hidastetaan termiselle energia-alueelle, ja häviöt saadaan pidettyä minimissä. Tällaisen reaktorin moderaattorina ei kuitenkaan voida käyttää vettä, sillä vety absorboi liikaa termisiä neutroneita. Käyttökelpoisiksi moderaattorivaihtoehdoiksi jää tällöin joko vedyn deuterium- eli H2-isotooppia sisältävä raskas vesi, tai erittäin puhtaasta hiilestä koostuva grafiitti. Nämä tekniset reunaehdot määrittivät käytännössä myös sen, minkälaisiksi ensimmäiset reaktorit aikanaan suunniteltiin.

Ennen varsinaisten plutoniumintuotantoreaktoreiden rakentamista teknologia demonstroitiin grafiittimoderoidussa X-10 prototyyppireaktorissa, joka valmistui Tennesseen osavaltiossa sijaitsevaan Oak Ridgen laboratorioon vuonna 1943.viii Reaktori oli käytännössä suuri grafiittikuutio, jonka sivun pituus oli yli 7 metriä. Polttoainekanavat kulkivat vaakatasossa moderaattorin läpi. Metallisesta luonnonuraanista valmistettu polttoaine koteloitiin ilmatiiviiden alumiinikapselien sisälle. Samalla kun reaktoriin ladattiin uutta polttoainetta, vanhat kapselit työntyvät sydämen toiselta puolelta ulos, ja putosivat vesialtaaseen jäähtymään. Reaktori toimi ilmajäähdytyksellä, ja reaktiivisuuden säätöön käytettiin vaakatasossa liikuteltavia säätösauvoja.

Teollisen mittakaavan plutoniumintuotanto käynnistyi vuotta myöhemmin Hanfordissa, Washingtonin osavaltiossa. Ensimmäinen Hanford-B -reaktori oli teholtaan 250 MW, eli selvästi Oak Ridgen prototyyppiä suurempi. Korkeamman tehotiheyden vuoksi reaktori toimi vesijäähdytyksellä. Polttoainekanavien läpi virtaava jäähdyte otettiin suoraan läheisestä Columbia-joesta. Hanfordin reaktorit tuottivat plutoniumin kahteen ydinpommiin, joista ensimmäinen räjäytettiin Trinity-ydinkokeessa heinäkuussa 1945, ja jälkimmäinen pudotettiin Nagasakin kaupunkiin kuukautta myöhemmin. Hiroshimaan aikaisemmin pudotettu ydinpommi oli valmistettu väkevöidystä uraanista.

Yhteys siviilipuolen teknologiaan

Sodan jälkeen reaktoriteknologialle alettiin etsimään uusia sovelluskohteita, joista energiantuotanto oli yksi ilmeisimmistä. Iso-Britanniassa alettiin kehittää kaasujäähdytteisten grafiittimoderoitujen reaktoreiden teknologiaa. Tätä X-10 -prototyyppireaktorista alkanutta kehityslinjaa edustavat ensimmäisen sukupolven MAGNOX, sekä vielä nykyisin käytössä oleva edistyneempi AGR. Reaktoreiden jäähdytteenä käytetään hiilidioksidikaasua. Hanfordin B-reaktorin piirustukset päätyivät neuvostovakoojien mukana rautaesiripun toiselle puolelle. Reaktorin pohjalta kehitettiin lopulta grafiittimoderoitu kevytvesijäähdytteinen kanavatyyppinen RBMK, joka on tullut parhaiten tunnetuksi Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta.

Kanadalaiset ovat olleet ydintekniikan kehityksessä oman tiensä kulkijoita. Manhattan-projektin kokeellista reaktoritutkimusta tehtiin USA:n tutkimuslaboratorioiden lisäksi myös Ontarion Chalk Riverissä, mihin rakennettu ZEEP-reaktori käynnistyi vain muutama päivä toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. CP-1:stä, X-10:stä ja Hanford-B:stä poiketen reaktorin neutronimoderaattorina käytettiin raskasta vettä. Kanadalaiset alkoivat kehittää raskasvesireaktoriteknologiaa eteenpäin, mistä syntyi oma CANDU-reaktorityyppinsä.

Siviilipuolen reaktoriteknologialla on siis vähintään historiallinen yhteys ydinaseisiin, ainakin tiettyjen varhaisten reaktorityyppien osalta. Jatkuva polttoainelataus, joka mahdollisti lyhyen säteilytysajan, palveli hyvin myös ensimmäisen sukupolven energiantuotantokäyttöön rakennettuja reaktoreja. Matalan U235-pitoisuuden vuoksi luonnonuraanipolttoaine kului nopeasti loppuun, ja pitkäaikaista yhtämittaista käyttöä helpotti se, että polttoainetäydennykset voitiin tehdä reaktorin käydessä.

Kevytvesityyppisten paine- ja kiehutusvesireaktoreiden tarina on kuitenkin hieman erilainen. Vielä 1950-luvulle tultaessa isotooppien erotus oli niin kallista, että vähintään muutamaan prosenttiin väkevöityä polttoainetta tarvitseva kevytvesimoderoitu reaktori oli käytännössä poissuljettu vaihtoehto. Grafiitti- ja raskasvesireaktoreihin verrattuna kevytvesiteknologialla oli kuitenkin puolellaan se etu, että reaktorin sydän oli mahdollista rakentaa niin pieneksi, että se mahtui esimerkiksi sukellusveneen rungon sisälle.ix Sukellusveneen voimanlähteenä ydinreaktori oli niin ylivoimainen ratkaisu, että polttoainekustannuksistakin tuli sivuseikka. Väkevöintiteknologian kehitys pudotti tulevina vuosikymmeninä polttoaineen hintaa, mikä teki tehokkaista toisen sukupolven kevytvesireaktoreista lopulta kilpailukykyisen vaihtoehdon myös energiantuotantokäytössä. Nykyisin paine- ja kiehutusvesireaktoreiden osuus on yli 90% maailman reaktorikannasta.

Siviilipuolen ydinvoimalaitosten soveltumattomuus ydinasemateriaalin tuottamiseen on siis pitkälti seurausta siitä, että reaktorit on lähtökohtaisesti suunniteltu toisenlaista käyttötarkoitusta varten. Pitkän käyttöjaksonsa vuoksi tavanomainen paine- tai kiehutusvesireaktori on plutoniumintuotantoon tavallaan huonoin mahdollinen ratkaisu. Mitään absoluuttista fysiikan lakeihin perustuvaa estettä ei tällaiselle käytölle kuitenkaan ole, minkä vuoksi myös energiantuotanto kuuluu ydinmateriaalivalvonnan piiriin. Valvontaa helpottaa olennaisesti se, ettei reaktorin normaaliin polttoainekiertoon kuulu varsinaisia ydinasemateriaaleja. Tavanomaisesta poikkeava käyttö voidaan puolestaan havaita tarkkailemalla laitoksen tuotantoa ja materiaalivirtoja.

Ydinasevalvonnan peruskirjana voidaan pitää vuonna 1970 voimaan astunutta ydinsulkusopimusta, jonka tarkoitus on toisaalta estää ydinaseteknologian leviäminen ja edistää aseistariisuntaa, ja toisaalta tarjota ydinaseettomille maille mahdollisuus hyötyä teknologian rauhanomaisesta käytöstä. Ydinsulkusopimus ja siihen vuonna 2004 liitetty lisäpöytäkirja antavat kansainväliselle atomienergiajärjestölle IAEA:lle laajat valtuudet valvoa ydinenergian käyttöä ydinaseettomissa maissa. Ydinmateriaalin valvontaan liittyviä tarkastuksia tehdään säännöllisesti myös kaikilla Suomen ydinlaitoksilla.


i) Yksinkertaisin tapa saada pommi kerkeästi kriittiseen tilaan on törmäyttää kaksi alikriittistä massaa yhteen. Tätä toimintaperiaatetta sovellettiin Hiroshimaan pudotetussa ydinpommissa. Lähes kaikki muut ydinpommit perustuvat kuitenkin tehokkaampaan imploosioperiaatteeseen, jolla tarkoitetaan käytännössä sisäänpäin suuntautuvaa räjähdystä. Eri nopeuksilla palavilla räjähdysaineilla saadaan aikaiseksi symmetrinen painerintama, joka puristaa keskellä olevan fissiopolttoaineen ylikriittistä massaa vastaavaan tiheyteen.

ii) Ensimmäisissä ydinpommeissa ydinräjähdyksen käynnistävät neutronit saatiin fissiopolttoaineen keskelle törmäyttämällä radioaktiivisen poloniumin tuottamia alfahiukkasia berylliumiin. Ennen sytytystä poloniumlähde oli eristetty berylliumista suojaavalla kalvolla. Imploosion aiheuttama puristus sekoitti kerrokset keskenään, jolloin korkeaenergiset alfahiukkaset päästivät vuorovaikuttamaan berylliumytimien kanssa, irrottaen niistä löyhästi kiinni olevia neutroneja.

iii) Kolmas potentiaalinen ydinasemateriaali on uraanin fissiili isotooppi U233, joka liittyy toriumreaktoreiden polttoainekiertoon. Isotoopeista U235 ja U238 poiketen U233:a ei ole lainkaan luonnonuraanissa, vaan toriumreaktoreissa fissiiliä isotooppia syntyy Th232-isotoopin neutronikaappausreaktioissa. Prosessi on analoginen uraanipolttoaineessa tapahtuvalle U238-Pu239 -konversiolle.

iv) Yleisessä kielenkäytössä termit ”väkevöinti” ja ”rikastus” sekoittuvat helposti keskenään, mikä aiheuttaa toisinaan epäselvyyttä esimerkiksi ydinpolttoainekiertoon liittyvässä uutisoinnissa. Ammattikielessä isotooppien erotusta tarkoittava termi on väkevöinti, ja rikastus on vastaavasti kaivosteollisuuden käyttöön varattu termi, jolla viitataan malmin jalostusprosessiin jossa arvokas lopputuote erotetaan sivukivestä. Esimerkiksi Terrafamen Talvivaaran kaivoksen yhteyteen kaavailtu uraanin rikastuslaitos liittyy uraani talteenottoon, ei isotooppien erotukseen.

v) Pu240:n spontaani fissio ei ole ainoa neutronitaustaa aiheuttava tekijä. Neutroneita syntyy myös radioaktiivisen hajoamisen tuottamien alfahiukkasten vuorovaikuttaessa kevyiden alkuaineiden ytimien kanssa, minkä vuoksi myös materiaalien epäpuhtauksien pitoisuudet on saatava alas. Myös kosminen säteily tuottaa pienen tasaisen neutronitaustan. Ennenaikaisen sytytyksen lisäksi radioaktiiviset aineet voivat muutenkin haitata pommin toimintaa. Radioaktiivinen hajoaminen tuottaa lämpöä, mikä voi muuttaa imploosiossa käytettävien räjähdysaineiden toimintaa. Voimakas säteily puolestaan vaurioittaa helposti herkkiä elektroniikkakomponentteja.

vi) Kysymys siitä, voidaanko käytetystä reaktoripolttoaineesta valmistaa lainkaan ydinasetta, ei lopulta ole aivan yksinkertainen, sillä teknologiasta ei ole olemassa yksityiskohtaista julkista tietoa. Aihetta on tarkasteltu esimerkiksi artikkelissa: G. Kessler et al. ”Potential nuclear explosive yield of reactor-grade plutonium using the dissassembly theory of early reactor safety analysis.” Nucl. Eng. Design, 238 (2008) 3475-3499. Yksinkertainen laskentamalli antaa tällaisen pommin räjähdysvoimalle ylärajaksi 0.12-0.35 kilotonnia, mikä on luokkaa sadasosa esimerkiksi Hiroshimaan ja Nagasakiin pudotettujen ydinpommien voimakkuudesta. Paperissa kuitenkin todetaan, että tarkempien mallien perusteella toimivan räjähteen valmistaminen ei todennäköisesti ole mahdollista polttoaineesta, jonka palama on yli 30 MWd/kgU, ellei käytössä ole erityisen edistyksellistä teknologiaa (kevytvesireaktoreissa tyypillinen poistopalama on nykyisin 40-50 MWd/kgU). Ydinasevaltioissa ei tällaiselle plutoniumille todennäköisesti löydy käyttöä, mutta terroristisena aseena pommilla olisi periaatteessa mahdollista saada aikaan paljon paikallista tuhoa.

vii) Käytetyn polttoaineen jälleenkäsittely sekoittuu toisinaan käsitteenä uraanin väkevöintiin. Edellisessä on kyse kemiallisesta prosessista, jossa uraani ja plutonium erotetaan alkuainemuodossa fissiotuotteista. Jälleenkäsittelyyn ei kuitenkaan kuulu alkuaineen isotooppien erottamista toisistaan.

viii) Itseään ylläpitävä ketjureaktio käynnistyi ensimmäisen kerran Chicagon yliopiston tiloihin rakennetussa Chicago Pile-1 -reaktorissa joulukuussa 1942. CP-1:stä seurasi pian kooltaan suurempi CP-2. Oak Ridgen X-10 oli järjestyksessä kolmas ydinreaktori, ja ensimmäinen joka oli suunniteltu jatkuvatoimiseen käyttöön. Reaktori tuotti fissiotehoa parhaimmillaan n. 4 MW.

ix) Erot moderaattorimateriaalien ominaisuuksissa palautuvat kevyiden atomiytimien kykyyn hidastaa neutroneita. Vedessä neutronin hidastuminen fission kannalta edulliselle termiselle energia-alueelle vaatii keskimäärin noin 25 elastista törmäystä kevyisiin vety-ytimiin. Raskaassa vedessä törmäysten lukumäärä on vain hieman suurempi, mutta deuteriumin pienemmästä vuorovaikutustodennäköisyydestä johtuen neutronit kulkevat hidastuessaan pidemmän matkan. Tämän vuoksi hidastuminen vaatii paljon suuremman moderaattoritilavuuden. Grafiittireaktoreissa moderaattorin määrää kasvattaa puolestaan hiiliytimen suhteellisen suuri massa. Neutronien termalisoituminen grafiitissa vaatii yli sata törmäystä.

Onko ydinjätteen loppusijoitus ratkaistu?

Jaakko Leppänen – 9.2.2019

Tämän blogin aikaisemmissa kirjoituksissa on käsitelty ydinreaktoreiden turvallisuutta ja vakavia reaktorionnettomuuksia. Ydinenergia-alalla turvallisuus ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan reaktoreiden käyttöön, sillä jokainen ydinvoimalaitos tuottaa toimiessaan ympäristölle vaarallista radioaktiivista jätettä. Uraanin korkean energiatiheyden vuoksi jätteen määrä ei ole erityisen suuri. Esimerkiksi kaikki TVO:n ydinvoimalaitosten yli 40 vuoden aikana tuottama korkea-aktiivinen käytetty polttoaine on varastoitu reaktorirakennusten sisälle sijoitettuihin vesialtaisiin sekä yhteiseen keskusvarastoon Olkiluodon saarella. Jätteen määrän sijaan pitkäaikaisturvallisuuden suurin haaste onkin se, että polttoaineeseen syntyy reaktorin käytön aikana niin pitkäikäisiä radionuklideja, että ydinjäte on eristettävä ympäristöstä tuhansiksi vuosiksi.

Ydinjätteen loppusijoitusratkaisusta (ja toisinaan myös siitä, onko ratkaisua edes olemassa) kiistellään paljon sosiaalisessa mediassa ja internetin keskustelupalstoilla. Julkiseen keskusteluun ydinjätekysymys nousee erityisesti ydinvoiman lisärakentamisen yhteydessä. Yritän tässä blogikirjoituksessa avata hieman aiheen taustoja, kuten loppusijoituksen teknistä toteutusta ja hankkeen aikataulua. Yksi esille nouseva kysymys on se, käydäänkö keskustelua turvallisuudesta oikein perustein?

Olkiluodon ydinvoimalaitos

Kuva 1: Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt 3, 1 ja 2 kuvattuna kesällä 2015. Kaikki reaktoreiden yli 40 vuoden aikana tuottama radioaktiivinen jäte on varastoitu voimalaitosalueelle. Lähde: TVO.

Loppusijoitushankkeen historiaa

Ydinjätteen loppusijoituksella on Suomessa jo varsin pitkä historia. Jätehuollon vaihtoehtojen selvittäminen alkoi Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten rakentamisvaiheessa 1970-luvulla. Ensisijaisena vaihtoehtona pidettiin aluksi käytetyn polttoaineen toimittamista ulkomaille. Ydinenergiatuotanto oli maailmalla voimakkaassa kasvussa, ja ajan henkeen kuului, että reaktoreiden tuottaman plutoniumin kierrättämistä pidettiin jopa välttämättömänä edellytyksenä teknologian laajamittaiselle käytölle.i Suomen kaltaisilla pienillä ydinenergiamailla ei ollut valmiuksia kehittää omaa jälleenkäsittelyteknologiaa, joten ydinjätehuolto oli luonteva ulkoistaa suuremmille toimijoille. Loviisan ydinvoimalaitoksen tilaukseen kuuluikin sopimus käytetyn polttoaineen palauttamisesta Neuvostoliittoon.

Jälleenkäsittelyn rinnalle nousi kuitenkin pian myös kotimainen vaihtoehto, eli käytetyn polttoaineen suora loppusijoitus suomalaiseen kallioperään. Ensimmäiset loppusijoitusta koskevat geologiset selvitykset aloitettiin jo 1970-luvun lopulla. Virallinen poliittinen päätös vaihtoehtoisesta kotimaisesta ydinjätehuoltostrategiasta tehtiin vuonna 1983. Vaikka käytetyn polttoaineen toimittamista ulkomaille pidettiin edelleen ensisijaisena vaihtoehtona, päätös edellytti myös varautumista siihen, että Loviisan ja Olkiluodon laitosten tuottama ydinjäte jouduttaisiin loppusijoittamaan Suomeen. Hankkeelle määritettiin myös aikataulu, jonka mukaan loppusijoituspaikka olisi valittava vuoteen 2000 mennessä, ja loppusijoitustoiminta voisi tarvittaessa alkaa vuonna 2020.

Valtioneuvoston päätöksellä kiinnitetty aikataulu vauhditti geologiseen loppusijoitukseen keskittyvää ydinjätetutkimusta. Hankkeen rahoituksen turvaamiseksi perustettiin vuonna 1988 valtion ydinjätehuoltorahasto (VYR), jonka varoja alettiin kerryttämään vuosimaksuina ydinenergia-alan toimijoilta.ii Myös maailma muuttui. Huoli maailman uraanivarojen riittävyydestä väistyi, ydinvoima alkoi kohdata enemmän poliittista vastustusta, ja plutoniumin kierrättämiseen perustuva ydinenergiatalous alkoi näyttää yhä pätodennäköisemmältä lähitulevaisuuden kehityssuunnalta. Kotimainen loppusijoitusvaihtoehto nousi ensisijaiseksi ydinjätehuoltostrategiaksi, ja vuonna 1994 voimaan astunut uusi ydinenergialaki kielsi lopulta kokonaan käytetyn polttoaineen toimittamisen ulkomaille. Päätös siitä, että kaikki Suomessa syntynyt ydinjäte oli vastaisuudessa myös loppusijoitettava Suomeen, lopetti myös Loviisan käytetyn polttoaineen palautukset. Viimeinen polttoaine-erä toimitettiin Venäjälle vuonna 1996.

Suomessa ei ole lainkaan valtiollista ydinenergiaohjelmaa. Valtionhallinnon sijaan aloite uusien laitosten rakentamisesta tulee yksityiseltä sektorilta, eikä hankkeita myöskään rahoiteta julkisista varoista. Sama koskee myös loppusijoitustoimintaa. Suuret ydinenergiahankkeet kulkevat kuitenkin valmisteluvaiheessa poliittisen päätöksentekoprosessin läpi. Valtioneuvosto tekee ensin päätöksen siitä, onko ehdotettu hanke yhteiskunnan kokonaisedun mukainen. Myönteisessä tapauksessa periaatepäätös alistetaan vielä eduskunnan hyväksynnälle. Vaikka kansanedustajien on periaatteessa määrä punnita hanketta yhteiskunnan kokonaisedun näkökulmasta, kyse on käytännössä poliittisesta päätöksestä.

Suunnitelmien edetessä ydinjätteen loppusijoituspaikaksi valittiin Olkiluodon ydinvoimalaitosalue, ja luvitusprosessi käynnistettiin toukokuussa 1999. Hakijana oli Fortumin ja Teollisuuden Voiman neljä vuotta aikaisemmin perustama Posiva-yhtiö, jonka tehtävä on huolehtia Loviisan ja Olkiluodon laitosten ydinjätehuollosta. Valtioneuvosto antoi hankkeelle myönteisen periaatepäätöksen joulukuussa 2000, ja eduskunta hyväksyi päätöksen seuraavan vuoden toukokuussa ennätyksellisellä äänienemmistöllä 159-3. TVO:n kolmannen voimalaitosyksikön luvitusprosessin yhteydessä loppusijoituspäätös laajennettiin koskemaan myös uuden reaktorin käytettyä polttoainetta.iii

Radioaktiivinen jäte

Mitä ydinjätteellä sitten varsinaisesti tarkoitetaan? Ydinreaktorin polttoaine on kiinteässä olomuodossa olevaa keraamista uraanioksidia, joka on suljettu metallisten suojakuoriputkien sisään. Reaktorin käydessä polttoaineeseen syntyy radioaktiivisia fissiotuotteita sekä uraania raskaampia alkuaineita, kuten neptuniumia, plutoniumia ja amerikiumia. Käytetyn polttoaineen aktiivisuustaso nousee hyvin korkeaksi. Jäähdytysajasta riippuen gramma käytettyä uraanipolttoainetta sisältää aktiivisuutta sadoista gigabecquereleistä muutamaan terabecquereliin (kts. radioaktiivisuuden yksiköt ja suuruusluokat aikaisemmasta blogikirjoituksesta). Korkea-aktiivisella ydinjätteellä viitataankin juuri käytettyyn reaktoripolttoaineeseen.

Reaktorin käytön aikana polttoainesauvojen sisällä olevia radioaktiivisia aineita päätyy pieniä määriä jäähdytteeseen suojakuoriputkien vuotokohtien kautta. Myös jäähdytteen mukana kulkevat korroosiotuotteet sekä muut epäpuhtaudet aktivoituvat reaktorin sydämessä neutronisäteilytyksen vaikutuksesta. Suljetussa jäähdytyskierrossa kulkevaa vettä puhdistetaan jatkuvasti reaktorin käydessä. Veden mukana kulkeutuvat radioaktiiviset aineet kerääntyvät suodattimiin, joista tulee käytön jälkeen keskiaktiivista jätettä. Laitoksen vuosihuollon aikana primääripiirin radioaktiivisia aineita päätyy myös kontaminaationa työkaluihin, puhdistusvälineisiin, suojavaatteisiin, jne. Kaikki valvonta-alueella syntyvä roska kerätään talteen matala-aktiivisena jätteenä.

Säteilyturvakeskuksen luokituksen mukaan matala-aktiivisen jätteen ominaisaktiivisuus on alle 1 kBq/g, ja keskiaktiivisen jätteen aktiivisuus korkeintaan 10 MBq/g . Lukemat jäävät kauas reaktorissa säteilytetystä polttoaineesta. Matala- ja keskiaktiivinen jäte loppusijoitetaan laitospaikoille noin sadan metrin syvyyteen louhittuihin voimalaitosjätteen luoliin. Samoihin VLJ-luoliin tullaan aikanaan loppusijoittamaan myös reaktoreiden paineastiat ja muut aktivoituneet primääripiirin komponentit laitosten käytöstä poiston ja purkamisen jälkeen.

Käytetyn polttoaineen loppusijoitus edellyttää järeämpiä keinoja. Reaktorista poistamisen jälkeen lyhytikäisten radionuklidien hajoaminen tuottaa paljon jälkilämpöä, minkä vuoksi käytetyn polttoaineen annetaan ensin jäähtyä vesialtaissa 30-50 vuoden ajan. Kun polttoaine siirretään välivarastosta loppusijoituslaitokselle, jätteen kokonaisaktiivisuutta hallitsevat sellaiset fissiotuotteet, joiden puoliintumisajat mitataan kymmenissä tai sadoissa vuosissa. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi 30 vuoden puoliintumisajalla hajoava Cs137, joka on myös vakavissa ydinvoimalaonnettomuuksissa merkittävin ympäristön pitkäaikaista saastumista aiheuttava isotooppi. Loppusijoituksen alkaessa noin neljännes aktiivisuudesta on peräisin cesiumista.

Fissiotuotteiden hajoamisen jälkeen merkittävimpään rooliin nousevat sivuaktinidit, erityisesti amerikiumin isotooppi Am241 (puoliintumisaika 432 vuotta). Tuhannesta vuodesta eteenpäin aktiivisuutta hallitsevat plutoniumin pitkäikäiset isotoopit Pu240 ja Pu239 (puoliintumisajat 6500 ja 24,000 vuotta), joita syntyy paljon uraanin neutronikaappausreaktioissa. Kaikkien aktinidien hajoamisketjut yhtyvät lopulta johonkin luonnon neljästä hajoamissarjasta, joihin kuuluvien radioaktiivisten alkuaineiden, kuten radiumin, radonin ja poloniumin isotooppien vaikutus alkaa näkyä satojen tuhansien ja miljoonien vuosien aikaskaalassa. Käytetyn kevytvesireaktoripolttoaineen radioaktiivisuus on jaettu komponentteihin kuvassa 2.

Aktiivisuus

Kuva 2: Tyypillisen kevytvesireaktoripolttoaineen aktiivisuus reaktorista poistamisen jälkeen. Kuvan asteikko on logaritminen. Kokonaisaktiivisuus on jaettu plutoniumin isotooppeihin, sivuaktinideihin (neptunium, amerikium, curium), sekä fissio- ja hajoamistuotteisiin. Hajoamistuotteilla viitataan luonnon hajoamissarjoihin kuuluviin radionuklideihin (esim. radium, radon ja polonium), joita syntyy aktinidien hajotessa. Kuvaan on piirretty katkoviivalla vertailutaso, joka vastaa polttoaineen valmistukseen käytetyn uraanimalmin aktiivisuutta.

Loppusijoituksen tekninen toteutus

Radioaktiivisuutensa puolesta käytetty polttoaine on vaarallista elävälle luonnolle vielä tuhansia vuosia reaktorista poistamisen jälkeen. Geologinen loppusijoitus perustuukin radioaktiivisten aineiden pitkäaikaiseen eristämiseen ympäristöstä. Posivan käyttämässä loppusijoituskonseptissa polttoaineniput suljetaan raudalla vahvistettujen kuparikapselien sisään. Kapselit asetetaan graniittiin porattuihin pystysuoriin reikiin luolastossa, joka on louhittu peruskallioon 400-450 metrin syvyyteen. Ympäröivä tila täytetään bentoniittisavella, joka paisuu imiessään itseensä vettä. Paisunut savi muodostaa tiiviin tulpan loppusijoituskapselin ympärille. Kun luolasto on täynnä, myös ajotunnelit suljetaan bentoniitilla ja muilla täyteaineilla.

Loppusijoituskapselit

Kuva 3: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapselin malli. Ulompi kuparikapseli muodostaa tiiviin korroosionkestävän suojan, ja sisempi valurautaydin vahvistaa kapselin kestämään mekaanista rasitusta. Lähde: Posiva Oy.

Moniesteperiaate

Kuva 4: Loppusijoituskapselit asetetaan peruskallioon porattuihin pystysuoriin reikiin. Ympäröivä tila tiivistetään bentoniittisavella. Lähde: Posiva Oy.

Loppusijoitusluolasto

Kuva 5: Havainnekuva maanalaisesta loppusijoitusluolastosta Olkiluodon ydinvoimalaitosalueella. Loppusijoitustunnelit on louhittu 400-450 metrin syvyyteen. Lähde: Posiva Oy.

Geologisen loppusijoituksen turvallisuus nojaa vahvasti nk. moniesteperiaatteeseen, jolla tarkoitetaan sitä, että radionuklidien vapautumista ja leviämistä hidastetaan useammalla sisäkkäisellä esteellä. Yli 99% polttoaineen aktiivisuusinventaarista on uraanioksidista valmistettujen keraamisten polttoainetablettien sisällä. Radionuklidien vapautuminen edellyttää että luolastossa virtaava vesi pääsee ensin kosketuksiin polttoaineen kanssa, mikä on mahdollista vasta kun polttoainenippuja suojaava kuparikapseli puhkeaa. Kapselin korroosiota ja radioaktiivisten aineiden vapautumista hidastaa merkittävästi se, että täyteaineena käytettävä bentoniitti pysäyttää tehokkaasti veden virtauksen kapselin ympärillä. Turvallisuussuunnittelun lähtökohta on, että kapseloitu polttoaine pysyy eristettynä ympäristöstä vähintään 10,000 vuoden ajan, ja todennäköisesti huomattavasti pidempään.iv

Kun kuparikapselin tiiveys aikanaan pettää, radionuklidien vapautuminen peruskallioon on hidas, jopa vuosituhansia kestävä prosessi. Moniesteperiaatteen mukaan viimeisenä vapautumisesteenä toimii aktiivisuuden laimeneminen, kun polttoaineesta liuenneet radionuklidit kulkeutuvat hitaasti loppusijoitustilasta bentoniitin ja peruskallion halkeamien läpi vesistöihin, ja sitä kautta ravintoketjuun ja elävään luontoon.

Aktiivisuus on loppusijoitusanalyysien lähdetermi

Loppusijoituksen turvallisuussuunnittelussa tarkasteltavat aikajänteet ovat pitkiä, ulottuen aina seuraavan jääkauden jälkeiseen aikaan. Pitkien aikajänteiden ja niihin liittyvien epävarmuuksien vuoksi aihe herättääkin paljon huolta ja keskustelua. Suomi on myös loppusijoitusratkaisunsa toteutuksessa muita edellä, mikä tarkoittaa samalla sitä, ettei vastaavasta teknologiasta ole aikaisempaa kokemusta. Loppusijoituskeskusteluissa keskiöön nousee erityisesti kysymys siitä, kuinka pitkään ydinjäte on vaarallista luonnolle ja ihmiselle, ja voidaanko täydellinen eristys taata tällaisella aikaskaalalla?

Vaikka käytetyn ydinpolttoaineen korkea aktiivisuustaso on peräisin lyhytikäisistä radionuklideista, sen massa muodostuu pääosin uraanin isotoopista U238, jonka puoliintumisaika on 4.5 miljardia vuotta. Isotoopin elinikä on niin pitkä, että aktiivisuutta on jäljellä vielä siinä vaiheessa kun auringon sammuminen vie mukanaan edellytykset ylläpitää elämää maapallolla. Käytännössä ydinjäte ei siis lakkaa säteilemästä koskaan ihmislajin elinaikana. Vertailu absoluuttiseen nollatasoon ei kuitenkaan ole mielekäs, sillä uraani on osa maankuoren alkuainekoostumusta, ja kaikki eliöt altistuvat jatkuvasti luonnolliselle taustasäteilylle.

Nollatason sijaan vertailutasoksi valitaankin usein luonnossa esiintyvä uraani, eli jätteen voidaan tavallaan katsoa palanneen luonnontilaan siinä vaiheessa kun sen säteilyvaarallisuus vertautuu uraanimalmiin josta polttoaine on aikanaan valmistettu. Uraanimalmin radioaktiivisuus on pääasiassa peräisin isotoopin U238 hajoamistuotteista. Kun nämä hajoamistuotteet lasketaan mukaan, vertailutasoksi saadaan noin 1.5 MBq/g.v Tämä taso on piirretty katkoviivalla kuvaan 2. Esimerkkitapauksessa käytetyn polttoaineen aktiivisuus saavuttaa uraanimalmin ”luonnollisen” tason vasta satojen tuhansien vuosien aikaskaalassa.

Vaikka rinnastus uraanimalmiin antaa ydinjätteen vaarallisuudelle vertailutason joka perustuu luonnossa esiintyvään radioaktiivisuuteen, sen tulkintaan liittyy useita ongelmia. Loppusijoitetun polttoaineen kokonaisaktiivisuuteen voidaan laskea mukaan joko ainoastaan reaktorin käytön aikana syntyneet ”keinotekoiset” radioaktiiviset aineet, tai myös alkuperäisen olomuotonsa säilyttänyt uraani hajoamistuotteineen. Näiden hajoamistuotteiden joukossa on paljon sellaisia isotooppeja joita syntyy polttoaineeseen riippumatta siitä, onko uraani missään vaiheessa edes käynyt reaktorissa.

Luonnollisen aktiivisuustason asettaminen vastaamaan polttoaineen valmistuksessa käytettyä uraanimalmia on myös täysin mielivaltainen valinta. Peruskallio, johon loppusijoitustila on louhittu, sisältää itsessään paljon radioaktiivisia alkuaineita. Vertailu voitaisiin yhtä perustellusti tehdä graniitin ominaisaktiivisuuden, tai loppusijoitustilan yläpuolelle jäävän kiviaineksen kokonaisaktiivisuuden mukaan. Koska vertailutason valinta riippuu täysin tulkinnasta, myös aika, jonka kuluessa loppusijoitettu polttoaine palaa luonnontilaan, on lopulta varsin tulkinnanvarainen käsite. Eri yhteyksissä esitetyt arviot vaihtelevat tuhansista miljooniin vuosiin.

Pitkäaikaisturvallisuuden arviointi

Onko loppusijoituksen turvallisuus sitten täysin tulkinnanvarainen, tai jopa puhtaasti filosofinen kysymys? Vastaus on ei, sillä luonnollisen vertailutason määrittäminen on turvallisuuden kannalta sivuseikka. Käytetyn polttoaineen aktiivisuus on käytännössä pelkkä lähdetermi, joka ei vielä itsessään kerro mitään loppusijoitetun ydinjätteen aiheuttamasta säteilyhaitasta.

Lähdetermien vertailun sijaan varsinaisissa loppusijoituksen turvallisuusanalyyseissä arvioidaan säteilyannosta, jonka kallioperään haudattu polttoaine aiheuttaa loppusijoitustilan vaikutusalueella asuvalle väestölle. Syvälle kallioperään haudattu ydinjäte ei aiheuta suoraa säteilyvaaraa maan pinnalla, vaan loppusijoituksen riskit liittyvät siihen, että radioaktiivisia aineita kulkeutuu vesistöihin, ja sieltä juomaveden ja ravintoketjun kautta ihmiseen. Analyyseissä joudutaan huomioimaan radionuklidi-inventaarin lisäksi veden virtaus loppusijoitustilassa, bentoniitissa ja kallioperän halkeamissa, kuparikapselin ja polttoainesauvojen suojakuoriputkien korroosio, sekä radioaktiivisten alkuaineiden vapautuminen polttoaineesta veteen ja niiden kulkeutuminen loppusijoitustilasta pintavesistöihin.

Turvallisuuteen liittyvien epävarmuuksien minimoimiseksi analyysit perustuvat konservatiivisiin oletuksiin, jotka suurella todennäköisyydellä yliarvioivat todellista riskiä. Tällaisilla oletuksilla voidaan huomioida tuntemattomia tekijöitä, jotka liittyvät esimerkiksi radionuklidien liukoisuuteen ja veden virtausnopeuteen bentoniitissa. Odottamattomia tilanteita voidaan huomioida erilaisilla skenaariotarkasteluilla. Kuparikapseliin on tarkistuksista huolimatta voinut jäädä valmistusvirheitä, joiden vuoksi vesi pääsee kosketuksiin polttoaineen kanssa paljon suunniteltua aikaisemmin. Yksi suurimmista riskeistä liittyy siihen, että loppusijoitustilaan tunkeudutaan joko vahingossa tai tahallisesti ensimmäisten vuosisatojen aikana, kun jätteen aktiivisuustaso on vielä korkea. Tämän riskin minimoiminen on yksi syy siihen, miksi loppusijoitustila louhitaan syvälle peruskallioon.

Loppusijoituksen aikaskaala on niin pitkä, ettei kaikkia kulkeutumisilmiöitä ole mahdollista selvittää laboratoriokokeilla. Tutkimuksessa pyritäänkin hyödyntämään mahdollisimman paljon erilaisia luonnonanalogioita. Synteettisten materiaalien sijaan loppusijoitustilan täyteaineeksi valikoitui bentoniittisavi, jonka luonnollisia esiintymiä tutkimalla saadaan tietoa materiaalin käyttäytymisestä tuhansien vuosien aikaskaalassa. Pronssikaudelta peräisin olevat kupariesineet ja muut arkeologiset löydöt kertovat paljon kuparikapselien korroosio-ominaisuuksista erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Pohjaveden virtausta maa- ja kallioperässä voidaan tutkia geologisin menetelmin, ja uraanin hajoamistuotteiden liikkeistä saadaan tietoa tarkastelemalla malmiesiintymiä.

Eksoottisimpiin analogioihin kuuluvat luonnossa toimineet ydinreaktorit. Afrikan Gabonissa sijaitsevan Oklon alueelle perustettiin uraanikaivos 1950-luvulla. Vuonna 1972 tehdyissä rutiinitutkimuksissa havaittiin, että tietyistä malmiesiintymistä peräisin olevat uraaninäytteet sisälsivät tavallista vähemmän fissiiliä isotooppia U235. Koska luonnonuraanin isotooppisuhteet ovat määräytyneet jo ennen aurinkokunnan syntymistä, ainoa selitys poikkeamalle oli, että U235-isotooppia oli aikojen kuluessa muuttunut toisiksi aineiksi ydinreaktioissa. Oklon alueelta löydettiin sittemmin yhteensä 16 malmiesiintymää, joissa ketjureaktio oli käynnistynyt prekambrisella kaudella noin kaksi miljardia vuotta sitten. Reaktorit olivat toimineet jaksoittaisesti jopa satojen tuhansien vuosien ajan, ja tuottaneet toimiessaan plutoniumia, sivuaktinideja ja fissiotuotteita. Radioaktiiviset isotoopit kulkeutuivat ympäröivään maa-ainekseen jättäen jälkeensä tunnistettavia hajoamistuotteita.vi

Loppusijoituksen turvallisuusvaatimukset

Loppusijoituksen riskeihin liittyvissä keskusteluissa nostetaan toistuvasti esiin erityisesti plutoniumin ja muiden erittäin pitkäikäisten aktinidien vaarallisuus. Varsinaisissa turvallisuusanalyyseissä plutonium ei kuitenkaan muodosta erityistä ongelmaa, sillä sen yhdisteet liukenevat erittäin huonosti veteen. Sama pätee myös muihin aktinidisarjan alkuaineisiin.

Fissiotuotteiden joukosta sen sijaan löytyy aineita, jotka kulkeutuvat helposti veden mukana. Polttoainenippuja suojaavan kuparikapselin pääasiallinen tarkoitus onkin pitää vesi erossa polttoaineesta siihen saakka, että nopeasti liukenevat korkea-aktiiviset fissiotuotteet ehtivät hajota. Satojen tuhansien vuosien aikaskaalassa merkittäviä helposti kulkeutuvia radionuklideja ovat myös tietyt uraanin hajoamistuotteet, jotka ympäristöön vapautuessaan lisäävät radonin ja muiden luonnon radioaktiivisten aineiden aiheuttamaa säteilyriskiä.

Minkälaisilla kriteereillä loppusijoituksen turvallisuutta sitten arvioidaan? Turvallisuusanalyysien perusteella on pystyttävä osoittamaan, että loppusijoitustilan läheisyydessä asuvalle väestölle ei riskit ja epävarmuudet huomioiden aiheudu millään aikavälillä merkittävää säteilyhaittaa. Säteilyturvakeskuksen YVL-ohjeissa eniten altistuville ihmisille aiheutuvan vuosiannoksen ylärajaksi on asetettu 0.1 millisievertiä. Eniten altistuvalla väestöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä omavaraista perhe- tai pienkyläyhteisöä, joka saa käyttövetensä paikallisesta kaivosta tai pintavesistöstä. Turvallisuusvaatimuksiin on lisäksi kirjattu enimmäisarvoja yksittäisten radionuklidien päästöille.

Edelliselle raja-arvolle saadaan hyvä vertailukohta suomalaisten keskimääräisestä vuotuisesta säteilyannoksesta, joka on 3.2 mSv. Puolet tästä annoksesta aiheutuu huoneilman radonista. Luontaista vaihtelua on kuitenkin paljon, ja STUK:in tilastojen mukaan Suomessa asuu keskisuuren kaupungin verran ihmistä, joiden radonista aiheutuva vuosiannos ylittää 10 mSv tason. Pessimististen alkuoletusten vuoksi turvallisuusanalyysien varmuusmarginaalit ovat jo lähtökohtaisesti varsin leveät, mutta vaikka säteilyhaitta olisi arvioitu alakanttiin tekijällä 100, vaikutus jäisi silti tasolle, jolle monet suomalaiset altistuvat jokapäiväisessä elämässään.

Pitkän aikaskaalan vuoksi kaikkia loppusijoitukseen liittyviä epävarmuuksia on mahdoton välttää. Tuntemattomat tekijät osataan kuitenkin ennustaa ja huomioida paljon luotettavammin kuin esimerkiksi yhteiskunnan ja teknologian kehitys. Ratkaisun lopullisuutta perustellaankin usein sillä, että ne sukupolvet, jotka ovat saaneet hyödyn ydinenergian käytöstä, ovat velvollisia huolehtimaan myös sen tuottamista jätteistä. Vaikka teknologia todennäköisesti kehittyykin eteenpäin, on myös mahdollista että tulevilla sukupolvilla on nykyistä huonommat edellytykset huolehtia ydinjätteestä turvallisesti. Pahimmassa tapauksessa ihmiskunta taantuu tulevien vuosituhansien aikana esiteollista aikakautta vastaavalle tasolle, vailla minkäänlaisia käsitystä jätteen vaarallisuudesta.

Hankkeen eteneminen ja loppusijoituksen vaihtoehdot

Kun kotimaisesta loppusijoitusratkaisusta tehtiin virallinen päätös vuonna 1983, hankkeelle asetettiin aikataulu, jonka mukaan sijoituspaikka valittaisiin vuoteen 2000 mennessä, jolloin loppusijoitustoiminta voisi alkaa vuonna 2020. Hanke on tähän mennessä edennyt lähes alkuperäisen aikataulun mukaan. Loppusijoitussyvyyteen ulottuvan tutkimustilan, eli ONKALO:n louhinta alkoi Olkiluodossa vuonna 2004, ja hankkeen tarpeisiin rakennetut ajotunnelit on sittemmin otettu osaksi varsinaista loppusijoitusluolastoa.

Polttoainenippujen käsittelyyn ja kapselointiin tarkoitetulle maanpäälliselle loppusijoituslaitokselle myönnettiin rakentamislupa vuonna 2015. Loviisan ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten käytetyn polttoaineen loppusijoituksen on määrä alkaa laitoksen valmistuttua 2020-luvulla, ja jatkua siihen saakka että nykyiset laitokset sekä käyttöönottovaiheessa oleva Olkiluoto-3 tulevat käyttöikänsä päähän. Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan jatkumista seuraavan vuosisadan puolelle. Jätteen kokonaismäärän arvioidaan nousevan noin 5500 uraanitonniin. Vierekkäin asetettuna polttoaineniput mahtuisivat hyvin puolen jalkapallokentän kokoiselle alueelle. Jos Posivan tiloihin ei enää tämän jälkeen loppusijoiteta uusien ydinvoimalaitosten jätteitä, maanpäällinen loppusijoituslaitos puretaan. Syvälle kallioperään haudattu ydinjäte ei enää tämän jälkeen edellytä vartiointia tai aktiivista tarkkailua.

Suoraan loppusijoitukseen perustuvalle polttoainekierrolle on olemassa myös vaihtoehtoja. Erityisesti ydinteknologian neljännen sukupolven sateenvarjotermin alla kulkevat reaktorikonseptit nojaavat vahvasti suljettuun polttoainekiertoon, jossa uraanipolttoaineeseen syntynyttä plutoniumia kierrätetään takaisin nopean neutronispektrin reaktoreiden polttoaineeksi. Nämä hyötöreaktoreinakin toimivat reaktorityypit kykenevät hävittämään tehokkaasti myös sellaisia aktinideja, joiden fissioituminen vaatii neutroneilta ylimääräistä liike-energiaa (esim. Pu240). Hyötöreaktorit voivat toimia myös toriumpolttoaineella, jolloin ydinjätteeseen syntyy jo lähtökohtaisesti vähemmän uraania raskaampia alkuaineita.

Kuten edellä todettiin, ydinjätteen loppusijoituksesta käytävässä keskustelussa tyydytään usein vertailemaan jätteen vaarallisuutta luonnossa esiintyvään radioaktiivisuuteen, ja kinastelemaan siitä, mihin turvallisena pidettävä vertailutaso pitäisi asettaa. Tällainen keskustelu johtaa helposti virheellisiin johtopäätöksiin, sillä pitkäaikaisturvallisuuden kannalta jätteen aktiivisuutaso on pelkkä lähdetermi, joka ei vielä sellaisenaan kuvaa loppusijoituksesta ympäristölle ja ihmisille aiheutuvaa säteilyhaittaa.

Myös edistyneistä polttoainekierroista käytävät keskustelut kiertävät usein aiheen vierestä. Aktinidien jatkuva kierrättäminen poistaa jätteeksi päätyvästä massavirrasta lähinnä sellaisia isotooppeja, jotka eivät muutenkaan kulkeutuisi helposti loppusijoitustilasta pintavesistöihin. Vaikka suljettu uraani- tai toriumpolttoainekierto on perusteltavissa esimerkiksi luonnonvarojen tehokkaammalla hyödyntämisellä, geologista loppusijoitusta teknologia ei päinvastaisista väitteistä huolimatta tee tarpeettomaksi. Posivan vuoden 2001 periaatepäätökseen on kuitenkin kirjattu vaatimus polttoaineen palautettavuudesta maan pinnalle, mikäli kehittyvä teknologia tekee esimerkiksi polttoaineen kierrättämisen tarkoituksenmukaiseksi.


i) Reaktorin käytön aikana noin prosentti uraanin U238-isotoopista muuttuu neutronikaappausreaktioissa plutoniumiksi. Käytetystä polttoaineesta erotetusta plutoniumista voidaan valmistaa nk. sekaoksidipolttoainetta eli MOX:ia (engl. ”Mixed-OXide”). Polttoaineen jälleenkäsittely on kemiallinen prosessi, johon ei kuulu isotooppien erotusta. MOX-polttoaine on ollut kaupallisessa käytössä 1980-luvulta lähtien, erityisesti Ranskassa, mutta myös Belgiassa, Saksassa, Sveitsissä, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Uraanin alhaisen maailmanmarkkinahinnan vuoksi MOX-polttoaine ei kuitenkaan ole syrjäyttänyt perinteistä uraanipolttoainetta. Nykyisin vain noin 5% maailman reaktorikannasta käyttää polttoaineenaan MOX:ia.

ii) Voimayhtiöiden (Fortum, TVO ja Fennovoima) vuosimaksut määräytyvät käytössä olevien reaktoreiden tehon tai periaatepäätöksessä nimetyn kapasiteetin mukaan. Myös vuoteen 2015 saakka käytössä olleesta VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorista maksettiin aikanaan jätehuoltomaksua. Ydinjätteen loppusijoituksen lisäksi VYR-varoista rahoitetaan kansallista tutkimustoimintaa. Meneillään olevat VYR-rahoitteiset SAFIR2022- ja KYT2022- ohjelmat keskittyvät ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimukseen ja käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen.

iii) Posivan ydinjätehuoltovelvollisuus ei koske myöhemmin perustetun Fennovoiman käytettyä polttoainetta. Hanhikiven ydinvoimalaitokselle vuonna 2010 myönnetyn periaatepäätöksen ehdoksi asetettiin, että yhtiö laatii oman suunnitelmansa käytetyn polttoaineen loppusijoituksesta. Julkisessa keskustelussa on toisinaan nostettu esille huoli siitä, että Fennovoiman ydinjäte palautettaisiin venäläiselle laitostoimittajalle. Suomen ydinenergialaki kuitenkin kieltää hyvin yksiselitteisesti käytetyn polttoaineen toimittamisen ulkomaille.

iv) Posivan loppusijoitusratkaisusta löytyy hyvä yhteenveto raportista: Safety Case for the Disposal of Spent Nuclear Fuel at Olkiluoto – Synthesis 2012.

v) Hajoamistuotteet mukaan lukien luonnonuraanin ominaisaktiivisuus on n. 180 kBq/g. 4%:ksi väkevöidyn kevytvesireaktoripolttoaineen valmistukseen käytetään 8.3-kertainen määrä luonnonuraania, kun sivutuotteena syntyvän köyhdytetyn uraanin U235-pitoisuus on 0.25%. Väkevöityä uraanigrammaa vastaavaksi aktiivisuudeksi saadaan tällöin n. 1.5 MBq.

vi) Uraanin U235- ja U238-isotooppien puoliintumisajat ovat 700 miljoonaa ja 4.5 miljardia vuotta. Nykyisin fissiilin U235:n osuus on vain noin 0.7%, mutta Oklon reaktorien toiminnan aikaan luonnonuraani on vastannut väkevöinniltään tyypillistä kevytvesireaktoripolttoainetta. Ketjureaktio on käynnistynyt rikkaassa uraaniesiintymässä, kun malmin läpi sopivasti virtaava vesi on toiminut neutronimoderaattorina. Lämpötilan noustessa vesi on kiehunut pois, ja reaktori on sammuttanut itse itsensä. Ketjureaktio on käynnistynyt uudelleen maaperän jäähdyttyä niin paljon, että lisää vettä on päässyt virtaamaan uraaniesiintymän läpi.

Ydinenergia ja kaukolämpö

Jaakko Leppänen – 17.12.2018

Teknillinen korkeakoulu (nyk. Aalto-yliopisto) isännöi Espoon Otaniemessä kesällä 1977 ydinenergia-alan kansainvälistä konferenssia,i jonka teemana oli lämmöntuotantoon suunniteltujen reaktoreiden teknologia. Tapahtuma oli varmasti aikanaan Suomelle merkittävä, sillä Loviisan ensimmäinen reaktoriyksikkö oli aloittanut tuotantonsa vasta saman vuoden keväällä. Myös konferenssin aihepiiri oli ajankohtainen. Vuoden 1973 öljykriisi oli herättänyt huolen halvan ja helposti jaeltavan lämmitysöljyn saatavuudesta, ja huoltovarmuuden turvaamiseksi monessa maassa oli alettu siirtymään talokohtaisista lämpökattiloista yhä enemmän keskitettyyn kaukolämmöntuotantoon. Kehitys oli erityisen nopeaa kylmän talvi-ilmaston pohjoismaissa. Koska ydinenergia oli 1970-luvulla jo kaupallisesti kypsää teknologiaa, reaktoreiden käyttö kaupunkien lämmitykseen vaikuttikin varsin hyvältä keinolta vähentää riippuvuutta epävarmasta öljystä.

Suomessa ydinkaukolämmön mahdollisuuksia oli alettu selvittää Valtion Teknillisessä Tutkimuskeskuksessa jo vuosikymmenen alussa. VTT:n lisäksi hankkeeseen osallistuivat voimayhtiöt Teollisuuden Voima ja Imatran Voima (nyk. Fortum), energiateknologian alalla toiminut Ekono Oy, sekä joukko suomalaisia teollisuusyrityksiä Oy Finnatom Ab -nimisen yhteenliittymän alla. Ulkomaisena yhteistyökumppanina toimi norjalainen Institutt for Atomenergi, joka operoi kahta raskasvesimoderoitua tutkimusreaktoria Kjellerissä ja Haldenissa.

Tutkimuksen tavoitteena oli ennen kaikkea kartoittaa ydinenergialla tuotetun kaukolämmön kustannuksia. Tarkastelun kohteeksi otettiin 100 megawatin kaukolämpölaitos, joka perustui pitkälti olemassa olevaan painevesireaktoriteknologiaan. Suurin ero sähköntuotantoreaktoreihin oli alhaisempi käyttöpaine ja -lämpötila, sekä pienempi yksikkökoko. Reaktorin markkinoiksi kaavailtiin kaukolämmön piirissä olevia yli 50,000 asukkaan taajamia, joita 1970-luvun alussa löytyi Helsingistä, Tampereelta, Lahdesta, Espoosta, Vantaalta, Oulusta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Vaasasta, Lappeenrannasta, Hämeenlinnasta ja Porista. Turkua ei kuitenkaan jostain syystä kelpuutettu listalle mukaan. Hankkeen loppuraportissaii ydinenergialla tuotettu kaukolämpö arvioitiin varsin kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi verrattuna fossiilisiin tuontipolttoaineisiin, ja teknologian arviointiin olevan kaupallisesti kypsää 1980-luvulle tultaessa.

Mitä kaukolämmön tuottaminen ydinvoimalla sitten käytännössä tarkoittaa? Suomessa kaukolämpöverkkojen peruskuormasta vastaavat tavallisesti suuren kapasiteetin yhteistuotantolaitokset, joissa tarvittava lämpö otetaan sähköä tuottavasta turbiinikierrosta. Kaukolämpöverkkoon on kytketty myös varavoimana ja huipputeholaitoksina toimivia lämpökeskuksia, jotka käynnistyvät kun tehoa tarvitaan lisää kylmimpien talvipäivien aikana. Esimerkiksi Helsingin Energialla on käytössään suuret yhteistuotantolaitokset Vuosaaressa, Hanasaaressa ja Salmisaaressa, jotka tuottavat kaukolämpöä 595, 420 ja 300 megawattia. Pienempien lämpökeskusten yhteenlaskettu kapasiteetti on 2270 MW.

Kaukolämpöverkon menoveden lämpötila on 65-120°C, mikä on helposti saavutettavissa noin 300°C asteen lämpötilassa toimivilla kevytvesireaktoreilla. Jokainen ydinvoimala voisi siis ainakin teoriassa toimia yhteistuotantolaitoksena. Tästä onkin maailmalla paljon käytännön kokemusta. Ruotsin ensimmäinen kaupallinen ydinvoimalaitos Ågestassa lämmitti vuosina 1964-1974 Farstan esikaupunkialuetta Tukholmassa parhaimmillaan yli 60 MW:n teholla. Venäjällä lähes kaikki reaktorit on suunniteltu tuottamaan lämpöä vähintään laitoksen omiin ja lähialueen asukkaiden tarpeisiin.iii Myös keväällä 2018 keskustelua herättänyt kelluva ydinvoimala Akademik Lomonosov on suunniteltu tuottamaan sähkön lisäksi kaukolämpöä Venäjän arktisen alueen kaupungeille. Aluksessa on kaksi alun perin jäänmurtajakäyttöön kehitettyä ydinreaktoria. Kaukolämmöntuotanto oli huomioitu myös Loviisan kolmannen reaktoriyksikön periaatepäätöshakemuksessa, jonka valtioneuvosto tosin hylkäsi vuonna 2010.

Yhteistuotannon sijaan ydinreaktori voidaan kuitenkin suunnitella tuottamaan pelkkää kaukolämpöä. Juuri tämä oli myös VTT:n lämmitysreaktoriryhmän ajatuksena 1970-luvun alussa. Tällaisen reaktorin sydän voidaan rakentaa tavanomaisesta polttoaineesta, jota jäähdytetään vedellä. Tehon säätöön käytetään liikuteltavia säätösauvoja tai jäähdytteeseen liuotettua neutroneita absorboivaa boorihappoa. Kaukolämmöntuotannossa on mahdollista hyödyntää myös ydinreaktoreiden luontaisia kuormanseurantaominaisuuksia. Jos kaukolämpöverkosta otetaan enemmän lämpöä ulos, paluuveden lämpötila laskee. Muutos välittyy myös reaktorin jäähdytteeseen. Negatiivisten takaisinkytkentöjen vuoksi reaktori pyrkii vastustamaan toimintatilan muutosta. Fissioteho kasvaa, jolloin verkkoon syötettävä lisälämpö kompensoi muutosta kulutuksessa.iv

Sähköntuotannosta luopuminen tarkoittaa sitä, että voimalaitosprosessiin ei kuulu lainkaan turbiinikiertoa. Termodynamiikan lakien vuoksi yhden sähköenergiayksikön tuottaminen vaatii perinteisessä höyryturbiinilaitoksessa lähes kolme yksikköä primäärienergiaa. Kaukolämpölaitoksessa energiaa ei sen sijaan tarvitse muuttaa muodosta toiseen, vaan reaktorin tuotanto on lämpöhäviöitä lukuun ottamatta kokonaan syötettävissä verkkoon. Sähköä tuottaviin ydinvoimaloihin verrattuna ydinkaukolämpölaitokset olisivatkin yksikkökooltaan selvästi pienempiä. Suurelle kaupungille sopiva yksikkökoko voisi olla 100-400 MW, mutta Suomesta löytyy myös kymmeniä pienempiä paikkakuntia, missä verkon kapasiteetti asettuu 25-50 megawatin kokoluokkaan. Vertailun vuoksi Olkiluodon uuden EPR-reaktorin sähköteho on 1600 MW, ja kokonaislämpöteho 4500 MW.

Reaktori ei kytkeydy kaukolämpöverkkoon suoraan, vaan lämmönvaihtimien ja välipiirin kautta. Tällä vältetään primäärijäähdytteen mukana kulkeutuvien radioaktiivisten aineiden päätyminen verkkoon. Energian siirtyminen piiristä toiseen vaatii tietyn lämpötilaeron, minkä vuoksi yli sata-asteisen kaukolämpöveden tuottaminen vaatii reaktorilta luokkaa 140-160°C asteen toimintalämpötilan. Periaatteessa lämpötila voi olla matalampikin, mutta kovimmilla pakkasilla runkoverkkoon syötettävää vettä on tällöin lämmitettävä lisää. Perustuotanto mitoitetaan tavallisesti kattamaan noin puolet huipputehotarpeesta, ja ylimääräistä lämpöä tarvitaan lähinnä talvikuukausina.

Painevesityyppisissä reaktoreissa jäähdyte pidetään nestemäisessä olomuodossa korkean paineen avulla. Esimerkiksi EPR-reaktorin kuuman haaran lämpötila on 328°C astetta, ja primääripiiri on paineistettu noin 155 ilmakehän paineeseen (15.5 MPa). Samalla periaatteella mutta selvästi matalammassa lämpötilassa toimivan kaukolämpöreaktorin käyttöpaine voitaisiin laskea suurin piirtein espressokeitintä vastaavalle tasolle. Matalampi käyttöpaine näkyisi ennen kaikkea reaktorin paineastian ja primääripiirin putkistojen seinämävahvuudessa. EPR:n reaktoriastiassa on terästä noin 25 cm paksuudelta, kun taas kaukolämpöreaktorissa seinämävahvuudeksi voisi riittää vain muutama sentti. Nykyisten reaktoripaineastioiden valmistusprosessi voi kestää vuosia, ja koko maailmasta löytyy vain muutama valmistaja joka kykenee työn edes suorittamaan. Kaukolämpöreaktorin paineastia voisi syntyä huomattavasti halvemmalla, jopa suomalaisessa konepajassa.

Pienellä yksikkökoolla ja matalalla käyttöpaineella on vaikutusta myös reaktorin turvallisuussuunnitteluun. Kerroin aikaisemmassa blogikirjoituksessa että merkittävin reaktoriturvallisuutta uhkaava tekijä on polttoaineen jälkilämpö, jota syntyy lyhytikäisten isotooppien radioaktiivisessa hajoamisessa. Jälkilämmöntuotto ei lakkaa välittömästi ketjureaktion katkeamiseen, vaan polttoaineen jäähdytyksestä pitää pystyä huolehtimaan vielä pitkään reaktorin sammuttamisen jälkeen. Nykyisissä laitoksissa tämä on toteutettu moninkertaisesti varmennetuilla hätäjäähdytysjärjestelmillä, joiden sähkönsyöttö pitää pystyä turvaamaan kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Toteutuksen tekee haasteelliseksi se, että korkeapaineisen veden faasimuutokseen on sitoutunut paljon energiaa. Esimerkiksi primääripiirin putkivuoto aiheuttaa reaktorin suojarakennuksen paineistumisen veden purkautuessa höyrynä ulos. Vakavassa onnettomuustilanteessa radioaktiivisen päästön pidättäminen edellyttääkin myös suojarakennuksen jäähdytystä.v

Polttoaineen jälkilämmöntuotto on suoraan verrannollinen reaktorin fissiotehoon, joten esimerkiksi 200 megawatin kaukolämpöreaktori tuottaisi sammuttamisen jälkeen lämpöä alle 5% suuren EPR:n jälkilämpötehosta. Matalan toimintalämpötilan ansiosta myöskään jäähdytteen faasimuutokseen ei olisi sitoutunut vastaavaa energiamäärää. Reaktorin jälkilämmönpoisto ja paineenhallinta voitaisiin tällöin toteuttaa helposti luonnonkiertoon perustuvilla passiivisilla järjestelmillä. Polttoaineen läpi kulkeva vesi lämpenee ja pyrkii nousemaan ylöspäin, joten jos jäähdytettä viilentävä lämmönvaihdin sijoitetaan sopivasti suhteessa reaktoriin, virtaus käynnistyy itsestään ilman pumppuja ja ulkoista käyttövoimaa. Korkea turvallisuustaso on tällöin saavutettavissa ilman kalliita ja moninkertaisesti varmennettuja aktiivisia hätäjäähdytysjärjestelmiä. Jos laitoksen sähköjärjestelmät menetetään, reaktori siirtyy itsestään turvalliseen tilaan, jossa jälkilämpö siirtyy luonnonkierrolla lämmönvaihtimien kautta reaktorirakennuksen ulkopuolelle.vi

Passiiviseen turvallisuussuunnitteluun perustuvaa kaukolämpöreaktoria kaavailtiin pohjoismaisille markkinoille jo neljä vuosikymmentä sitten. Tätä SECURE (Safe Environmentally Clean Urban REactor) -nimellä kulkenutta reaktorikonseptia tutkittiin vuosina 1976-1977 ruotsalais-suomalaisena yhteistyönä. Hankkeeseen osallistuivat Ab ASEA-Atom (nyk. Westinghouse) ja Ab Atomenergi Ruotsista, sekä Finnatom ja VTT Suomesta. Tavoitteena oli kehittää 200 MW kaukolämpöreaktori, joka tuottaisi 95°C asteista vettä suurten ja keskikokoisten kaupunkien kaukolämpöverkkojen peruskuormatarpeisiin.

SECURE poikkeaa monelta osin perinteisistä paine- ja kiehutusvesilaitoksista. Reaktorin paineastiana toimii suuri teräsbetonista valettu allas, joka yhdessä primääripiirin komponenttien kanssa on sijoitettu maanalaiseen kallioluolaan. Reaktori toimii 0.7 MPa paineessa ja 115°C asteen lämpötilassa. Normaalissa toimintatilassa jäähdytettä kierrätetään pumpuilla reaktorista lämmönvaihtimiin, jotka on kytketty välipiirin kautta kaukolämpöverkkoon. Jäähdytyskierto on auki ympäröivään vesialtaaseen, mutta pakotetun virtauksen aiheuttama paine-ero estää allasveden pääsyn reaktoriin. Pumppujen pysähtyessä virtausolosuhteet muuttuvat sellaisiksi, että luonnonkierto altaassa pääsee käynnistymään. Altaasveteen lisätty boori pysäyttää samalla ketjureaktion etenemisen. SECURE:ssa ei ole lainkaan säätösauvoja, vaan myös reaktorin sammuttaminen hoidetaan pysäyttämällä virtausta ylläpitävät pääkiertopumput.

Maanalaisella sijoituksella ja passiivisilla turvallisuusominaisuuksilla pyrittiin mahdollistamaan reaktorin rakentaminen aivan suurten kaupunkien tuntumaan. Sähköstä poiketen lämpöä ei pystytä siirtämään kustannustehokkaasti pitkiä matkoja, joten tuotanto on saatava lähelle kulutusta. Ydinvoimalaitoksia koskevat viranomaisvaatimukset oli kuitenkin laadittu pitkälti siltä pohjalta, että laitosalueen lähiympäristössä ei ollut suuria asutuskeskittymiä. Kyse ei ollut niinkään siitä etteikö näin olisi voinut olla, vaan siitä, että aikaisemmat laitokset oli rakennettu pienille paikkakunnille, eikä tällaisille tarkasteluille ollut luvitusvaiheessa tarvetta. Riittävän turvallisuustason osoittamiseksi SECURE:n suunnittelussa haluttiin käyttää mahdollisimman vähän sellaisia järjestelmiä, jotka olivat riippuvaisia automaatiosta, mekaanisten laitteiden toimintavarmuudesta tai reaktorin ohjaajien tekemistä päätöksistä. SECURE-hanketta ja sen soveltuvuutta nykyisiin turvallisuusstandardeihin on käsitelty tarkemmin Suomen Atomiteknillisen Seuran Ydintekniikka-lehden vuoden 2012 numeroissa 2 ja 3.

VTT:n lämmitysreaktoriryhmän selvitykset ja ruotsalais-suomalainen SECURE-hanke eivät aikanaan tuottaneet konkreettista lopputulosta. Ydinvoima ajautui 1980-luvulla poliittisiin vaikeuksiin, ja monen suuren kaukolämpölaitoksen polttoaineeksi valikoitui halpa kivihiili. Kaukolämpöreaktoreiden kehitystä ei varsinaisesti lopetettu, mutta kiinnostus hiipui, ja aihe jäi viimeistään vuosituhannen vaihteessa eksoottisempien trendien, kuten ydinjätteen transmutaatiotutkimuksen ja neljännen sukupolven reaktoriteknologian varjoon.

Kiristyvät CO2-päästövaatimukset ja tarve päästä eroon saastuttavasta kivihiilestä ovat kuitenkin tuoneet kaukolämpöreaktorit jälleen otsikoihin. Uutisia teknologian kehityksestä on viime aikoina kuultu erityisesti Kiinasta, missä kyse ei ole ainoastaan ilmastonmuutoksen torjunnasta, vaan myös kaupunkien ilmanlaatua pilaavien pienhiukkaspäästöjen leikkaamisesta. Ydinenergian lämmityskäyttöä on tutkittu Kiinassa 1980-luvulta lähtien. Maailman ensimmäinen erityisesti kiinteistöjen lämmitykseen tarkoitettu ydinreaktori, viiden megawatin teholla toimiva NHR-5, aloittikin toimintansa Tsinghuan yliopistossa Pekingissä jo vuonna 1989.

Kiinan lämmitysreaktoritutkimus jakaantui jo varhain kahteen kehityslinjaan. NHR-5 perustui perinteiseen paineastiatyyppiseen rakenteeseen, joskin reaktorin jäähdytys oli toteutettu passiivisesti luonnonkierrolla. Tämän lisäksi Tsinghuassa kehitettiin 1990-luvulla nk. DPR-konseptia (Deep Pool Reactor), joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kaukolämpöverkon edellyttämä yli 100°C asteen käyttölämpötila saadaan aikaiseksi hydrostaattisella paineella, sijoittamalla reaktori 25 metriä syvän vesialtaan pohjalle. Reaktori ei tällöin tarvitse lainkaan varsinaista paineastiaa, sillä veden paine altaan pinnalla on normaalin ilmakehän tasolla. DPR-tyyppistä reaktoria voidaan tavallaan luonnehtia konservatiiviseksi versioksi SECURE:sta. Reaktorin jälkilämmönpoisto nojaa samalla tavalla passiiviseen luonnonkiertoon, mutta monimutkaiseen virtausmekaniikkaan perustuvat järjestelmät on korvattu yksinkertaisella jäähdytyskierrolla, ja tehotason asettamiseen käytetään perinteisiä säätösauvoja. SECURE:n tapaan reaktoriallas on suunniteltu sijoitettavaksi maanalaiseen kallioluolaan.

Paineastiatyyppisen NHR-5 -reaktorin pohjalta kehitettiin sittemmin samalla periaatteella toimiva 200 megawatin NHR-200. China General Nuclear -yhtiö on yhdessä Tsinghuan yliopiston kanssa parhaillaan selvittämässä kehityslinjan uusimman version (NHR200-II) ensimmäisen prototyypin rakentamista. Myös DPR-konseptia on kehitetty eteenpäin, ja ensimmäisen allastyyppisen 400 megawatin DHR-400 -laitoksen alustava suunnittelutyö saatiin päätökseen syyskuussa 2018. Tätä myös nimellä ”Yanlong” kulkevaa teknologiaa kehittävä China National Nuclear Corporation -yhtiö odottaa reaktorille rakennuslupaa vuoden 2019 alkupuolella. Periaatteessa reaktori voisi tällöin olla kaupallisilla markkinoilla 2020-luvulla. Ottaen huomioon millä vauhdilla ydinteknologian kehitys on Kiinassa edennyt, suunnitelmia voidaan pitää hyvinkin realistisina.

Kaukolämpöreaktoriteknologian kaupallistamista voidaan pitää myös Suomen kannalta mielenkiintoisena mahdollisuutena. Aikaisemmassa blogikirjoituksessa käsiteltiin ydinenergian roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomen sähköntuotantorakenne on jo nykyisellään varsin puhdas, mutta päästövähennyspotentiaalia löytyy paljon muilta energiasektorin osa-alueilta. Kaukolämmön osalta aikataulu on äärimmäisen tiukka, sillä hallitus on esittänyt kivihiilen käytölle täyskieltoa vuodesta 2029 alkaen. Ville kirjoitti aikaisemmin että ydinkaukolämmön mahdollisuuksien selvittämisestä on tehty kunnallisella tasolla valtuustoaloitteita ainakin Helsingissä, Espoossa, Kirkkonummella, Nurmijärvellä ja Turussa. Kiinnostusta on ollut yli puoluerajojen, ja esimerkiksi Vihreissä pitkään vaikuttanut Osmo Soininvaara on tuonut aiheeseen liittyvän kantansa varsin julkisesti esiin.

Kaukolämpöpiirakka

Kuva 1: Kaukolämmöntuotannossa käytetyt primäärienergialähteet Suomessa vuonna 2017. Fossiilisten polttoaineiden osuus on yli puolet. Vertailun vuoksi sähköntuotannosta yli 80% katetaan vähähiilisillä teknologioilla, joista merkittävin on ydinvoima. Lähde: Energiateollisuus ry.

Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää toimenpiteitä, jotka tulevat joka tapauksessa mullistamaan koko energiasektorin tuotantorakenteen. Moni ehdotetuista ratkaisuista perustuu teknologiaan, josta ei ainakaan suuressa mittakaavassa ole aikaisempaa näyttöä. Kaukolämpöreaktori ei tässä mielessä eroa esimerkiksi hiilidioksidin talteenotosta. Poliittisten ja taloudellisten haasteiden lisäksi ydinkaukolämmön toteuttaminen edellyttää kuitenkin myös sitä, että reaktorit pystytään osoittamaan riittävän turvallisiksi sijoitettavaksi lähelle suuria asutuskeskittymiä.

Ydinenergia-alan osaaminen on Suomessa korkealla tasolla. Turvallisuusasioissa, käytetyn polttoaineen loppusijoituksessa sekä laitosten käytössä voimme sanoa olevamme jopa maailman kärkeä. Alan valmistavaa teollisuutta ei Suomeen kuitenkaan ole erityisesti syntynyt.vii Tämä on asia, jonka matalan lämpötilan reaktoreiden yleistyminen voisi periaatteessa muuttaa. Espressokeittimen paineessa toimivan, haaleaa vettä tuottavan kaukolämpöreaktorin pääkomponenttien valmistaminen tuskin ainakaan edellyttää sellaista osaamista tai teknologiaa, jota ei löytyisi esimerkiksi suomalaisesta konepajateollisuudesta.

Voisiko fossiilisia polttoaineita korvaavien kaukolämpöreaktorien valmistusmaa siis ollakin Kiinan sijaan Suomi? Tähän kysymykseen ollaan parhaillaan etsimässä vastausta VTT:n valmistelemassa Business Finland -hankkeessa.


i) ”Topical Meeting on Low-Temperature Nuclear Heat” (21-24.8.1977). Konferenssipaperit on julkaistu American Nuclear Societyn Nuclear Technology -lehden numerossa 38 vuodelta 1978.

ii) R. Tarjanne, S. Vuori, L. Eerikäinen & L. Saukkoriipi. ”Lämmitysreaktoriprojektin loppuraportti.” Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus, Lämmitysreaktoriryhmä, 1974.

iii) Venäläisillä reaktoreilla on tuotettu kaukolämpöä myös Bulgariassa, Unkarissa, Slovakiassa ja Ukrainassa. Se, että Loviisan vanhoja neuvostovalmisteisia laitoksia ei ole suunniteltu yhteistuotantoon, lienee pikemminkin poikkeus yleisestä VVER-kehityslinjasta.

iv) Kaukolämpöverkko toimii suhteellisen joustavasti verrattuna esimerkiksi sähköverkkoon, jonka jännitteelle ja taajuudelle on asetettu tiukat rajat. Lämpötilan vaihteluväli on suhteellisen laaja, ja putkissa virtaavan veden suuri lämpökapasiteetti tasaa muutoksia. Kaukolämmön lisäksi samaa matalan lämpötilan reaktoriteknologiaa voidaan käyttää jäähdytykseen, sekä tuottamaan kastelu- ja juomavettä suolaisesta merivedestä. Jälkimmäisillä teknologioilla arvioidaan olevan vielä kaukolämpöäkin suuremmat markkinat, sillä suuri osa maailman väestöstä asuu kuivan ja lämpimän ilmaston maissa.

v) Huonosti toteutetun turvallisuussuunnittelun vuoksi Fukushima Daichin ydinvoimalaitosalueelle maaliskuussa 2011 iskenyt tsunami tuhosi kerralla neljän reaktoriyksikön varavoimadieselit. Sähköjärjestelmien täydellinen menetys johti lopulta kolmeen sydämensulamisonnettomuuteen, kun polttoaineen tuottamaa jälkilämpöä ei saatu reaktoreista ulos. Pelastustöitä vaikeutti ratkaisevasti järjestelmien ylipaineistuminen. Vaikka vettä olisi ollut saatavilla, sitä ei korkean paineen vuoksi kyetty syöttämään oikeaan paikkaan. Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden vaiheita on käsitelty tarkemmin toisessa blogikirjoituksessa.

vi) Passiivisia turvajärjestelmiä on suunniteltu myös suuriin kolmannen sukupolven kevytvesireaktoreihin. Esimerkiksi Westinghousen AP1000-laitoksessa reaktorin jälkilämmönpoisto ja suojarakennuksen jäähdytys on toteutettu luonnonkierrolla. Ensimmäiset 1157 MW:n AP1000-laitokset otettiin käyttöön Sanmenin ydinvoimalaitoksella Kiinassa syksyllä 2018.

vii) Viittaan tässä erityisesti laitoksen ydinteknisiin komponentteihin. Suomessa on tehty ydinenergia-alalle mittalaitteita, automaatiojärjestelmiä, varavoimageneraattoreita, jne…

Vakava reaktorionnettomuus

Jaakko Leppänen – 24.11.2018

Käsittelin aikaisemmissa blogikirjoituksissa Tšernobylin ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuksia, keskittyen lähinnä tapahtumien etenemiseen ja taustalla vaikuttaneisiin tekijöihin. Jatkan tässä kirjoituksessa onnettomuuksien seurauksista ja ympäristövaikutuksista. Ydin- ja säteilyonnettomuuksien vakavuutta voidaan mitata kansainvälisen atomiergiajärjestön IAEA:n määrittämällä INES-asteikolla (International Nuclear and Radiological Event Scale). Molemmat onnettomuudet on luokiteltu suurten radioaktiivisten päästöjen sekä niiden edellyttämien mittavien väestönsuojelutoimenpiteiden perusteella asteikon korkeimpaan, eli seitsemänteen luokkaan. INES-asteikko on kuitenkin luotu lähinnä viestinnän apuvälineeksi, eikä vakavan reaktorionnettomuuden seurauksia ole käytännössä mahdollista tiivistää yhteen numeroon.

Tšernobylin ja Fukushiman onnettomuuksista on keskusteltu ja kirjoitettu paljon, ja niiden vaikutuksia puitu monelta eri kannalta. Tämän kirjoituksen tarkoitus on blogin hengen mukaisesti lähestyä aihetta asiantuntijanäkökulmasta, ja esittää jonkinlainen yhteenveto siitä, mitä onnettomuuksien seurauksista nykyisin tiedetään, ja miten näitä asioita on käsitelty riippumattomien kansainvälisten asiantuntijaryhmien aineistoissa. Lähteenä olen käyttänyt erityisesti YK:n alaisen UNSCEAR:in (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) kokoelmaraportteja, joiden tiedot on kerätty sadoista vertaisarvioiduista tiedejulkaisuista.i Teksti on jaettu muutamaan osakokonaisuuteen, jotka käsittelevät onnettomuuksien välittömiä seurauksia laitospaikoilla, päästöjen leviämistä ja radioaktiivista laskeumaa, sekä väestön pitkän aikavälin säteilyaltistusta ja sen aiheuttamia terveysvaikutuksia. Radioaktiivisuuteen ja säteilyyn liittyviä perusasioita, kuten aktiivisuuden ja säteilyannoksen määritelmiä, yksiköitä ja suuruusluokkia, on käsitelty aikaisemmassa blogikirjoituksessa.

Maaliskuussa 2011 tapahtunut Fukushima Daichin ydinvoimalaonnettomuus sai alkunsa siitä, kun maanjäristystä seurannut tsunami tuhosi reaktoreiden hätäjäähdytykseen ja instrumentointiin käytetyt sähköjärjestelmät. Reaktoreiden tuottama fissioteho oli katkennut maanjäristyksen laukaisemaan pikasulkuun jo tuntia aikaisemmin, mutta tsunamin vyöryessä laitosalueelle lyhytikäisten radionuklidien hajoamisessa vapautuva energia lämmitti ydinpolttoainetta vielä kymmenien megawattien teholla. Ydintekniikassa tätä ketjureaktiosta riippumatonta lämmöntuottoa kutsutaan polttoaineen jälkilämmöksi. Laitosyksiköiden kellarikerrokset tulvittanut vesi vaurioitti juuri niitä järjestelmiä, jotka oli suunniteltu jälkilämmön poistamiseen. Seurauksena oli vakava sydämensulamisonnettomuus kolmella laitosyksiköllä.

Tapahtumaketju eteni nopeimmin ykkösyksiköllä, joka jäi heti sähköjärjestelmien menetyksen jälkeen täysin ilman toimivaa jäähdytyskiertoa. Reaktorin vedenpinnankorkeus alkoi laskea jäähdytteen kiehuessa höyryksi, saavuttaen sydämen yläreunan tason noin kolmessa tunnissa. Veden alta paljastunut polttoaine alkoi tämän jälkeen ylikuumenemaan, ja lopulta sulamaan. Kakkos- ja kolmosyksiköillä sydämen vesikiertoa kyettiin ylläpitämään passiivisilla järjestelmillä, jotka saivat käyttövoimansa reaktorista purkautuvalta höyryltä. Järjestelmiä ei kuitenkaan oltu suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön, ja niiden vikaannuttua myös veden syöttö reaktoreihin katkesi. Sydämen sulaminen alkoi kolmosyksiköllä kahden, ja kakkosyksiköllä kolmen vuorokauden kuluessa alkutapahtumasta.

Sydämensulamisonnettomuudessa polttoaineen vaurioituminen etenee vaiheittain. Keraamiset uraanioksiditabletit on suljettu zirkonium-metalliseoksesta valmistettujen kaasutiiviiden suojakuoriputkien sisälle. Jälkilämpö siirtyy suojakuoren läpi polttoaineesta jäähdytteeseen, ja kun sydän alkaa kiehua kuivaksi, lämpötila alkaa nopeasti nousta. Suojakuoriputken zirkonium oksidoituu vuorovaikuttaessaan korkeassa lämpötilassa vesihöyryn kanssa. Reaktio alkaa kiihtyä lämpötilan noustessa noin 800°C asteeseen. Oksidoitunut metalli muuttuu hauraaksi ja pirstoutuu helposti, jolloin sisällä oleva pellettipatsas romahtaa kasaan. Lämpötilan edelleen noustessa myös uraanioksidi alkaa lopulta sulaa. Polttoaineesta, säätösauvoista ja sydämen tukirakenteista muodostuvan sydänsulan lämpötila nousee niin korkeaksi, että myös reaktoriastia voi sulaa pohjastaan puhki.

Myös radioaktiivisten aineiden vapautuminen tapahtuu vaiheittain. Osa fissiotuotteista kulkeutuu jo reaktorin käydessä polttoainetablettien ja suojakuoriputken välissä olevaan kaasurakoon. Tällaisia fissiotuotteita ovat erityisesti jalokaasut krypton ja xenon, minkä lisäksi myös esimerkiksi jodi muodostaa kaasumaisia yhdisteitä reaktorin normaalissa käyttölämpötilassa. Suojakuoriputkien puhkeaminen vapauttaa jo onnettomuuden alkuvaiheessa kaasurakoon kerääntyneitä aineita reaktorin primäärikiertoon. Jalokaasujen ja jodin lisäksi helposti vapautuvia fissiotuotteita ovat cesiumin ja telluurin isotoopit, jotka alkavat kaasuuntua lämpötilan noustessa 1300°C asteeseen. Radionuklidien vapautuminen riippuu sydänvaurioiden laajuudesta sekä siitä, miten nopeasti sydänsula saadaan jäähdytettyä takaisin kiinteään olomuotoon. Monet polttoaineeseen syntyneistä isotoopeista alkavat vapautua vasta lämpötilan kohotessa tuhansiin asteisiin.

Reaktoriturvallisuus nojaa vahvasti nk. moniesteperiaatteeseen. Polttoaineen kiinteä olomuoto ja metallinen suojakuoriputki toimivat ensimmäisinä vapautumisesteinä radioaktiiviselle päästölle. Kevytvesireaktoreiden jäähdytyskierto on eristetty kokonaisuudessaan kaasutiiviin paineenkestävän suojarakennuksen sisälle, joten polttoaineen vaurioituminen tai sulaminen ei vielä aiheuta päästöä ympäristöön. Fukushimassa osa fissiotuotteista kulkeutui reaktorista purkautuneen höyryn mukana suojarakennusta kiertävään munkkirinkilän muotoiseen lauhdutusaltaaseen (kts. Fukushima-kirjoituksen kuva 2). Suojarakennuksen ilmatilaan päätyneet kaasumaiset radioaktiiviset aineet muodostivat jäähtyessään mikroskooppisia aerosoleja. Osa hiukkasista tarttui pintoihin, tai päätyi vesipisaroiksi tiivistyneen höyryn mukana suojarakennuksen pohjalle. Vaikka pitkään jatkunut ylipaineistuminen johti Fukushimassa lopulta myös uloimpien kulkeutumisesteiden pettämiseen, suuri osa radioaktiivisesta päästöstä pidättyi suojarakennusten sisälle.ii

Fukushimassa oli onnettomuuden alkaessa noin 6000 työntekijää, joista suurin osa evakuoitiin pian sen jälkeen kun laitosalueella julistettiin hätätila. Välttämättömiin pelastustöihin jäi aluksi noin 400 työntekijää, mutta määrä kasvoi huomattavasti seuraavien päivien aikana. Pelastustöiden kiireellisin vaihe kesti muutaman viikon. Ensimmäisten päivien aikana pelastustoimet keskittyivät reaktoreiden jäähdytykseen, mutta huomio kääntyi myöhemmin käytetyn polttoaineen varastoaltaisiin, joiden pelättiin kärsineen maanjäristyksessä vaurioita. Tilanne alkoi rauhoittua kun ulkoinen vedensyöttö vaurioituneisiin reaktoreihin saatiin toimimaan, ja polttoainealtaiden kunto oli varmistunut. Radioaktiiviset ilmapäästöt ajoittuivat muutama päivän jaksolle onnettomuuden alkuvaiheessa.

Onnettomuuden jälkihoitoon osallistui seuraavien 18 kuukauden aikana noin 25,000 työntekijää. Suurista ilmapäästöistä huolimatta säteilytaso ei missään vaiheessa noussut niin korkeaksi, että siitä olisi aiheutunut työntekijöille välitöntä hengenvaaraa. Suurin osa radioaktiivisista aineista jäi suojarakennusten sisälle, eivätkä pelastustyöt edellyttäneen kulkua pahimmin saastuneisiin tiloihin. Säteilytyöntekijöille asetetut annosrajat perustuvat tavallisesti 100 mSv kertymään viiden vuoden ajalta. Hätätilanteessa rajaa voidaan kuitenkin nostaa. Fukushimassa kriittisimpiä tehtäviä hoitaneiden työntekijöiden annosraja asetettiin väliaikaisesti 250 millisievertiin. Alempi 100 mSv:n raja ylittyi 167 työntekijällä, ja ylempi raja kuudella valvomotyöntekijällä, jotka saivat pääasiassa sisäistä säteilyannosta radioaktiivisesta jodista. Suurin mitattu annos oli 680 mSv. Säteilyaltistuksesta ei aiheutunut kenellekään välittömiä terveysvaikutuksia.iii

Huhtikuussa 1986 tapahtuneessa Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuudessa ei ollut kyse sydämen sulamisesta, vaan huomattavasti aggressiivisemmasta tapahtumaketjusta. Epästabiiliin toimintatilaan ajetun reaktorin fissioteho karkasi hallitsemattomaan kasvuun, joka nosti lämpötilan niin korkeaksi, että osa polttoaineesta suli ja pirstaloitui ympäröivään jäähdytteeseen. Paineen nousu reaktorin jäähdytyskanavissa aiheutti massiivisen räjähdyksen, joka puhkaisi aukon reaktorirakennuksen kattoon. Kaikki sisäkkäiset vapautumisesteet menetettiin kerralla. Ilmassa leviävien kaasu- ja aerosolipäästöjen lisäksi myös erittäin korkea-aktiivisia polttoaineen sirpaleita levisi räjähdyksen voimasta laitosalueelle. Tilannetta pahensi reaktorikuilussa syttynyt tulipalo, joka vauhditti radioaktiivisten aineiden vapautumista.

Laitoksen henkilökunta ja sammutustöihin hälytetyt palomiehet altistuivat heti voimakkaalle säteilylle. Annosnopeus reaktorirakennuksen katolla, missä palomiehet joutuivat työskentelemään sammuttaessaan räjähdyksestä alkunsa saaneita palopesäkkeitä, oli tappavan korkea. Koska onnettomuus oli tapahtunut ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta, pelastustyöntekijöillä ei myöskään ollut valmista suunnitelmaa säteilyaltistuksen rajoittamiseksi. Henkilökunnan käyttämät säteilyannosmittarit rekisteröivät annoskertymää ainoastaan 20 mSv:iin saakka, eikä palomiehillä ollut käytössään lainkaan mittareita. Tilanne oli kuitenkin saatava hallintaan, sillä tulipalo uhkasi levitä viereiselle laitosyksikölle. Ensimmäisen yön pelastustöihin osallistui noin 600 ihmistä. Seuraavien päivien kuluessa yli sata työntekijää toimitettiin säteilysairauden vuoksi hoitoon, ja sairauden aiheuttamiin komplikaatioihin kuoli lopulta 28 ihmistä. Kaikki kuolemaan johtaneet annokset saatiin onnettomuuden ensimmäisen vuorokauden pelastustöissä.

Kun pienemmät tulipalot oli sammutettu, myös kulkua reaktorirakennuksen pahimmin saastuneisiin tiloihin pystyttiin rajoittamaan. Reaktorikuilussa riehuneen tulipalon tukahduttaminen kesti kuitenkin toista viikkoa. Pitkäaikainen työskentely laitosalueella edellytti mittavia raivaustöitä säteilytason saattamiseksi edes siedettävälle tasolle. Työ jouduttiin tekemään suurelta osin käsin. Pahimmissa paikoissa annosnopeudet saattoivat nousta satoihin sieverteihin tunnissa (100 Sv/h = 100,000 mSv/h), jolloin raivaukseen osallistuneiden työntekijöiden annosrajat tulivat raskaasta suojavarustuksesta huolimatta täyteen alle minuutissa. Ainoa keino rajoittaa säteilyaltistusta oli raivaajien jatkuva kierrättäminen.

Raivaajat

Kuva 1: Pitkäaikainen työskentely Tšernobylin laitosalueella edellytti mittavia raivaustöitä. Työ jouduttiin tekemään suurelta osin käsin, ja siihen osallistui satoja tuhansia ihmisiä. Pahimmin saastuneissa paikoissa annosnopeudet nousivat niin korkeiksi, että työskentely jouduttiin rajoittamaan alle minuutin mittaisiin vuoroihin. Kun annosnopeudet laitosalueella oli saatu siedettävälle tasolle, räjähdyksessä tuhoutuneen reaktorirakennuksen suojaksi alettiin rakentamaan betonista sarkofagia (kts. aikaisemman blogikirjoituksen kuva 4).

UNSCEAR:in tilastoihin on kerätty eri menetelmillä arvioituja säteilyannoksia yli 500,000 onnettomuuden jälkihoitoon osallistuneelta työntekijältä, joista noin puolet oli sotilaita. Eräiden arvioiden mukaan on kuitenkin mahdollista, että operaatioon osallistui vuosien 1986-1990 välisenä aikana jopa miljoona ihmistä. Tarkemman annosseurannan piirissä oli noin 250,000 raivaajaa ja pelastustyöntekijää, joiden säteilyannosten jakautuminen on esitetty alla olevassa taulukossa. Samaan taulukkoon on vertailun vuoksi kerätty myös Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden pelastus- ja raivaustöihin osallistuneiden työntekijöiden annosjakaumaa.

Efektiivinen säteilyannos Altistuneiden työntekijöiden lukumäärä
Tšernobyl 1986 Fukushima 2011
< 10 mSv 23,560 16,162
10 – 50 mSv 61,518 7,460
50 – 100 mSv 63,398 1,037
100 – 200 mSv 48,006 164
200 – 500 mSv 49,630 7
500 – 1000 mSv 543 2
> 1000 mSv 219

Luvuista ilmenee hyvin puhdistusoperaatioiden mittakaavaero. Tšernobylissä onnettomuuden jälkihoito vaati monikymmenkertaisen määrän työvoimaa. Erot säteilyannoksissa puolestaan selittyvät pitkälti sillä, että Tšernobylissä räjähdyksessä tuhoutuneen reaktorisydämen kappaleita jouduttiin keräämään ympäri laitosaluetta. Fukushimassa sulanut polttoaine jäi reaktorirakennusten sisälle, eivätkä pelastustyöt missään vaiheessa edellyttäneet pitkäaikaista oleskelua sellaisissa tiloissa, joissa annosnopeus oli hengenvaarallisen korkea.

Ydinvoimalaonnettomuuden vakavuuteen vaikuttaa olennaisesti ympäristöön vapautuneen radioaktiivisen päästön suuruus. Reaktorissa säteilytetyn ydinpolttoaineen radionuklidi-inventaari muodostuu sadoista isotoopeista. Eri alkuaineiden isotoopit poikkeavat toisistaan kemiallisten ja fysiologisten ominaisuuksiensa osalta. Kuten edellä todettiin, eri aineiden vapautuminen riippuu myös sydänvaurioiden laajuudesta, sekä siitä, miten hyvin päästö saadaan pidätettyä suojarakennuksen sisälle. Säteilyaltistuksen kannalta merkittävien radionuklidien eliniät vaihtelevat tunneista kymmeniin vuosiin. Isotoopin ominaisaktiivisuus on kääntäen verrannollinen sen pitkäikäisyyttä kuvaavaan puoliintumisaikaan, joten kaikkein korkea-aktiivisimmat radionuklidit myös häviävät nopeimmin ympäristöstä. Hyvin pitkäikäisten isotooppien aktiivisuus on vastaavasti pieni.

Päästön kokonaisaktiivisuuden kannalta suurimman yksittäisen komponentin muodostaa tavallisesti xenonin isotooppi Xe133, joka hajoaa noin viiden päivän puoliintumisajalla. Koska xenon on kemiallisesti inertti jalokaasu, se vapautuu helposti vaurioituneesta polttoaineesta, ja karkaa ympäristöön heti jos suojarakennuksen tiiveys menetetään. Kaasumainen olomuoto ja kemiallinen sitoutumattomuus tarkoittavat toisaalta myös sitä, että Xe133 ei muodosta maan pinnalle kulkeutuvaa laskeumaa, jota voisi päätyä ravinnon tai juomaveden mukana elimistöön. Radioaktiiviset jalokaasut aiheuttavat pääasiassa ulkoista säteilyannosta onnettomuuden alkuvaiheessa. Vaikutus heikkenee pitoisuuksien laimentuessa, kun päästöpilvi hajoaa ja kulkeutuu tuulen mukana kauemmas lähteestä.

Väestönsuojelun kannalta merkittävimmät radionuklidit ovat jodin isotooppi I131 ja cesiumin isotooppi Cs137. Näiden isotooppien fissiotuotto on suuri, ne vapautuvat suhteellisen helposti vaurioituneesta polttoaineesta, ja ravintoketjun kautta elimistöön päästessään ne voivat aiheuttaa suuren sisäisen säteilyannoksen. Radioaktiivinen jodi kerääntyy kilpirauhaseen, ja suuri I131-altistus nostaa erityisesti lapsilla kilpirauhassyövän riskiä. Altistusta voidaan pienentää merkittävästi joditableteilla, joiden sisältämä stabiili jodi kyllästää kilpirauhasen, ja pienentää radioaktiivisen isotoopin imeytymistä.

I131:n puoliintumisaika on vain 8 päivää, joten se häviää luonnosta muutamassa kuukaudessa. 30 vuoden puoliintumisajalla hajoava Cs137 jää sen sijaan ympäristöön pitkäksi aikaa, ja sen pitoisuudet pienenevät pääasiassa laimenemalla laskeuman sekoittuessa vesistöihin ja painuessa syvemmälle maaperään. Cesium ei tavallisesti aiheuta väestölle I131:n kaltaista välitöntä säteilyhaittaa, vaan vaikutus syntyy kumulatiivisesti vuosien saatossa. Ympäristön korkea Cs137-pitoisuus voi asettaa rajoituksia asutukselle, sekä maa- ja metsätaloudelle. Tšernobylin ja Fukushiman onnettomuuslaitosten lähialueet on tyhjennetty asukkaista pääasiassa juuri väestön Cs137-altistuksen rajoittamiseksi. Tšernobyl-laskeumasta peräisin olevaa cesiumia löytyy edelleen myös Suomen luonnosta.

UNSCEAR:in arvio Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden kokonaispäästöstä on 5300 PBq. Vastaavat arviot Fukushiman päästöstä vaihtelevat välillä 340-800 PBq. Luvuista on jätetty pois jalokaasut (krypton + xenon), jotka eivät muodosta radioaktiivista laskeumaa maan pinnalle. Yksittäisten radionuklidien arvioituja ilmapäästöjä on kerätty alla olevaan taulukkoon. Fukushiman päästölukuihin liittyy edelleen suuria epävarmuuksia, ja annetut arvot edustavat eri lähteistä poimittuja ääripäitä. Suluissa olevat luvut ovat isotooppien puoliintumisaikoja.

Radionuklidi Arvioitu ilmapäästö (PBq)
Tšernobyl 1986 Fukushima 2011
Xe133 (5.2 d) 6,500 6,000 – 12,000
Kr85 (10.7 a) 33 6.4 – 32.6
Te132 (3.3 d) 1,150 0.76 – 162
I131 (8.0 d) 1,760 100 – 500
Cs134 (2.1 a) 47 8.8 – 50
Cs137 (30 a) 85 6 – 20
Sr90 (29 a) 10 0.0033 – 0.14
Np239 (2,4 d) 400 0.076
Pu241 (14.4 a) n. 2.6 < 0.0012

Tšernobylissä radioaktiiviset päästöt olivat peräisin yhdestä reaktorista. Fukushimassa sydämensulamisonnettomuus tapahtui kolmella laitosyksiköllä, minkä perusteella voisi helposti olettaa myös päästön olevan kolminkertainen. Todellisuudessa päästön suuruuteen vaikutti kuitenkin enemmän se, että Tšernobylissä radioaktiivisten aineiden vapautuminen tapahtui täysin hallitsemattomasti. Suurempi kokonaisinventaari näkyy Fukushiman päästöluvuissa lähinnä jalokaasuissa, joiden vapautumiseen reaktorin suojarakennustoiminnolla oli vähiten vaikutusta. Xenonin ja kryptonin isotooppien ilmapäästöt vertautuvat, tai ylimpien arvioiden mukaan jopa ylittävät Tšernobylin päästölukemat.

Matalassa lämpötilassa kaasuuntuvia aineita edustavat taulukossa telluurin (Te132), jodin (I131) ja cesiumin (Cs134 + Cs137) isotoopit. Esimerkiksi jodipäästön kertaluokkaero selittyy sillä, että Tšernobylissä lähes kaikki polttoaineesta vapautunut I131 päätyi suoraan ympäristöön, kun taas Fukushimassa yli 90% inventaarista jäi polttoaineeseen tai pidättyi suojarakennusten sisälle. Ero 3500°C asteen lämpötilassa kaasuuntuvan strontiumin (Sr90) päästössä on vieläkin suurempi. Sama pätee aktinideihin, joita edustavat taulukossa neptuniumin ja plutoniumin isotoopit Np239 ja Pu241. Tšernobylissä reaktorin räjähdys vapautti polttoaineesta paljon sellaisia radionuklideja, jotka Fukushimassa jäivät sulaneeseen sydänmassaan.iv

Tšernobylin onnettomuudessa noin neljännes kokonaispäästöstä oli peräisin reaktorin räjähdyksestä. Suurin osa radioaktiivisista aineista vapautui reaktorikuilussa syttyneen tulipalon tuottamien kuumien palokaasujen mukana räjähdystä seuranneen 10 vuorokauden kuluessa. Päästöpilvi suuntautui ensimmäisten päivien aikana länteen ja pohjoiseen, mutta tuuli ehti päästön aikana muuttaa suuntaansa useampaan kertaan. Kaukokulkeuma muodostui pääasiassa aerosoleista ja kaasumaisista fissiotuotteista, ja radioaktiivista laskeumaa päätyi maan pinnalle erityisesti sateen mukana. Kaasu- ja aerosolipäästöjen lisäksi savukaasujen mukana kulkeutui myös pieniä polttoaineesta irronneita ”kuumia hiukkasia”. Suurin osa hiukkasista putosi kymmenien kilometrien säteelle onnettomuuslaitoksesta, mutta kevyimmät niistä saattoivat kulkeutua satoja kilometrejä. Kuumia hiukkasia löydettiin onnettomuuden jälkeen myös Suomesta.v

Suurin väestökeskittymä laitoksen lähellä oli kolmen kilometrin päässä sijaitseva 45,000 asukkaan Pripjatin kaupunki. Reaktorin räjähdys tapahtui lauantaina aamuyöllä. Ensimmäinen päästöpilvi kulkeutui eteläpuolelta kaupungin ohi, mutta lauantai-iltaa kohden annosnopeudet alkoivat kohota. Seuraavana yönä säteilytaso oli noussut niin korkeaksi, että viranomaiset tekivät päätöksen Pripjatin evakuoimisesta. Operaatio aloitettiin sunnuntaiaamuna, ja iltapäivään mennessä kaupunki oli tyhjennetty asukkaista.vi Evakuointivyöhykettä laajennettiin pian kymmenen, ja sitten 30 kilometrin etäisyydelle onnettomuuslaitoksesta. Yhteensä noin 116,000 ihmistä joutui jättämään pysyvästi kotinsa. Myöhempinä vuosina pahimmin saastuneilta alueilta evakuoitiin vielä 210,000 ihmistä.

Pahin laskeuma päätyi 150,000 neliökilometrin alueelle Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Venäjän länsiosiin. Alueella asui noin 6 miljoonaa ihmistä. Suurin säteilyvaikutus oli radioaktiivisella jodilla. Laskeuma-alueella oli paljon maataloutta, jonka suojaaminen olisi voinut vähentää paikallisen väestön saamaa säteilyannosta merkittävästi. Puutteellisen ohjeistuksen ja tiedon kulkuun liittyneiden ongelmien vuoksi jodin saastuttamaa maitoa ja muita elintarvikkeita päätyi kuitenkin kulutukseen, mikä aiheutti suuria kilpirauhasannoksia erityisesti lapsille. Muualla Euroopassa laskeuma jäi pienemmäksi, ja saastuneiden elintarvikkeiden päätyminen markkinoille pystyttiin estämään. Lyhyen puoliintumisaikansa vuoksi Tšernobylin onnettomuuden aiheuttamasta I131-laskeumasta ei ole kattavia mittaustietoja. Pitkäikäisen Cs137:n pitoisuudet pahimmin saastuneella alueella on esitetty kuvassa 2.

Laskeuma

Kuva 2: Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden aiheuttama Cs-137 -laskeuma pahimmin saastuneilla alueilla Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjän länsiosissa. Mielivaltaisilta vaikuttavat aktiivisuusrajat perustuvat vanhoihin curie-yksiköihin (1 ci = 37 GBq). Lähde: UNSCEAR.

Suomessa ensimmäiset havainnot kohonneesta säteilytasosta tehtiin sunnuntaina 27.4, hieman yli vuorokausi reaktorin räjähdyksen jälkeen. Korkeimmillaan säteilytaso kohosi noin viiteen mikrosievertiin tunnissa (5 µSv/h = 0.005 mSv/h). Lukema vertautuu kosmisen säteilyn aiheuttamaan annosnopeuteen matkustajakoneen matkalentokorkeudessa. Kohonnut säteilytaso ei edellyttänyt välittömiä suojaustoimenpiteitä (esim. sisälle suojautuminen tai joditabletit), mutta jodialtistuksen pienentämiseksi viranomaiset antoivat suosituksia sadeveden käyttöön, vihannesten kevätistutukseen ja lehmien laiduntamiseen liittyen. Myös elintarvikkeiden säteilyvalvontaa tehostettiin. Suomessa Tšernobyl-laskeumaa tuli eniten Pirkanmaan, Hämeen ja Kymenlaakson seuduille. Suurimmat mitatut Cs137-pitoisuudet olivat n. 80 kBq/m2. Onnettomuudesta kuluneen kolmen vuosikymmenen aikana radioaktiivinen hajoaminen on pienentänyt Cs137-päästön aktiivisuutta noin puoleen. Ympäristöstä mitatut pitoisuudet ovat kuitenkin laskeneet nopeammin radioaktiivisten aineiden laimenemisen myötä.

Tšernobyl-laskeuma kattoi lopulta koko läntisen ja pohjoisen Euroopan. Laskeuma-alueella asui onnettomuuden aikaan yli 600 miljoonaa ihmistä. Näin suuren väestön saamaa säteilyaltistusta on vaikea esittää tiivistetysti, sillä jo pelkästään paikallinen vaihtelu erityisesti pahimmin saastuneilla alueilla oli huomattavan suurta. Eri väestöryhmien saamat keskimääräiset efektiiviset säteilyannokset antavat kuitenkin jonkinlaisen käsityksen suuruusluokista. UNSCEAR:in tilastojen mukaiset annokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Efektiivisen kokokehoannoksen lisäksi väestötilastoihin on kerätty ekvivalenttiannoksia kehon eri osille. Erityisesti I131:n aiheuttama suuri kilpirauhasannos on yhdistetty kohonneeseen syöpäriskiin.

Väestöryhmä Väestön koko Keskim. annos
Pelastustyöntekijät ja raivaajat a 500,000 117 mSv
Evakuointivyöhykkeen asukkaat b 115,000 31 mSv
Väestö pahimmin saastuneella alueella c 6,400,000 9 mSv
Väestö muualla entisen NL:n alueella 98,000,000 1.3 mSv
Väestö muualla Euroopassa 500,000,000 0.3 mSv

a Pelastustyöntekijöiden ja raivaajien annoskertymä on laskettu vuosilta 1986-1990.
b Lähialueen asukkaiden saama säteilyannos ennen evakuointia.
c Pahimmin saastuneella alueella viitataan kuvassa 2 esitettyyn 150,000 km2 alueeseen Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjän länsiosissa, missä Cs137-laskeuma ylitti 37 kBq/m2 (1 µci/m2).

Pahimmin altistuneen ryhmän muodostavat ne puoli miljoonaa työntekijää, jotka osallistuivat onnettomuutta seuranneiden kuukausien aikana pelastus- ja raivaustöihin voimalaitosalueella. Tämän ryhmän keskimääräiseksi säteilyannokseksi on arvioitu n. 120 mSv, mikä ylittää esimerkiksi säteilytyöntekijöille yleisesti käytetyn 100 mSv viiden vuoden annosrajan. Myös paikalliset asukkaat Pripjatissa ja Tšernobylin lähialueilla altistuivat suurelle päästölle heti onnettomuuden alkuvaiheessa. Evakuoidun väestön altistus jäi kuitenkin suhteellisen lyhytaikaiseksi.vii Yllä olevassa taulukossa evakuointivyöhykkeen ulkopuolella asuva väestö on jaettu kolmeen ryhmään, joiden annokset on laskettu 20 vuoden kertyminä.

Länsi-Eurooppaan verrattuna Tšernobyl-laskeumaa tuli Pohjoismaihin suhteellisen paljon. Säteilyturvakeskuksen arvion mukaan onnettomuus tulee aiheuttamaan suomalaisille keskimäärin noin 2 millisievertin ylimääräisen säteilyannoksen 50 vuoden aikajaksolla (huom. yllä olevan taulukon kolme viimeistä lukua ovat 20 vuoden kertymiä). Samalla aikavälillä säteilyannosta kertyy luonnollisesta taustasäteilystä ja muista lähteistä (esim. lääketieteelliset toimenpiteet) lähes satakertainen määrä (184 mSv). Ensimmäisten onnettomuuden jälkeisten vuosien osuus annoskertymästä on suhteellisen suuri (kts. kuva 3), joten esimerkiksi vuoden 1990 jälkeen syntyneillä lisäys on vastaavasti pienempi.

Annokset

Kuva 3: Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden radioaktiivisesta laskeumasta suomalaisille aiheutunut keskimääräinen efektiivinen säteilyannos vuosina 1986-2004. Nykyisin keskivertosuomalaisen vuosiannos on yhteensä n. 3.2 mSv, josta puolet on peräisin sisäilman radonista. Tšernobyl-laskeuman osuus on 0.02 mSv, eli alle prosentti kokonaisannoksesta. Lähde: STUK.

Fukushiman onnettomuuden tuntuvimmat ympäristövaikutukset rajoittuivat laitospaikan lähellä oleviin prefektuureihin Japanin itärannikolla. Suurimmat ilmapäästöt tapahtuivat kolmosyksikön paineenalennuksessa sunnuntaina 13.3., ja kakkosyksiköllä tiistaina 15.3., kun reaktorin suojarakennuksen tiiveys petti täysi korkean paineen alla. Pienempiä päästöpiikkejä aiheuttivat muiden laitosyksiköiden paineenalennukset, sekä ykkös- ja kolmosyksiköillä tapahtuneet vetyräjähdykset, joissa reaktorirakennusten yläosaan pikkuhiljaa kertyneet radioaktiiviset aineet vapautuivat kerralla ilmaan.

Tuuli- ja sääolosuhteet vaihtelivat ensimmäisten onnettomuusviikkojen aikana. Suurin osa radioaktiivisista aineista (~80%) kulkeutui tuulen mukana merelle, mutta laskeumaa päätyi paljon myös maan pinnalle. Pahiten saastunut alue muodostaa kapean kaistan, joka suuntautuu luoteeseen noin 40 kilometrin päähän onnettomuuslaitoksesta. Tällä alueella suurimmat Cs137-pitoisuudet vertautuvat Tšernobylin onnettomuuden pahimpiin laskeuma-alueisiin Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalla (kts. kuva 2). Kun reaktoreiden ulkoinen vedensyöttö saatiin toimimaan, myös radioaktiivisten aineiden vapautuminen sulaneesta polttoaineesta loppui. Sydänsula jähmettyi suojarakennuksen betoniselle pohjalaatalle. Huhtikuun alussa ilmapäästöt olivat pudonneet noin tuhannesosaan, ja kesään mennessä laitosalueen ilmasta mitattiin enää häviävän pieniä Cs137-pitoisuuksia (alle 1 Bq/m3).

Ongelmat Fukushimassa eivät kuitenkaan loppuneet siihen, että ilmapäästöt saatiin hallintaan. Reaktoreihin jouduttiin syöttämään onnettomuuden alkuvaiheessa ulkoisia palovesilinjoja pitkin suuri määrä vettä, joka keräsi mukaansa radioaktiivisia aineita. Kontaminoitunutta vettä päätyi erityisesti kakkosyksiköllä suojarakennuksen vuotokohtien kautta reaktorirakennuksen kellaritiloihin, ja sitä kautta ympäristöön. Edellä esitetyn taulukon ilmapäästöjen lisäksi yhteensä 10-20 PBq radioaktiivista jodia ja 3-6 PBq cesiumia pääsi maalis-huhtikuun aikana vuotamaan Tyyneen valtamereen. Suurin päästö (4.7 PBq) havaittiin heti huhtikuun alussa, kun korkeasti radioaktiivista vettä kulkeutui betoniseen kaapelitunneliin syntyneen halkeaman kautta suoraan mereen. Kun pahimmat vuotokohdat saatiin korjattua ja suljettu jäähdytyskierto toimimaan, myös merivesipäästöt putosivat lähelle nollaa.

Väestönsuojelutoimenpiteet käynnistettiin Fukushimassa heti onnettomuuden alkuvaiheessa. Yli 50,000 ihmistä evakuoitiin 10 km säteeltä ennen ykkösyksikön paineenalennusta ja pian sen jälkeen tapahtunutta vetyräjähdystä, jotka olivat ensimmäiset merkittävät radioaktiiviset päästöt ympäristöön. Evakuointivyöhykettä laajennettiin myöhemmin vielä 20 kilometriin. Alueella asui yhteensä noin 78,000 ihmistä. Näiden toimenpiteiden ansiosta väestön säteilyaltistus jäi onnettomuuden alkuvaiheessa pieneksi.viii Enimmillään evakossa oli yli 160,000 ihmistä, joista suurin osa on sittemmin päässyt palaamaan kotiinsa.

UNSCEAR:in Fukushima-raportissa on esitetty yksityiskohtaisia arvioita eri väestöryhmien säteilyaltistuksesta ensimmäisen vuoden ajalta onnettomuuden jälkeen, sekä pitkän aikavälin annoskertymiä. Fukushiman prefektuurissa koko ikänsä asuvan japanilaisen arvioidaan saavan korkeintaan 18 millisievertin lisän efektiiviseen säteilyannokseensa. Muilla lähialueilla vastaavaksi annoskertymäksi on arvioitu korkeintaan 6.4 mSv, ja muualla japanissa 0.9 mSv. Luonnon taustasäteilystä ja lääketieteellisistä toimenpiteistä saatava keskimääräinen elinikäinen annoskertymä mitataan sadoissa millisieverteissä.

Vakavan reaktorionnettomuuden aiheuttamia päästöjä pystytään mittaamaan ympäristöön kulkeutuneesta radioaktiivisesta laskeumasta. Myös ihmisten säteilyaltistusta voidaan arvioida joko suorilla mittauksilla, tai laskennallisesti ulkoisen annosnopeuden ja elimistöön kertyneiden radioaktiivisten aineiden perusteella. Edellä esitetyt becquerelit ja sievertit eivät silti välttämättä anna minkäänlaista konkreettista käsitystä Tšernobylin ja Fukushiman onnettomuuksien seurauksista. Syy tähän on ennen kaikkea arkielämän vertailukohdan puuttuminen. Säteily ei varsinaisesti ole kaukana arkitodellisuudesta, sillä esimerkiksi keskimääräisen suomalaisasunnon huoneilmassa tapahtuu joka sekunti yli 10,000 radioaktiivisen radon-222 -ytimen hajoamista, mutta vaikka säteilyaltistus on jatkuvaa, se tapahtuu täysin huomaamatta.

Konkreettisen suuruusluokkamittarin puuttumisesta huolimatta säteilyyn ja ydinvoimalaonnettomuuksiin liittyy kuitenkin vahvoja mielikuvia. Viikko Fukushiman onnettomuuden jälkeen suuren suomalaisen mediatalon kirjeenvaihtaja otsikoi Tokiosta: ”Täällä on todellakin pian kuoleman vaara.” Annosnopeus oli tässä vaiheessa mitattavasti koholla, mutta korkeintaan tasolla joka vastasi kosmisen taustasäteilyn voimakkuutta Tokion ja Helsingin välisellä reittilennolla. Uutinen kuvaa hyvin sitä, kuinka ilman vertailukohtaa muodostetut mielikuvat voivat viedä johtopäätöksiä pahasti harhaan.

Säteilyn pitkällä aikavälillä aiheuttamien terveyshaittojen hahmottaminen on vieläkin haastavampaa, sillä kyse ei ole edes suoraan mitattavissa olevista vaikutuksista, vaan väestötasolla ilmenevistä poikkeamista esimerkiksi syöpätilastoissa. Säteilyn aiheuttaman mutaation kehittyminen syöväksi on satunnaisprosessi, jonka kulkua on altistumisen hetkellä täysin mahdoton ennustaa. Toisaalta syöpää esiintyy myös luonnostaan kaikissa väestö- ja ikäryhmissä, eikä yksittäinen syöpätapaus yleensä anna minkäänlaisia merkkejä siitä, mistä ensimmäisen syöpäsolun synnyttänyt mutaatio sai alkunsa.

Välittömän (deterministisen) terveyshaitan sijaan kyse onkin todennäköisyyksistä ja tilastollisista (stokastisista) riskeistä. Esimerkiksi kilpirauhaseen kertyvä radioaktiivinen jodi kasvattaa riskiä sairastua kilpirauhassyöpään. Tilastollinen yhteys jodialtistuksen ja syöpäriskin välillä on erityisen vahva lapsilla, joilla syöpätyyppi on muuten harvinainen. Toinen korkeaan säteilyannokseen liitetty syöpä on luuytimen valkosolutuotantoon vaikuttava leukemia, joka voi kehittyä jo suhteellisen nopeasti altistuksen jälkeen.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen Ukrainan ja Valko-Venäjän pahimmilla laskeuma-alueilla havaittiin lasten kilpirauhassyövässä selvä tilastollinen kohoaminen. Vuoteen 2016 mennessä syöpätapauksia on ilmennyt noin 10,000, mikä ylittää moninkertaisesti sairauden luonnollisen esiintyvyyden. Seurantatutkimuksissa on kiinnitetty erityistä huomiota myös laitosalueen pelastus- ja raivaustöihin osallistuneisiin ihmisiin, joiden terveydentilaa on seurattu jo kolmen vuosikymmenen ajan. Pahimmin altistuneen n. 100,000 työntekijän joukossa on tänä aikana ilmennyt joitakin kymmeniä ylimääräisiä leukemiatapauksia. Tilastollisen yhteyden merkittävyydestä ei kuitenkaan vallitse täysin yksimielistä käsitystä, sillä lisäys ylittää vain niukasti leukemiatapausten luonnollisen satunnaisvaihtelun.

Muiden väestöryhmien syöpätilastoissa Tšernobylin onnettomuus ei ole näkynyt.ix Vaikka tulos saattaa mielikuvatasolla vaikuttaa väärältä, se on itse asiassa varsin hyvin linjassa sen kanssa, mitä säteilyn karsinogeenisistä vaikutuksista tiedetään. Epidemiologisissa tutkimuksissa kohonnut syöpäriski on pystytty yhdistämään lyhyellä aikavälillä saatuun yli 100 mSv kokokehoannokseen. Laskeuma-alueen väestön säteilyaltistus jäi selvästi tämän rajan alapuolelle (kts. edellä esitetty taulukko). Se, ettei yhteyttä ole havaittu, ei kuitenkaan tarkoita etteikö sellaista voisi olla. Tilastollisen korrelaation määrittäminen ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista, jos vaikutus hukkuu täysin aineiston satunnaiskohinaan.

Myöskään Fukushiman onnettomuus ei ole aiheuttanut havaittavia poikkeamia syöpätilastoissa, edes säteilylle herkimpien syöpätyyppien osalta. Onnettomuudesta on kulunut vasta suhteellisen vähän aikaa, mutta väestön saaman säteilyaltistuksen perusteella tilastoissa näkyviä vaikutuksia ei ole odotettavissa myöskään tulevaisuudessa. Varhaisessa vaiheessa toteutettu evakuointi rajoitti väestön säteilyaltistusta merkittävästi, ja Tšernobylistä poiketen myös lähes kaikkien pelastustöihin osallistuneiden työntekijöiden annokset jäivät 100 mSv:n riskirajan alapuolelle.

Vaikka yhteyttä väestön säteilyaltistuksen ja kohonneen syöpäriskin välillä ei ole pystytty tilastollisesti osoittamaan, ydinvoimalaonnettomuuksien syöpävaikutuksista on esitetty paljon laskennallisia arvioita. Kaikkien tällaisten arvioiden taustalla on oletus säteilyannoksen ja syöpäriskin välisestä korrelaatiosta, joka perustuu yleensä suurten (paljon yli 100 mSv) annosten ja lineaarisen ekstrapolaation pohjalta laadittuun nk. LNT-malliin (kts. aikaisempi blogikirjoitus). Laskennallisilla ennusteilla voidaan yrittää arvioida esimerkiksi sitä syöpävaikutusta, joka tilastoissa hukkuu satunnaiseen kohinaan. LNT-mallin tulokset eivät kuitenkaan ole yksikäsitteisiä, sillä ennustettujen syöpätapausten lukumäärä riippuu myös siitä, miten tarkasteltavan väestön koko on valittu, eli miten pieniin annoksiin säteilyaltistuksen ja syöpäriskin välinen korrelaatio halutaan ulottaa.

LNT-mallin ongelmat liittyvät pitkälti sen antamien tulosten tulkintaan. Tämä pätee erityisesti pieniin ja pitkällä aikavälillä saatuihin säteilyannoksiin, joiden osalta mallin tiedetään suurella todennäköisyydellä yliarvioivan syöpäriskiä. Esimerkiksi kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta ICRP (International Commission on Radiation Protection) soveltaa LNT-mallia antaessaan suosituksia väestönsuojelutoimenpiteille ja säteilytyöntekijöiden annosrajoille.x Todellisen riskin yliarviointi ei tällöin ole ongelma, sillä ennalta ehkäisevissä toimissa varovaisuusperiaatteen noudattaminen on varsin perusteltua. Suuruusluokkaa kuvaavien ennusteiden sijaan ekstrapoloimalla saatujen tulosten yhteydessä olisi kuitenkin syytä puhua yläraja-arvioista. Mitä pienempiin annoksiin ekstrapolaatio ulotetaan, sitä suuremmaksi kasvaa myös mallin konservatiivisuus ja tulosten varmuusmarginaali.

Jo altistuneen väestön syöpäriskin arviointiin pessimistisiä tuloksia tuottava malli soveltuu sen sijaan huonosti. Kuten aikaisemmassa blogikirjoituksessa todettiin, asiantuntijapiireissä on viime vuosina alettu kallistumaan yhä enemmän sille kannalle, että säteilyn suurelle väestölle aiheuttamista terveysvaikutuksista ei pitäisi esittää minkäänlaisia laskennallisia arvioita silloin, kun altistus on ollut samaa suuruusluokkaa luonnollisen taustasäteilyn kanssa (kts. esim. Health Physics Societyn julkilausuma vuodelta 2016). Tämä tarkoittaa käytännössä myös kaikkia niitä ennusteita, jotka koskevat Tšernobylin ja Fukushiman laskeuma-alueilla asuvaa väestöä.

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus jätti jälkeensä 2,600 neliökilometrin alueen, jonka sisällä säteilytaso on paikoitellen edelleen selvästi koholla. Alueen koko vastaan suunnilleen pääkaupunkiseudun ja ympäryskuntien yhteenlaskettua pinta-alaa. Evakuointivyöhyke jätettiin käytännössä täysin heitteille, ja vaikka alue muuttuisi muutaman Cs137:n puoliintumisajan kuluessa uudelleen asumiskelpoiseksi, vuosikymmenien saatossa rapistuneet rakennukset, tiet ja muu infrastruktuuri jouduttaisiin rakentamaan kokonaan uusiksi. Todennäköisempää on, että vuoteen 1986 pysähtynyt Pripjatin kaupunki jää lähialueineen pysyvästi lähinnä turistinähtävyydeksi.

Fukushiman osalta Japanin hallinnon suunnitelma on puhdistaa ja palauttaa alue uudelleen käyttöön. Alkuperäisen evakuointivyöhykkeen sisällä olevia kyliä on jo vapautettu evakuointimääräyksistä, ja esimerkiksi laskeuma-alueella sijaitsevassa Iitaten kylässä aloitettiin riisinviljely uudestaan kuuden vuoden tauon jälkeen toukokuussa 2017. Säteilytaso on monissa paikoissa Japanin luonnollisen säteilytaustan yläpuolella, mutta vastaavia annosnopeuksia on mitattu Suomesta korkean radonpitoisuuden alueilta. Pois muuttaneet asukkaat eivät kuitenkaan ole olleet tyytyväisiä viranomaisten tapaan hoitaa asioita. Monet menettivät onnettomuudessa omaisuutensa ja elinkeinonsa, ja odottavat edelleen korvauksia kärsimistään vahingoista. Asukkaat eivät myöskään täysin luota hallinnon lupauksiin kotiinpaluun turvallisuudesta. Alueen jälleenrakennusta tuskin saadaan toteutettua halutulla tavalla ennen kuin luottamus päättäjiin on saatu palautettua.


i) Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuteen liittyvät luvut ja tilastot ovat pääosin peräisin UNSCEAR:in vuoden 2008 raportista, ja Fukushiman luvut UNSCEAR:in raportista vuodelta 2013.

ii) Suojarakennuksen tarkoitus on estää kokonaan reaktorin primääripiiristä purkautuvien radioaktiivisten aineiden vapautuminen ympäristöön. Fukushiman laitokset edustivat tältä osin 1960-luvun turvallisuussuunnittelua, jossa oli varauduttu huonosti suureen sydänvaurioon ja pitkittyneeseen paine- ja lämpökuormaan. Suomen vanhoilla ydinvoimalaitoksilla vakavien reaktorionnettomuuksien hallintaan on tehty jälkikäteen useita parannuksia, ja uuden sukupolven laitoksissa sydämen sulaminen on otettu lähtökohtaisesti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi Olkiluodon EPR-laitoksessa reaktorin alapuolelle on asennettu erityinen ”sydänsieppari”, jonka tehtävä on ottaa vastaan ja jäähdyttää sulanut polttoaine reaktoripaineastian puhkeamisen jälkeen.

iii) Aikaisemmassa blogikirjoituksessa todettiin, että säteilyn välittömiä terveysvaikutuksia aiheuttavaa absorboitunutta annosta mitataan gray-yksiköissä (Gy). Tämän rinnalla käytetään tavallisesti myös sievert-yksikköä, joka tosin täsmällisesti tulkittuna mittaa säteilyn pitkällä aikavälillä aiheuttamaan terveysriskiin liittyvää efektiivistä annosta. Monissa yhteyksissä absorboitunut ja efektiivinen annos ovat sama luku, jonka yksikkönä käytetään yksinkertaisuuden vuoksi sievertiä. Samaa käytäntöä on noudatettu myös tässä blogikirjoituksessa. Kerrannaisyksikkö millisievert (mSv) tarkoittaa vastaavasti sievertin tuhannes-, ja mikrosievert (μSv) miljoonasosaa. Säteilysairauden oireita voi alkaa esiintyä kun lyhyellä aikavälillä saatu kokokehoannos on 1000 mSv:n suuruusluokkaa. Hengenvaaralliseksi luokiteltava annos on n. 5000 mSv, ja yli 10,000 mSv:n annos johtaa hoidosta riippumatta lähes varmasti kuolemaan.

iv) Np239 on voimakas beta- ja gammasäteilyn lähde. Se, että kaasumaisten päästöjen lisäksi myös neptuniumia ja muita vaikeasti vapautuvia lyhytikäisiä radionuklideja sisältäviä polttoainehiukkasia pääsi leviämään räjähdyksen vaikutuksesta laitosalueelle, saattoi olla merkittävä syy Tšernobylin onnettomuuden pelastustöihin osallistuneiden työntekijöiden suurille säteilyannoksille.

v) Aerosolit ja kuumat hiukkaset eroavat toisistaan hiukkaskoon ja syntytavan osalta. Aerosoleja muodostuu kaasumaisten radioaktiivisten aineiden jäähtyessä ja tiivistyessä yhteen mikroskooppisen pieniksi hiukkasiksi (kokoluokka kymmeniä tai satoja nanometrejä). Päästö koostuu erityisesti matalassa lämpötilassa kaasuuntuvista fissiotuotteista, kuten jodista, cesiumista ja telluurista. Kuumilla hiukkasilla puolestaan viitataan ydinpolttoaineesta mekaanisesti irronneisiin hiukkasiin, jotka ovat halkaisijaltaan vähintään kymmeniä mikrometrejä. Hiukkasten koostumus vastaa säteilytettyä polttoainetta, ja ne voivat sisältää myös sellaisia aineita, jotka eivät korkean kaasuuntumislämpötilansa vuoksi muodosta helposti aerosoleja (esim. strontium, neptunium ja plutonium). Yksittäisen kuuman hiukkasen aktiivisuus voi olla hyvin suuri. Tšernobylissä laitoksen lähiympäristöstä löydettiin onnettomuuden jälkeen hiukkasia, joilla oli aktiivisuutta miljoonia becquerelejä. Suomeen saakka kulkeutuneet hiukkaset olivat selvästi pienempiä, ja niiden aktiivisuus mitattiin tavallisesti sadoissa becquereleissä.

vi) Neuvostoviranomaisten IAEA:lle vuonna 1986 toimittamassa INSAG-1 -raportissa kerrottiin aluksi, että Pripjatin kaupungin asukkaat määrättiin suojautumaan sisätiloihin heti reaktorin räjähdyksen jälkeen, ja koulut ja päiväkodit pidettiin seuraavana päivänä suljettuna. Myöhemmin on kuitenkin selvinnyt, että mittaviin väestönsuojelutoimenpiteisiin ei todennäköisesti ryhdytty ennen päätöstä kaupungin evakuoimisesta. Raportissa esitetyt tahallisesti vääristellyt tiedot tekivät suurta vahinkoa onnettomuustutkinnalle, ja tiedotuksessa ja väestönsuojelutoimissa tehtyjen virheiden peittely söi myös kansainvälisten riippumattomien selvitysten uskottavuutta. Samassa INSAG-1 -raportissa onnettomuuden syy yritettiin vierittää laitoksen käyttöhenkilökunnan niskoille, ja myytti syyllisyydestä elää edelleen vahvana.

vii) Monissa medialähteissä on kerrottu, että Pripjatin asukkaat kärsivät pian reaktorin räjähdyksen jälkeen säteilysairauden oireista, kuten pahoinvoinnista ja palovammoista iholla. UNSCEAR:in raporteissa ei kuitenkaan ole mainintaa siitä, että väestön saamat säteilyannokset olisivat aiheuttaneet kuolemia tai välittömiä terveysvaikutuksia. Kun päätös Pripjatin evakuoimisesta tehtiin, ulkoisen säteilyn annosnopeus kaupungissa oli kohonnut noin sataan mikrosievertiin tunnissa, mikä on esimerkiksi suomalaisissa valmiusohjeissa sisälle suojautumisen raja. Säteilysairaus edellyttää kuitenkin lähes tappavan korkeaa kerta-annosta (> 1 Sv), eli vuorokauden aikaskaalassa altistumista satoja kertoja korkeammalle säteilytasolle. Uutisten taustalla saattaa olla se, että kaupungin sairaalaan tuotiin seuraavan päivän aikana hoitoon pelastustöihin osallistuneita palomiehiä ja työntekijöitä, jotka kärsivät vakavista säteilysairauden oireista. Tiedon kulkua rajoitettiin, eikä sairaalan henkilökunnalla välttämättä ollut tarkkaa käsitystä siitä, missä potilaat olivat altistuksensa saaneet.

viii) Fukushiman onnettomuutta seuranneilla evakuointitoimenpiteillä väestön säteilyaltistus saatiin pienennettyä noin kymmenesosaan. Viranomaisten toimintaa on kuitenkin myös arvosteltu, sillä evakuoinneissa kuoli yli 50 henkeä. Suurin osa kuolleista oli huonokuntoisia vanhuksia, joille ei puutteellisissa olosuhteissa kyetty tarjoamaan asianmukaista hoitoa. Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä muistaa, että päätös evakuoinnista tehtiin valitsevan tilannekuvan mukaan, ja taustalla oli myös varautuminen vielä suurempaan radioaktiiviseen päästöön.

ix) UNSCEAR:in vuoden 2008 Tšernobyl-raporttiin on koottu yhteenvetoa eri väestöryhmille tehdyistä syöpätutkimuksista. Vaikka yksittäisissä tutkimuksissa on havaittu tilastollisia poikkeamia, ne ovat pääsääntöisesti jääneet luonnollisen satunnaisvaihtelun alapuolelle. Edellä mainittujen syöpätyyppien lisäksi korkea säteilyannos voidaan yhdistää kaihiin (silmän mykiön samentuminen), sekä sydän- ja aivoverenkierron sairauksiin, joiden esiintyvyys on pelastustyöntekijöiden joukossa koholla.

x) ICRP käyttää säteilysuojelutarkoituksissa pienille annosnopeuksille nimellistä todennäköisyyskerrointa 5%/Sv, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 100 mSv:n efektiivisen annoksen saaneella ihmisellä on laskennallisesti 0.5% todennäköisyys sairastua säteilystä aiheutuvaan kuolemaan johtavaan syöpään elämänsä aikana. Keskivertosuomalaisen Tšernobyl-laskeumasta saama 2 mSv:n elinikäinen annoskertymä antaa laskennalliseksi syöpäkuoleman riskiksi vastaavasti 0.01%. Keskimäärin syöpään sairastuu elämänsä aikana noin kolmannes ihmisistä, joten kokonaisriskiin suhteutettuna lisäys on varsin pieni. Vertailun vuoksi esimerkiksi päivittäisen tupakoinnin aiheuttama lisäys keuhkosyöpäriskiin voi olla suuruusluokkaa 2000%.